הווהו רבע םידלי קותיש


וילופה תלחמ
הלחמל תורוצ שולש
ףיגנה
היגולוימדיפא
ןוסיח
לארשיב וילופ
יחכונה עוראה


דציכ .התרבעה יכרדו הלחמה םרוג לע .הינמיסו היתודלות ,וילופה תלחמ לע
.לארשיב הנורחאל הרק המו הלחמה דגנכ המלש היסולכוא תנסחתמ

-ו רופא התועמשמש "polios" - תוינווי םילימ יתשב הארנכ ורוקמ Poliomyelitis יוניכה
םרוגה לש תירקיעה העיגפה תא ףקשמ םשה .הרדשה חומ וא ,םצע-חמ התועמשמש "myelos"
.היתובקעב אב קותישהש ,םיבצעה-תכרעמ לש רופאה רמוחב העיגפ - וניהד ,ףקותה

,תימדנא הלחמכ לבתב תובר תוצראב םינשב תואמ הזמ העודי התיה םידליה-קותיש תלחמ
-ב הנושארל ראות הלחמה לש היפוא .תויוצרפתה אלל ,םירזופמ םירקמב העיפומ - רמולכ
הידוושב הנטק תוצרפתה הארנכ הלח 1887 תנשב .(Heine) הנייה ינמרגה אפורה י"ע 1840
הלביק זאו ,םרוגה לש ימוהיזה יפואה לע הנושארל דמע (Medin) ןידמ ידוושה אפורהו
תונידמב ומשר ,ךליאו וז הפוקתמ .("Heine-Medin") "ןידמ-הניה" תלחמ יוניכה תא הלחמה
תא ןיבהל ודמל ןמזה תצורמבו ,תרבוג תוחיכשב הלחמה לש תויוצרפתה תונוש
-ב רשא ,(Wickman) ןמקיו לש ותוכזב תאזו ,הלחמה יבלשו הרבעה יכרד ,היגולוימדיפאה
העראש תוצרפתהב וירקחמ תובקעב ,הלחמה רקחב תינרדומ השיגל דוסיה תא חינה 1913
.1905 -ב הידוושב

.םיפוקב דחוימבו םייח-ילעבב םייוסינ בקע הלח הלחמה תנבהב תיתועמשמ תומדקתה
קותיש םלצא םורגלו ןובב גוסמ םיפוק קיבדהל 1909 -ב חילצה (Landsteiner) רנייטשדנל
.םדא לש ינלטק הרקממ הרדשה חוממ חקלנש רמוח םהלש הרדשה דומעל קירזה רשאכ
יפיגנ לש םידרפנ םיסופיט השולש לש םמויק תואבה םינשב עובקל וחילצה הדבעמ-תוקידבב
דחא סופיט דגנ םינדגונ יכ חכוה .םיפוקב תיקותיש הלחמל םורגל םילגוסמה ,םידלי-קותיש
.םירחאה םיסופיטה ינש דגנכ םיניגמ םניא

י"ע תידוסי הרוצב ורקחנ ,3 -ו 2 ,1 - ולגתנש םידליה-קותיש ףיגנ לש םינושה םינזה תשולש
תשולשב תורושקה תובושח תויפצת שולש לע דמע םג הז רקוח .1949 -ב (Bodian) ןאידוב
םיניגמ םינדגונ וחתיפ ,םילא (1)ארפ-ףיגנ םהיפל ופילזהש םיזנפמיש :הלאה םיסופיטה
רפסמ ;םייח-ילעב לצא קותיש עונמל םילגוסמ ,הלאכ םינדגונ לש תוכומנ תומר ;םמד בויסנב
.רתויב ךומנ היה םיקתושמ וכפהו הלחמב וקבדנש םיפוקה

Enders, Weller, ) סניבורו רלו ,סרדנא :ב"הראב םירקוח השולש י"ע התשענ תיטמרד תילגת
אלש המקר-תויברתב םידלי-קותיש יפיגנ לש םינז לדגל 1949 -ב וחילצה רשא (Robbins
.םיפוק לש תוילכמו םדא לש םינוש םירביאמ ולבקתנש המקר-תויברת ויה הלא ,יבצע רוקממ
תויומכ רצייל ןכו ,תונוש תויתדבעמ תודובע עצבלו ףיגנה תא דדובל ורשפא ולא תויברת
וירבחו סרדנא וכז וז הבושח תילגת לשב .ביכרת ןיכהל ידכ תויברתב ונממ תולודג
.1954 -ב לבונ-סרפב

הלחמל תורוצ שולש
םירקמה ןמ קלחב .קותישב תמייתסמ ןהב הנורחאה קרש ,הלחמה לש תורוצ שולש תורכומ
.דבלב הינשה וא הנושארה הרוצה תא ארפ-ףיגנב םיקבדנה םירבוע

,הלק הלחממ לבוס הב הלוחה ;היומסה הרוצה איה וילופה תלחמ לש רתויב החיכשה הרוצה
םיינילקה םינמיסה לכ אל .תואקהו הליחב ,ןורג-באכ ,ןטב-באכ ,שאר-באכ ,םוחב תאטבתמה
םניא םיקדבנהמ קלח .םימי רפסמ ךות האב הארבהה .הלוח ותואב עיפוהל םיבייח הלאה
.הלחמ-ינמיס לכ םיחתפמ

רתוי הברה המצועב םינמיס םתוא םיעיפומ ,תיקותיש-אלה הרוצה הנוכמה הינשה הרוצב
הארבההו םימי רפסמ תכשמנ הלחמה .בגבו ףרועב באכו ףרוע ןוישק עיפומ ףסונב ךא ,ההובג
.האלמ איה

יתש ינמיסל םימודה םינמיס הליחת םיעיפומ ,תיקותישה הרוצה איה ,תישילשה הרוצב
,הבוט השגרה לש הפוקת העיפומ ,םידליב דוחיב ,םילוחהמ קלחבש אלא ,תומדוקה תורוצה
לולעה ,רירשב דואמ קזח באכ םע ,עגפנש רביאה לש קותיש הירחאלו ,םימי רפסמ תכשמנה
ותעיגפמ עבונ קותישה .עוגפה רירשב תותיוע ףא תועיפומ םיתיעל .תועובש ךשמב ךשמיהל
םייוצמה םיבצעב דחוימבו - םירירשה תא םיבבצעמה הלא - םיירוטומה םיבצעב ףיגנה לש
ךשמנ דוע לכ םדקתמ אוהו ,ועגפנש בצעה-יאת רפסמב תינתומ קותישה תמצוע .הרדשה-חומב
,תונוילעהמ רתוי תועגפנ תונותחתה םייפגה - ירטמיס יתלב אוה קותישה ללכ-ךרדב .םוחה
העיגפ בקע םרגנ המישנב ישוק .םייפגה 4 קותיש לש הרומחה הרוצה ףא העודי םלוא
םיחקפמה םייחומ םיבצעב העיגפ בקע וא ,המישנה ירירש תא םיבבצעמה םיירוטומה םיבצעב
רופישל דע ,תכשוממ הפוקת םימעפל ,הלוחה תא םישנהל חרכה שי הלא םירקמב .המישנה לע
.בצמה

איה ללכ-ךרדב םלוא ,הבטה העיפומ םיתיעל .קותישה תוטשפתה תקספנ ,םוחה תדירי רחאל
רביאב ידימתו םיוסמ קותיש ללכ-ךרדב רתונ תאז-םע .םינש ףאו םישדוח תכשמנו תיטיא
לש הינשה וא הנושארה הרוצה תא םירבועה םישנא .ידוחיי לופיט ןיא וילופה תלחמל .עוגפה
םיבאכ ךוכישל יתפורת לופיט לבקלו תיבב חונל םיכירצ םה - זופשאל םיקוקז םניא הלחמה
םיבושחה םיבלשה דחא .זופשאב השענו בכרומ אוה תיקותישה הרוצב לופיטה .םוח-תדרוהלו
תלועפ תא רפשל הרטמב ,ףירחה בלשה רחאל םיליחתמ וב ,יפרתויסיפה לופיטה אוה רתויב
.עוגפה רביאה

ףיגנה
הילאש ,(Picornaviruses) הנרוקיפה תצובקל ךייתשמה ריעז ףיגנ אוה םידליה-קותיש ףיגנ
אוה ףיגנה לש (םונגה) יטנגה רמוחה .(Enteroviruses) םייעמה-יפיגנ לכ םיכייתשמ
תצמוחב ןופצ םונגה םהב ,םייחה םירוציה בורב לבוקמכ אלש ,(RNA) א"נר ןיערגה-תצמוח
55° -ב סרהנו םוחל שיגר אוה ,תיצמוח הביבסב תוביצי לעב ףיגנה .(DNA) א"נד ןיערגה
תיסחי-ךומנ זוכירב רולכ ;ותוליעפ-רשוכ תא דבאל ,ךכיפל ,ול םרוג רוטספ .תוקד 30 ךותב
הובג רולכ-זוכיר שרדנ בויבב םלוא ,ףיגנה תא סרוה ,(םימ םיקלח ןוילמל םיקלח 0.1)
.רתוי

םימוסובירל תרשקתמ וזו ולש ןיערגה-תצמוח תא ררחשמ אתה ךותל רדוחה ףיגנה
חילש-א"נר-כ ףאו ולש יתשרותה רמוחכ שמשמ וילופה ףיגנ לש א"נרה .אתה לש המסלפוטיצבש
.ול םישורדה םינובלחה תא רציימ אוה םימוסובירה תועצמאבו

דליהנורב - 1 סופיט אוה םינזה תשולש לש באה-סופיט .םינוש םינז השולש םירכומ ,רומאכ
םינוש םינזה תשולש .(Leon) ןואיל - 3 סופיטו (Lansing) גניסנל - 2 סופיט ;(Brunhilde)
.םלועב תויוצרפתהה בורל יארחא 1 סופיט .(תינגיטנא) תידגנא הניחבמ הזמ הז

היגולוימדיפא
.ןהב הברתמו םייעמהו עולה-תוירירב בשייתמ ,העילב לש ךרדב םדאל רדוח וילופה-ףיגנ
םימי רפסמ ;הפמילה תכרעמב רזפתמ אוה ןהמ ,תוירוזא הפמיל תוטולבל ףיגנה רבוע ךשמהב
לזונל רדוח אוה ,םירשפאמ םיאנתה רשאכ ,םימעפל .םדב עיפומ אוה הקבדהה רחאל
חוכיו להנתמ הז אשונב יכ-םא) םדה תועצמאב הארנה יפכ ,םיבצעה-תכרעמלו הרדשה-דומע
ףיגנה .קותישל םרוגו (םיבצעה תועצמאב םשל עיגמ אוה יכ םירובס םידחא ;םירקוחה ןיב
תליחתמ (רתוי םיתיעלו) תועובש 6 דע 4 ךשמב האוצב ותולגל רשפאו יעמהמ שרפומ
.הקבדהה רחאל םינושארה םימיה 14 דע 7 ךשמב ודדובל ןתינ עולה ןמ .ףקתהה


םדאה ףוגב וילופה ףיגנ תוטשפתה ךרד תא םיגדמה םישרת

בייח יכ עודי םלוא קוידב הרורב אל אירב םדאל (יומס וא הלוח) עוגנ םדאמ הקבדהה ךרד
י"ע - יתוכאלמ וא ,יעבט ןפואב) תונסוחמ יתלב תוחפשמב יכ אצמנ .םהיניב יסיפ רשק תויהל
הצופנ הקבדה .ףיגנב עוגנ החפשמה ינבמ דחא רשאכ האלמ טעמכ הקבדה תשחרתמ ,(ביכרת
.םידורי האורבת-יאנת תולעב תולודג תוחפשמב החיכשו ,םינטק םידלי ןיב דחוימב

תויוצרפתהמ ולבסש םירוזאמ בויב-תומיגדב ףיגנה לש תולודג תויומכ תולגל ןתינ יכ-םא
ירקמ תעפוה לש האצותה םה םש םייוצמה םיפיגנה יכ ,הרורב הרוצב עבקנ ,הלחמה
בצמל (רוטקידניא) ןוחמ אוה בויבה .וז העפוהל הביסה אלו ,םדא-ינבב םידלי-קותיש
תינילק הרוצב םאו היומס הרוצב םא ,וקבדנ םישנא וב רוזיאב םידלי-קותישב האולחתה
הרוצב םרוז בויבה רשאכ םירידנ םירקמב ,תאז-םע .בויבל ףיגנה תא םישירפמ הלא ;הרורב
ךשמב בויבב ראשיהל לוכי ףיגנה .םיינשמ הלחמ-ירקמ תעפוהל דקומ שמשל לולע אוה ,היולג
רוזיאב תוצרפתהה רשאכ הנטקו תכלוה ותומכו וב הברתמ וניא אוה .רתויו םישדוח 6
.תקספנ

לכ םיחתפמ םניאש וא םיקבדנה - עמשמ ,םיינילק-תת םה םדאב םידליה-קותיש ירקמ בור
םירקמ ןיב סחיה .(היומסה הרוצה) םיידוחיי אל םילק םינמיס םיחתפמ םהש וא ,הלחמ ינמיס
.דועו יפרגואיג רוזיא ,םיפקתנה ליג :ןוגכ ,םינוש םימרוגב הנתומ םיינילק םירקמל הלא
.1,000:1 דע 100:1 אוה םיינילק-תתל םיינילק םירקמ ןיב סחיה יכ איה תיללכה העידה
תוצראל דוגינב ,ץיקה-ישדוחב ללכ ךרדב םירקמה םיעיפומ םיגזוממ םייפרגואג םירוזאב
םיכפוה םילוח םניא ךא ףיגנב וקבדנש םישנא .הנשה תונוע ןיב םילדבה ןיא ןהב ,תויפורט
.יעמהו עולה רוזיאמ הביבסב ותוא םיציפמ םהו ףיגנה לש םיאירב םיאשנל

יוניכה ןאכמו םייתנש ליג דע ,ללכ-ךרדב ,אוה רתויב ףקתומה ליגה תוחתפתמ תונידמב
.ולא תונידמב הזה םויה םצע דע רכומ הז בצמ .("Infantile paralysis") "םידלי-קותיש"
םירקמהו ,םהיניב רשק אלל ,םידדוב םירקמ םיעיפומ הנש ידמ - תימוקמ איה םש הלחמה
תעפוהל תמרוג ריעצ ליגב הקבדהה .םידורי האורבת יאנתב םירבסומ ריעצ ליגב םיעיפומה
תנסחתמ היסולכואהש רחאמ ,תוטעמ תויוצרפתה ךא תועיפומ ולא תוצראב .תמדקומ תוניסח
ןפואב םיצפומ םידלי-קותיש לש םינזה תשולש יכ ,ריהבהל יאדכ .ההובג המרבו יעבט ןפואב
תוניסחה אוה ףיגנה תוטשפתה ליבגמה רתויב םיבושחה םימרוגה דחא .הזב הז יולת-יתלב
.םייחה לכ הארנה יפכ ףקת ארפ-ףיגנב הקבדה תובקעב ןוסיח .תמדוקה הקבדהב תשכרנה

הזוזת ןמזה-תצורמב הלח ,םיהובג תוהגו האורבת-יאנת תולעב ,תוחתופמ תוצראב ,תאז-תמועל
הלעמל ףאו ,הנש 14-5 יאליגל רתוי הרושק םירקמה (incidence) תועראהו םיעגפנה ליגב
הרוק תחא-אל .תויוצרפתה םעפ-ידמ םש תוחתפתמו תושיגר תורתונ היסולכוא תובכש .ךכמ
.םיסופיטה תשולשל םינדגונ םיללושמ םירגובמ היסולכואב םיאצומש

,םיפוקב תוינילק תועפותל םורגל ןתינ יתוכאלמ ןפואב יכ-םא ,םדא-ינבב קר תעגופ הלחמה
לש יעמה יאתב יוצמה ,ףיגנה לש ידעלב רגאמ שמשמ םדאה .םיזנפמישבו םינובבב דוחייב
הרקמ לכ לע יכ אצמנ .הקבדה לש רידנ רוקמ םה םימו ןוזמ .םיאשנו םילוח ,םיעוגנ םידלי
ףיגנה תשרפה ;םיאירב םידלי 500 -ל 50 ןיב ףיגנה תא םישירפמ ,תיקותיש הלחמ לש
7 ןיב האוצב ףיגנה תא םישירפמ וקבדנש םידליהמ 95% .הנשה-ישדוח לכב ךשמיהל הלולע
הובג זוכיר .רתויו תועובש 10 -ל 8 ןיב 10% וליאו תועובש 3 ךשמב 50% ;םימי 10 -ל
םיטרפ םג יכ שיגדנ .םינושארה םימיה 7 ךלהמב הלוחה תאוצב שרפומ ףיגנה לש דחוימב
הרקמ לש וזל הוושה תומכב ףיגנה תא שירפהל םילוכי היומסה התרוצב הלחמב םילוחה
בור .בורק עגמ י"ע יומס הרקממ וא הלוחמ לקנב רבוע ףיגנהו דואמ תקבדמ הלחמה .יקותיש
תוצרפתהב ,ךכו .םייקותיש םירקמ י"ע אלו םייומס םיאשנ י"ע תורוק תוירקיעה תוקבדהה
היסולכואה תנסחתמ ,םייומס םירקמ 1,000 לע םייקותיש םירקמ 3 -ל 1 ןיב םיעיפומ הב
רומח קותישמ רומאכ ,הענה) הלחמה תמצוע .ינטנופס ןפואב תקספנ תוצרפתההש וזכ הדימב
ליגה םע הלוע תושיגרה .קבדנה תושיגרב ןהו ףיגנה תומילאב ןה תינתומ (היומס הקבדהל
.ןוירהבו

ןוסיח
ןוסיח-ביכרת חותיפל יניצר ץמאמל םירקוחה תא הפחד וירבחו סרדנא לש ותילגת
-ב חילצה ,(Jonas Salk) קלאס הנוי ר"ד יאקירמאה ידוהיה ןעדמה ןכאו .העינמ-יעצמאכ
התשענ ףיגנה תתמה .םידליה קותיש לש ארפה-ינז תשולשמ ןוסיח-ביכרת ןיכהל 1953
בחרנ הדש-יוסינב החכוה ותוליעיו םיפוקב הקדבנ ביכרתה תוחיטב .דיהדלאמרופ תועצמאב
.תמומה ביכרתה ןמ תוקירז 3 ולביקש םידלי 402,000 לע ,ב"הראב 1957 -ב עצוב רשא
,האבה הנועב .ףיגנ רסח ,המוד לזונ ולביקש םידלי לש תרוקיב תצובק השמיש האוושהכ
רתויו 5 יפ ויה תרוקיבה תצובקב יכ ,ררבתה ,םייקותיש הלחמ-ירקמ ועיפוה רשאכ
.תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ לדבה - הלחמ-ירקמ

שחרתה ,ףיגנה תתמהל קודב יעצמאב שומישהו ביכרתה תנכהב וטקננש תוריהזה יעצמא תורמל
,םידליל ןתקרזה רחאל ,ומרגש ,1955 -ב ביכרתה לש תווצוא רפסמ רורחש לש יגארט עורא
,ררבתהש יפכ .םיעגממ האצותכ םירקמ 89 -לו ביכרתהמ האצותכ םייקותיש םירקמ 60 -ל
יעצמא ורבגוה זאמ .האלמ התיה אל ביכרתה תנכה ןמזב םיפיגנה לש תוליעפה תמילב
.המוד עורא רתוי םשרנ אל הזה םויה םצע דעו תוחיטבה

תורמל .םלועב תורחא תונידמלו ב"הרא תיסולכואל ביכרתה תקפסא הלדג ,1955 -מ לחה
ידמ ועיפוה ,םדא ינב ינוילמ ןוסיחבו לודגה ינילקה יוסינב החכוה רשא ביכרתה תוליעי
היסולכוא תובכשב דחוימבו ,1959 -ו 1958 םינשב ,תויניצר םיתיעלו ,תויוצרפתה םעפ
לש תונמ 3 ולביק םידליש הדבועה תורמל תאז ;הכומנ תילכלכ-תיתרבח המר תולעב
םלוא ,ההובג תינייגיההו תיתאורבתה המרה ןהב תונידמב םג וערא תויוצרפתה .ביכרתה
ךשמב רשא ,דנלוהב ועיפוה 1969 -ל 1961 םינשה ןיב :המגודל .תונוש ויה ךכל תוביסה
לבקל וברסש תויתד תוצובק לצא תונטק תויוצרפתה 5 ,תמומ ביכרתב השמתשה םינשה לכ
םע תוצרפתה וז הצובקב התיה 1978 -ב .םידלי-קותיש דגנ ןוסיח תוברל ,ןוסיח-יביכרת
.ץוחבמ הארנה יפכ דנלוהל רדח רשא ,ארפ 1 סופיט לש ויטעב םלוכ ,םייקותיש םירקמ 80
ףיגנה יכ ,ררבתה תאז םע .םינש 27 -ל 4 ןיב םיליגב םירגובמבו םידליב ועיפוה םירקמה
האצותכ םלצא השכרנש תוניסחה תמרב םיאור םידנלוההו ,תנסוחמה היסולכואל רבע אל
ףא המרת ךכל .בטיה תנסוחמ היסולכואל ףיגנה תרידח ינפב םוסחמ תמומה ביכרתב שומישהמ
ילכלכ-יתרבח טרדנטס תלעב הנידמ) דנלוהבש ירה ,תוחתפתמ תוצראל דוגינב ,יכ הדבועה
םימרוגה דחא הזש הארנכו ,תירעזמ איה םדא תושרפה תועצמאב הקבדה לש העפשהה ,(הובג
.הביבסב םילאה ףיגנה רוזיפ-יאל

-ב תוצרפתה התרק ,תמומ ביכרתב םינשה לכ השמתשה ,דנלוהל המודב רשא ,דנלניפב םג
תא רוצעל ידכ .3 ארפ סופיט י"ע ומרגנ םלוכ ,ועיפוה םייקותיש םירקמ העשת .1984
לש תפסונ הנמב 18 ליג דע הריעצה היסולכואה לכ תא תואירבה יתוריש ונסיח תוצרפתהה
4.5 ונסוח םימי רפסמ ךות .שלחומ ביכרתב הנסוח היסולכואה ראש וליאו ,תמומ ביכרת
יוניש וב לח יכ ,ררבתה ףקותה ןזב ועצובש תוקידבב .המלבנ תוצרפתההו םיבשות ןוילמ
.ןוסיחל שמשמה ירוקמה ןזל האוושהב םיוסמ (ינגיטנא) ידגנא

הניא תמומה ביכרתב היוצמה ןסחמה (ןגיטנא) דגנאה תומכ יכ ,קלאסל ררבתה ןמזה תצורמב
ףוסב ,רוביצה תואירבל ימואלה ןוכמהמ םיידנלוה םינעדמ ףותישב ,ןיכה ךכיפל .תיבטימ
וביכרתמ רתויו 10 יפ ההובג (תינגטנא) תידגנא המצוע לעב קזוחמ ביכרת ,םיעבשה תונש
התואנ המרב םיניגמ םינדגונ םיחתפמ קזוחמה ביכרתה ילבקממ 95% -מ הלעמל .ירוקמה
תמרק דגנכ שלושמה ביכרתל ורביח קזוחמה ביכרתה תא .תונמ יתש תלבק רחאל רבכ
.עבורמ ביכרתכ תלעשו (סונטט) תצלפ ,(הירטפיד)

:תמומה ביכרתב יתרגש ןפואב תושמתשמ םלועב תוטעמ תונידמ קר ,רפושמה וביט תורמל
רפסמו תפרצ םג הנורחאלו ,(הקלחב) הדנק דנלסיא ,היגוורונ ,דנלניפ ,הידווש ,דנלוה
.תיתפרצ תורבוד תונידמ דחוימב ,הקירפאב תונידמ

ןיבייס טרבלא חילצה ,תמומה קלאס ביכרתב בחרנה שומישה תליחת רחאל םינש רפסמ
ןיכהל ,םינש רפסמ לש תצמואמ תיתדבעמ הדובע רחאל ,יאקירמא-ידוהי ןעדמ ,(Albert Sabin)
ודביא הלא םינז .םידלי-קותיש לש םינזה תשולשמ (יתשרות יוניש ורבעש םינז) םיטנטומ
אל םה הפל הפלזהב ונתינשכש ךכ ,תוידגנאה םהיתונוכת לע ורמש םלוא ,םתומילא רשוכמ
םהיתונוכתב םיעובק ורתונ ןיבייס ינז יכ ,ררבתה ןמזה תצורמב .ןוסיחל אלא ,הלחמל ומרג
ףקה-יבחר הדש-ייוסנב החכוה ביכרתה תוליעי .תירוקמה םתומילאל ורזח אלו תושדחה
םיבשות ינוילמ תורשע 1961 -ב ונסוח ,המגודל ,תוצעומה תירבב .תונוש תונידמב ועצובש
תונש תליחתב הרגש-ביכרתל הז ביכרת ךפה ב"הראב .יאוול תועפות אלל הנש 21 ליג דע
תיטמרד הדירי המשרנו ,תויניצר תויוצרפתה לש ףצר הז ביכרת עטק ולא םינשב .םיששה
.לארשיו ןפי ,דנליז-וינ ,הילרטסוא ,הדנק ,תוצעומה-תירב ,ב"הראב םירקמה תועראהב

ןתינה ,קלאס ש"ע תמומה :םיביכרתה ינש לש תונורסחה תאו תונורתיה תא תוושהל יוארה ןמ
.הפל הפלזהב ןתינה ןיבייס ש"ע שלחומהו ,הקירזב

3 תלבק רחאל רקיעבו ,התואנ המרב םדה-בויסנב םינדגונ תעפוהל םימרוג םיביכרתה ינש
םינדגונ .תיזכרמה םיבצעה תכרעמל םילאה ףיגנה תרידח תא םיענומ םדבש םינדגונה .תונמ
העידה .ארפ-ןז ידי-לע (החפשמ ינב לשמל) הבורקה הביבסה תקבדה םיענומ עולב םירצונש
רתוי-הלודג תומכב עולב םינדגונ תעפוהל םרוג שלחומה ביכרתה יכ ,איה םויה תררושה
.הביבסה לע רתוי ןגמ אוה ךכבו ,תמומה ביכרתה רשאמ

םינדגונ תריצי ררועמ שלחומה ביכרתה :םיביכרתה ינש ןיב יתוהמ לדבה םייק דחא טביהמ
םישלחומה םינזה לש םתוברתהו םתובשייתהמ האצותכ תאזו ,יעמה תירירב הלודג תומכב
וז ךרדב םינסוחמה יעמ-יאת :תיגולוימדיפא הניחבמ תכל תוקיחרמ תואצות וז העפותל ;יעמב
ןוסיח ,תאז דועו .ןסוחמה טרפה ידי-לע עלבנש םילא ארפ-ןז תוברתהו תובשייתה םיענומ
.הביבסב ורוזיפו האוצב ארפה ףיגנ תשרפה ענומ שלחומה ןזה י"ע יעמה-יאת

הדבועל .יעמב םינדגונ תריציל םרוג וניאו טעמכ ,הקירזב ןתינה תמומ ביכרת ,תאז תמועל
רשאכ םג ,תוקירזה תרדס אולמ תא לבקמה טרפה יכ ,איה תובושחה תחאו ,תובר תוכלשה וז
הלח רשאכ הביבסב םילאה ףיגנה רוזיפ עונמל לוכי וניאש טעמכ ,יבטימ ןפואב ןסוחמ אוה
תמומ ביכרתב הליחת ונסוחש םידלי ,ךדיאמ .ולש יעמה-יאתב םלבנ ףיגנה ןיא יכ ,הקבדה
.תקפסמ הדימב יעמב םינדגונ םירציימ ,שלחומ ביכרתב ךכ-רחאו

שלחומה ףיגנהש הדבועב אוה תמומה ביכרתל האוושהב שלחומה ביכרתה לש ףסונ ןורתי
רזפתמו ,תועובש 6 דע 4 ךשמב הצוחה שרפומ אוה יעמב ותוברתה רחאל ,ביכרתב ןתינה
.הכומנ המרל ןמזה תצורמב הדרי איה םלצא רשא הלאב תוניסחה תא קזחמ אוה ךכ .הביבסב
הדריש םינדגונה תמרו ,ףחד-תנמכ ןמזה לכ ךשמב לעופ שלחומה ףיגנה :תורחא םילימב
יכ חכוה םייתדבעמ םייוסינב .ההובג המרל רצק ןמז ךות הלוע ןמזה ךשמב היסולכואב
6 תכשמנ ,שלחומה ביכרתה ןתמ תרזעב אישל העיגה םתמרש רחאל ,יעמב םינדגונה תוליעפ
.תוחפל םינש

הקבדה - םירקמה לש םיוסמ זוחאב - רובעל םילוכי שלחומה ביכרתב בטיה םינסחתמה םידלי
םהלש עגמה .הלחמ ינמיס םיחתפמ םה ןיא םלוא ,ארפה ףיגנ םע עגמב םיאב םהשכ תשדוחמ
תמייק הניאש וא הרצק םהלש האוצב םילאה ףיגנה תשרפהו ,ףחדכ םלצא לעופ ארפה ףיגנ םע
.הביבסב םילאה ףיגנה תצפהל רוקמ םיווהמ םה ןיאו ,ללכ

שומישב םייקלח תונולשכ ויה תיניטלה הקירמאבו היסאב ,הקירפאב תוחתפתמ תוצרא רפסמב
"תורחת" םלצא התיהש ןכתיי :םימרוג רפסמל וז העפות םיסחיימ .שלחומה ביכרתב
םישלחומה וילופה ינז ןיבל קוניתה תא םיקיבדמה םינוש םייעמ-יפיגנ ןיב (interference)
יעמה-יאתב בשייתהל םישלחומה וילופה ינז םישקתמ ךכמ האצותכ .הפל הפלזהב םינתינה
יתייעב םרוג .וז העפות לע םירבגתמ דליל תונתינה תואבה ביכרתה תונמב .םהב תוברתהלו
הארנה-יפכ איהו ,תוחתפתמ תוצרא רפסמב הייסולכואה תלבוס הנממ הנוזת-תת אוה רחא
.התואנ ןוסיח תמר חותיפ לע העפשה תלעב

רמושו ,ףיגנה לש בציימכ שמשמ ,שלחומה ביכרתל ףסומש (MgCL2) ירולכ םויסנגמ יכ ,עודי
רמשנ 22° -ב .8-4° לש הרוטרפמטב קזחומ אוהשכ תוחפל הנש ךשמל ביכרתה תוליעי לע
37° לש הרוטרפמטב תאז תמועל .ותוליעי םגפתש ילבמ הזמ הלעמלו עובש ךשמב ביכרתה
.םימי 7 ךותב ףיגנה תוליעפב הדירי תמרגנ

ביכרתה ןתמב רושק היהש יקלחה ןולשכה לע ןמזה תצורמב ורבגתה תוחתפתמ תוצרא רפסמב
5 ליג דע םידליה לכ םילבקמ הנשב םיימעפ וא םעפ םיכרענש םיעצבמב .הרגשכ שלחומה
המצע תא החיכוה וז הטיש .ןכל םדוק ולביקש תונמה רפסמל רשק אלל ,תפסונ ביכרת תנמ
.(דועו וקיסקמ ,ליזרב ,הבוק) תונידמ רפסמב

לצא םיקותיש לש דואמ םירדנ םירקמ םיעיפומ ,ןיבייס ביכרת לש ההובגה ותוחיטב תורמל
.תונוש תונידמב הנוש הלא םיעוראל הקיטסיטטסה .יביכרתה ןזל םיסחוימה ,ביכרתה ילבקמ
דלומ ינוסיח רסחמ םילבוסה םידלי לצא םיעיפומ םירקמה לש 15% -ל 10% ןיב ב"הראב
,תולתשה ירקמב) שכרנ ינוסיח יוכידמ וא (םהלש המר-תת וא ,םינדגונ תריצי תלוכי רסוח)
םירקמב יכ איה העידהו ,תעדה תא חינמ רבסה ןיא םירקמה ראשל .('דכו תוריאממ תולחמ
.תרבגומ תומילא לעב ףיגנכ םינדגונ ללושמה טרפה לצא שלחומה ףיגנה לעופ הלא םירידנ

הנורחאל ןסוחש דלימ קבדנש ןסוחמ יתלב טרפ לצא קותיש תעפוה אוה רחא רידנ הרקמ
- החפשמב דחוימב תורקל םילולע םהו רתוי םירידנ ףא םה ,הלאכ םירקמ .שלחומה ביכרתב
רחאל םימי רפסמ שלחומה ףיגנה תא שירפמה ,החפשמה ןבמ םיקבדנה - םירגובמב ללכ ךרדב
.ונוסיח

תודוה תאזו ,םימילאה םינזב םירושקה קותיש ירקמ רתוי םיעיפומ אלו טעמכ ב"הראב
ירקמ 8 דע 5 הנש ידמ הב םירוק ,תאז םע .הנש 25 הזמ םש שמשמה שלחומה ביכרתל
ןזב םינסחתמה ,ןוילמ 3.5 -כ הנומה םידלי תייסולכואב ,יביכרתה ןזב םירושקה קותיש
תואירבה יתורישב תוחונ-יא םיררועמ םה םלוא ,רתויב םירידנ הלא םירקמ םנמא .שלחומה
תוינידמ תא תונשל הטלחה הלבקתנ םרט .אשונב םיפיקמ םינויד ולחה הנורחאלו ,הנידמב
.תמומ ביכרת ןתמב תמייק הניא ,קותיש תמירגו יביכרת ןזב הקבדה לש וזכ העפות .ןוסיחה

שלחומה ףיגנה רוזיפ תדבוע אוה םינזה ינשב ןוסיחב תולבקתמה תואצותב יתועמשמ לדבה
וזכ תוניסח .("Herd immunity") "רדע תוניסח" הנוכמה תיתביבס תוניסח תריציו הייסולכואב
לש םישלחומה םינזה רוזיפמ האצותכ היסולכואב לבקתמה יעבטה ףחדה לשב ,בר ןמז תכשמנ
עיגהל ידכ יכ ,איה תמומה ביכרתה יבגל תררושה העידה תאז תמועל .הביבסב ביכרתה
אוה ןיא תמומ ותויהבו רחאמ ,היסולכואה לש 100% טעמכ ןסחל םיבייח "רדע תוניסח"ל
וריחמ ךכל ףסונ .תוחתפתמ תוצראב םשייל השק הזכ הדימ-הנקב ןוסיח .וילבקמ ידי-לע ץפומ
.םינש 6 דע 5 תוחפל תכשמנ תמומה ביכרתה ןמ תוניסח .הובג אוה תמומה ביכרתה לש

.הפל הטושפ הפלזהב ןתינ אוה - ןוסיחה-תטיש תולק אוה שלחומה ביכרתה לש ףסונ ןורתי
ב"הראב ,המגודל .תונוש תונידמב הנוש דליל תונתינה תונמה רפסמו םיאתמה ליגה תריחב
השש לש שרפהב תנתינ הינשה הנמה ,השולש-םיישדוח ליגב שלחומה ביכרתב ןסחל םיליחתמ
6 דע 4 ליגב תיעיברה הנמה וליאו שדוח 12 דע 8 רובעכ תישילשה ,תועובש הנומש דע
.רפסה תיבל דליה תסינכ םע ,םינש

,ינשה שדוחב תונתינ שלחומה ביכרתה לש תונושארה תונמה שולש :תרחא הטיש הגוהנ לארשיב
רחאל םישדוח 6 תנתינ ,ףחד-תנמכ תשמשמה ,תיעיברה הנמה וליאו ,םייחל ישישהו ,יעיברה
.תישילשה הנמה

היסולכוא םינסחמשכ ןכל ,םימי 10 דע 7 ךות םינדגונ םיעיפומ ,שלחומ ביכרת ןתמ רחאל
ןפואב לעפי וא ,לעפי אל ביכרתה תאז םע .הרורב איה תלעותה ,תוצרפתה ןמזב הז ביכרתב
.ארפ-ןז ידי-לע ןכל םדוק קבדנ רבכ םדאה םאב ,דבלב יקלח

ןיב הלועפ ףותישל ןמזה עיגה יכ ,איה אשונב םיקסועה םינעדמה ברקב םויכ תררושה העידה
ביכרת ןיכהל ידכ תאז .תיתלוקילומ היגולויבב םיקסועה םיגולוריו ןיבל םיגולונומיא
םיביכרתב תורושקה תוערגמה לע רבגתהל תנמ לע ,םימייקה םיביכרתל ףילחת הווהיש
ףאו ,בטיה רכומ םידליה קותיש ףיגנ לש ןיערגה תצמוח בכרהו רחאמ .םינושה םימייקה
ןיערג תצמוח ליכי אל רשא ביכרת ןיכהל רשפא ,וינובלח לש תוינימאה תוצמוחה תופיצר
םהש ,הלאכ םינובלח ודדוב םנמאו .ןוסיחה תכרעמ תא וליעפיש דבלב םירחבנ םינובלח אלא
תרזעב .םינדגונ לש תוהובג תומר ולבקתנ םייח-ילעבל םתקרזה רחאלו ,ףיגנה תפטעממ קלח
ףיגנה לש תפטעמה ינובלח תא םידדוקמה םינגה תא רידחהל ןתינ ,תיטנג הסדנה לש הקינכט
םיישפוח םהשכ ןוסיחה יררועמ םינובלחה תא רציימ "סדנוהמ"ה קדיחה ;E. coli קדיחל
.ןיערגה תצמוח לש תובקעמ

םינעדמה .םייפיגנה םינגהמ םייקנ םתויהב תומילא ילוטנ ויהי הלאכ םיידיתע םיביכרת
םהילגר וקחדי ףא אלא ,ארפה ףיגנב הקבדה ומסחיש דבלב וז אל הלאכ םיביכרתש םינימאמ
.םידליה קותיש תלחמ רועיבל ומרתי םויה אובבו הלאכ םינז לש

לארשיב וילופ
ינפל .םידלי-קותיש לש תויניצר תופיגממ הלבס ,םלועב תורחא תונידמל המודב ,לארשי
ידמ ועיפוה 1948-1940 םינשב .םהיניב רשק אלל םידדוב םירקמ לארשיב ועיפוה 1949
תיארקא הלחממ רבעמה .םיבשות 100,000 לע םירקמ 5 היה רועישו ,םירקמ 30 -כ הנש
תנשב ;םייקותיש םירקמ 128 ועיפוה הב ,1949 -ב שחרתה (תימדיפא) תיתפגמ הלחמל
1951 תנשב ועיפוה םירקמ 918 -ו ,(145/100,000 - רועישה) םירקמ 1,621 ועיפוה 1950
תואבה םינשה שמחב .דואמ םיהובג םירועיש ויה הלא .(69/100,000 - רועישה)
לש 90% -כ ,הלאה םינשה לכ ךשמב .הנשב םירקמ 650 עצוממב ועיפוה (1956-1952)
היה םייקותיש םירקמל םרגש טלושה סופיטה רשאכ ,5 ליג דע םידלי ברקב ועיפוה םירקמה
.1ץראב ןכוה הז ביכרת .1957 -ב לארשיב שומישל הנושארל סנכוה תמומה קלאס ביכרת
4 ןיב םיליגב םידלי וב ונסוחו ,ופיב תואירבה דרשמ לש םיפיגנל תיזכרמה הדבעמב
אל ,םירקמה לש תועראהה תדרוהב השגרוה ביכרתה תעפשה יכ םא .םינש 4 -ל םישדוח
םידממ תבחר תוצרפתה העיפוה בוש 1958 -בו ,תופסונ תויוצרפתה עונמל ביכרתה חילצה
תוחפ ועיפוה תואבה םינשה יתשב .(30/100,000 לש רועיש - םייקותיש םירקמ 573)
דעו ,תיניצר תוצרפתה בוש התיה 1961 -ב .1960 -ב 39 -ו 1959 -ב םירקמ 36 :םירקמ
תויוצרפתהל הביסה יכ ,איה תחוורה העידה .םייקותיש םירקמ 207 ועיפוה ץייקה ישדוחל
הפוקתב גוהנ היהש תיסחי הכומנ תוליעי לעב תמומ ביכרתב שומישב הרושק התיה הלא
רובעל טלחוה ,הז רומח בצמ חכונ .דחוימב םילא היה ףקותה ןזה יכ ףא ןכתיי .איהה
ויה תואצותה .הז ביכרתב םידלי ונסוח 1961 ץייקבו ,ןיבייס םש-לע שלחומה ביכרתל
רפסמ תא דירוה הז ביכרתב שומישה ךשמה .הלחמה תועראהב תידיימ הדירי :תויטמרד
6 - 1963 -בו (0.8/100,000 - רועיש) םירקמ 18 ועיפוה 1962 -ב .הכומנ המרל םירקמה
יפלא תואמ ונסוח 1962 -ו 1961 םינשה יתשב .(0.3/100,000 רועיש) דבלב םירקמ
.םינש 4 -ל םישדוח 6 ןיב ליגב םידלי

לבא ,האולחתב תיתועמשמ הדיריל םרג שלחומה ביכרתב ונסוחש םידליה לצא שכרנש ןוסיחה
ומשרנ םעפ ידמו ,םייארקא םירקמ ועיפוה תונורחאה םינשה 25 -ב .הלחמה תומלעהל אל
;םירקמ 19 - 1978 -ב ;םירקמ 28 ועיפוה 1974 -ב ,המגודל .תודדוב תויוצרפתה םג
ןיב םירקמה רפסמ ענ 1987 דעו 1982 תנשמ .םירקמ 10 - 1980 -בו םירקמ 34 - 1979 -ב
חווד 1988-1971 םינשה ןיב ,תאז םע .דחא הרקמ אל ףא עיפוה אל 1986 -בו 5 -ל 1
ויה םכותמ 7 .שלחומה יביכרתה ןזה םע עגממ האצותכ םייקותיש םירקמ 9 לע ץראב
הלאש רחאל םהידלימ וקבדנש םירקמ ינשו ,ןוסיחה תלבקמ האצותכ וילופב ולחש תוקונית
.שלחומה ןזב ןוסיח ולבק

רשאמ תידוהיה היסולכואב רתוי השגרוה ביכרתה לש תינוסיחה העפשהה וללה םינשה לכב
ההובג רתוי הברה התיה םירקמה לש תועראההו ,תיברעה רקיעב ,תידוהי-אלה היסולכואב
תיברעה היסולכואל לארשי ייברע ןיב רשקה :ךכל ומרת םימרוג רפסמ .הנורחאה היסולכואב
לש השיגפה ;הלא םירוזאב םיצופנ ויהש םימילא ארפ-ינזל הפישחו ,הזעו ןורמוש הדוהיב
תוחיכשהו (םיחותפה םירשגה) ןדריה-רבע ייברע םע לארשי ייברעו םיקזחומה םיחטשה ייברע
.ףיגנה תרידחל ןה ףא ומרת ,ברע תוצראב םידלי-קותיש לש ההובגה

תיברעה היסולכואב הלחמה לש תועראהה תא ןיטקהל ידכו וז העפות לע רבגתהל ידכ
דח עצבמ ךרענ ינוי וא יאמ שדוחב הנש ידמ :1979 -מ לחה השדח תינכת הלעפוה ,לארשיב
3 ליג דע םידלי תיסולכואל 1 סופיטמ שלחומ ביכרתב הפל הפלזהב ףסונ ןוסיח לש ימעפ
תאולחת םהב םירוזאב הלעפוה וז תינכות .רבעב ולבקש םינוסיחה רפסמל רשק לכ אלל
םצע דע ונלצא הגוהנ איהו המצע תא החיכוה וז הטיש .רתוי תשגרומ התיה םידליה קותיש
.הזה םויה

האולחתה התיה 1967 -מ לחה לארשיב תואירבה יתוריש תא הקיסעה רשא תפסונ היעב
תויוצרפתה הלא םירוזאב ועיפוה םעפ ידמ .הזע לבחו ןורמוש ,הדוהיב םידלי-קותישב
,שלחומה ביכרתב הנש ליג דע םידלי ונסוח 1968 -מ לחהש הדבועה תורמל ,תויניצר
-ב וערא רשא תויוצרפתהב .לארשיב גוהנש יפכ תונמ 4 -ב רתוי-רחואמו תונמ 3 -ב הליחת
תוביסה .1 סופיט לש ויטעב םלוכ ,םייקותיש םירקמ 70 -מ הלעמל ועיפוה 1976 -ו 1974
ררשש דוריה יתאורבתה בצמל תורושק ויה םידלי-קותישב תבחרנה האולחתל תוירקיעה
ןוסיח תשיכר רסוחל םש םיצופנ ויהש םייעמה יפיגנ לש הקזחה העפשההו הלא םירוזאב
תינכת המכוס ןכ-לעו ,היעבה ןורתפל איבת אל לארשיב הגוהנה הרגשה יכ רורב היה .םיאתמ
דחא ,ב"הראמ (J. Melnick) קינלמ בקעי 'פורפ םע דחיב ילארשי תווצ ידי-לע השדח
,ולבק ,"בלושמה ןוסיחה" הנוכמה ,וז תינכות יפ לע .םידלי-קותיש אשונב םיעדונה םיחמומה
ןתמ תרטמ .שלחומהו תמומה - ביכרתה יגוס ינש תא הנש ליג דע םידלי ,1978 -מ לחה
לצא ןוסיח לש בצמ רוציל היה (שלושמה ביכרתה םע דחי תוקירז יתש) תמומה ביכרתה
םידירומו םיברעתמש םייעמ יפיגנ תעפשהמ ענמהלו ,םהייח לש םינושארה םישדוחב תוקונית
תריצי התיה ,שלחומה ףיגנה לש תופסונ תופלזה 3 ןתמ תרטמ .שלחומה ףיגנב ןוסיחה תא
:תויטמרד תואצות ויה וז תינכותל .ףחדכ שמשיש ידכ הביבסב ףיגנה רוזיפו יעמב תוניסח
רשאמ הזעו ןורמוש ,הדוהיב םירקמ תוחפ םיעיפומ תונורחאה םינשבו דרי םירקמה רפסמ
.לארשיב

יחכונה עוראה
תפנב הנשה טסוגוא שדוחב שחרתה רשא עוראל סחייתנ אל םאב המלש היהת אל הנומתה
הנייהת יאדווב רשאו ,ןורחאה עוראל וולתה רשא תוכלשהה לשב תיחרכה וז תוסחייתה .הרדח
.דיתעב לארשיב םידלי-קותיש דגנ ןוסיחה תוינידמ לע העפשה תולעב

דגנ השדח ןוסיח תוינידמ - הלמר תפנו הרדח תפנ - ץראב םירוזא ינשב הגהנוה 1982 -ב
.הנש ליג דע םידליל קזוחמה תמומה ביכרתה ןמ תוקירז 3 ןתמ :הרקיע .םידלי-קותיש
העבנ ץראב םירוזאה ראשל האוושהב הלא םירוזא ינש יבגל וז תוינידמ יוניש לע הטלחהה
םירקמ לש תיסחי-םיהובג םירפסמ םינשה ךשמב ומשרנ הרדח רוזיאב :תוביס רפסממ
שמשל הרומא התיה איהו ,תיסחי-םיטעמ םייקותיש םירקמ ומשרנ הלמר תפנבו ,םייקותיש
קזוחמה ביכרתב שומישב םלועב תומוקמ רפסמב שכרנש יבויחה ןויסנה ךכל ףסונ .תרוקיבכ
שלחומה ביכרתב םירושקה דואמ םירידנ קותיש ירקמ תעפוה תיפוס עונמל ןוצרה ,קלאס לש
ןפואב ןודל םוקמ היהי ,ןמצע תא הנחכות הלא םירוזא ינשב תואצותה םאב יכ ,הוקתהו
הנשה טסוגוא דע םינשה תשש ךשמב תואצותה .ץראה ירוזא ראשב וז הטיש תגהנהב יניצר
ירוזאב דחא יקותיש הרקמ אל ףא עיפוה אל ולא םינש ךשמב :הטישה תוליעי תא וחיכוה
.הרדחו הלמר

םירחא תומוקמב םיפסונ םירקמ תעפוהו אביקע-רואב םינושארה םייקותישה םירקמה תעפוה
םייארקא םירקמ רפסמ ועיפוה ץראה ירוזא ראשב רשאכ ,תוצרפתה לע ועיבצהש ,הרדח תפנב
םיחמומ לש םיינתחדק םינויד ולחה .תואירבה דרשמב המודא הרונ הקילדה ,םהיניב רשק אלל
תמילבל תוישעמ תוטלחה לבקל ידכו הרדח תפנב תוצרפתהה תוביס לע דומעל ידכ
תמומה ביכרתב ונסוח רשא םידליה ןיב קותיש לש הרקמ ףא עיפוה אל יכ ררבתה .תוצרפתהה
םירגובמבו םידליב םירושק ויה םירקמה תאז תמועלו ,הרדח תפנב תונורחאה םינשה ששב
.שלחומה ביכרתב רבעב ונסוח רשא

עריאש המ לע ךמסומו יפוס םוכיס ךרענ םרטו ,תונחבנ הרדח תפנב עוראל תוביסה
בתוכ לש ותעד תאבומ תואבה תורושבו ,תונוש תורעשה ועבוה .הנורחאה וילופה תוצרפתהב
.רמאמה

תונידממו הזעו ןורמוש הדוהימ ,םימילא ארפ ינז תרידח ינפב תיטמרה הרוגס הנניא לארשי
תרידחל תודע .ההובג ןהב םידלי-קותיש לש האולחתה עודיכ רשא ,המע תולבוגה תויברע
םירקמה .קותישב הוולמ הקבדה לש םייארקא םירקמ לש הנש-ידמ העפוהב םיאצומ ונא םינזה
,לארשיב תמייקה ההובגה תוניסחה לשב ,תוצרפתה לש ףקיהל םיעיגמ םניא הלאה םירידנה
םייביכרתה םינזה רשאכ ,שלחומ ביכרת ןתמב הנש 27 הזמ הגוהנה ןוסיחה תוינידמל תודוה
."רדע-תוניסח" לש ההובג המר לע רמושה ףחדכ םישמשמ הביבסב םירזפתמה

יוניש הז רוזיאב לח ,םינש שש ינפל הרדח תפנב תמומה ביכרתב שומישה תליחת םע ,יתעדל
ביכרתה לש תוקירז 3 ןתמב םידליה לצא השכרנש ההובגה תוניסחה תורמל :יגולוימדיפא
תוניסחה תא קזיחש ףחדה היה רסח ,הביבסב שלחומה יביכרתה ףיגנה רדעהב ירה ,קזוחמה
.שלחומה ביכרתה ןתמ לש תיתרגשה תוינידמה הקספוה אל םהבש הנידמה לש םירחאה םירוזאב
ןכלו ,תקפסמ הדימב יעמב תוניסח וחתיפ אל ,תמומה ביכרתב ונסוחש םידליה ,ךכמ הרתי
.הלחמ ינמיס וליג אל םמצע םהש תורמל ,וב ופקתנ רשאכ הביבסל םילאה ףיגנה תא וציפה

אלא ,םילאה ףיגנב הלוככ הבור הרדח תייסולכוא הקבדנ ,הרדח תפנל 1 ארפ-ןז תרידח םע
תודע .ףיגנה תונברוקל ויה ,ןמזה תצורמב הדרי םתוניסח רשא הלא דוחייב ,םיטעמ קרש
םע רדח וילאש בויבב הלודג תומכב ותואצמיהב םיאצומ םילאה ףיגנה לש בחרה רוזיפל
.תולחל ילבמ הקבדנש היסולכואה לש תושרפהה

יכ החיכומ ,הרדח תפנ לש בויבב ותואצמיהל ףסונב ,דול לש בויבב םילא ףיגנ תואצמיה
ןוסיח ןתמב תואירבה דרשמ לש הריהמה ותוליעפ יכ רעשל שיו ,הלמר תפנל ףא רדח אוה
.הז רוזיאב םג תירשפא תוצרפתה הענמ ,הלמר רוזיאב שלחומה ביכרתב היסולכואל

דעצ תואירבה דרשמ ידי-לע טקננ ,בר ןמז לזוג םיתיעל רשא ,תוצרפתהל תוביסה רוריבל דע
,40 ליג דע היסולכואה לכ ןוסיחב לחוה .תוצרפתהה תא םולבל התיה ותרטמ רשא ידיימ
םירקמב םיגוהנה םיללכה יפ-לע ,שלחומ ביכרת ידי-לע הקלחבו תמומ ביכרת ידי-לע הקלחב
םלועב לבוקמו עודי יגולוימדיפא ןורקע יפ לע תואירבה דרשמ לעפ וז הניחבמ .הלאכ
הבחר היסולכואל ידיימ חרואב שלחומ ביכרת ןתמ :םידלי-קותיש לש תוצרפתה לש הרקמב
תואירבה דרשמ תטלחה יכ ררבתה .רצק ןמז-קרפ ךות עצבמה םויסו ,ןוכיסב אצמיהל הלולעה
לש הלודג תומכ האצמנ דולבו םחפ-לא-םוא ,אביקע-רואב בויבה ימ תקידבב :תקדצומ התיה
,המצע תא החיכוה הטקננש הלועפה .הרדח תפנב תוצרפתהל םרגש ףיגנ ותוא ,1 ארפ ףיגנ
.המלבנ תוצרפתההו

ןמציו דסומ תאצוהב ,98-99 ,63-67 'מע ,1988 ,2 -ב"ל עדמ .םייח ,רטכירג :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסרפל

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
םידלי קותיש תולחמ לש ןמז ריצ

םידלי קותיש דגנ םינוסיח לש חותיפו הירוטסיה

םירגתאו הירוטסיה :םידלי קותישל ןוסיח ביכרת

םידלי-קותיש דגנ ןוסיח


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©