ןיאקוקו ןושיע דגנ ןוסיח תקירז


למגיהל וסינש ,םינשעמה לכל הדעונ הקירזה .ןושיע דגנ ןוסיח תקירז חתפל וחילצה םינעדמ
.סרח ולעה ךא תירשפא ךרד לכב

שי" יכ ,ןייצ ,הינטירבב דרופלפייטסב םימס יעגפנל יטירבה זכרמה שאר ,ראורב ןילוק ר"ד
."ינשל דחא םדאמ רבוע ןושיעה םג .תוקבדימ תולחמ ןיבל ןושיע ןיב ןוימד

םסה ,וב םישמתשמש ןושארה םסה ללכ ךרדב אוה ןיטוקינ" יכ ראורב ןילוק ר"ד ףיסוה ןלהל
."םימסה לכמ רתויב רכממה םסהו ,וילא םירכמתמש ןושארה

ןוסיחה .ןיטוקינה לש םירכממה םידדצה תא לרטנל הסנמה ,ןושיע דגנ ןושארה לופיטה והז
םילרטנמו ןיטוקינל םירשקתמה םינדגונ תועצמאב תינוסיח הבוגת ררוג אוהש ךכב לעופ
ךרוצה תא םיריבגמה ,ףוגב ןיטוקינה ינטלוקל וכרד תא םימסוח ןכמ רחאלו ,ותוא
.ןיטוקינב

ותוא תוסנל תדמוע ,ב"הראבש סטסו'צסמ םאהטלוומ "קי'גולומיא" תרבח ,שדחה ןוסיחה תחתפמ
.החתיפ הרבחהש ןיאקוק דגנ ןוסיחב בורקב וכרעיי םימוד םייוסינ .םיבדנתמ לע בורקב

,"קי'גולומיא"מ סקופ הרברב ירבדל .לוהוכלא דגנ ןוסיח חתפל ןויסינ לשכנ תאז תמועל
ויהיש ךירצ ,דובעי ןוסיחש ידכ .ידמ הטושפ איה לוהוכלאה תלוקלומש הדבועה ךכל המרג
קוידב תלפונ ןיאקוקה תלוקלומ .תולקב תוהזל ןתינש ,םס וא רמוח ותואל םידחוימ םידגונ
.הלשמ דוחיי תלעב איהו ליאוה וז הרדגהל

,קבט דגנ םידלי ןסחל וסני םא ררועתהל הלולעה ,תיתא היעבמ ריהזה ראורב ר"ד יכ ןיוצי
.תוקיזמ יאוול תועפות שי םינושה םינוסיחל ןכש

.49 'מע ,1998 טסוגוא ,הירוב לע תואירב ,םתוי ,ישי-ןב :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןיאקוקה תעפשה תא ןתממ ליעפ ןוסיח

ןיאקוקל תורכמתהב םיירלוקלומ םינונגנמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©