הקיטנגה םוחתב הילאוטקא - תורתוכב


:רואת
םימיהדמ םייוליגל ואיבה םויכ הקיטנגה רקחב םיפוכתה םישודיחהו הריהמה תומדקתהה
תורתוכב יוטיב ידיל אב הז רבד .ונתיאמ דחא לכל רשקו ןיינע םהב שיש םימושיילו
טפשמ ,ילוד השבכה טוביש תא קר ריכזנ .תושדחה תורודהמב ,תוינויצסנסה םיתעלו ,תופוכתה
ואצמת ןאכ .דועו ,סיזורביפ קיטסיצה ןג יוליג ,א"נדה תקידבו ןוספמיס .יי'ג.וא לש חצרה
וחקי רשא םירתא לש תובותכ לש רחבמ םג ומכ ,תורתוכה תא ושעש םיאשונה לע םירמאמ
םצמוצמ ןיידע הז בלשב .םלועה יבחרמ רתויב תוירטה תושדחה בטימ לא תורישי םכתא
היתימע תמועל ,שרוד לכל ישפוח שומישל תושדח ינוכדעב תירבעה תונותיעה העיצמש עציהה
.תירבעה הפשב תושדחל ןאכ עיצנש םירושיקה ןיידע םיטעומ ןכלו ,םלועב

תונותיעל היינפה

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©