(הקיטנג) :האופר


:רואת
רבעב .תושונאה לש תידיתעה התחוורל דימתמ הלודג הווקת חפטמ תמדקתמה הקיטנגה רקח
ולרוג וניה םירחא םישונא םיבצמב וא תומיוסמ תוינווינ תולחמב ךורכה לבסהש היה הארנ
םיעדויש ךכב ךרד תרבכ ונמדקתה ,םויכ ."םיבכוכב בותכ" אוה יכו לבוסה לש ענמנ-יתלבה
ץועיי ןהיאשנל ןתינ ךכל םאתהבו תויתשרות ןניה וללה תולחמה לש ךלוהו לדג רפסמש ,רבכ
םימרוגה םינגהמ םיבר םימקוממ ןכיה קיודמב עובקל םויכ םילוכי רבכ ונא .םלוה יטנג
ידכ טוקנל ןתינ םידעצ וליאו ,הלחמל םימרוגו םידקפתמ םה דציכ ,וללה תולחמהמ תוברל
.תוינסרהה היתועפשה תא אפרל וא םצמצל

דוע ירקיעה חתנהו ךרדה הבר דוע ךא ,ונירוחאמ רבכ תוילגתהמו רקחמהמ רכינ קלח
יופימל ימלועה טקייורפה לש ומויסל םיברקתמו ,ישילשה ףלאה ףס לע םידמוע ונא .ונינפל
וליפא ילואו ,לע טולשל עדיה תושונאה ידיב היהיש ,םויה קוחר אלש הארנו ,ישונאה םונגה
היגולויבה .םינפ םהל ריאה אל יטנגה לרוגהש הלא םתוא יבגל "םיבכוכב בותכה" ,תא תונשל
םיכמתסמ ,ונדיצמ ונא וליאו ,ךכ לע תכמתסמ תינרדומה האופרה .ונמויק לש ובל בל הניה
.תינרדומה האופרה לע

לכ לש םוימויה ייחב תורכינ םהיתוכלשה רשא ,האופרה ימוחתב בר ןיינע ואצמת הז רתאב
ובכיכ םהיתורתוכש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ םירמאמה בור .ונתיאמ תחאו דחא
םירשקו םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .םימוחתה דחאב רוחבל ולכות .תושדחה תורודהמב
.אשונל םירושקה םירחא םיניינעמ םירתאל וא םירמאמל םיפסונ


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©