םידימלתה תלעפהל הרומל תוארוה
םירומל םייללכ םיבאשמ
היגולויבל םיבאשמו היגלויבל םירומל םירתא
התיכל תוניינעמ תויוליעפו WEBQUESTS
'וכו םינחבמ ,הדבעמ ייוסינ
םירומל תוצע

םידימלת תלעפהל הרומל תוארוה


הקיתאויבב תומליד
.1
םידימלתל תומלידה אשונב םורופ
הקיטנגה םוחתב תויתאויב תויגוסב (םינויד) גישו חיש

(תילגנאב) תומלידב םיקסועה םירתא רפסמ

EXHIBITS COLLECTION -- MEDICAL ETHICS
תומלידל On -Line ביגהל ןתינ .תיאופר הקיתאב קסוע הז רתא
.םורופ םג שי רתאל .תוגצומש

A PROCESS: FRAMEWORK FOR TEACHING BIOETHICS
םירדגומ םידעצ הרומל גיצמ .הקיתאויבה תארוהל תרגסמ :ךילהתה
.התיכב םייתא-ויב םיאשונ תארוהל

PRESENTING ETHICAL DILEMMAS IN THE CLASSROOM
.התיכב תויתא תומליד תגצה

IN VITRO FERTILIZATION: GIFT OF THE GODS OR
PANDORA'S BOX
לולכמו םיאופק םירבוע ,תיתוכאלמ הירפהל תורושקה תומליד
.םידיקפת יקחשמ לע תוססובמ התיכב תויוליעפה .הייברב םישודיחה

A QUESTION OF GENES: PROGRAM OVERVIEW
.role play תויתשרות תולחמ לש םיישממ םירקמב תוררועתמה תומליד

(תירבעב) היגולויבה תארוהב תויכרע תומלידב ןויד בוליש :רמאמ

תונוש תויוליעפ
.2

(תירבעב) רקח תודובע

.היגולויבל םירומל םירועיש יכרעמו WEBQUEST-ה
שמתשהל דציכו WEBQUEST תונבל דציכ הרומל ריבסמה רמאמ
יכרעמו WEBQUEST-ל םירושיק שי .היגולויבה ירועישב טנרטניאב
.(תירבעב) םינכומ םירועיש

םירומל םיללכ םיבאשמ


Blue Web'n Learning Applications Library
לע תססובמה הארוהל הירפס איה BLUEWEBNET .דחא רתאב הרומל לוכה
אוצמל ןתינ .הארוהה תועוצקמ ןווגמל סקדניא הווהמ וז הירפס .טנרטניאה
אוצמל ןתינ ןכ-ומכ .רתאה לש שופיחה עונמב שומיש י"ע םישקובמ םיאשונ
,םירומ לש םשומישל (םירבחמה תעדל) םיבוט םירתאל םירושיק הז רתאב
ידי לע השענ רתאה גוריד .רבסהב הוולמ רושיק לכ .םידימלתו םינרפס
.דקוממו ןגרואמ רתאה .םיבכוכ רפסמ ןויצ
Classroom Connect
,דומיל יבאשמ ללוכ .תוירוגטק לש בחר ןווגמ םע םיכנחמל ןויצמ רתא
םיפיט שי טנרטניאב שופיח לע רודמב .רועיש יכרעמו םירחא םירומל תורשקתה
!רקבל ץלמומ - טנרטניאב שופיחל םיינויח דואמ

Encarta Lesson Collection: Welcome
םירומ שומישל רתאכ תאצמנ העודיה תבשחוממה הידפולקצניאה - "הטרקנא"
.שופיח עונמו רועיש יכרעמ ןווגמ וכותב ללוכה

התיכל תוניינעמ תויליעפו רועיש יכרעמ , WEBQUESTS


טנרטניאב תועסמ - WEBQUESTS
.1
רקח יפד

תשר רקח
תויוליעפ ללוכ רשא למע-ט"פמ לש שדח רתא ,"םימזינגרואורקימה םלוע"
,רקח יפד ואצמת תואקתפרהה ןתיבב טנרטניאה תביבסב הדובעל תומאותמה
.םידימלתה ובתכיש תודובע םג דיתעבו (webquest) תשרקחמ

(תירבעב) ילאוטריו תויח ןג בוציע

(Webquest)HELLO DOLLY
המלידב תווצב הדובע עיצמה רקחמ ללוכ ,ילוד השבכה אשונב
.תימוחת-ןיב

(Webquest) BIODESIGNS ,INCORPORATED
םירועש יכרעמ תללוכ :הקיטנג תסדנה אשונב תימוחת-ןיב דומיל תדיחי
.םידיקפת קחשמל

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES
(Webquest)
וב שי .תרדוסמו תנגרואמ הרוצב יונבה WEBQUEST המיגדמ תוליעפה
המישמב םיקסוע םידימלתה .םיישומיש תורוקמו תורורב תוארוה
תיסולכואב הדיריהו ןוזואה תבכיש םוצמיצ ןיב סחיה תא תרקוחש
תימואלניב הדיעול םהיאצממ תא גיצהל םהילע .הקיטרטנאב םיניוגניפה
.םידיקפת קחשמכ וקלחב להנתמ WEBQUEST -ה .וז היגוסב

UNDER THE UMBRELLA OF THE TROPICAL RAINFOREST
(Webquest)
.םשגה תורעי לש היגולוקאה אשונב

Newsletter WebQuest
.סופדל ןותע איצוהל המישמב קסועה בכרומ אל WEBQUEST

השרותה םוחתב תויליעפ לש ןווגמ
.2

The Ice Maiden Introduction - TIGR Science Education Foundation
םונגה רקחמל ןוכמהמ תססובמה תבכרומו תניינעמ תוליעפ רואית
תקידב .ורפמ חרקה תרענ לש יתימא הרקמ ראותמ .תירבה תוצראב-
זכרמ .תויתועמשמ תואצותל האיבה בטיה תרמושמה הימומה לש א"נדה
.םייכוניח םיבאשמו א"נדה דומילל

Blackett Family DNA Activity
.החפשמ ךותב א"נד ליפורפ לע תוליעפ

Trial of a Pot Hunter-Genetics DNA
תא המיגדמ תימוחת-ןיבה תוליעפה א"נד יוהז ידי לע הרתפנש המולעת
השרותב דוסי יגשומ תקזחמ תוליעפה .םיעשפ חונעיפב הקיטנגה תלעות
.ונלש םוימויה ייחו עדמה ןיב רשקה תא המיגדמו

WHO DONE IT..crime DNA
.א"נד לש היגולונכטויב שומישב- עשופה תא שפח

CRACKING THE CODE/CLONING PAPER PLASMID

Punnett Square Activities
."טאנפ" יעוביר םע הקיטנגב תוילאוטריו תויוליעפ

NTTI Lesson: DNA on Trial
.טפשמב א"נדה שומיש

'וכו םינחבמ ,הדבעמ ייוסינ


הדבעמל םינוש םיבאשמו םיכירדמ
הדבעמ ייוסינ לש ןווגמ

הדבעמל םינוש םיבאשמו םיכירדמ

Cell Biology Laboratory Manual
.אתה דומילל הדבעמ ךירדמ

Index to Cell Biology Laboratory Manual
.ךירדמל סקדניא

Introduction to Virtual FlyLab
.םילאוטריו םיבובז םע םייטנג םייוסינ לש עוציב רשפאמה רתא

Chickscope 1.5: Explore
.תישממ היווח - ON-LINE - חורפאה תוחתפתהב ןנובתהל

Neuroscience for Kids - Experiments
.דחוימ דואמ רתא - היגולוריונב םייוסינ

Biology Experiments
.היגולויבב םייוסינ לש הצובק דוע

הדבעמ ייוסינ לש ןווגמ

Making A Cell Model
.את לש לדומ תיינבל תוארוה

DNA Extraction - Directions
.א"נד תדרפהל תוארוה

Human Chromosome Preparation
.ישונא פיטוירק תנכה

Alcohol Tolerance in Drosophila and You
.םדא ינבו הליפיזורד יבובז לצא לוהוכלאה ינפב תודימע אשונב יוסינ

Hardy-Weinberg Made Easy: A Seventh Way
!תולקב "גרבניוו ידרה" קוח

Isolation Of Dna From Onion
.לצבמ א"נדה תדרפה

Science Connection - Heredity and Genetics
.םדא ינב לצא תונוכת המכ לש השרותה אשונב הדובע ףד


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©