הקיתאויבב תומלידל םורופ


רבסה
חוורמב וגצוי םינושה םיאשונה .תישונא הקיתאויבב תדדמותמה המליד גיצנ הז םורופב
םחורב םיבורק םיאשונ לע וססבתי וגצויש תומלידה בור .ינשה ןמ דחא שדוחכ לש םינמז
ףסונבו תומייוסמ תולאש לע תונעלו דדומתהל תונמדזהה היהת דימלתל ןאכ .ילארשי ףונל
.המלידה םע דדומתהל דציכ :אשונב ויתועד תא ישפוח ןפואב אטבל לכוי

תוארוה
.םיאתמ רמאמ וא יזכרמה ןויערב הוולמ דימלתל המלידה תא וגיצה
.1
.ףסונ שיגנ רמוח ןכו (םירושיקו םירמאמ) רתאה ךותמ עקר רמוח דימלתל וקפס
.2
תודמעהו םיכרעה תא רורבל תנמ לע אשונב התיכ תחיש דדועל לוכי הרומה
ךות ,םייתאו םייטפשמ םיטקפסא ןובשחב וחקי םידימלתה .עדימה לע תוססובמה
.תוילאודבניא וא תויתצובק תוטלחה ולבקיש
.3
ביגהל תנמ לע "דימלתה תניפ"ב יוצמה המלידה םורופל ורבחתי םידימלתה
.תופסונו תורחא תועד אורקלו םאתהב
.4


שדוחה תמלידיוהיז תא תורשפאמה תונוש תויטנג תוקינכט תומייק תויטפשמ תודבעמב
םישדוח רפסמכ ינפל .החפשמ ירשק ססבל תורשפאמ םג ךכו ,א"נדה
תליחתב "ומלענ"ש ןמית ידלי תואמ תודוא הרבידש תילארשיה "המולעת"ה
,ןיול הליצ ,,הדליכ הצמואש השא .תורתוכל בוש התלעוה ,הנידמה לש הכרד
םייתשה ,וז הנעט תמאל ידכב .ןיעה שארב תיגולויבה המא תא האצמש הנעט
.א"נד יוהיזל תוקידב ורבע

תופסונ תוקידב , תבו םא תבירק לע ודיעה תונושארה תוקידבש תורמל
וכירפהו םהלש .א"נ.דב תמאתה רסוח לע ועיבצה ב"הראבו ץראב תודבעמב
!!הנעטה תאהמלידה אשונב האירק רמוחל םירושיק
: תיטנוולרה היצמרופניאה לעו רמוחה תא ךתאירק לע ססבתהב
:םורופל הסינכ ,םורופה תועצמאב תואבה תולאשה לע הנע

תוינויחו תוירסומ םניה םדא-ינב יוהיזל א"נד תוקידבש ת/בשוח ךניה םאה
.שפנ חפמל םורגל תולולע ןהש הדבועה רואל
.1

תנמ-לע יתרבחהו יתלשממה ,יטפשמה רושימב ,ךתעדל ,טוקנל שי תודימ וליאב
.א"נד יוהיזל תוקידבב ןוכנה שומישה תא חיטבהל
.2

On-Line עיבצהל תורשפא ךל שי הז רתאב ?תיתאויב הייגוסב עיבצמ תייה ךיא
.םירחא לש תועבצהה תא קודבל םגו
.3
A Question of Genes: What Do You Think


המלידה אשונב האירק רמוחל םירושיק
..םירמאמ האר
יטנג קנב
םידובא םידלי רותיאל "יטנג קנב
"ונתודליב ונפטחנ ונחנא םג"
"םידכנה תאו הלש ןתחה תא ריכת ילש אמאש ןמזה עיגה"
'48-ב ץומיאה וצ תא ןתנש טפושה - יודנל השמ
"התוא םיצמאמ ויה אל םה - םיעדוי ויה הירוה םא"
םלושמל הנינח לוקשל :לאילמג הירא כ"ח ברה
תיטנג היצמרופניא לולכיש עדימ קנב םיקהל
האלמ המאתה תמייק :העבק קורהו םדה תקידב
?תבו םא
?תיטנגה הקידבה תואצות תא תרושקתל ףילדה ימ

ליטמ ינא :שברב יבג ,ל"כנמה:תוירבה דרשמ
תירבעה 'נואב הדבעמה תונימאב קפס

רפסמ תויהל תולוכי ;הקידבב תועטל רשפא"
(טחוש יכדרמ 'פורפ) וזכ תועטל תוביס

:אשונב עקרל םירושיק האר
DNA Forensics: Paternity
Analytical Genetic Testing Center Paternity & Forensic DNA Lab
Establishing a National DNA Data Bank
DNA I.D
Paternity Testing II
Use of DNA in Identification
Basics of DNA Fingerprinting
A New DNA Data Bank
DNA Bill
Dna And Its Uses In Forensic Science
DNA Fingerprinting in Human Health and Society
DNA Data Bank
The FBI Laboratory's Combined DNA Index System (CODIS) Program
Your fingerprints are on it
Genetic Privacy And The Law
FBI DNA testing includes nitochondrial DNA
Knesset panel debates 'genetic privacy' bill / By Merav Sheri


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©