םינואיזומ


.םיצלמומ םינואיזומ לש המישרו םינואיזומ ירגאמ ואצמת ןאכ
.תומיסקמ תויוליעפו תוילאוטריו תוכורעת שי ןקלחב
.תוסנתהלו רקבל ץלמומ

.ימלוע ללכ עדמל םינואיזומ לש תומישר
.םיצלמומ תוגוצתו םינואיזומ לש היצקלס

ימלוע ללכ עדמל םינואיזומ לש תומישר


Yahoo! - Science:Museums and Exhibits
Virtual Museum Resources and Schools
Hands-on Science Centers Worldwide
The Grand List of School Virtual Museums

תוצלמומ תוגוצתו םינואיזומ לש היצקלס


The Smithsonian Institute - ב"הרא לש ימואלה ןואיזומה
Smithsonian Natural History Web Home Page
Exhibits and Programs-Squid exhibit at Smithsonian
New Mexico Museum of Natural History and Science
Dinosaurs in New Mexico at New Mexico Museum of Natural History and
Science
Treasures of the Science Museum
Treasures of the Science Museum - Medical sciences
Miami Museum of Science-Teacher's Guide
Miami Museum of Science-The pH Factor
pH - ה םרוג תודוא תיבטקארטניא הגוצת
The Israel National Museum of Science
לארשיב עדמל ימואלה ןואיזומה

ףוסבו
Building Virtual Museums
ילאוטריו ןואיזומ תמקה תודוא הרומל ץועי


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©