וב שיש המב אלא ףיגנב לכתסת לא


?תינוסיח הבוגת ררועל ולכוי םילולח םיפיגנ םאה
ןימאמ ךכ .ןוסיח יביכרת תנכהל סיסבכ דיתעב שמשל ילוא ולכוי ןבא לש בל םע םיפיגנ
ויתימעו יקסבוסוק םיעיצמ וז הרטמל .סל'גנא סולב הינרופילק תטיסרבינואמ יקסבוסוק רינ
,ןבאב התפלחהלו ,םהלש יטנגה רמוחה תא הליכמה ,םיפיגנ לש תירוקמה םתביל רוקיעל הטיש
.םימולהי קבאב ,קויד רתילו

ליגרו יעבט תואריהל ףיגנל םורגת םמוד רמוח היושע הבילב תירוקמה הבילה תפלחה
תולחמה לש ןתוללוחתהל םורגל תלוכי לכ ונממ ענמת איה ,השעמל ,ךא - ץוחבמ - ןיטולחל
.םימלש םיפיגנ ידי לע תומרגנש

ץמאמ לכ תושעל םתוא ףחודה ,ינויצולובא יוויצ לש וחוכמ םייח םיאתל םירדוח םיפיגנ
םילגוסמ םניא םיפיגנש איה היעבה .אבה רודה לא םהלש יטנגה רמוחה תא ריבעהל ידכ
"םינובלחה רוציי תנוכמ"ב וז הרטמל שמתשהל םיצלאנ םה ןכלו ,םמצע תוחוכב תוברתהל
.יח את לכב היוצמה

.אתה לש יטנגה רמוחב ולש יטנגה רמוחה תא בלשל ףאוש אוה ,אתל רדוח ףיגנ רשאכ ןכל
.חראמה אתה לש םיירוקמה םינגה םע דחי "אטבתמ" יפיגנה יטנגה רמוחה ,ךכב חילצמ אוה םא
םינובלח תרציימ אתה לש םינובלחה רוציי תנוכמש ,איה תאזה תואטבתהה לש התועמשמ
.ירוקמה רדוחה ףיגנה לש ותומדכו ומלצכ םיפיגנ דועו דוע םירצוי ,םבלתשהבש ,םייפיגנ
רבד ,ותלועפ ךרדב םישובישל תמרוג אתה לש םינובלחה רוציי תנוכמ לש הזה דובעישה
.ףוגב הלחמ תוחתפתהל איבהל לולעש

ףיגנה לש ינרוצה והנבמ תא תינוסיחה תכרעמה תדמול ,הזה יוצר-אלה ךילהתה תא עונמל ידכ
םידמצנ םינדגונה .הזה הנבמל םימיאתמה םיידוחיי םינדגונ תרציימ ןכמ רחאלו ,ףקותה
ףוגה יאתל דמציהל ונממ םיענומ ,ולש יבחרמה הנבמה תא םינשמ ,ףיגנה לש חטשה ינפל
לש ידממ-תלתה הנבמה תרכה תועצמאב שלופה תרכה לש ךילהתהש איה היעבה .םכותל רודחלו
ךרוצ - ודגנ םינדגונ לש תוקיפסמ תויומכ רוציי ןכמ רחאלו ,וינפ לע גיצמ אוהש םינובלחה
ףוגב חתפתהל הלולע ,הלאה םיבלשה לכ תא עצבת תינוסיחה תכרעמהש דע .תיסחי בר ןמז
תכרעמה לש הבוגתה תלוכי תצאה איה הלחמה תוחתפתה תעינמל םיכרדה תחא .הלחמ
ףיגנה ידי לע תמרגנה הלחמה ינפמ ףוגה ןוסיח השעמל ,התועמשמ תאזכ הצאה .תינוסיחה
םרטב דוע ילאיצנטופה ביואה תא תינוסיחה תכרעמה ינפל םיגיצמ תאז תושעל ידכ .רכומה
.םדה םרז לא םיפיגנ יסיסר לש הרדחה לע תססובמ תאז תושעל תחא ךרד .ףוגל ותרידח
המיאתמ החסונ תחתפמו ,םיסיסרה לש םיינבמה םהינייפאמ תא תדמול תינוסיחה תכרעמה
יפ לע) ותוא ההזמ תכרעמה ,ליעפו םלש ףיגנ ףוגל רדוח רשאכ ,ךכ .םדגנכ םינדגונ תיינבל
תרציימו שארמ הניכהש החסונה תא "תפלוש" ,(וינפ לע גיצמ אוהש םיינובלחה םינבמה
ךרד .םיליעפה םיפיגנה תא םילרטנמו םימלובש םינדגונ לש תולודג תויומכ הבר תוריהמב
הלא "םיכנ" םיפיגנ .םדה םרזל ,םישלחומ ךא ,םיליעפ םיפיגנ תרדחה לע תססובמ תרחא
םניא םה ,רמולכ) םהיכרוצל םתוא דבעשלו םיאת לע טלתשהל תלבגומ תלוכיב םינייפאתמ
ןומיא יבירי שמשל םהל העירפמ הניא וז םתשלוח לבא ,(הלחמ תוחתפתהל םורגל םילגוסמ
ךרעמ - םהיפ לע - הניכמו םיינבמה םהינייפאמ תא תדמולה ,תינוסיחה תכרעמל דואמ םיחונ
.םדגנכ םינדגונ לש ריהמ רוציי

םניא ןכא םישלחומה םיליעפה םיפיגנהש דימת םיחוטב תויהל רשפא יאש איה היעבה
תא ףוגב וללוחי הלאה םיפיגנהש ךכל םורגל הלולע הזה ןיינעב תועט .קזנ םורגל םילגוסמ
תדימ תא חיטבהל ודעונש תונוש תוטיש וחתופ ןמזה ךשמב .ותוא ןסחל ודעונ הדגנכש הלחמה
ןיידע הלא לכב לבא .םישלחומו םיליעפ םיפיגנ לע םיססובמה ןוסיחה יביכרת לש תוחיטבה
.ןוכיס לש םיוסמ ביכרמ םייק

לע םיססובמש ןוסיח יביכרתב שמתשהל רשפא ,םומינימל דע הזה ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ
לש התמהה תטיש ךא ,ןוסיח יביכרת תנכהל רבעב רבכ השמיש וז הקינכט .םיתמומ םיפיגנ
.תינוסיחה תכרעמה לש המיאתמ הבוגת ררועל םתלוכיב תמיוסמ הדימב המגפ םיפיגנה

תלוכימ עורגל ילבמ ,םיתמומ םיפיגנב שומיש רשפאל הדעונ יקסבוסוק רינ לש השדחה ותעצה
.םיפיגנ תתמהל השדח ךרדב ,השעמל ,רבודמ .ןוסיחה ביכרת לש תינוסיחה הבוגתה תמירג
ןסב הנורחאב המייקתהש ,תינקירמאה תימיכה הדוגאה לש סוניכב ותטיש תא ראית יקסבוסוק
.הינרופילק ,וגייד

:ןכות לכמ קיר אוהש אלא ,ליגר ףיגנ ומכ הארנש ,"ימד" ףיגנ ןיעמ תריציב רבודמ ,השעמל
גיצהל לכוי לולחה ףיגנה ,ךכש ןוויכמ .ונממ הקלוס ,ולש יטנגה רמוחה תא הליכמה ,ותביל
םימלש םיפיגנל ןנוכתהלו ,והנבמ תא דומלל הל רשפאלו תינוסיחה תכרעמה ינפל ומצע תא
יטנגה ןעטמה תא םהב בלשל לכוי אל אוה לבא ,ףוגה יאתל דמציהל לכוי םג אוה .וגוסמ
.ןיטולחל יטנג ןעטמ רסח אוהש ינפמ ,טושפ - ולש

הלתשה חותינ ןיעמ םיפיגנב ויתימעו יקסבוסוק ועציב ,םילולחה םיפיגנה תא רצייל ידכ
תא הליכמה ,הבילמ בכרומ ףיגנה .(שדחמ הבכרהלו קוריפל ,השעמל ,רתוי המודש) בכרומ
ינובלח לש הבכשב ףוטע הזה הנבמה .םינוש םינובלחב בלושמ הזו ,ולש יטנגה רמוחה
הז בלשב .יטנג רמוח הליכמה הבילה תא ונממ איצוהו ףיגנה תא קריפ יקסבוסוק .תפטעמ
ןיכהש ,םימולהי קבא היושע תיתוכאלמ הבילל לעמ ,ףיגנה לש תינובלחה תפטעמה תא ביכרה
וארנש ,ימד יפיגנ ןיעמ וידיב ויה ,המלשנ תאזה הריפתהו הריזגה תכאלמש רחאל .שארמ
.ןבא לש בל היה םבלש אלא ,םיליעפ םיפיגנל םימוד

הבילה תריציל רפסמ םירמוחב ויתימעו יקסבוסוק ושמתשה םינושה םיפיגנב לופיטב
רוציל ידכ ,םימיוסמ םירכוס לש תולוקלומב םג ושמתשה םה םימיוסמ םירקמב .תיתוכאלמה
הקינכט .ותוטטומתה תא עונמל הרטמב ,ףיגנה ינובלח לש תונושה תובכשה ןיב םיאתמ ךווית
םימוד םייוסינ םיננכותמ דיתעבו ,םינוש םיפיגנב ויתימעו יקסבוסוק ידי לע רבכ המשוי וז
.("תוקישנה תלחמ" ימרוג) ראב-ןייטשפא יפיגנב

ולבקתה ,םייח ילעבבו הדבעמב םיאת תויברתב הנורחאה הנשה ךשמב ועצובש ,םייוסינב
,םהלש הנבמה תא דומלל תינוסיחה תכרעמל ורשפיא ןכא םילולחה םיפיגנה ןהיפלש תואצות
תכרעמל ורדחוהש םימלשו םיליעפ םיפיגנ לש םתוחכונל תיסחי תוריהמב ביגהל הל ורשפיאו
ןהבש תרוקיב תוצובקב הגשוהש הבוגתל ההז התייה וז תינוסיח הבוגת .םהירחא רצק ןמז
םיפיגנה ,תורחא םילמב .(םישלחומ) םימלשו םיליעפ םיפיגנ ,שארמ ,תינוסיחה תכרעמל וגצוה
תאז םישוע םהו .םימלשו םיליעפ םיפיגנ ןכא םה וליאכ תינוסיח הבוגת םירצוי םילולחה
.ףוגה תא ללכ ןכסל ילב

,השעמל .העודי הניא ןיידע םדא ינבב ןוסיח יביכרתכ שמשל םילולחה םיפיגנה לש םתלוכי
קרפ וכשמייש םירקחמ טעמ אל דועב ךרוצ שי ,םיינילק םייוסינב ןחבית איהש ינפלש הארנ
תופסונ תורטמל המישי תויהל היושע יקסבוסוק חתיפש הקינכטה ,תאז םע .עודי אל ןמז
קבא לש הבילל ביבסמ ףיגנה תא "רופתל" םוקמב ,לשמל .האופרבו יגולויבה רקחמה ימוחתב
לש םיכילהתב ףוגה יאת לא ריבעהל םיצור םתואש םינג ליכתש הביל רוציל רשפא ,םולהי
תא םהב בלשמו םיאתל רדוח אוה ,רמולכ .ולגרהכ לועפל ךישממ "רופת"ה ףיגנה .יטנג יופיר
לוכי ךכ .םימוגפ םינג תפלחהל ,לשמל ,ודעונש םינג השעמל ליכמש ,"ולש" יטנגה ןעטמה
.תחא הנועבו תעב קרזמו םיחותינ למזיא בלשמה ילככ םירקוחה ידיב שמשל ףיגנה

ךרדל המודב - יקסבוסוק הנב םהבש םייוסינ תרדסמ תולוע הלא םימוחתב תורחא תויורשפא
תולוקלומ עיסהל םילגוסמש םיפוג - םולהי קבא ירגרג ביבס םיפיגנה תביל תא "רפת" הבש
.םדה םרזב ןיבולגומה לש

אוה ."םה" םייורקה םיירלוקלומ םינבמב בלושמה (המישנ טנמגיפ) ןובלח אוה ןיבולגומהה
ליבומ אוה ןתואש ,ןצמח תולוקלומ רשוק אוה ,תואירה לא ועיגהב .םימודאה םדה יאתב יוצמ
םיינויחה םינוש םיכילהת עצבל ןהל רשפאמו ןתוא ררחשמ אוה םש ,תונושה ףוגה תומקר לא
,תוריש תינומ ןיעמכ ןיבולגומהה תא תוארל רשפא ,םיוסמ ןבומב .םייחה םיאתה לש םתלועפל
לא ינצמח-וד ןמחפ לש תולוקלומ הריזחמו ,םדעיל (ןצמח תולוקלומ) םיעסונ הליבומה
איהש ,תרובעמ לש היתורישל הקוקז תאזה תינומה ,השעמל .הפישנב תוטלפנ ןה ןהמו ,תואירה
.םודאה םדה את

םרוגש רבד) ןשע תפיאש לש םירקמב וא ,םד ןדבואמ האצותכ ,םימעפלש איה היעבה
,(ןצמחל םוקמ רתונ אל "תינומ"בש ךכ ,ןיבולגומהה תולוקלומל ינצמח-דח ןמחפ תורשקתהל
.ףוגב וידעיל ןצמחה תרבעהל םיעצמאב ינמז רוסחמ רצונ

םיאתה לש םמוקמ תא אלמל יקסבוסוק "רפת"ש תויתוכאלמה תורובעמה תויושע הלאכ םירקמב
תורובעמה לש ןלדוג .וצפח זוחמל ןצמחה אשונ ןיבולגומהה תא ריבעהלו ,םימודאה
תיפלאכ ,רמולכ ,(רטמה תידראילימ אוה רטמוננ) רטמוננ 80-50 אוה הלאה תויתוכאלמה
.םודא םד את לש ולדוגמ

לש םירגרגב יקסבוסוק שמתשה ,הלאה תוריעזה תויתוכאלמה תורובעמה לש ןתיינב ךרוצל
ןדיס לע ססובמו ,םצעה לש היינבה ירמוחל המודה ,םיוסמ ןמז רחאל ףוגב קרפתמש רמוח
.יתוכאלמ םד ןיעמכ ,תינמז ,דקפתל לכויש רמוח חותיפל עייסל םייושע הלא םירקחמ .ןחרזו
חיוורהלו םיעוצפב לפטל הלצהה יתווצל רשפאלו ,ןוסא ירוזאב שרדיהל יושע הזכ רמוח
.יעבט םד תונמ לש הקפסא םוקמל עיגתש דע ,ןמז

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,2-4 'מע ,1995 ראוני ,םינתיא .םענ ,ןליא :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
םיפיגנ לש לודגה רפסה

תויפיגנ תויצקפניא

דיתעל תווקת ,רבעה תוחלצה :ןוסיחה

םייפיגנ םינוסיח


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©