תוינורטקלא תוירפס


תויללכ תוירפס
תויעוצקמ תוירפס

.התוערל תחא הירפסמ הנתשמ תוירפסב שומישה ךרד :בל םיש
לע .שקובמה רמוחה רחא שופיחל תויפיצפס תוארוה תומייק תוירפסהמ קלחב
תולהנתמ תורחא תוירפס .תוארוהה רחא אלמל םיבייח תובוט תואצות לבקל תנמ
.דבלב טושפ שופיח עונמ ידי לע וא טסקטרפיה ידי לע
.1
תורדסומ המשרהה יכרדשכ ,המשרה וא "log-in" לש להונ םייק תוירפסהמ קלחב
.םניח הניה בור יפ לע המשרהה .רתאב
.2
םיריצקתל השיג תמייק םיתעל .האלמה םתסרגב דימת םינימז םיטסקטה לכ אל
.םולשתב םישקובמה םירמאמה תא ןימזהל ןתינ םימעפלו דבלב
.3

תויללכ תוירפס


םלועב
ץראב

םלועב

LITERATURE SEARCHES
.םימוחת רפסמב תיעוצקמ תורפס לש םוצע רגאמ
Welcome to PubMed
ב"הרא לש תואירבה דוגיא לש תואירבהו האופרה םוחתב הירפס
BioMedNet Library
תויוכז הנקמו תיאדכ החריטה לבא (םניח) on-line המשרה תבייחמה הירפס
.םירחא םירגאמב
The Internet Public Library
.טנרטניאה לש תירוביצה הירפסה
The World-Wide Web Virtual Library: Library of Congress Classification
יאקירמאה סרגנוקה לש תילואטריווה הירפיסה
The White House Library
לשממה לש םימוסריפה לכ תא הנממ תולדל ןתינ - "ןבלה תיב"ה לש הירפסה
יאקירמאה
The Campus Library: Newsstand, Information Services
Msmr's Learning Center: Research Library
Library in the Sky for Teachers
AskERIC Virtual Library
ERIC -םירומל תרכומה תורוקמה תירפס
SNOW Kids Library - Books
Family Village Library

ץראב

(תירבעב) תילאוטריו הירפס

(תילגנא /תירבע) לארשיב תוטיסרבינואה לש תוירפסה תשר
Library וא Library Web Catalogs לע "קילק" ךרד איה תכרעמל הסינכ
.Home Pages
השיגב םבורלו שופיח תוארוה שי הירפס לכב . תשקובמה הירפסה תא םירחוב
ןתינ .תצלמומו ידמל החונ עדמל ןמציו ןוכמ תירפס ךרד השיגה .הליעי דואמ
.תילגנאב וא תירבעב שפחל

תויעוצקמ תוירפס


:היגולויבה םוחתב תוילאוטריו תוירפס לש המישר

The Center For Bioethics
The World-Wide Web Virtual Library: Biosciences
The World-Wide Web Virtual Library: Instructional Resources in Biology
(Biosciences)
Virtual library
Frontiers In Bioscience, A Journal And Virtual Library
Genetics Library (Cambridge)


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©