םימזינגרואורקימה םלוע  
ב"טחבו הנוילעה הביטחב םידימלתלו םירומל קפסל דעונ םימזינגרואורקימ אשונב רתאה
רשא ,רתאב יזכרמו בושח ביכרמ .םלועהמו ץראהמ םיידוחייו םיינכדע םירמוח
"תואקתפרהה ןתיב" אוה טנרטניאה תביבסב הדובעל תומאתומה תויוליעפ ללוכ
.םידימלתה ובתכיש תודובע םג דיתעבו תשרקחמ ,הדובע יפד ללוכה

היגולויבל םיבאשמו היגולויבל םירומל םירתא
הקיטנגה דומילל םירתא

היגולויב ירומל יצראה זכרמה


תינונס
םירחא םירודמו היגולויבב םימוחת המכב תויוליעפ ,םירמאמ :ללוכ תינונס לש רתאה
.הרומל

Access Excellence
רובע םינוכדיעב החמתמה רודמ םייק .היגולויבל םירומל ןיוצמהו רתויב םסרופמה רתאה
תצובקב ONLINE םירחא םירומ םע ןיידתהל תורשפאה תמייק .םוחתב םייוליגו םישודיח
.רתאב ןויד

Biosurf
.םוחב תצלמומ .תיניינעו תדקוממ דואמ הרוצב ןגרואמ .היגולויבל םירומל רתא

The Biology Project
.היגולויב דומילל יביטקארטניא ON-LINE רוקמ

Biology Online Syllabus
.היגולויבב םידומילה תכרעמל םימאתומה תורוקמל השיג ןתונה ףסונ ןיינעמ רתא

Ken's Bio-Web Resources
הלחתה תדוקנ .תוירוגטק רפסמב םימישרמ םירושיק םע היגולויבל םידימלתו םירומל רתא
.תועצההמ םשרתהלו רקבל יאדכ .דאמ הבוט

An On-Line Biology Book
יונבה האירק רמוחבו תויצרטסוליאב הוולמ .ONLINE היגולויב רפס הווהמה רתא
.טסקטרפיהב

The ESG Biology HypertextbookMIT
MIT לש התמורת .הקיטנגו הימיכויב :םיאשונב םירויאב הוולמ טסקטרפיהכ יונבה רפס
.היגולויב דומילל

Searching Animal Diversity Web
עדימ שקבמה שמתשמה תויחונל תונוש תוירוגטקב ןווגמו בר עדימ אוצמל ןתינ הז רתאב
לש שופיח עונמ י"ע תישענ םייחה-לעב תריחב רשאכ ,יפיצפס ח"עב תודוא םויסמ אשונב
.רתאה

The World-Wide Web Virtual Library: Instructional Resources in Biology Biosciences
.דואמ ןווגמו בחר .היגולויבה יעדמב הארוה יבאשמ לש רוהט סקדניא

Neuroscience for Kids
.דחאכ םירגובמו םידליל ותמרב םאתומ ,היגולורוינ תודוא םיהדמ רתא

Your Gross and Cool Body
.םדאה ףוג אשונב הביטחו ידוסי יאליגל דמחנ דואמ רתא

WWW Cell Biology Course
ON-LINE אתה לש היגולויבל סרוק


הקיטנגה דומילל םירתא


The Natural History of Genes - A science education tool
.דחאכ םירומו םידימלתל םאתומ .הקיטנגה םוחתב םיעדמ תארוהל ילכ

HHMI's Blazing a Genetic Trail: Research on mutant genes and hereditary diseases
רמוחו תיסיסב הקיטנג לע רמוח :ללוכה תויתשרות תולחמ תנבהל תובר םרותה ןיינעמ רתא
.תויטנג תולחמ יאשונב הרשעה

Resource Center for genetics
.הקיטנגה תארוהלו דומילל םישרמ רתא

The New Genetics: A Resource for Teachers and Students

The Zone: Sickle Cell
.תוארל יאדכ-יביטקארטניא .(תישמרחה הימנא) תיטנג הלחמ אשונב םידימלתל תוליעפ

Teachers guide to unit on Sickle cell disease
.ליעל תוליעפל הרומל ךירדמ

Real-world Genetics
.הקיטנגב םיאשונ ןווגמ דומילל תירוקמ הרוצב ןגרואמ רתא

Core Genetics Activities

Recessive Genes and Mendelian Traits
.תויביטקארטניא תויוליעפ םע תילדנמ הקיטנג לש הארוה

DNA is an Instruction Book
.ללמ טעמ םע תיפרג הרוצב .יא.נ.ד לע דמלמה, םצמוצמ לבא הלועמ רתא

Univ. of Cincinnati, Dept. of Biological Sciences - Virtual Genetics
.הקיטנגב תונוש תוילאוטריו תויוליעפ םייקל ןתינ

Genetic/Genome Lesson Plans
.(הקיטנגב םירועיש) םירומל םירושיק אלמ סקדניא

Introduction to Genetics
.םיחנומ ןולימו תורורב תונומת םע- לדנמ יוסינ לע שגד םע הקיטנגל אובמ

Fundamental Of Genetics
םירושיקו םיבר םירויא םע ןינעמ דואמ לבא ףופצ תא ,עדימ סומע רתא - הקיטנגה תודוסי
.הידמיטלומל

Welcome to Genetics Education NEtwork
.הקיטנגב ישממ רקחמל יטנוולרו רצק סקדניאלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©