תונותעל הינפה


:ץראב


תושדחב םינורוצי
למע-ט"פמ לש שדח רתא ,םימזינגרואורקימה םלועל תורושקה תועידיל םירושיקו תונותיע יעטק

(תילגנאב) Weizmann Institute: News
.תילגנאב ןה תובתכה םייתניב .עדמל ןמציו ןוכמב ךרענש רקחמה םוחתב ןבורב ןה תושדחה
:ןלהל םירתאה ינשב יאלקחה םוחתבו יאופר-ויבה םוחתב תובתכה תא לבקל ןתינ
Weizmann Institute: Biomedical News
Weizmann Institute:Agricultural News

(תילגנאב) JERUSALEM POST
.ןתוא רתאל ןתינ עדמה םוחתב תובתכ ןנשי רשאכ .תובתכ שופיח ללוכ תישפוח השיג

(תירבעב) ץראה
רתאה לבא ,הקיטנג לע תובר תובתכ תואצמנ ןויכראב - "ץראה" ןותיע תא םיריכמ םכלוכ
.(םניחב אל) דבלב IOL לש םייונמל חותפ

(תילגנאב) Haaretz
.ץראה ןותיע לש תילגנא הסרג
.יונימ אלל םג תובתכל עיגהל ןתינ

:ל"וחב


ScienceDaily Magazine
תובתכה תא אוצמל ןתינ .ימוי-םוי ינכדע רקחמל רוקמ .עדמב הילאוטקא ללוכה ןיוצמ רתא
לבקל םג רשפא .םינוידב ףתתשהל ןתינו ןויכראה ךותמ תובתכל שופיח ילכ שי .אשונ יפל
ידימלתל םג המיאתמ הביתכה תמר .קודבל דואמ יאדכ .e-mail -ב םייעובש דח םינוכדע
.ןוכית

Science Update
Access ידי לע שגומ .(הקיטנג ללוכ) היגולויבה םוחתב םינוכדע םע ןיוצמ רתא
רחבמ .םהידימלתלו היגולויבל םירומל רתויב םייניצרה םירתאה דחא - Excellence
.ןימאו יטנבלר (םירושיקו) עדימ ללוכ תובתכה
.ןוכית ידימלתל םיאתמ

Boston Globe Online / Latest News / Health | Science
-ב םיאשונה ןווגמ תא תולעהלו תיבה ףדל תשגל ןתינ .תואירב יאשונב תורישי תושדח
.BOSTON GLOBE
.םשריהל ךרוצ ןיא

CNN Interactive - Health
תוינכדע תובתכה .תואירב יאשונב תושדחל תורישי עיגהל ןתינ CNN לש תיבה ףד ךותמ
.קפודה לע דיה םע תויהל הצורש ימ לכל ץלמומ .ןאולמב תואבומו

Genomics: Today
.הקיטנגה םוחתב תונורחאה תושדחה רתיה ןיב וב תויוצמש בוט רתא

Science web net
וניא רתאה ,ומש תורמל . עדמב םינוש םימוחתמ תובתכ לש לודג אל רחבמ גיצמ רתאה
.ויד ןכדועמ

inScight 20 September 1997 - Daily Science News
from Academic Press and
Science
.םימוד םירתאל םירושיקו ןויכרא וב שי- תונכדועמ תויעדמ תובתכל בוט רוקמ

NEWS INDEX
:ולוכ WWW - ב תושדחל ףיקמ שופיח עונמ שי .םלועה תונותיעמ תונכדועמ תושדחל רוקמ
םייפיצפס םיאשונ לע םינוכדע ןאכ שפחל ץלמומ .רחבתש אשונ לכב תושדח שפחל רשפא
.היגולויבב
.תיבה ףדב ףצרב תועיפומ םלועמ תורתוכ
!המשרה אלל םניח

Oneworld news
רוחבל יוצר .Z-Aמ סקדניא תתו םיאשונ סקדניא ללוכ .ולוכ םלועהמ תושדחו תורתוכ איבמ
.תואירבה וא עדמה םוחת תא

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©