עדימ ירגאמ


םירומל םיבאשמ ירגאמ
הסדהו עדמב םיבוטה on-line תורוקמ ירגאמל רעש
םונגהו הקיטנג םוחתב םירגאמ
היגולוקאו היגולואזה ימוחתב םירגאמ
םייחה יעדמב םינווגמ םימוחתמ םירגאמ


םירומל םיבאשמ ירגאמ


EduRef
Biology-Index of resources

הסדהו עדמב םיבוטה on-line תורוקמ ירגאמ ל רעש


Gateway to the Best Science and Engineering Online Resources
SciCentral: Best Biological Sciences Online Resources

םונגהו הקיטנג םוחתב םירגאמ


Links To Genetics Journals And Databases
National Human Genome Research Institute (NHGRI)
DOE Human Genome Program Home Page
The Human Genome Project
Weizmann Institute Plant Genome Center
GeneCards: encyclopedia of genes, proteins and diseases
ןוכמ לש תויתשרות תולחמ םימרוגה םיעודיה םינגה תודוא ריבכ עדימ רגאמ
עדמל ןמציו
MITOMAP: A human mitochondrial genome database
OMIM Home Page - Online Mendelian Inheritance in Man
Evolution and Population Genetics Educational Database

היגולוקאו היגולואזה ימוחתב םירגאמ


Amalnet - ecology
עדימ ללוכ רתאה .לארשי ץראב חמוצו ייחה לש יביטקארטניא ימונוסקט ןוימ
.םירמאמו
The Tree of Life Home Page
.הימונוסקטל ןייוצמ רתא
BIOSIS Biosystematics & Life Science Resources
World Conservation Monitoring Centre - Conservation Databases
עבטה רומיש רחא בקעמל ימלועה זכרמה לש םירגאמה
Endangered Animals Of The World
הדחכה תנכסב םהש םלועב םייח ילעב לש רגאמ
Animal Information Database
.םייח ילעב תודוא עדימ רגאמ

םייחה יעדמב םינווגמ םימוחתמ םירגאמ


HotMolecBase - the database for medical molecules Weitzman Inst
תויאופר תולוקלומ לש עדמ ל ןמציו ןוכממ רגאמ
Virus databases online
.םיפיגנ רגאמ

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©