ךלש e-mail ל תורישי עיגמ טנרטניאב הארוהה םלוע


םיצלמומ םירתא לש (URL) תובותכו ץועיי ,םינוכדע ,תושדח לבקל רשפאש תעדיה
?םיכנחמל

:תועצה יתש ךינפל
(Classroom Connect Digest) תרשוקמה התיכה לש טקל
(Blue Web'n Update) לוחכה רגאמהמ םינוכדע


(Classroom Connect Digest) תרשוקמה התיכה לש טקל


Classroom Connect Web Site
,םינווגמ םיאשונב ץועיי תללוכה המישר םוי ידמ לבקת ,וז המישרל המשרהה רחאל
המישרל חולשל ןתינ .םיכנחמ םיניינעמה םימוחתהו תועוצקמה לכ לש םירתאל םירושיקו
םדוק רשפא .םשרהל רתויב ץלמומ .םירחאה םירומה לש ולא תא לבקלו תועצה וא תושקב
.םשרתהל ידכ רתאב רקבל

םג שי) .ןלהל הנומתה תיתחתב תועיפומה תוארוהה רחא אלמל שי המישרל םשרהל תנמ לע
.(רתאהמ תורישי םשרהל תורשפא

Classroom Connect Digest.תושדחה ןולע תווצ תוסחב םניח תורש הניה תרשוקמה התיכה לש ראודה תמישר
:e-mail -ה תבותכל האבה העדוהה תא םיחלוש המישרל םשרהל ידכ
crc-request@listserv.classroom.net
Subscribe Digest crc :םילימה תא םידילקמ העדוהה ףוגב הנושארה הרושב
.קיר ריאשהל וא SUBSCRIBE בותכל שי אשונב

Printed Newsletter Inquiries:
connect@classroom.com

(Blue Web'n Update) לוחכה רגאמהמ םינוכדע


.םישדחו םיבוט םירתא לש הרצק המישר לבקת םיעובש/עובש ידמ
:תבותכב רתאהמ םשרתהל םדוק רשפא .ץלמומ דואמ
http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn

?םשרהל דציכ
.רתאהמ תורישי םשרהל ןתינ - תחא תורשפא
e-mail -ה תבותכל האבה העדוהה תא םיחלוש המישרל ףרטצהל ידכב - הינש תורשפא
majordomo@lists.sdsu.edu
.קיר ריאשהל וא SUBSCRIBE בותכל שי אשונב
.subscribe bluewebn בותכל שי העדוהה ףוגב הנושארה הרושב