:רואת
םיינדפק םירקחמו השק הדובע ,תיעדמ תונרקס םיעינמ גולויבה לש וקוסיע םוחת תא
,הנבהה תקמעהב וא הדובע לש הז גוסב עובטה קופיסב ללכ ךרדב אטבתמ לומגה .םיצמואמו
.המידק ףסונ ןופציפ דעצ תארקל תומדקמה הנבות וא תילגת רבעל המידק ריעז דעצב
!לבונ סרפ וליפא ילואו ... ןיטינומו הרכה לש לומג הלאל ףסונ ,םימעפלו

לכב .תושדחבש םיאשונבו םיינכדעה םירקחמה ישודיחב םיקסוע םירמאמה לש םבור בור
.םיפסונ םיניינעמ םירתאלו םירמאמל תוינפהו םירושיק ואצמת םירמאמה

ורקחמו גולויבה
הקיטנגה םוחתב
ורקחמו גולויבה
היגולונומיאה םוחתב


(תובותכל םירושיק) םימסרופמ םיגולויב

(תובותכל םירושיק) םייחה יעדמ םוחתב לבונ יסרפ


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©