הידמיטלומ


.ומשרתתו ורקבת .ןנובתהל טושפ וא םיפקש ןיכהל ,תודובעב בלשל יאדכ
.היגולויב ןווגמו םישרמ רחבמ :תונומת לש תוירלג ,תונומת ירגאמ

םיאלפנ םיפקש תמישר BIOL 121
תוירוגטק לש רחבמ שי .היגולויבל םירומל הקיפרג
הקיטנגה םוחתב- הקיפרגל הירלג
הקיטנגל הירלג
תויפרג תויומדל רוקמ
הקיפרגל סקדניא
תויח ינג תשר לש תויומד ןויכרא
םייח ילעב לש תויומדו טרא פילק
(Animal Clip Art and Images)

פוקסורקימל תחתמ תונומת


תומיהדמ תויפוקסורקימ תויומד ףסוא
ינורטקלאה פוקסורקימה םע לקנוק סינד לש תויומד הירלגב
תילארטסוא הלמנ
םימ תפיטב םייחה
םיטסיטורפ לש תונומתה הירלג
קרוסה ינורטקלא פוקסורקימ ל תחתמ תויומד SEM
םיפיגנ לש תובשחוממ תויומד
םיפיגנ לש הלודגה תונומת רפס
AIDS לש תויופר תויומד הירלג

היגולומוטנאה םוחתמ תונומת


םיקרח לש הירלג
םהיבורקו םיקרח
(הדחכה תנכסב :םיילגר יקרפ)
הדחכה תנכסב םינימ אשונב םילוב

תויפיצפס תונומת


וניבר השמ תישופיח- Lady Beetles
םינתייוולה - Cetaceans
םיה יבלכ - Pinnipeds
םייח-ודו םילחז
בובזה

היצמינא יבוליש םע הקיטנג


תילאוטריוו הקיטנג
ךילהתה לש היצמינא םע ילואטריוו היזוימ
ךילהתה לש היצמינא םע ילואטריוו הסוטימ
םוקמב רותפ - PUNNET" יוביר
הכרדה רפס יכ א.נ.ד
א.נ.ד לש תומד
ישונאה םונגה תפמ
ןגל אתמ תוחתפתהלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©