הקיטנגה םוחתב תויתאויב תויגוסב (םינויד) גישו חיש


1 2001 ויבב תורוקמב תושמתשמש תועצה רפסמ .םידימלתה ינפב ןוידל אשונ גצה
.
.1
.תוצובק 4-ל הלודג התיכב וא (םידגנתמו םיכמות) תוצובק יתשל התיכה תא קלח
.וימאונ תויהל םיגיצנ וברקמ רחבי תווצ לכ
.2
.הצובקה ירבח ןיב םיאשונה-יתת תא קלחיש תווצ שאר הנמי הרומה וא תווצה
םידימלתה ןיפוליחל וא םיקרפה ישאר תא דימלתה רובע עובקל לוכי הרומה
.םתוא עובקל תנמ לע "ןיחומ רועיס" להנל םילוכי הרומה תכרדהב

.3
םירושיקב וא "2001-ויב"ב םירמאמב םיאשונה-יתתמ דחא רוקחי תווצ רבח לכ
.םיטנוולר םינוש תורוקמו טנרטניאל
.4
תודוקנ לע וחחושי םה .דחיב םיאשונה תא ףרצל ידכ ושגפי םידימלתה
.הצובקה ירבוד ידי לע ןוידב ורבעויש תוירקיעה
.5
.ךרוצה תדימב םיפסונ תורוקממו הז רמוחמ ולש ןוידה תא ןיכי רבוד לכ
.6
.היגולויבה תבכש לכ לשמל ,והשלכ להק ינפב גישו חישה תא להנל ץלמומ
.7
םיעגונה םירתאל םירושיקל ףסונב ןלהל םימושר ןוידל םיירשפא םיאשונ תמישר
.גישו חישל
.8

םיאשונ
.הקיטנגוא לש שדח ןדיעל ונתוא ליבות הקיטנג תסדנהב תומדקתה
.1
.הרבחה תבוטל אוה יטנג ןוימ
.2
.םדא ינב טוביש רשפאל שי
.3

םירושיק
.םתתיכב (גישו חיש) ןוידה תונמוימב שמתשהל םיצורש היגולויבל םירומל ץועיו עדימ
.הקיתאויבה םוחתמ ןוידל תונויער לש המישרו תצלמומ הכרעה תטיש ,הרומל תויחנה ללוכ


תישונא הקיטנגב גישו חיש :הקיתאויב
.1
Bioethics: Debates in Human Genetics

גישו חיש תודוא
.2
About Debating

גישו חישב תויסיסב תויונמוימ
.3
The Basic Skills of Debating

תילארשיה הדוגאה :גישו חיש
.4
Siach Va`Sig The Israeli Debating Society


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©