תורפס תביתכל רודמ

הביתכ ירתאל םירושיק

תביתכב "אוטחל" םיגהונ םתא םא .תשרב םכתריצי םוסרפל םכייח תונמדזה םכינפל ירה
שדוח ידמ .e-mail-ב ונילא םכתריצי תא וחלש אנא ,ינוידב עדמ וא ,םירמאמ ,הזורפ ,הריש
.תשרב םוסרפל םכיתוריצי בטיממ רחבנ ושדוחב

:הביתכל תויחנהה ןלהל
.םייחה יעדמל רושק תויהל ךירצ ןכותה
.םילימ 1000 לע הכרואב הלעת אל הריציה
.הריציל םירויא ףיסוהל ןתינ
.תילגנאב וא תירבעב בותכל ןתינ
.והשלכ רחא רוקממ תקתעומ אלו תירוקמ תויהל תבייח הריציה
.דמול אוה הב התיכהו וליג ,בתוכה םש תא לולכתש הריצי קר םסרפל ןתינ
.תיתריצי הכאלמב םה םחוכ תא תוסנל וא םהידימלת תוריצימ ונילא חולשל םילוכי םירומ
:ל E.mail -ל ATTACHMENT -כ word ץבוק ףרצל שי ונילא הריציה תא חולשל ידכ

הביתכ ירתאל םירושיק

Writer's Toolbox - Internet Resources for Writer
('וכו םינולימ) .תורפס תביתכל םירזע

Science Fiction Writing Project
.ינוידב עדמ תביתכל טקייורפ

The Science and Speculative Fiction Writer's Guild

The Way To Write Science Fiction
.ינוידב עדמ תביתכל ץועיי

Writing in Science
.עדמה םוחתב הביתכ

Student Science Poetry Center
.עדמה םוחתב הריש תביתכל דימלתה זכרמ

Math and Science Poetry Page
.עדמהו הקיטמתמה םוחתב הריש יפד

The IMAGE / POETRY K12 Space Science Site
.NASA -ב ללחה ינעדמ לש רתאב הריש

"Science, Fiction, Poetry"למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©
ביולוגיה