תע יבתכ
עדימ ירגאמ
םינואיזומ
הידמיטלומ
תוינורטקלא תוירפס
דומיל ירזע
תע יבתכ


(םיעדמל) יללכ


םג םיאצמנה םיפדעומ םיעודי תע יבתכל הרישי השיג םהב שיש םירתא םיניוצמ ןלהל
!ונהיתו ושלג WWW-ב

תילגנאב


New Scientist Planet Science -leading weekly magazine
ןויליגב םירמאמה לש לודג קלחל תירשפא השיגה .יתרקויה תעה בתכ לש טנרטניא תרודהמ
.ומשרתתו ורקבת - םירמאמל רבעמ הברה גיצמ רתאה .םימדוק תונוילגבו יחכונה

Scientific American
השיגה .עודיה תעה בתכ לש (1996) תנשמ וימדוקו) ןורחאה ןויליגה תא גישהל רשפא ןאכ
ןהש תופסות ןנשי לבא ,ליגרה ןויליגה ךותמ םירחבומ תובתכו םירמאמ רפסמל קר איה
.דבלב טנרטניאל

Discover Magazine
.ןוכית ידימלתל ץלמומ .םינווגמ םייעדמ םיאשונב תע בתכ

Smithsonian Magazine
םוחתמ םיאשונב קסעתמו רקוח .SMITHSONIAN INSTITUTE -ה םסרופמה דסומהמ תע בתכ
.תויונמאהו הירוטסיה ,עדמה

Nature - International weekly journal of science
שמתשהל ידכ .היגולויבה םוחתמ םיאשונב םיינכדעו םיניינעמ םירמאמ - הלועמ תע בתכ
ידיימ ןפואבו תולקב תעצובמו םניח איה המשרהה .יאדכ הזו םשריהל ושקבתת ,רתאב
.(On-Line)

ScienceNOW
ךירצמ אלמ טסקט בורל .םימוכיס לבקל רשפא .םייאמדקא םירקחמ לע תובתכו םירמאמ
.םולשתב יונימ

תירבע


היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ
אטבמו ,רחבנ יזכרמ אשונב שדוח לכ דקמתמש ןיינעמו יעוצקמ ןוחרי אוה "2000" טעמכ"
ךותמ םירמאמ לש רגאמל השיג הנשי .היגולונכטו עדמב םינוש םימוחת לש טבמ תדוקנמ תאז
לע יפיצפס שופיחל תורשפא שיו 1994 תנשמ תונויליגה לכ םייוצמ .2000 טעמכ
.חתפמ תולימ וא םיאשונ יפ

היגולוקאלו עדמל ילארשי ןיזגמ - ואלילג
םייוצמ .םייעדמ םיאשונ לש ןווגמב קסעתמש יתוכיאו רכומ תע בתכ אוה ואלילג :רואית
וא םיאשונ יפ לע יפיצפס שופיחל תורשפא הנשי 1993 תנשמ תונוילגה לכ
.חתפמ תולימ

- לכל יעדמ ןותיע "עדמ"
1981 תנשמ םירמאמ ללוכ רגאמה .תיאמדקא המרב יעוצקמ תע בתככ םינש הז רכומ "עדמ"
.(הנש 7 ינפל םסרפתהל לדח תעה בתכ ) 1991 תנש דעו


םיאשונ יפל שופיח


האופרו היגולויב
HMSbeagle
.האופרב וא היגולויבב ןיינעתמש ימ לכל וב ףדפדל הבוח .יטנרטניא תע בתכ
.(םירגאמו תוינורטקלא תוירפס האר) BioMedNet ב תורבח תשרדנ
HMSBeagle - ל ףסונב םילודג םיבאשמל השיג תויוכז הנקמו ,(םניח) הריהמ המשרהה

New England Journal of Medicine On-line
לש תואצות לע םיחוודמו םיינכט דואמ םירמאמה .תיאופרה הליהקל רקיעב דעוימה ןועובש
.םלועה לכמ בושח םייאופר םירקחמ

The Lancet
השיג םע תיביטקארטניא הרודהמ חתפית בורקב .האופרה םוחתב דואמ עודי תע בתכ
.(םניחב ןיידע) םשריהל ךרוצ שי .תויניצר ןויד תוצובקלו אלמ טסקטב םירמאמל

אתה
Journal of Cell
תוינורטקלא תוירפס האר) BIONEDMET -ל םושיר תשרוד השיגה .םייאמדקא םירמאמ
.(םירגאמו
.Journal of Cell ל ףסונב םילודג םיבאשמל השיג תויוכז הנקמו ,(םניח) הריהמ המשרהה

Cell -- Archive of Issues by Date
.OFFLINE תעה בתכ ייונמל קר תרתומ השיגה לבא ,יאדכ

הקיטנג
The GeneLetter
לבח קר םיניינעמ םירמאמה .הקיטנגה םוחתמ םייתאו םייתרבח םיאשונב קסעתמש תע בתכ
.אורקל יאדכ תאז לכבו .תובורק םיתעל עיפומ וניא תעה בתכש

Nature Genetics
.NATURE -ל םניח המשרה שרוד .NATURE תרדסמ ,הקיטנגה אשונב ןיינעמ תע בתכ

הארוה
היגולויבל םירומל ןולע
םירומל םיישומיש םיפיטו תוליעפ ,םירמאמ .ץראב היגולויבל םירומה בורל רכומה ןוחרי
.םירומ ידי לע םינתינש

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©