רואת
ןוידבו עדמ ןיב רשק שי
תורפסה ןמ םיעטק
(תובותכל םירושיק) תוצלמהו תורוקיב ,תוריקס

:רואת
הז תא הז םיצוח םינוש םימוחת לש םהיתולובג ובש ,קתרמו ביהלמ םלועב םייח ונא
תויזחתש הרוק תחא אלו ,תובר תורפיס תוריציב ויוטיב תא אצומ עדמה .הזב הז םיבברעתמו
.תואיצמה םלועב תושממתמ ינוידב עדמ ירפסב ופצינש
ארקנ ,תורפסהו עדמה תוזוחמ ןיבש וללה םיקתרמה םירשקהמ םידחא רבעל ןאכמ טבמ ףיענ
.יעדמה רקחמה םלוע לש תוילגת לע םירמאמ םתמועלו ,תוינוידב תוריצי ימוכיס

(םירומ/םידימלת לש תומורת) תורפס תביתכל רודמ


(םירמאמ תמישרל רושיק) ןוידבו עדמ ןיב רשק שי

רגאמה ןמ םייעדמ םירמאמ
ןוידבל רשק םע םירמאמל םירושיק


רגאמה ןמ םייעדמ םירמאמ

ארקנ ,תורפסהו עדמה תוזוחמ ןיבש וללה םיקתרמה םירשקהמ םידחא רבעל ןאכמ טבמ ףיענ
.יעדמה רקחמה םלוע לש תוילגת לע םירמאמ םתמועלו ,תוינוידב תוריצי ימוכיס

תיטנג הילפא
השרשה-םרט ןוחבא - ןוירה ינפל רבועל תויטנג תוקידב
דיתע ,הווה ,רבע :תויטנג תוקידב
PCR :רבכמ ודחכנש םירוציו תוריעז תומיגד
1997 תנש לש יעדמה עוריאה ילוד
הנמזה יפל םירבוע
תואיצמה - הרויה קראפ
םדא לופכיש
םייגולויב םילופכיש


ןוידבל רשק םע םיעדמ םירמאמל םירושיק

Cloning More Common Than You Think

Nelkin Essay-Clones are fun-for science fiction

Cloning-separting Fact from fiction,many links too

Living in a brave new world? article good
"BRAVE NEW -כ ינוידב עדמ רפס ובש םלועב ונדיתע לע ההותה רמאמ
.ונימי תואיצמל ךפוה ילסקוה סאודלא לש WORLD"

WIRED 6.03: Feature-RIchard Seed: cloning is inevitable-article

Jurassic Park: The Science and Ethics of Genetic Engineering


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©