(תובותכל םירושיק) םייחה יעדמ םוחתב לבונ יסרפ


לבונ יסרפ ירגאמו לבונ דרפלא
היגולויבה ימוחתב לבונ סרפ ינתח


לבונ יסרפ ירגאמו לבונ דרפלא
Alfred Nobel
.לבונה יסרפ דסיימ תודוא

The Nobel Prizes
הנש יפ-לע שופיחו לבונה יסרפ לכל סקדניא - לבונ ןרק לש ימשרה רתאה
.סרפה םוחתו

The Nobel Prize Internet Archive
.םימוחתה לכב לבונ יסרפ ןויכרא

Winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine
,יביטקארטניא ,ןייוצמ רתאה .האופרה וא היגולויסיפה םוחתב לבונה סרפ ינתח
.םיבר םיניינעמ םירושיק גיצמו

Excellent site with many additional links Interactive
Jewish Nobel Prize Winners
רושיק שי המישרב םיעיפומה םינתחהמ קלחל .םיידוהי םניהש לבונ יסרפ ינתח
.רחא רתאל

Nobel Laureates Affiliated with The Rockerfeller University
.רלפקור תטיסרבינואל הקיז ילעב לבונ סרפ ינתח

סרפה םוחתו םש יפל םיגצומ םיאבה םירתאה - היגולויבה םוחתב לבונ סרפ ינתח
Physiology or Medicine 1933 - Prize Presentation:Morgan

Sir Alexander Fleming Winner of the 1945 Nobel Prize in Medicine

Michael Smith Nobel Prize-Mutagenesis

Nobel Prize - Neuroscience


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©