םדה תכרעמ תוחתפתה


אובמ
םימרוג-תבר תכרעמ - םדה
רבד תישאר
תותיא ירורמתכ תוניימתהו לודיג ימרוג
תידיאורתיראה הרושה תוחתפתה
תויסטל םיאתמ
הימקילל םגד
םייאופר םימושיי


לכב רגוב םדאב םיתמ םינבל םד-יאת תוחפ טעמו םימודא םד-יאת ןוילימ השולשכ
,םתרוצב םינוש םהו םוצע הכ םרפסמש ,םינושה םדה-יאת לש הריציה תרקב .הינש
.עבטב םיכבוסמהו םיבכרומה םיכילהתה דחא אוה ,םהידוקפתבו םנבמב

אובמ
הלודג (וז תומכ) םאו ;םיפלעתמ - הצוחה ונממ הלודג תומכ תמרוז רשאכו ,םדב רסוח שישכ"
ןיב הנחבהה .םייגולויבה וירוביחב וטסירא ינוויה ףוסוליפה בתכ ךכ ."םיתמ - ידמ רתוי
וטסירא לש וימי םרטב דוע - וליבוה ,םייח רסח אוה םד אלל ףוגש ךכב הרכההו ,שפנל ףוג
ולחוהש םירוסיאהו םדל וסחייש תוילמסה תויועמשמה ןאכמ .שפנה אוה םדהש ,הנקסמל -
שי םנמואה .ויבגל םירוסיא תלחהבו םדל תוילמיס תויועמשמ ןתמב תובר תורבח ברקב ויבגל
?תיממעה הנומאב שממ

םימרוג-תבר תכרעמ - םדה
םיגוס השולשמ תבכרומה ההובג תוחתפתה תגרד תלעב המקרל בשחנ םדה תיגולויב הניחבמ
םד-יאת ;(םיטיצורתירא) םימודא םד-יאת :המסלפ יורקה לזונב םיפחרמה םיאת לש םיירקיע
.םיטיצוירקגמ םינוכמה םיאתמ תורזגנה ,(םיטיצובמורת) םד תויסטו (םיטיצוקיל) םינבלאשינ ןצמח םיטיצורתיראה תועצמאב .םדוקפתבו םתרוצב הבר תונוש םילגמ םדה יאת
ינפב ףוגה תנגהב קלח םילטונ ,םינבלה םדה יאתמ קלח םיווהמה ,םיטיצופמילה ,תומקרל
ןווגימה תורמל .םדה תשירק ןונגנמב תופתתשמ תויסטהו ,תוירטפו םיליפט ,םיפיגנ ,םיקדייח
וא (stem cell) "עזג את" הנוכמה דחא בא-אתמ םדה יאת לכ לש םאצומ ,דיקפתבו הרוצב ברה
ךכמ .םינושה םדה יאתל םתוחתפתה הליחתמ םש ,םצעה חמב םימקוממ באה יאת .אצומ את
םינייטצמ באה-יאת .רבדה ךכ אל םלוא ,הגרדהב ולזאי באה-יאתש תופצל הרואכל היה ןתינ
םיחתפתמ םה ךרוצה תעבו ,םיפסונ בא-יאתל הקולח רשוכב תאטבתמה ,ןפוד תאצוי הנוכתב
חתפתמו וכרדל את לכ דרפנ תוניימתהה ךלהמב .תוניימתה לש ךילהתב םינושה םדה יאתל
תקספנ תורגבתהה תמלשה םע קר .טיצובמורת וא טיצוקיל ,טיצורתירא גוסמ רגוב אתל
תלוכי-בר אוה ,ךכיפל ,באה את .הקולח רב וניאש "יפוס את" לבקתמו תיאתה הקולחה
תכרעמ תוחתפתה תא תוארל גוהנ תוטשפ םשל .תימצע תושדחתה תנוכתב ןייטצמו (pluripotent)
הרושה :תוירקיע םיאת תורוש יתשל תולצפתהב הכשמהו דחא בא אתמ האצומש תינבתכ םדה
,םיטיצורתיראה תא תללוכה ,תידיאולימה הרושהו םיטיצופמילה תא תללוכה ,תידיאופמילה
.םיטיצוקילה ראשו םיטיצובמורתה

יכרצב הנתומ םג אלא ירשפא קר וניאש ךילהת לע ךכב ונזמרו "ךרוצה תעב" םדוק ונרמא
הדבועה ףרח םייקתמ הז בצמ .עובקו ידוחיי בכרהב ומד אצמיי ,אירב םדא דוע לכ .ףוגה
ויפל ,סיזטסואמוהה ןורקע ייוטיבמ דחא והז .רצק םירגובה םדה יאת בור לש םהייח ךשמש
םניא רשא םירגוב םיאתל תוניימתהה ןיבל םיאתה תוקולח ןיב ןוזיא עובק ןפואב שחרתמ
ומכ םדה לש דחוימה בכרהה תא םישבשמה םיעוריאל םיפושח ונא ,וננובאדל .דוע םיקלחתמ
.םינוש םיימיכ םירמוחו תופורת תרידח ןכו ,םיריאממ םיכילהת ,םוהיז ,םומיד יכילהת לשמל
םד-יאת לש םרוציי תטאהב וא םירסחה םיאתה תמלשהב םיתיעל ךרוצ שי הלא תמגוד םיבצמב
התומתל סחייתהב םג ולו םיתיעל המיהדמ תירפסמה התועמשמש השירד וז .רתיב וקלחתהש
ןוילימ השולשכ רגוב םדאב םיתמ הינש לכב ,לשמל ךכ .דבלב םדה יאת לש תיעבטה
- םיאת לש םוצע רפסמ לש הריציה תרקבש ןכ-לע ןיבנ .םיטיצוקיל תוחפ טעמו םיטיצורתירא
תובכרומה תומגודה תחא איה ,םיפתושמ בא-יאתמ - םהידוקפתבו םנבמב ,םתרוצב םינוש
סיסבה תא ןלהל ןחבנ ?רבדה שחרתמ דציכ .תיסופיט-בר תוניימתה לש תוכבוסמהו
.םדה תכרעמ תוחתפתה - סיזאופוטמהה תרקבל יתלוקלומה

רבד תישאר
םירקוח יכ דע ,לוכיעל השק הכ איה ףתושמ בא-אתמ םירזגנ םדה יאת לכש המיהדמה העפותה
לכלש החנהה תא המוקמב וצמיאו הלבקל ובריס (P. Ehrlich) ךילרא לואפ םהיניבו רבעב
60 -ה תונש תליחתל דע םינעדמ לע בבחתה הז ןועיט .הלשמ ינושאר רוקמ שי םיאת תרוש
בא-את םייק ןכאש וחיכוה וטנורוט תטיסרבינואמ (Till) ליטו (McCulloch) ךולוקקמ רשאכ
םירבכע לש םדה תכרעמ תא הנרקהב וסרה ולא םירקוח .םדבש םיאתה יגוס לכל ףתושמ
םיאת תובשומ לוחטב ואצמ םימי 10-7 רחאל .םצעה חממ םד-יאת םהל וקירזה ךשמהבו
םירקוחה ועתפוה ,םיאתה תובשומ תא ,םידחוימ םינמס ידי-לע ,וקדב רשאכ .םינוש םיגוסמ
לוחטב םיאתה תובשומל אצומה את תא וניכ םה .דדוב אתמ החתפתה הבשומ לכ יכ תולגל
תימצע תוקלחתה רשוכ לעב אוה יכ ואצמו ,(Colony Forming Unit-Spleen)CFU-S
.תונוש םיאת תורושל תוניימתהו

הקולח יכילהת םימייקמ הלא םיאת יכ הארמ ,CFU אצומה יאת תקולח בצק רחא בקעמ
םירקמב .םצעה חמב םד-יאת תסירהל תמרוגה הנרקה רחאל לשמל ומכ רסח יבצמב םירבגומ
רואל .שרדנה ןוזיאה גשומ רשא דע הריהמ הקולח תוליעפל ודרשש םיאתה םיסיוגמ הלאכ
םירגובה םיאתה רפסממ םיפלא תרשע יפ ןטק באה יאת רפסמ םיילמרונ םיאנתבש הדבועה
לע הרימש םשל ,תורחא םיאת תוצובקב הקולחה בצק תרבגה םיבייחמ ולא םיבצמש ירה ,םדב
ךילהתב אבה בלשה תא תווהמ ולא םיאת תויסולכוא .םינושה םדה יאת רפסמ ןוזיא
תאו תימצעה תושדחתהה תלוכי תא ודביאש םיאת םה הלא .םדה יאת לש תוניימתהה
הז אתל ידוחיי תוניימתה ןוויכ םיאטבמ םהו ,םהלש אצומה יאת תא הנייפאש תוינוויכ-ברה
תורמל .(Committed progenitor cells) םינווכמ אצומ יאת ,ןכ-לע ,םינוכמ םה .רחא וא
קר םיהוזמ םהו ,םתרוצב הזמ הז םילדבנ םה ןיא ,םיידוחיי םד-יאת תריציל םיחנומ םתויה
תורוש יפל ,אופיא ,םיהוזמ םינווכמה אצומה יאת .םירגוב םיאת לש תובשומ רוציל םתלוכיב
,(CFU-E) םיטיצורתיראל םיחתפתמה ולאכ םיאצומ ךכ .םהמ םיחתפתמה םירגובה םיאתה
.האלה ןכו (CFU-T) T יאתל ,(CFU-M) םיטיצונומל ,(CFU-Meg) םיטיצוירקגמל

תולאשל הנעמ הכירצמ םדה יאת תוחתפתהל יתלוקלומה סיסבה תנבהש הארנ ךליאו ןאכמ
תולעופ ןפוא הזיאב ?םתוניימתהו םיאתה תקולח תא תורקבמ תולוקלומ ולא :ןוגכ תויסיסב
םימרוג םייוניש ולא ?תונושה םיאתה תויסולכואב עובק בצמ רוציל תנמ לע ולא תולוקלומ
םינשה תצורמב ?הרקבה ירמוחב שומיש ךות הלא תולחמ אפרל לכונ םאהו ,תונוש םד תולחמל
ברה ןיינעה ףרח .םינושה םדה יאתל אצומ יאת לש תוחתפתה תורשמה תובר תולוקלומ ולגתנ
םגדכ םיטיצולונרגהו םיגפורקמה תרושב רקיעב דקמתנו ןקלח תא קר ריכזנ תוררועמ ןהש
1 .תורחאה םיאתה תורוש תוחתפתהל

תותיא ירורמתכ תוניימתהו לודיג ימרוג
תוכז .התרקבו םדה תכרעמ הנבמ תנבהב תפסונ תיעדמ ךרד-תצירפ הלח 60 -ה תונש תיצחמב
ןוכממ סקז ואיל 'פורפ לש ותושארב תילארשי הצובק התוכזל תפקוז הז םוחתב םינושאר
ןתינש סקז ןיחבה ותדובע תליחתב .תיעדמה ותמורת לע םיסרפ ללשב הכזש ,עדמל ןמציו
רוביח-תמקר יאת לש הבכש תיברתל הפסוהש יאנתב תילזונ תיברתב םיילמרונ םד יאת לדגל
םע עגמהמ האצותכ םילדג םדה יאת םא רורב היה אל הז בלשב .םיירבוע (םיטסלבורביפ)
תבכש הרדגוה ךכיפל ,ושירפה וללה םיאתהש םירמוח תוחכונ בקע וא םייטסלבורביפה םיאתה
עצמ לע םדה יאת תא ולדיגש רחאל רשפאתנ היעבה ןורתפ .הניזמ הבכשכ תפסונה םיאתה
םדה יאת וקלחתה הז בצמב םג .הניזמה םיאתה תבכש החנוה ויתחתמש רגא תמגוד יניטל'ג
,םירמוח וא ,רמוח אלא םיאתה ןיב רישיה עגמה אל יכ ,אופיא ,רורב היה .תובשומ ורציו
יאת תוחתפתהל םיארחאה םה ,לודיגה עצמל היסופידב ורבעו םיניזמה םיאתה ןמ ושרפוהש
.םדה

םורגל יאדוב רשפא ,םדה יאת תוחתפתהל םיארחא הניזמ הבכש השירפמש םירמוחו ליאוה
םיאתה ןכל םדוק ולדג ובש לזונה תא םהל ףיסונש יאנתב ,תאזכ הבכש אלל םג םתוחתפתהל
יכ ררבתמ םלוא .רבדה ךכ ןכאו ,(conditioned medium) "הנתמ עצמ" ךכיפל ארקנה ,םיניזמה
םתוחתפתה ,רחא עצמב םתוא םיחינמו הנתמה עצמה תויראשמ םדה יאת תא םיפטוש רשאכ
לש ותוחכונ תיחרכה אלא ,הנתמה עצמה ידי-לע תוחתפתהל תואה ןתמב יד אלש ןאכמ .תקספנ
וחכוה ולא םייוסינ תואצות .םיאתה תלשבה רמג םע םייתסמה ךילהתה ךשמהל ליעפה רמוחה
ןוכמהמ (D. Metcalf) ףלקטמ לש ותושארב תרחא םירקוח תצובק ידיב םג רתוי רחואמ
םיפתתשמה םירמוחה תאיצמל ךרדה הללסנ ,ןכ-יכ הנה .הילרטסוא ,ןרובלמב יאופר רקחמל
םינרשמכ וללה םירמוחה תא האר סקז .םתלועפ ןפוא תנבהלו םדה יאת תוחתפתה ךלהמב
CSF - ) "תובשומ יררועמ םימרוג" םתוא התניכ תיעדמה הליהקהו ,םדה יאת תוחתפתהל
םיאתמ םישרפומ הלאכ לודיג יררועמ םימרוג .(CSFs םיברבו ,Colony Stimulating Factors
םיגפורקמ ,(םדה ילכ ןפוד תא םיפצמה םיאת) לתודנא יאת ,םיטסלבורביפ ומכ םיילמרונ
םצעל םא יכ ,תוחתפתהלו הקולחל קר אל םיצוחנ םהו ,םיריאממ םיאתמ ףאו םיטיצופמילו
הניחבמ .םיתמ אלא םיחתפתמ םניא םיאתהש דבלב וז אל םהידעלב ןכש ,םיאתה םויק
2 .(םיניאטורפוקילג) םירכוסמ םינובלחכ לודיגה יררועמ םירדגומ תימיכויב

םויכ םירכומ לודיגה יררועמ םינובלחהו ירפ האשנ תצמואמהו הבורמה הדובעה ,ןכבו
ףסונבו ,םמויק תאו םיינושאר םד יאת לש םתוניימתהו םתקולח תא תרקבמה תחא החפשמכ
םיררועמ םהש תובשומה גוס יפ לע םירדגומ הלא םינובלח .םירגובה םיאתה דוקפת תא - ךכל
תריצי הרשמה םרוגה אוה G-CSF ,ןכ-לע .םצעה חממ וחקלנש בא-יאתל םיפסומ םה רשאכ
GM-CSF -ו ;םיגפורקמ-םיטיצונומ תובשומ תריצי הרשמ M-CSF ;םיטיצולונרג תובשומ
םרוג עודי הלא לכל ףסונב .םיגפורקמ-םיטיצונומ וא/ו םיטיצולונרג תובשומ תוחתפתה הרשמ
תכרעמב םינווגמו םיבר םידיקפת םהל רשא ,םיניקילרטניאה ינובלח תצובקל ךייתשמה ףסונ
תורשהל לוכי אוהש ךכב 3 -ל"א לש ודוחיי .(3 -ל"א) 3 -ןיקילרטניא אוהו ,ןוסיחהו םדה
אצומ יאת) םידיאורתירא תובשומ ןהיניב ,םיגוסה לכמ טעמכ תובשומ תוחתפתה
םוטיפ יאת לש תובשומ ,(םד תויסטל אצומ יאת) םיטיצוירקגמ לש תובשומ ,(םיטיצורתיראל
,םיליפוניזואא ,םיליפורטינל אצומ יאת תובשומו ,(תיגרלאה הבוגתב םיפתתשמה םיאת)
לודיג םרוג :רמולכ multi-CSF ףא הנוכמ אוה ןכלו םיגפורקמ-םיטיצונומו םיליפוזב
.יתילכת-בר

םרוגה ,רחא ןובלח םייק ונרכזהש םימרוגל ףסונב יכ ררבתה .הלא לכב יד אל ךא
ףסומ אוהש רשאכ תובשומ תורצונ אל ןכ-לעו ,תיאת הלפכה תורשהל ילבמ םיאת תוניימתהל
ןובלחל תידוחיי הבשחנ ,סקז לש ותדבעמב הנושארל הנייפואש ,וז העפות .םיינושאר םיאתל
ןתינש חנומה .וזכ תיגולויב תוליעפ ילעב םינוש םינובלח םנשיש רבתסה םלוא ,םייוסמ
וא DIF Differentiation Inducing Factor) "תוניימתה םרוג" היה וז תוליעפ לעב ןובלחל
ונייפאל ידכ הז גוסמ ןובלח דדובל םלועה יבחרב םינעדמ וסינ תובר םינש .(D-Factor
תושארב תחאה ,רקחמ תוצובק יתשל ליבקמב םינפ הריאה החלצהה .ותלועפ ךרד תא ןיבהלו
הרשמ ןובלחה תא תוקנל החילצה תוצובקהמ תחא לכ .סקז תושארב היינשהו ףלקטמ
תוטישב וקיפהלו ולש תוינימאה תוצמוחה ףצר תא עובקל ,התדבעמב הדדובש תוניימתהה
ןובלחהש הארנ ,ולגתה םינוש תוניימתה ירשמ םינובלחש הדבועה ףא-לע . 3 תיטנגה הסדנהה
ךיישה ןובלח והז .ךשמהב וב ןודנ ןכ-לעו ,תיברמ תובישח לעב אוה סקז לש ותדבעמב אצמנש
.(6 -ל"א) 6 -ןיקילרטניא ומשו םיניקילרטניאה תחפשמל

?לעופ אוה דציכו םדה יאת לש תוחתפתהה תכסמב 6 -ל"א תוניימתהה ןובלח ץבתשמ ןכיה
.CSFs - לודיגה ירשמ םירמוחה םינתונ תוחתפתהה ךילהתל ינושארה תותיאה תא ,רומאכ
לכ לש וכוויתב תוניימתה ורבעש םיאת יכ ומיגדה סקז לש ותצובק הכרעש םיפסונ םייוסינ
6 -ל"א ןובלח :רמולכ ;6 -ל"א-ל ןגה תא םהינפ לע ואטיב ,(CSFs) לודיגה יררועממ דחא
םיאתל ופסוה םהב םירקמב םג עיפוה הז ןובלח .וללה םיאתה תוימורק ינפ-לע עיפוה
לולכמ לכ אל ,עודיכ .םדה יאתב תוניימתה תורשהל תלוכי ילעבכ ואצמנש םירחא םירמוח
םינג םנשי ,תורחא םילמב .אתה םויק ךלהמב יוטיב ידיל אב םייוסמ אתב םייוצמה םינגה
דחא אוה 6 -ל"א-ל דדוקמה ןגה יכ הארנ . 4 םינובלחל םימגרותמ םניא ךא אתב םייוצמה
ןיב ,תוניימתהה ךלהמב ליעפ אוה ךא ,אצומה יאתב יוטיב ידיל םיאב םניא הארנכש םינגהמ
תעפשהמ האצותכ וא ,והשלכ לודיג ררועמ םרוג לש ותלועפמ האצותכ שחרתמ ךילהתה םא
.םירחא םירמוח

תוקולחה תא ורשפא לודיגה יררועמש דועב תוניימתהל םרגש הז אוה 6 -ל"א ןובלחה םאה
לש םינוש םיגוס םירצונ דציכ :הלאשה תלאשנ ךכ ןכא םא .טלחהב ןכתי ?םיאתה םויקו
תוניימתה ירשמ םינובלח לש םירחא םיגוס לש םמויקב הצוענ ךכל הבושתה םאה ?םיאת
?םיאת לש ,רחא אלו ,םייוסמ גוסל תוניימתה רשפאמ םהמ דחא לכ רשאו ,ולגתנ אל ןיידעש
לודיג ררועמ םרוג תפסוה דציכ :תפסונ הלאש תררועתמ דיימ ,תיבויח הבושתהו הדימב
םינוש םיסופיטל תוניימתה רשפאמ ,םיילמרונ אצומ יאתל ,3 -ל"א וא GM-CSF ומכ ,ידוחיי
.תיעמשמ דח הבושת ןיידע ןיא ולא תולאשל ?םירגוב םיאת לש

םירשמ םקלחש הארנ ,6 -ל"א לש הזתניס םיאתב תורשהל לודיגה ירמוח לש םתלוכיל ףסונ
,היגולויבב חיכש ךילהתל המגוד יהוז .םירחא לודיג ירמוח לש הריצי ףא םימייוסמ םיאתב
ןכו ,ד רמוח רצויש ג רמוח רצוי רשא ב רמוח רצוי א רמוח םהבש םיעוריא תרשרש ורקיעש
םילעופ םיעוריאה תרשרשב םיפתתשמה םירמוחה יכ ררבתה .יגולויב אידג-דח ןיעמ - האלה
העפות וניליג ,ונתדובעב ךכ לע תעדה תא תתל ונשקבשכ .דואמ םיכומנ םיזוכירב הז לע הז
רצייל םיאתה םיליחתמ ,םהל םישיגרה םיאתל GM-CSF וא 6 -ל"א םיפיסומשכ .תניינעמ
.םינובלח דדוקל ולחהו םיליעפל "םימודר" םינג וכפה הז הרקמב םג .ולא םינובלח םמצעב
,GM-CSF ףא לעופ ךכו ,6 -ל"א ומצעב רצייל ול םרוג אתל ףסומש 6 -ל"אש הדבועה לשב
וניאו ןובלחה תא רציימ אתהו ליאוהו .(היצלוגרוטוא) תימצע הרקב ןונגנמב ןאכ רבודמ ירה
ראשל םגש ענמנה ןמ אל .תיבויח תימצע-הרקב הז הרקמב הלח ,ורוציי תקספה ןוויכב לעופ
תותיאה תרבגהל הארנכ שמשמה ,תיבויח תימצע-הרקב ןונגנמ םייק ונייוצש הרקבה ינובלח
.הלא םינובלחל ינמז ןפואב קר םיפשחנ םיאתה םהב םירקמב טרפב ,הכשמהל ףאו הלועפל

םיצוחנ ףא אלא ,םיאת תוקלחתה םירשמ םהש דבלב וז אל ,לודיגה ימרוגש םדוק ונרכזה
היאר ובו ר'ציינ יעדמה תעה בתכב רמאמ םסרפתה הלא תורוש תביתכ תעב שממ .םמויקל
ינובלח ,רמולכ .א"נד לש קוריפ יכילהת םיאתב םישחרתמ לודיגה ימרוג לש םרדעהבש
ןכ-םא ןתינ .יתשרותה רמוחה לש וקוריפ תעינמ ידי-לע םיאתה םויק תא םירשפאמ לודיגה
תוניימתהל רישי ןפואב םימרוג ,רחא תוניימתה םרוג וא 6 -ל"א הארנה לככש רמולו םכסל
ךרדב תוניימתהל םימרוגו אתב םייחה םויק תא םירשפאמ 3 -ל"א -ו CSFs -ש דועב ,םיאתה
םויק תא רשפאמ ומצע 6 -ל"א םג .רחא תוניימתה םרוג וא 6 -ל"א תריצי תארשה לש הפיקע
.םירחא לודיג ירמוח ףא ילואו GM-CSF רצונ ותארשהבש הדבועה לשב הארנכ תאזו ,אתה

הדמצהה הניא יהוז .אתב תוניימתההו הקולחה יכילהת לש הדמצה רשפאמה ןונגנמ ונינפל
ןיב הארנכ תמייק תפסונ הדמצה .תוחתפתהה ךלהמב םינוש םיכילהת ןיב תמייקש הדיחיה
םירגוב םיאת עודמ :תיסיסבה הלאשל םוקמה ןאכו ,הקולחה תקספה ןיבל תוניימתהה ךילהת
ירסח םה יכ הארנ םדאב םירגובה םימודאה םדה יאת תא ןחבנ םא ?דוע םיקלחתמ םניא
םיאתב םלוא .קלחתהל םדעבמ תענומ וז הדבועש ןיבהל ,ךכיפל ,לקו ,יתשרות רמוחו ןיערג
תויודע תומייק .םיקלחתמ םה ןיא תאז לכבו יתשרות רמוחו ןיערג םייק םירחא םירגוב
לודיג יבכעמ םירמוח רוציל תלוכי םישכור םיאתה ,םתלשבה ךלהמבש תורשפאה לע תועיבצמה
.שחרתהל הקולחה יכילהתמ םיענומ רשא

תידיאורתיראה הרושה תוחתפתה
זוכיר ןיב רשק שי םאה לואשל יואר ןכלו תומקרל ןצמח אשונ (טיצורתירא) םודא םד-את
הלגתנ תמדוקה האמה תיצחמב ,ןכאו .םיטיצורתיראה תוחתפתה ןיבל הרפסומטאב ןצמחה
דבעש ,(D. Jourdanet) הנדרו'ג סינד יתפרצה אפורה ידיב הז רשק לש ומויק הנושארל
יאת לש בר רפסמ ליכהו גימצ היה וילא ועיגהש םילוח לש םמדש ןיחבה אוה .וקיסקמ תמרב
תודע .ךומנ ירפסומטא ץחלל םיפשחנש םירה יספטמ לש םדה תנומתל המודב ,םימודא םד
יולת וזוכירש (סיזאופורתירא) םימודאה םד-יאת תריצי תא זרזמה םרוג לש ותואצמהל הרישי
.1950 תנשב ,ב"הראמ (K. R. Reissmann) ןמסייר הליג הביבסב ןצמחה תמר יונישב
תובקעב .ןצמח תלד הביבסל םהמ דחא ףשחו םירבכע ינש לש םדה תוכרעמ תא רביח ןמסייר
רצונש רמוחש ,ןכ-לע התיה הנקסמה .םירבכעה ינשב םדה יאת לש רבגומ רוציי לח תאז
ומיגדה ןמזה תצורמב וכרענש םירחאו הלא םייוסינ .םדה םרזב ינשל רבעוה דחאה רבכעב
ןובלח והז .םימודאה םדה יאת תוחתפתהל יארחאה ,ןיטאופורתירא הנוכש ,םרוג יוצמ םדב יכ
לש אצומה יאת לש לודיג םרוגכ דקפתמו תוילכב רקיעב רצונש (ןיאטורפוקילג) רכוסמ
תוניימתה היתובקעבו באה יאת תקולחל םרוג ןיטאופורתירא :תורחא םילימב .םיטיצורתיראה
.םימודא םד יאתל

םיגפורקמה תרושב וניליגש וזל המוד תידיאורתיראה הרושה תוחתפתה ךרד םאה
תא רתיה ןיב הרשמ - לודיג םרוג ותויהב - ןיטאופורתירא םאה :רחא ןושל ?םיטיצולונרגהו
תובר תודבעמב וכרענש םייוסינב .תיבויח ךכל הבושתהש הארנ ?תוניימתה םרוג לש ורוציי
םרוג" ןובלחה הנוכ וז ותנוכת לשב .םתקולחל אל ךא םיאתה תוניימתהל םרגש ןובלח דדוב
הנוכנ ןאכו .(Erythroid Differentiation Factor - EDF) "תידיאורתיראה הרושל תוניימתה
השרפהה תא בכעמש ןובלח לש ,םייתש ךותמ תחא הדיחי םצעב אוה EDF -ש הלגתנ :העתפה
עדונ הז ןובלחל :רמולכ .(inhibin) ןיביהניא ארקנה 5 הלחשב קיקזה ררועמ ןומרוהה לש
םימדוק תוניימתה ימגדב קובדל לכונ הז הרקמב םג .תורחא תויגולויב תוכרעמב םג דיקפת
לש ותעפשהב שחרתמ ומצע ךילהה דועב תוחתפתהה תא עבוקה אוה לודיגה םרוגש חינהלו
תעה בתכב םסרופ הנורחאלו ,הלא םימי םצעב םיכרענ הז אשונב םירקחמ .תוניימתהה םרוג
אוה ךכבו ,יתשרותה רמוחה לש קוריפ יכילהת ענומ ןיטאופורתירא יכ םיגדמה רמאמ סנייס
יאת תא םויק לע םירמוש CSFs -ש יפכ םידיאורתיראה אצומה יאת לש םמויק לע רמוש
.םיטיצולונרגהו םיגפורקמה לש אצומה

אצומה את .םיפוצר םיבלש רפסמ ךרד םיטיצורתיראה תוחתפתה תא ררועמ ןיטאופורתירא
תוחכונב ביגמ אוה ךא ,ןיטאופורתיראמ עפשומ וניאש טעמכ תידיאורתיראה הרושב ינושארה
םיטסלבורביפ ,לתודנא יאת ,T-גוסמ םיטיצופמיל ומכ םינוש םיאתמ שרפומה םרוג
(ןבומכ םימודא םד יאת לש) "תוצרפתה דדועמ םרוג" הנוכ הז םרוג .םיגפורקמ-םיטיצונומו
םרוגכ הלועפל ןיטאופורתיראה סנכנ ךילהתה ךשמהב .(Burst Promotion Activity - BPA)
הלוקלומה) םיטיצורתיראב ןיבולגומהה לש ורוציי רבגומ התעמ .תוניימתהה ךלהמב ירקיע
תופשחנ ,ןיבולגומהה תזתניסל םיצוחנה לזרב ינוי תטילק תכרעמ תחתפתמ ,(ןצמחה תרשוק
.םינובלחו א"נר ,א"נד םיזתנוסמ ינמז ןפואבו אתה תימורק ינפ לע תוידוחיי תולוקלומ
ףא םימלענו םינובלחו א"נר ,א"נד לש הזתניסה תלוכי תמלענ םיאבה תוחתפתהה יבלשב
רצונ ךכו ,םימוסובירו םינוירדנוכוטימ ,ןוניערג ,ןיערג ומכ םייאת ךות םינורבא
.רגוב טיצורתירא

תויסטל םיאתמ
םד תויסטל הליבומה םיאתה תרוש תוחתפתה ךילהת היה הנורחאה תעל דע
תויסטה .תורחאה םיאתה תורוש תוחתפתהל םיליבומה ולאמ ןבומ תוחפ ,(סיזאופוטיצוירקגמ)
,אוה תויסטה לש ןאצומ .תימורקב תפקומ המסלפוטיצ לש םיספילא םיעטקמ אלא םיאת ןניא
םיאת םה הלא .(mega - לודג ,caryon - ןיערג ,cyte - את) םיטיצוירקגמה יאתמ ,רומאכ
רמוחה תלפכה - (polyploidy) תוידיאולפילופ יורקה ךילהתב הווהתמה לודג ןיערג ילעב
.תוגוזב םירדוסמ םימוסומורכה םיליגר ףוג-יאתב ,עודיכ .תיאת תקולח אלל יתשרותה
תולודג תולופכב ףאו תוינימש ,תויעיברב םימוסומורכ םייוצמ ,תאז תמועל ,םיטיצוירקגמב
.64 -ל דע רתוי

לכונ ,ןיטאופורתיראל המודבו ,םיטיצולונרגהו םיגפורקמה לש לודיגה ימרוגל המודב םאה
האנ םייוסינ תרדסב ?םדה תויסט תוחתפתהל ירקיע הרקב יעצמא שמשמה לודיג םרוג אוצמל
תקרזהב ,(הינפוטיצובמורת) םד תויסטב רוסחמ לש בצמ םיבר םירקוח ורצי תמכחותמו
אצומה יאת לש םרפסמש ררבתה .ךכ תובקעב םילחש םייונישה תא וקדבו ,תויסטל םינדגונ
לש םרפסמ לפכוה העשב הב ךא ,דיימ הנתשה אל (CFU-Meg) םיטיצוירקגמל םיינושארה
ךלהמב םירחואמה םיכילהתהו םימדקומה םיכילהתהש קסוה ןאכמ .לדג םחפנו םיטיצוירקגמה
הז הרקמב םגש ןכתי .ולאב ולא םייולת יתלב םינונגנמ ידי לע םירקובמ תויסטה תוחתפתה
Megacaryoeyte Colony Stimulating ) - םיטיצוירקגמ תובשומ תריצי ררועמה םרוג םייק
קר אל ורבטצהש תויודע .תוניימתה הרשמה רחא םרוג - ךכל ףסונבו Meg-CSF - (Factor
םיבכעמו תויסטהמ םישרפומה םירמוח וא רמוח לש ומויק לע תועיבצמ ףא אלא ,ךכב תוכמות
הריצי תעינמב סיזטסואמוהה תרימשב עייסמה ןונגנממ קלח יאדו והז .ןתוחתפתה ךילהת תא
.םדב ןרפסמ ברשכ תושדח תויסט לש

3 -ל"א יכ ואצמ ויתימעו סקז .וז תכרעמב םג קלח יאדו םילטונ םיכבוסמ םינונגנמו םירמוח
.םצע-חממ וחקלנש םהלש אצומ יאתל ותוא םיפיסומ רשאכ םיטיצוירקגמ תוחתפתהל םרוג
ועיגה וז העפות וקדב רשאכ .6 -ל"א ןובלחה לש ותארשהב םג תולבקתמ הלא תואצות
הלועפ ,רומאכ ,ףאו 6 -ל"א לש ורוציי תא הרשמה 3 -ל"א ברועמ וז תוליעפב יכ הנקסמל
לש םיבר םירושימב ליעפה םרוג אוה 6 -ל"א יכ ,ןכ-ומכ ,הארנ .ומצע 6 -ל"א לש הרישי
םיפסונ םירמוח תוהזל הרטמב הלא םימיב םיכרענ םיצמואמ םירקחמ .םדה תכרעמ תוחתפתה
.םנייפאלו םדה תויסט תוחתפתה ךילהת לע םיעיפשמה

הימקילל םגד
תולודג תוצובק-תת יתש הילע תונמנ .םדה יאת לש תוריאממ תולחמ לש הצובק איה הימקיל
םגפ לח ןהב - תויתפמיל תוימקיל :תינטרסה הרמהה תא םירבועה םיאתה תרוש יפל תולדבנה
בצמ .תידיאולימה הרושה ןמ םיאת םיעגפנ ןהב - תוידיאולימ תוימקילו ,תיתפמילה הרושב
תמגפנו ותוחתפתה תקסופ ויתובקעב רשא ,דחא אתב ימעפ-דח עוריאמ עובנל לוכי ימקיל
השדח םיאת תייסולכוא ,תיסחי רהמ ,תרצונ ךכמ האצותכ .ותוקלחתה יכילהת לע הרקבה
יוצמ ובש תוחתפתהה בלש תא תוהזל רשפא .םדה יאת ללכמ יראה קלחה תא הגרדהב הווהמה
ריאממה אתהש לככ ,םירקמה בורב .לודיגה גוס תא ןחבאל ךכל םאתהבו ינטרסה אתה
םילדגו הלחמה תרמוח הלוע ןכ ,רתוי הכומנ תוחתפתה תגרד לעב רמולכ ,רתוי יביטימירפ
תרושב ןלהל דקמתנ ןכל ,הלחמה לע עודיה תא לולכלמ העיריה הרצק .הב לפטל םיישקה
.הימקילה תווהתהל םגדכ םיידיאולימה םיאתה

םיקקזנ םהו ,(CSFs) לודיגה ינובלח תא םירציימ םניא םיילמרונ םיידיאולימ אצומ יאת
רפסמ תונמל לכונ וז הדבועל ונסחייתהב .םלודיגו םמויק ךרוצל םירחא תורוקממ ,םהל
לודיג םרוגב םייולת יתלב וכפהש םיאת םה הלאו ןכתיי :םיריאממ םיאת תורצווהל תוביס
םמצעב םירציימ הלא םיאת ילוא ;םתקולחו םמויק ךרוצל ונממ דואמ טעמ םיכרוצ וא והשלכ
תוניימתהה ןובלח תא םירציימ םניאש םיאת םה אמש וא ,ידימת ןפואב לודיג ררועמ ןובלח
יכילהת ןיב הדמצהה לש הרפה הלח ונינמש תומגודה לכב .לודיגה םרוג לש ותארשהב
ןיב .(block) םוסחמכ תאז תונכל גוהנ תיעוצקמה הגעב .תוניימתהה יכילהת ןיבל הקולחה
וניא ןכ לעו תוניימתהה ןובלחל םינטלוק רסח אתה םהבש םירקמה תא ףא לולכל ןתינ הלא
הרקבה תורגסמ ךותמ אתה אצוי וללה םירקמה לכב .רצונ ןובלחהש תורמל ונממ עפשומ
ינפ-לע ןורתי ןטרסה יאתל תונקמ הלא תועפותש ןבומ ,"םינמז חול"ל תודמצה וילע תופוכה
תומוקמב רקיעב תאזו ,לודיגה ימרוגב היולת יתלבה םתוברתה תלוכיב םיילמרונה םיאתה
הנחבההש ,ןיינעמ .ללכ םירצונ םניאש וא הטעומ תומכב לודיג ינובלח םירצונ םהבש ףוגה
אקווד התיה 6 -ל"א תוניימתהה ןובלח לש ותואצמהל סקז לש ותדבעמב התשענש תינושארה
םתקולח תקסופ הזכ בצמב .םירגוב םיאתל ןיימתהל ןטרס יאתל םרג הנתמה עצמהש הרקמב
אתה "ץוליא"כ וז העפות תוארל רשפא .רבד לכל םיילמרונ םיאת לש תונוכת םישכור םהו
ךכב ךופהלו ,עובקה תוחתפתהה לולסמב ךישמהל - ונייהד ,"ךלמה ךרד" לא רוזחל ינטרסה
,םיימיכויב םייוניש לש םתושחרתה בייחמ ילמרונל ינטרס בצממ רבעמה .ילמרונ אתל
.אתב םייגולופרומו םייגולונומיא

,6 -ל"א תוניימתה ןובלחל ביגמ וניא םקלח ,םיידיאולימ ןטרס יאת לש םיבר םיגוס םיעודי
תוניימתה רבוע רחא קלח .לודיגה עצמל הז ןובלח תפסות תובקעב חתפתמ וניא ןכ לעו
לש םתוניימתה .םירחא םירמוח וא ונרכזהש לודיגה ירמוחמ דחא תפסות ידי-לע הפיקע ךרדב
םינומרוה ידי-לע םג אלא ,הרקבה ינובלח ידי-לע קר אל שחרתהל הלוכי ןטרסה יאת
םייחמצ םינובלח ,ןילוסניא ,םייפרתומיכ םילופיטל םישמשמה םימיוסמ םירמוח ,םיידיאורטס
רגוב אתל םיניימתמה ןטרס יאתל דוגינב .ןגטנר תנירק תועצמאב םגו ,םיניטקל םייורקה
ילבמ תיקלח קר םיניימתמה םיריאממ םיאת םיעודי ,רחא רמוח וא 6 -ל"א תפסוהמ האצותכ
םייוניש הארנכ ושחרתה הלא םיאתב .ללכ םיניימתמ םניאש םירחאו תורגבה בלשל עיגהל
םהל םירשפאמ םניאש - ונרכזהש תומגודב תינטרסה הרמהל ומרגש ולאמ םירחא םייתשרות
.ל"נה םירמוחה תפסותמ האצותכ ןיימתהל

םייאופר םימושיי
םיחתופ ,םהיניב ןילמוגה יסחי ןויפאו ,םדה תכרעמ תוחתפתהל הרקבה ינובלח יוליג
םינחבנ ולא םילופיט .תונוש םד תולחמב םילופיט םשל רבטצהש עדיה םושייל תויורשפא
תלדגה ידי-לע - םקלח וא םלוכ - םדה יאת יוביר :םירושימ השולשב םיבר םייאופר םיזכרמב
תא םיררועמה םירמוח תקרזה וא םהלש הרישי הקרזה לש ךרדב ףוגב הרקבה ינובלח זוכיר
תלתשה םשל ןוסיחה תכרעמ לש ןווכמ יוכיד תובקעב ,לשמל ררועתמ הז ךרוצ .םתריצי
איבהל לוכי רבדה ,ךכל ףסונ .וז תכרעמב םיעגופש םייפרתומיכ םילופיט רחאל וא ,םירביא
םד-יאת לש יוקל דוקפתמ םילבוסה םילוחב םילופיטבו 6 םצע-חמ תולתשהב החלצה רתיל
םילבוסה םילוחל תיוולנ הפורתכ חיטבמ יאופר לאיצנטופ שי ןיטאופורתיראל .םירגוב
תא ןיטקהל לכונ ךכו ,םד-יוריע תעב םג הארנכ לצוני אוה ותונימז לשבו ,(םד-רסח) הימנאמ
.יוריעל םיקקזנל תונתינש םדה תונמ לש ןחפנ

,םיפיגנ ומכ םירז םימרוג ינפב ףוגה לש הנגהה תכרעמ תרבגהב רבודמ ינש רושימב
,םדוקפת תאו םירגוב םיאת לש םתריצי תא םיתסוומ םתויהב .תוירטפו םיליפט ,םיקדייח
.םימוהיזב םילשמ לופיטכ םיליעי לודיגה ימרוג ויהי

רוסחמב תוולמה ,ןטרסהו סדייאה תולחמב םילשמ לופיט יעצמאכ שמשל ולכוי לודיגה ימרוג
השיג תחתפתמ תונורחאה םינשב .םימומידלו םימוהיזל הלוחה תא תופשוחו םירגוב םיאתב
םירמוח ידי-לע ןטרסה יאת תוניימתהל םימרוג היפל ,תוריאממ תולחמב לופיטל השדח
ונידיב שי יכ קיסהל ארוקה זפחי לב ןכ-יפ-לע ףא . 7 לודיג ימרוג םרקיעבש ,םייגולויב
ץמאמל תמייוסמ החלצה הנשי הדבעמ יאנתב יכ הארנ םלוא ,ןטרסה תולחמל השדח יופיר ךרד
םנמוא .רגוב אתל ותוחתפתה תא םילשהל אתל רשפאמ רבדהו תוניימתהה םוסחמ לש הפיקעה
תועפשהה לש בחרה ןווגמה ךא ,יוסינ תויחב תמשוימ איה רשאכ תיקלח החלצה וז הטישל שי
שומישב תוריהז הנשמ תטיקנב ךרוצה לע זמרמ ,םהיניב ןילמוגה יסחיו הרקבה ימרוגל שיש
שדח ןדיע רשבמ יאופר םושייל הדבעמב רקחממ רבעמהש הארנ תאז תורמל .ולא םירמוחב
.הז יאופר-יגולויב ףנעל רתויב הדבכנ המורת ,ןכ-לע ,הווהמו

* * *

,ודדוב הרקבה ירמוח בור ,םויהל ןוכנ .דואמ דע תכבוסמו תבכרומ םדה תכרעמ יכ וניאר
היהש המ .תיטנג הסדנה לש תוטישב םירצוימ םתיברמו ,חנעופ םהלש תוינימאה תוצמוחה ףצר
םירקחמה תצאה ידכ דע - רקי ןיידע יכ םא - עפשב םויכ יוצמ ,רקיו שקובמ ךרצמ רבעב
חונעיפל ךרדה תישארב ןיידע םייוצמ ונאש ןכתיי .םייאופר םייוסינל רבעמ הז םוחתב
ופצנש םיכילהתה םאה :הלאשה תמייק ןיידע םויכ ונידיבש יעדמה עדיה רואל .הלוכ תכרעמה
םיעצמאב וז תיסיסב הלאשל הבושת ןתמ ?יחה ףוגב שחרתמה תא הנוכנ םיפקשמ ןכא הדבעמב
לש המוצעה תובכרומה לשב תאזו ,הז בלשב ירשפא-יתלב אוה ונתושרל םידמועה םייעדמה
.תחא הנועבו תעב וב תושחרתמה תוימיכויבה תולועפה לולכמו ףוגה

תוארלו תכל קיחרהל רשפא אמש לבא .ןכ - ירופאטמ ןפואב ?שפנה אוה םדה םאה ,ןכבו
?תכרעמה תובכרומ לש תעדומ-יתלב השיפתל יוטיב תינטשפה השיגב

תפסונ האירקל
Golde D.W., Gasson J.C., 1988. Hormones That Stimulate The Growth of Blood Cells.
Sci. American, 34-42.

םיילוש תורעה
,רואנ דוד תאמ ,"שדח שובלב ןוסיחה תכרעמ" :ואר םיטיצופמילה תוחתפתה לע
.13-12 'מע ,1987 ,1/א"ל "עדמ"
.1
,סיל הנילהו ןורש ןתנ תאמ ."םיניאטורפוקילג - םיקותמה םינובלחה" :ואר
.290-282 'מע ,1983
.2
.םייהנפוא סומעו ןונבל רודגיבא תאמ ,"דיתעל ףונמ - תיטנג הסדנה" :ואר
.257-241 'מע ,1987 ,6-5/ל "עדמ"
.3
,6-5/ב"ל "עדמ" ,גילז הרשו רדיס םייח תאמ ,"םיאתו םימוסומורכ ,םינג" :ואר
.289-286 'מע ,1987
.4
'מע ,1981 ,2/ה"כ "עדמ" ,דלפננול ונורבו ןתיא תאמ ,"תורקעב קבאמה" :ואר
.77-72
.5
,1990 ,4/ד"ל "עדמ" ןיולס ןועמש תאמ ,"ןטרסה רוגימל םצע-חמ תלתשה" :ואר
.209-206 'מע
.6
,4/ד"ל "עדמ" ,יקסדורגובונ םהרבא תאמ "המחלמל תסייגתמ ןוסיחה תכרעמ" :ואר
.200-196 'מע ,1990
.7

יעדמב םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוהב ,302-309 'מע ,1990 ,6 -ד"ל עדמ .ףסוי ,ובש :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה

תטיסרבינואב הימיכויבבו היגולויבב ןושאר ראות ידומיל םייס (Y. Shabo) ובש ףסוי
.סקז ואיל 'פורפ לש ותדבעמב ,עדמל ןמציו ןוכמב ישילשו ינש ראות ידומילו ןוירוג-ןב
.טרוטקוד-טסופ ידומילב םש םלתשמ םויכ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
וניפוגב םדה

םדה לש תולחמ

םצע חמ תלתשה

םדה לע תודבוע

םדה - םייחה םרז תודוא


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©