ןוירה דגנ ןוסיח


יפוסה ןורתפה יכ םירובסה שי ןוירה תעינמל םירישכת רחא שופיחב םיקסועה םירקוחה ןיב
טעמכ חוטב ,חווט ךורא היהי הז העינמ יעצמא .ןוירה דגנ ןוסיח ביכרת תאיצמב אוה היעבל
.הלולגבמ יאוול תועפות תוחפ תויופצו ןיטולחליתועמשמ דעצ ומדקתהש םירובס ,ב"הרא ,טקיטנוק תטיסרבינוא לש תואירבה זכרממ םירקוח
תיציבה תא הרפמ ערזה את ובש ךילהתה תא שבשמ וחתיפש ןוסיחה ביכרת .וז הרטמ תגשהל
PH-20 ונומיסש ןובלח אוה ביכרתה .("םי ינוריזח") תויבקב האלמ החלצהב לעפ אוהו
קפס ןיא ,םירורב םניא םיטרפהש ףא .היבקה לש ערזה-את לש וינפמ ודדוב םירקוחהש
לש ןוציחה הטעמל דמצנ ןוערזה שאר הבש היירפהב חתפמה תדוקנב דיקפת אלממ PH-20 -ש
קרזוהש רחאל .א"נדה תולוקלומ יוחיא ךות ,התיא גזמתיו הכותל רודחי םרטב ,תיציבה
תוננוכב ןפוג היה הז בצמב .ןובלחל םינדגונ ןהלש ןוסיחה תכרעמ הרצי ,תויבקל ביכרתה
.תוחפל השולש םיישדוח ךשמל ערז את לכ ףוקתל

תויבקב לעופ אוה :הלועמ העינמ יעצמא לש םינייפאמה לכ ביכרתל שי םירקוחה ירבדל
ופתתשהש תויבקה 25-מ תחא ףא .הכיפה ותעפשהו ךורא ולש העפשהה ךשמ ,םינימה ינשמ
ןיבמ דחא ףא .םלועל םיאצאצ ואיבה ונסוח אלש תובקנהמ 94% דועב התרה אל יוסינב
תא וחיכוה תרוקיבה תצובקב םירכזה העבשש דועב באל היה אל ונסוחש םירכזה השיש
.םתוירופ

םיעדוי םרט םירקוחה תישאר .הכורא דוע םדא ינבל המוד ביכרת חותיפל ךרדה ,תאז םע
לע המוד ןובלח הליחת רתאל שי ךכמ בושח .תיציבל ןוערזה תודמציה תא ענומ ןוסיחה דציכ
.(וז תרבוחב "רבגל הלולג" :הבתכה וארו) ירכזה ערזה-את ינפ

יעדמב םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוהב ,6 'מע ,1989 ,1 -ג"ל עדמ .(ךרוע) ןיכי ,אנוא :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Contesting Claims on the Safety and Acceptability of Anti-Fertility
Vaccines

?ןוירה דגנ םינוסיח ךותב העינמ יעצמאל תופורת ןנשי םאה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©