תוצלמהו תורוקיב ,תוריקס


תורוקיבו תוריקס
תוצלמה


תורוקיבו תוריקס

ילסקאה סאודלא :תאמ ."ץימאו שדח םלוע" יאובנה רפסה תודוא
.1
(Brave New World by Alduos Huxley)
Brave New World
Brave New World-high school pupil review
Huxley, Aldous: Brave New World

ןוט'צירכ לקיימ :תאמ . עודיה "הרויה קראפ" תודוא
.2
Michael Crichton
Review of Jurassic Park and others

ןיול הריא :תאמ ."ליזרבמ םירוחבה" ררמצמה רפסה תודוא
.3
THE BOYS FROM BRAZIL by Ira Levin
Review for Boys from Brazil, The 1978
Book report: The Boys From Brazil by Ira Levin

ינוידב עדמ ירפס ןווגמ תודוא
.4
Review: "Gattaca"
Steve Jones - THE LANGUAGE OF THE GENES
.הקיטנגל אובמ םע ינוידב אל רפס
The Selfish Gene by Hawkins
."יכונאה ןגה" רפסה תודוא
The Selfish Gene? Hawkins
."יכונאה ןגה" רפסה לש רפוסה תודוא
Great Genetic Meltdown: the Book

תוצלמה

התיכב ינוידב עדמ :הרומל תוצלמה
.1
תורפסו ינוידב עדמב םירתא ןווגמל תוצלמה
.2


התיכב ינוידב עדמ :הרומל תוצלמה
.1
Lesson One: What is Science Fiction
.ינוידבה עדמה תוהמ :רועיש
Teaching Science Fiction
.ינוידבה עדמה תארוה
Using Science Fiction to Understand Biological Concepts
ללוכ רמאמה .םיגולויב םיגשומ תנבהל יעצמאכ ינוידב עדמב שומשה
.ץלמומ האירק רמוח לע תוססובמה תויוליעפל תועצה
Definitions of Science Fiction
.הז רנא'זמ םירפוס ידי לע ינוידב עדמ תודוא תורדגה לש ףסוא
The Use of Myths in Science
.עדמה תנבהל יעצמאכ תודגאב שומשל תוארוהו תועצה
Science + Fiction: Past,Present,Possibilities
ןוידבו עדמ ןיב רשקה :טקייורפ
Technology in Literature -- By Mark Seltzer
Science Fiction Story Writing
םע הלועפ ףותיש ידכ ךות ינוידב עדמ תביתכ אשונב טקייורפל היינפה
.םירחא םידימלת
Biology 3 Web Page-Teaching Science fiction..a course -use

תורפסו ינוידב עדמב םירתא ןווגמל תוצלמה
.2
Science Fiction Weekly
ןווגמ רתאה לש ונכותהו הדיפקב בצועמ רתאה .ינוידב עדמ ןועובש
.ןיינעמו
BiblioBytes - Science Fiction
.ינוידב עדמ אשונב תורפס לש רגאמ
Mark/Space: Anachron City: Library: Keywords: Genetic
Engineering
.םירושיק שי קלחל... תיטנג הסדנה אשונב תורפס לש רגאמ
City: Library: Keywords: Science Fiction Mark/Space: Anachron
.םירושיק שי קלחל...ינוידב עדמ אשונב תורפס לש רגאמ
Dr. Matrix' Worlds of Science Fiction
.ינוידב עדמ אשונב תורפס לש רגאמ
Some Science Fiction Web Resources
.ינוידב עדמ אשונב תורפס לש רגאמ
Science Fiction Resource Guide
The Classics of Science Fiction
Useful Science Fiction and Fact Pages
.ינוידב עדמ אשונב תורפס לש רגאמ
Human Cloning and Aldous Huxley Discussion List
.ילסקאה סאודלא :רפוסהו םדאה לופכש אשונב ןויד תצובק


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©