םירומל תוצע


!םכל יאדכ הז
(רוגס םורופכ) םירומ לש םיפיטו תועצה :ונילא ובתכ


!םכל יאדכ הז


(תילגנאב) - your personal translatorBABYLON
תרזעב ןתינ !טנרטניאב תילגנא לש זרפומה שומישה ותוא דירטמש ימל דחוימב דעוימ
םוגרתהו - הלימה לע קילק .ןפדפדה דומעמ תורישי תילגנאב בותכה תא םגרתל BABYLON
!!דואמ יאדכ .רתאה ןמ תורישי דירוהל ןתינ BABYLON תא .עיפומ

(תירבעב) טנרטניאב שמתשמל הכימת
.תוישומיש תונכות תורישי דירוהלו אוצמל ןתינ הז רתאב

(תירבעב) טנרטניאל הפישח
.תויוליעפו טנרטניאב שומיש יכרד , עדימ הברה דועו טנרטניאל אובמ

(תילגנאב) Miami Museum of Science-Internet Island_ONLINE TUTORIAL
.טנרטניאב טוונל דציכ תנווקמ הרוצב דומלל םיצורש וידמלתו היגולויבל םידימלתו םירומל
!יאדכ .היגולויבה םוחתמ םיאשונב שומיש וב השענו ,הטושפ רתאב תילגנאה

(תילגנאב) The Web Search Wizard -Explanation and tools
.ותושרל םידמוע םילכ וליאו טנרטניאב שופיחה תונורקיע תא דומלל דחא לכל !יאדכ

(תירבעב) ךלש e-mail -ה תביתל תורישי עיגמ טנרטניאב הארוהה םלוע
.e-mail -ב םימייוסמ היגולויב ירתאמ םירושיקו םינוכדע לבקל ןתינ
.ףדב המשרה תוארוה

Connections + Multi/Inter-disciplinary, Critical Thinking and Internet Resources
םירחא םיטרדנטסו םירתא תוכיא תכרעהל, רקחמלו הארוהל טנרטניאב שומישל החנמ וק


(רוגס םורופכ) םירומ לש םיפיטו תועצה :ונילא ובתכלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©