?םיעירפמ םה ימל - םינורפרטניא


ןתינ םמש .םישימחה תונשב ולגתנש (םיניאטורפוקילג) םירכוסמ-םינובלח םה םינורפרטניאה
םינורפרטניאה .ףוגב םיפיגנ לש תוטשפתהלו היברל (interfere) םיעירפמ םהש םוש לע םהל
םיאת - ףוגה לש ינושאר הנגה-וק םיווהמ םהו ,םיפיגנב ועגונש םיאת ידי לע םישרפומ
דועב ,הקבדהה רחאל ,תועש רפסמ ,רצק ןמז םינורפרטניא שירפהל םיליחתמ םיפיגנב וקבדנש
םימי רובעכ קר הלוע ףוגב עגפש ףיגנה ןימל םיילוגסה םינדגונה (זוכיר ,תומכ) ליכש
הקבדה - םיוסמ ןיממ וא ןזמ ףיגנל םיילוגס םניא םינורפרטניאה ,םינדגונל דוגינב .רפסמ
ותוא ינב םיפיגנ לש תוטשפתה םיבכעמה םינורפרטניא תריצי הרשמ םיפיגנ לש דחא ןימב
ףקתנש רוציה - יאקדנופה ןימל םיילוגס םינורפרטניאה םלואו .םירחא םינימ ינבו ןימ
.םדאב םיפיגנ תוטשפתה םיבכעמ םניא ,רבכע לש וא ,לשמל ,רקב לש םינורפרטניא :םיפיגנב


םישרפומ תויהל םיליחתמ םינורפרטניא - םיפיגנ דגנכ ןושארה הנגהה-וק םה םינורפרטניאה
.רפסמ םימי רובעכ קר םירצונ םיילוגסה םינדגונה .הקבדהה רחאל תורופס תועש

:םינורפרטניא לש תוצובק שולשב םיניחבמ םתוא םישירפמו םירציימה םיאתה יפ לע
- (INF) אתיב-םינורפרטניא ;םימיוסמ םיטיצוקיל ידי לע םישרפומ (INF) אפלא-םינורפרטניא
;םיפיגנ ידי-לע ועגונש (םירחא ףוג יאת ידי לע םגש הארנכו) םיטסלבורביפ ידי לע
.םיטיצופמיל לש םיגוס ידי-לע םישרפומ (INF) אמאג-םינורפרטניא

ינפב םידימע םישענ םה ובש ,יפיגנ-יטנא בצמ ועגונ םרטש ףוגה-יאתב םירשמ םינורפרטניאה
תוימורק ינפ לע םינכושה םיילוגס םינטלוקל םירשקנ ושרפוהש םינורפרטניא .םיפיגנ
קותעשה יכילהת לש עוציב םיענומ (םימיזנא) םהירצותש םינג םיאתב םיליעפמו ,םיאתה
ךכ ;םייפיגנה םינובלחהו ןיערגה תוצמוח - םיפיגנה יביכרמ םירצונ םתועצמאבש םוגרתהו
תונוש תויוליעפ לע הרקב ןהיניב ;תופסונ תועפשה םינורפרטניאל .םיפיגנה תייבר תענמנ
.םיאת לש תוקולח בוכיע - ןכו תינוסיחה תכרעמה לש


םיעוגנה םיאתה סרהב םתלועפו ,םיפיגנב םיעוגנ ףוג יאת ידי-לע םינורפרטניא-אתב תשרפה
.ועגונ םרטש םיאתב תודימע תירשהבו

היהי ןתינש ופיצ ,םייעבט םירמוח םינורפרטניאה לש םתויהלו ,ולא תויוליעפל תודוה
םדגנכ תועצומה תופורתה תרוש רשא - םייפיגנ םימוהיזב לופיטל תופורתכ םהב שמתשהל
דמועה ירקיעה םוסחמה וליאכ היה המדנ הליחתכלמ .ןטרס ילוחב לופיטל ףאו ,ידמל הלד
וניא ,לשמל ,רקב-ןורפרטניא ,רומאכ - הגשהב ישוקה אוה םהב יאופרה שומישה ינפב לושכמל
םדא-יאתב םרוקמש םינורפרטניא לש תונטק תויומכ גישהל היה ןתינ .םדאב לעופ
א"נד תריצי ,תיטנגה הסדנהה תוטיש חותיפ םע םלואו .(HuINF ,םיישונא םינורפרטניא)
הלא םינורפרטניא ;םיישונא םינורפרטניא רצייל םיקדייח וסדנוה ,וטובישו 1 יטנניבמוקר
,תאז תורמל .תוירחסמ תויומכב םירצוימ םה םויכו (יטנניבמוקר ןושלמ) rINF םינוכמ
המישרב ךכ לע םידמוע לברו רנטש .ידמל לבגומ רתונ םינורפרטניאב יאופרה שומישה
יכ םינייצמ םה ,םוקמ לכמ .(357 'מע 25 ךרכ) Isr. J. Med. Sci. -ב העיפוהש
.םויכ םהל הנקומה הזמ בושח יתפורת דיקפת דיתעב ,הארנה יפכ ,דעונ םינורפרטניאל

'מע) ןוילג ותואב .תובוחרב ןלפק םילוחה תיבמ ןאהו ןטרוט ,ץיבוביל ,ןיול םג םיבשוח ךכ
םישק םירקמב לופיטכ אפלא תצובקמ םינורפרטניאב שומישל םידדועמ םינמיס וראת (364
ידוקפתב הרורב הרבגה תרכינ תויפיגנ דבכ תוקלדב םילוחה בורב .תויפיגנ דבכ תוקלד לש
הרבגה ,יפיגנ-יטנא בצמל ףוגה יאת תסינכ ,םדב םינורפרטניאה זוכירב הילע :םינורפרטניאה
.דועו (םיפיגנב ועגונש םיאת םיגרוהה םיאת ;NK, natural killer) גרהה-יאת תוליעפב
הילעה ,(תיפיגנ דבכ תקלד לש "יממעה" המש) תימוהיז תבהצב םילוחה ןמ קלחב םלואו
דבכה-תקלד הלולע הלא םילוחב .תמייק הניא ללכש וא דואמ הכומנ םינורפרטניאה ידוקפתב
,הלאכ םילוחב ולפיט רקחמל-ויתימעו ןיול .תוומב ,דואמ תובורק םיתיעל ,םייתסהלו רימחהל
זוחא יכ ואצמו ,(AuINF) םדא-יאתמ קפוהש INF לש הקרזהב ,השק בצמב רבכ םייורש ויהש
םישמשמ םינורפרטניא .םינורפרטניא תקרזה אלל יופצה ןמ רתוי לודג םימילחמה
םייטירקה םיבצמב לופיטכ םלואו ,"הליגר" תיפיגנ דבכ-תקלדב לופיטכ תובורק-םיתיעל
,תאז לכבו .בטיה-םירקובמ םייוסינב ןוחב ל שי ויאצממ תאש ,דבלב שושיג-רקחמב רבודמ
.םייח תוליצמה תופורתה ףדמ לע םינורפרטניאה תבצהב ףסונ דעצ והז ילוא

ךורכ םינורפרטניאב שומישה - קוחש ןושל-עבטמ תסרג יפ לע "ער ילב בוט ןיא"
שומישל יאוול-תועפות לש תפסונ הצובק .תואקהו תוליחב ןוגכ יאוול-תועפותב
לש האופרל רפסה-תיבו ההג םילוחה תיבמ ץינומו שמרח ידי-לע הרקסנ םינורפרטניאב
"האופרה"ב הרצק העידי םג וארו ;658 'מע ז"טק ךרכ "האופרה") ביבא לת תטיסרבינוא
לש רתויב תויתועמשמה יאוולה-תועפות ,ץינומו שמרח לש םתריקס יפ לע .(294 'מעב ,ז"טק
תויטיא ,השלוח :תוללוכ ןהו תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תורושק םינורפרטניאב שומיש
בצמב תוביצי רסוח - ןכו ,רצק-חווטל ןורכיזבו תואצמתהב תוערפה ,םונמנל היטנ ,הבשחמ
תרמוח .(EEG ,ג"אא) חומה-ילג יפואב םייונישו תוידיאונרפ אווש-תובשחמ ,תויזה ,חורה
םאה הלאשה תילעומ הריקסב .הלוחל תנתינה םינורפרטניאה תומכב ,הארנכ ,היולת תועפותה
יכ לע תועיבצמ ןניא ,ףוגל-ינוציח רוקממ ןורפרטניא תליטנ תובקעב תולגתמה ,ולא תועפות
,םנמואו .ימינפ-ימצע ורוקמש ןורפרטניא ידי לע םג םרגיהל םילולע תוגהנתה ייוניש
היטנו חור יבצמ ,הריתי השלוח ,תובר םימעפ ,םילחמהו הלוחה הלגמ תיפיגנ הלחמ תובקעב
ונל םימרוג םיפיגנ ימוהיזל הבוגתכ ונפוג רציימש םינורפרטניא ,םנמואה .זגורל תמזגומ
ןיב ירשפא רשקל החכוה ןיא הז בלשב יכ םתעד תא םיעיבמ ץינומו שמרח ?תוזורינל
.ןובשחב תאזכ תורשפא תחקל שי ךא ,תוירטאיכיספ תולחמ ןיבל םינורפרטניא

םיילוש תרעה
,םוקר-א"נד :ןאכ עיצנ .ףרצושמ-א"נד ןוגכ ,םינוש םימוגרת ועצוה הז חנומל
ןוימדה תוכזב - ןכו םיק א"נד "גירא"ל א"נד טוח לש תפסות ןיעכב רבודמ ירהש
.ץופנה יזעולה חנומל ילילצה
.1

םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוה ,151-152 'מע ,1989 ,3 -ג"ל עדמ .(ךרוע) ןומצע יבצ :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןורפרטניאה לש ודיקפת ללוכ ,תויפיצפס אל הנגה יכרד

םיניקוטיסו B יאת T יאת

רצק רמאמ :ןורפטניאה

Journal of Interferon & Cytokine Research

היגולונומיאל ריואמ אובמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©