?"המונלמ" דגנ ןוסיח


דואמ" תואצות וגישה הפוריאבו ב"הראב םינעדמ יכ חוודמ "ר'ציינ" יאופרה תעה בתכ
תא ףוקתל ףוגל םימרוגה םינוסיח ינשב רבכמ אל ךרענש יוסינב ,"תויבויחו תוחיטבמ
.ינלטקה רועה ןטרס ,"המונלמ"ה

לצאו ,"המונלמ" לש םימדקתמ םיבלשמ ולבס ,םיבדנתמכ רקחמב קלח ולטנש םילוחה יכ רסמנ
יכ םירמואו םיגיוסמ םדוע םירקוחה ,םרב .רקחמה ךלהמב וקמטצה םילודיגה םהמ םיבר
.םילוחה לש םייחה תלחות תא ךיראהל עייסי ןכא לופיטה םא עובקל ןיידע םדקומ

,"םירז םיפוג"כ םתוא ההזמ אל ףוגה לש ןוסיחה תכרעמש איה םיינטרסה םיאתב היעבה
וכרעש ימיכ יוניש לע םיססובמ םישדחה םינוסיחה .םהב תמחלנ הניא םג ךכש ןוויכמו
םילוחה םדל ןובלחה תקרזה .םתוהזל ףוגל רשפאמה ,םיינטרס םיאתב יוצמה ןובלחב םינעדמ
תינוסיחה תכרעמה התהיז ךכ רחא .ולסוח םיקרזומה םינובלחהו - ןוסיחה תכרעמ תא "הררוע"
.םתוא םג הפקתו םיינטרסה םיאתה תא

ןוכמהמ ,גרבנזור ןביטס ר"ד לש ותושארב תווצ ידי לע חתופש ,םינוסיחה דחא יכ ןיוצ
םיעגנה םוצמיצל םרגו ,םילוח 31 -ל ןתינ ,ב"הרא ,דנלירמ תנידמבש ןטרסל ימואלה
,ץייוושמו הינמרגמ םינעדמ ידי לע חתופש ,ינש ןוסיח .זוחא 40 -כב םלצא םיינטרסה
.םילפוטמ 15 ךותמ השיש ברקב םילודיג ץווכל חילצה

רמא ,"ינלטקה רועה ןטרס דגנ קבאמב הבר תובישח לעב שדח ןוויכב רבודמש רשפא טלחהב"
.תינקירמאה תרושקתל תונויארב ,גרבנזור ןביטס ר"ד

הנתשהש אתה" רפסה תא בתכ אוהו ,ב"הראב ןטרסה ירקוחבש םיבושחה םע הנמנ גרבנזור ר"ד
."ןטרסה ירתסמ חותיפ -

.53 'מע ,1998 יאמ ,הירוב לע תואירב :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
המונלמה

ןטרסה דגנ ןוסיח

26.3.98 :ןטרס דגנ םינוסיח רחא שופיחב תומדקתה

ןטרס דגנ םינוסיח תריציל השדח הטיש

ןטרס דגנ T יאת לש הבוגת רבגתמ ןוסיח

המונלמ תודוא תוצופנ תולאש


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©