:רואת
תוילגתהש הארנו ,ןורחאה רושעב היגולונכטויבבו רקחמב קנע ידעצב המדקתה הקיטנגה
םישודיחהמ םיבר .אבה רושעב םג בצקה ותואב וכשמיי םירקבל תושדח םיפשחנה םישודיחהו
תולועו תוצצ ,השדח היגולונכט לכב ומכ .םידקת רסח חרואב הרבחה ינפ תא ונשי וללה
.הב השעייש יתאהו םלוהה שומישה יבגל תולאש
המ תא תונשלו ללפטל תישעמה תלוכיהו הקיטנגה ינונגנמ לש הקימעמו תכלוהה הנבהה בקע
תומלידה .לקשמ תודבכ תוירסומו תויתא תומליד טעמ אל תולוע ,לרוגה תריזגל םעפ בשחנש
דבוכב תויגוסה םע דדומתהל ךירצש רודה ונחנאו ,ונלש הרבחה תא םויה רבכ תוצוח וללה
.ונלוכ לש תידיתעה החוורה ןעמל תונובנ תויתא-ויב תוטלחה לבקלו שאר
םייטפשמ ,םיירסומ םיטביה ןכו תקולחמב םייונשה רקחמה יאשונמ םידחא גיצי הז קרפ
.תושדחבש םיאשונבו הנורחאל וכרענש םירקחמב םיקסוע םירמאמה בור .םהימושיי לש םייתאו
.םירחא םיניינעמ םירתאל וא םירמאמל םיפסונ םירשקו םירושיק םיעיפומ םירמאמה לכב
הקיתאויבו קוח,הרבח
הקיטנגה םוחתב
הקיתאויבו קוח,הרבח
היגולונומיאה םוחתב

:קוחהו הקיתאויבה אשונב םורופלו רודמל עקר תאירקל םירושיק

Bioethics for Beginners
The Center For Bioethics
Center for Bioethics - Genetics and Reproduction Resources
Cloning
Ethics and Genetics - Articles and Papers
Genetics & the Law
Genetics and Public Issues
Issues and Ethics
Jewish Bioethics at the Crossroads
Public Action Groups
Bioethics : Towards a declaration on the Human Genome
International Bioethics Committee : Homepage
Advisory Committee on Genetic Testing -- Draft Code of Practice
(Advisory Committee on Genetic Testing -- Draft Code of Practice 2)


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©