דומיל ירזע


(תילגנאב) םינולימ
(תילגנאב) תוידפולקיצנאםינולימ


A Web of On-line Dictionaries
.תשרב םינולימ סקדניא

One Look Dictionaries, The Faster Finder
.םינולימ לש ריהמ שופיח

Dictionary of Cell Biology
ידי לע םינתינ םינושה אתה יקלחל םישוריפהשכ ,אתה תודוא ריואמ ןולימ
.אתה לש ריואמה קלחה לע הציחל

BioTech's Life Science Dictionary
י"ע עצובמ תורדגהה שופיח .היגולונכטויבה םוחתב םיחנומ 2000-כ םע ןולימ
.טסקטרפיה םיללוכ םישוריפה .ןולימה לש שופיחה עונמב חתפמ תולימ תסנכה
.ץלמומ דאמ ןולימה

INFOMEDICAL: Dictionary of Information for Patients
.םילוח רובע תיאופר היצמרופניא שודג ןולימ

A Dictionary of Scientific Quotations
.םייעדמ םיטוטיצ לש יטקפמוק ןולימ

:םינוש םיגולויב םיאשונבו הקיטנגב םיחנומ ינולימ ןווגמ

GLOSSARY-of genetics

Genetics Glossary AB

NIH - Glossary

Dictionary of Epidemiology

Neuroscience for Kids - Glossary

Glossary-Neurotransmitters

GardenWeb Glossary of Botanical Terms

תוידפולקיצנא


Knowledge Adventure Encyclopedia
.םייניבה-תביטח יאליגל המיאתמה תצלמומ הידפולקיצנא

Welcome to Britannica Online
יונימה) .םייונמ אלל דואמ תלבגומ השיגה .דבלב המשרהה רתאל השיג תמייק
(םולשתב

FREE Internet Encyclopedia

Encarta Online Home
(CD-ה תסרגב רכומ) תמסרופמה הידפולקיצנאב שופיחל תיבה ףד

Welcome to the Encyclopedia Americana
.תמסרופמ הידפולקיצנא

Encyclopedia.com from Electric Library
.טנרטניאב תינורטקלא הידפולקיצנא

Smithsonian FAQs: Encyclopedia Smithsonian
ימואלה ןואיזומה" םסרופמה דסומה לש (תוחיכש תולאש) FAQ לש הידפולקיצא
."ב"הרא לש

Encyclopedia of genes, proteins and diseases Weizmann
םינגה לכ תא תללוכ הידפולקיצנאה :ןמציו ןוכמ לש ON-LINE רגאמב םקוממ
.םדי לע תומרגנש תולחמהו םיעודיה

The Merck Manual, Home Edition
."MERCK" לש יאופרה ךירדמה
תעל ןוכנ .ישומישו טרופמ ,יעוצקמ ,רכומ קראמ תרבח לש יאופרה ךירדמה
.םישיגנ םיאשונה לכ אל ןכלו םיניצר םינוכדע רבוע אוה ,הביתכה
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©