םיצבשת ,םיקחשמ
תומורתו תונויער
תומלידל םורופ


םיצבשת ,םיקחשמ


.םיקחשמה בורב On-Line קחשל ןתינ
הבשחמ יקחשמ
.1
היגולוריונה םוחתב םיקחשמו תויוליעפ רפסמ
.2
םינודיח ,םיצבשת ףסוא
.3

הבישח יקחשמ
.1
Dr. Matrix' Mind Games
.הבישח יקחשמ ףסוא
Best Ever Master Mind Game
.(Master Mind) העיגפ לוב קחשמ
Discovery Online, Mind Games
.םייביטקארטניא הבישח יקחשמ דוע
Games & Puzzles
.תודיחו םיקחשמ
Jurassic Park: The Adventure
םע בשחמ ,ריהמ םדומ שורד ."הרויה קראפ"ב ינקתפרה הידמיטלומ קחשמ
.MB 16 תוחפל לש RAM ןורכיז

היגולוריונה םוחתב םיקחשמו תויוליעפ רפסמ
.2
Los Angeles Times The Brain: A Work in Progress
Neuroscience for Kids - Brain Comparisons-Quiz game
Neuroscience for Kids - Outside Games
Neuroscience for Kids - Treasure Hunt
Funbrain.com Fun Match Memory Game
Reaction Times

םינודיח ,םיצבשת ףסוא
.3
Cell/Mitosis Crossword Puzzle
Cool...Sliders Puzzles!
Internet Anagram Server: Home
Kids' Corner Puzzle
Puzzlequest: Main Page


תומורתו תונויער


החמומה תא לאש ?תעדל תיצר
.1
תילואטריו היגולויב
.2
ףיכב תויוליעפ
.3
תורפס תביתכל רודמ
.4

החמומה תא לאש ?תעדל תיצר
.1
.םיחמומה תונעיהמ ךנוצר תועיבש יבגל בושמ ונל חלש
Scientific American: Ask the Experts
תעה בתכ לש םיחמומל on-line הלאש לואשל רשפא
.E-mail -ב הבושת לבקלו "Scientific American"
MadSci Net: Ask-A-Scientist
.E-mail -ב הבושת לבקלו םינעדמל on-line הלאש חולשל רשפא
Ask Dr. Science!
.עדמ רוטקוד תא לאש
Mail Page-this is a question page to a geneticist
.יאקיטנגל on-line הלאש לואשל רשפא
Ask An Expert Page
.E-mail -ב הבושת לבקלו םיחמומל on-line הלאש לואשל רשפא

תילואטריו היגולויב
.2
Human Anatomy On-line - InnerBody.com
.ילואטריוה םדאה ףוגב - היווח
The Visible Embryo
.רבועה תוחתפתה יבלש לש םימוליצ תוארל תונמדזה

ףיכב תויוליעפ
.3
רקח יפד
תשר רקח
תויוליעפ ללוכ רשא למע-ט"פמ לש שדח רתא ,"םימזינגרואורקימה םלוע"
,רקח יפד ואצמת תואקתפרהה ןתיבב טנרטניאה תביבסב הדובעל תומאותמה
.םידימלתה ובתכיש תודובע םג דיתעבו (webquest) תשרקחמ
Welcome to La La Land - A Place For Interactive Fun
Educational Scavenger hunt.science
.עדמב- ןומטמה תא שפח
Cell/Mitosis Crossword Puzzle
Ed's Teacher Treasure Zone--How-To's
Create An Alien-pupils tool box
DNA-o-gram-pupils corner

תורפס תביתכל רודמ
.4
הביתכ רודמל םיישומיש םירושיק

"אוטחל" םיגהונ םתא םא .תשרב םכתריצי םוסרפל םכייח תונמדזה םכינפל ירה
ונילא םכתריצי תא וחלש אנא ,ינוידב עדמ וא ,םירמאמ ,הזורפ ,הריש תביתכב
.תשרב םוסרפל םכיתוריצי בטיממ רחבנ ושדוחב שדוח ידמ . e-mail ב

:הביתכל תויחנהה ןלהל
.םייחה יעדמל רושק תויהל ךירצ ןכותה
.1
.םילימ 1000 לע הכרואב הלעת אל הריציה
.2
.הריציל םירויא ףיסוהל ןתינ
.3
.תילגנאב וא תירבעב בותכל ןתינ
.4
.e-mail -ב ונילא הריציה תא חלש
.5

הביתכ רודמל םיישומיש םירושיק

Science Fiction Writing Project
.רתאל וסנכ ,ינוידב עדמ לש הביתכ טקיורפל ףרטצהל םכנוצרב םא
ScI-Journal - papers wanted
.תע בתכל םייעדמ םירמאמ בותכל תונמדזה
Student Science Poetry Center
.םידימלתל תיעדמ הריש תביתכל זכרמ
Writing in Science
.עדמב הביתכ
The Way To Write Science Fiction
.ינוידב עדמ בותכל ךיא לע ץועי

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©