(תובותכל םירושיק) םימסרופמ םיגולויב


יגולויבה רקחמה תירוטסיה תודוא
םיגולויב רחבמ
אתה ירקוחו םיגולויבורקימ
א.נ.דה תאו השרותה תא ורקחש םיגולויב
תויתשרות תולחמו האופרה םוחתב ולעפש םיגולויב
גולויב תויהל


יגולויבה רקחמה תירוטסיה תודוא
Significant Historical Developments in the Biological Sciences
.םהילגמ לעו םייחה יעדמב תוילגתה בור לע יגולונורכ רדסב םירצק םירואית
.1993 דעו הריפסה ינפל 1800 תנשמ

Timeline
TIMELINE -ה .שקובמה םינשה ךוות תא רידגההל ןתינ - יביטקארטניא רתא
היגולויבה םוחתב םייוליג תוברל ,םלועה תודלותב םיבושחה םיעוראל סחייתמ

Cloning Timeline
ירתאל םירושיקה .לופכישה םוחתב ךרדה ינבא םינייוצמ וילע ןמז ףצר וק
.ןיידע םיליעפ םניא תוילגתה

History of Genetics Timeline
.הקיטנגה םוחתב ,ןהל םירושקה םיגולויבו תוילגת תלבט

MendelWeb Timeline Homepage
.הקיטנגה םוחתב ןמז ףצר וק

םיגולויב רחבמ
Biographical Dictionary of Biologists
םימסרופמ םיגולויב לש יפרגוילביב ןולימ

Famous women in BIology
.היגולויבה םוחתב תומסרופמ םישנ

Biology Biographies
.היגולויבה םוחתב תויפרגויב

Carolus Linnaeus

Lamarck

אתה ירקוחו םיגולויבורקימ
The first Microbiologist-Leuwenhoek

Father of Microbiology-Koch

The Magic bullet: Jenner

Louis Pasteur (1822-1895)

Robert Brown, originator of Brownian movement and the cell nucleus

The cell - Theodor Schwann


א.נ.ד.הו השרותה תא תא ורקחש םיגולויב
Gregor Mendel

Morgans chromosomes

Friedrich Miescher

Watson And Crick

The original text of Watson and Crick
.קירקו ןוסטו לש ירוקמה טסקטה

A Visit With Dr. Francis Crick

Linus Pauling

Maurice Wilkins

Rosalind Franklin

Charles Krebs

Barbara McClintock

Barbara McClintock

polymerase chain reaction -Kary B. Mullis


תויתשרות תולחמו האופרה ןעמל םיגולויב
The Discovery of Insulin-Sanger

Alexander Fleming

Flossie Wong-Staal Study On Viruses

Julia Levy -- Immunologist

Lap-Chee Tsui- Cystic Fibrosis Gene

Irene Ayako Uchida -- Cytogeneticist Work on Downs Syndrome

גולויב תויהל
Explore Science Careers
.תויעדמה תועצקמ רוקח

Genetics: The Field of the Future
.דיתעה עוצקמ -הקיטנג

Careers in Genetics Field
.הקיטנגה םוחתב תועוצקמ

Biology careers and related organizations
.םירושק םינוגראו םיגולויבה םוחתב תועוצקמ

Career Opportunities With A Major In Biology
.היגולויבה םוחתב םיחמתמל תויעוצקמ תויונמדזה


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©