ילאוטריו תויח ןג בוציע


:אובמ

םינתיילוחה תא גצייש ילאוטריו תויח ןג בצעלו ןנכתל דמוע התא
,םינשה ךשמב .םלוכ תא םיריכמ אל ןיידע ונא .םייח-ילעב לש םינימ ינוילימ םנשי םלועב
לש םהיסחיו םהיתונוכת לע דומללו תוהזל םילוכי ונא ןכרדש ןוימ תוטיש םיגולויב וחתיפ
,םימוד םינייפאמ םע םימזינגרוא ןוימל הטיש חתיפ סואיניל סולרק .םינוש םימזינגרוא
.תויפיצפסו תונטק תוצובק-תתו תוצובקל

:המישמ

םיגיצנ לולכי תויחה ןגה .ילאוטריוו תויח ןג םיקהלו ןנכתל ךתוא התנימ ריעה תצעומ
םגש ןכתייו תונומת, םימוליצ ידי לע וגצויי תויחה .םינתיילוחה לש םיירקיעה םיגוסהמ
תויח ולא לעו, תויחה ןג לש יזיפה ןוגראו הקולחה לע טילחהל ךדיקפת.(?ואידיו) תויצמינא
ןיכהל ךרטצת ףסונב .ולש תוהזה תדועת תא ןיכהלו םייח לעב לכ ןיימל ךרטצת .םש ורוגי
רוזא לכב תויחה לע היצמרופניא היהת תועדומה חולב .תומוסרפהו תועדומה חול ,הפמה תא
.רוזאו

:ךילהת

(תוגוזב םידימלתה לכ) :הלטמל המדקה

1 'סמ רועש

.(םהלש הימונוסקטה תאו םינתיילוחה תא קודב) .יגולוקאה רגאמה - םייחה ץע תא רוקח *
/ecology
http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html

.םהינייפאמ תאו םינתיילוחה לש תוקלחמה לכ תא םושר *

....הקלחמה תא תונייפאמה תונוכת לש המישר ךורעו תוקלחמהמ תחאב רחב *

.(ןנשי םא) .התוא תונייפאמה תונוכתה תא םושרו הקלחמה ךותמ הרדס רחב *

.תפסונ היצמרופניאו ולש תוהזה תדועת תא קודבו ,ןימ תיירוגטקל ןוימב דר *

תויחה ןג ןונכת


6-2 'סמ םירועיש

וללכיש םינתיילוחה תוקלחמ לשו םכלש תויחה ןגל דחוימ יפוא לע עיבצמש םש תריחב *
.(התיכה לכ) .תויחה-ןגב

.םידימלת תוגוז וא תוצובק ןיב םידיקפת תקולח *

:טקיורפל םיצלמומה םידיקפת
.םיפוטויב ינריקחת -
.תויומדו עדימ ישפחמ -
.תומיאתמ תויעבט תוביבס בולישב תויחה ןג יבצעמו תופמ יטטרשמו יננכתמ -
.תויחב לופיטו הנוזת יחמומ -
םילילמת ידבעמ -
.תועדומ תוחולו תוהז תודועת ירציימ -
.טקיורפה תגוצת יניכמ -

המישמה יבלש
.םנוזמ ללוכ ,טקיורפבש םייחה ילעב לש תיעבטה הביבסה תא רוקחל
לע םתפסאש עדימל םאתהב ,הרקמ לכב הנבית תיעבטה הביבסה. תויחה ןג לש תינכות ןיכהל
.היוצרה הביבסה
.עדימהו תונומתה תא רומשלו תויחה ןגב קלח לכל םייח ילעב לש תונומתו עדימ רתאל
.למע ט"פמ לש םייחה ץעב תועיפומש ולאמ תונוש ויהי תויחה)
.(םייחה ץעבש הזל ההז תויהל בייח אל סיטרכה) .תוהז תדועת יסיטרכל תינבת בצעל
םייח ילעב 10 תוחפל ףוסאל. םכלש תויחה ןגב םייח לעב לכל תוהז תדועת יסיטרכ ןיכהל
.הקלחמל

.ב.נ
.תדרפנ תוליעפב תוהזה תדועת תא רוציל רשפא)
.בושח עדימו תוניינעמ תודבוע םע תועדומ חול ןיכהל
,הנכות ,עדימ תוחול לולכת הפמה .םכלש תויחה ףסואב בשחתהב תויחה ןג תפמ תא םייסל
.ףסונ עדימ זכרמו
.ורמשייו בשחמב ומשריי ךילהתה ךשמב תודובעה לכ :בל תמושתל
.םהימוד וא , DRAW , EXCEL , WORD ומכ םימושייב שמתשהל שי

(8-2 'סמ םירועש):תילאוטריווה תויחה ןג תגוצת
.תינבתל ויקלח תא וניזיו טקיורפה תגוצתל תינבתה תא וניכי םידימלת לש החנמ הצובק

:הרומה וא/ו םידימלתה תריחב יפל הגוצתל תונויער
.םירשק םע WEB PAGE
.הקיפרג תנכותו,WORDב םיצבק
.POWER POINTשומישב םיפקש תגצמ
.הגוצת רסלק
.םירטסופ לש הרדס וא רטסופ

תורוקמ
למע ט"פמב יגולוקאה רגאמה- םייחה ץע
WWW-ב יגולוקאה רגאמה- םייחה ץע
לארשי ץראב חמוצהו יחה לש הידפולקיצנאה
םינוש טנרטניא תורוקמ

םילאוטריו תויח ינגל תובוט תומגוד לש ףסוא םה םיאבה םירתאה

MAIN ZOO
םגו תונושה תוקלחמב תויח לש תונומת רגאמ ;תויחה ןג לש תונומתו לויט , הפמ ללוכ רתאה
.בחרנ עדימ

The Foutch Virtual Zoo
ןתינ) םייח ילעב לש תופי תונומת שי רוזא לכב .םירוזא לש רתוי הטושפ הפמ ללוכ רתאה
(לידגהל
.(םייניבה תביטחל םיאתמ רתוי) .בותכ עדימ ןיא

Nashville Zoo
ומכ תוצובקל םייחה ילעב תקולח שי ;רתוי םינטק םידליל דעוימה לויט ללוכ רתאה
םיפרוטה
.םנוזמו םהייח לע םירבסהו םימיהדמ םימוליצ םע -

The Electronic Zoo
.ינורטקלא תויח ןג ללוכ רתאה

.םלועב תויח ינגו תויח לע רקחמו שופיח לש תובר תועשל וקיפסי תואבה תובותכה יתש
ZooNet Index - International
http://www.mindspring.com/
zoonet/zooindex.htm

The World-Wide Web Virtual Library: Zoos

Animal Information Database
.םייח ילעב לע לודג םינותנ רגאמ ללוכ רתאה
.םנוימ לעו תויח תואמ לע עפשב עדימ אצמת םש ANIMAL BYTES -ל סנכיהל ץלמומ

International Species Information System
.הלק אל הז רתאל השיגה .םינימ יפלא לע עדימ יוצמ ןאכ

תונומתו םימוליצ לש תובוט תומגוד לש ףסוא םה םיאבה םירתאה
Animal Clip Art and Images
ZooNet Image Archives
Animal Photo Library - Initial Set
NMML Photo Gallery/Cetaceans
NMML Photo Gallery/Pinnipeds

!תונומתל שופיח עונמ ונשי .LYCOS SCIENCE GUIDE רתאל סנכיהל יאדכ

טקייורפה תכרעה


:םיאבה םינוירטירק לע ססבתת דימלת לכ תכרעה

ןויצ תודוקנ
תינדיחי תדובע
25
הרומה לש תויפצת לע תססובמ
תופתתשה
25
םאה תצובקב םיתימע בושמ לע תססובמ


תווצ תדובע
25
םיצבק ללוכ ,רדגומ ןמזב הלטמה םויסו תופתתשה
.ופסא נש תוהז תודועתו םימושיר ,רמוחה לכ לש
תופתתשהו ךילהת
25
קוידו תונימא , ןכות
רצותה
25
תויתריציו תוירוקמ

25
תורחאה תוצובקב םיתימע בושמ לע ססובמיפוס רצות
25
לש םינוירטירק יפ לע הגוצתהו ןכותה לע ססובמ
.הרומה


25
לש םינוירטירק יפ לע הגוצתהו ןכותה לע ססובמ
.ינוציח ךירעמ ידי -לע ,הרומה

תודוקנ 200

יפוס ןויצ

םוכיס


.ילאוטריו תויח ןג תרוצב עדימה תא םתמשייו םינתיילוחה םלוע לע םתדמל הז טקיורפב

תופסונ תויוליעפ


ץעל םתוא ףרצל ידכ ,תויח לש םיוסמ גוס וא הרדס לכל תוהז תודועת ןיכהל
ץע -יגולוקאה רגאמל -םזינגרוא לש תוהז יסיטרכ תנכה תוליעפ האר .םייחה
םייחה
.1
.םלועב םינוש םירוזאב הדחכה תנכסב תואצמנה ינג אשונב רקחמ תדובע
.2
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©