2001- ויבב שמתשמה הרומל תונויער רפסמ


רקח תדובע
הקיטנגה םוחתב תויתאויב תויגוסב (םינויד) גישו חיש


רקח תדובע


םירמאמב שומיש השעי דימלתה .רחבנה אשונה לש הזיתב תכמותש רקח תדובע בותכי דימלתה
רוקמ לכבו הירפסב שמתשי ףסונב .טנרטניאלםיטנוולרה םירושיקבו 2001-ויב רתאהמ
יפ-לע הקיטנג םידמול ןהב תונוש ליג תובכשב םיאשונה תא חתפל ןתינ .רחא ןימז
דירויש תואלבטו תומרגאיד ,תונומת לצנל דימלתל ץלמומ .עבקי הרומהש םינויטירק
.WORD ץבוקכ טקיורפה תא גיצהל ןתינ . טנרטניאב םינוש תורוקממ

:םיירשפא םיאשונ
רתוי הברה ונל עודיש קר אל ,ישונאה םונגה טקיורפ לש ותוחתפתה םע םויכ
והנבמ תא ףא םיעדוי ונא םיתעל אלא ,תויתשרותה תולחמה ןונגנמ לע
הלחמה תא אפרנש ןכתי שדחה יטנגה יופירה תרזעב .ןגה לש קיודמה ומוקימו
!לילכ התעפוה תא ענמנ וא
.1

.תישונאה הרבחה תלעותל דיב די תועסופ הקיטנגה תסדנהו היגולונכטויבה
.2

טקיורפ תומדקתה םע ?ולש םינגהו םדאה ןב לש ותוגהנתה ןיב רשק םייק םאה
.יאדוו רשק םייקש קזחה םשורה רצונ םינוש םייטנג םירקחמו םונגה
.3
.הלאשה לע תונעל ידכ תוגהנתה תוערפהו תוגהנתה יגוס רפסמ רוקח

תוטיש תודוא יטנוולר עדימ גצהו חתנ ,ףוסא :האמה ףוסב א"נדה תיגולונכט
תרשרשה תבוגת ,יטנבמוקר א"נדה תריצי ןוגכ ,םויה לעופב תויגולונכטו
.RFLP -ו (PCR) זארמילופה
.4

:םיישומיש םירושיק
.דומילה תועוצקמ לכב רקחל תונויער םנשי רקחמ תודובע תביתכל ףיקמ רתאב
Researchpaper.com - Idea Directory: Bioethics
הקיתאויבה םוחתב רקח יאשונל ךירדמ

Researchpaper.com - Idea Directory: Genetics and Heredity
הקיתאויבה םוחתב רקח יאשונל ךירדמ


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©