תודדועמ תויוחתפתהו תווקת - סדייא


ךכיפלו ,תושונאה לע ןיידע תמייאמה השק הלחמ איה - שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת - סדייא
םוחתב ץראב בצמה .תווקת תוררועמה תודדועמ תויוחתפתה ןנשי הז םוחתב םגש ,תעדל בושח
יטיא םיאשנהו םילוחה רפסמב לודיגה בצק .םינש המכ ינפל םיחמומה וששחשמ רתוי בוט הז
תזכרתמו תמצמוצמ איה ףא םיעוגנה תייסולכוא .ימלועה לודיגה בצקל האוושהב ,דואמ
לש המגמ תנמתסמ תאז םע .םימסל םירוכמ לש תיסחי ךומנ רועישבו ,םילאוסקסומוהב רקיעב
.םילאוסקסורטהל םג הלחמה תוטשפתה

זכרמ שארו תינילק היגולונומיאל ירא-ןב ןוכמ להנמ ,ץיאוטנב יבצ 'פורפה םע החישב
תויוחתפתה םג ןייצמ אוה ,תיללכ םילוח תפוק לש ןלפק יאופרה זכרמב יצראה סדייאה
ןבוליש םע ,יתפורתה םוחתב תוחלצה ןייצל טלחהב ןתינ" :הלחמב ימלועה קבאמב תודדועמ
ןתעפשה םא עובקל ןתינ םרט הז בלשבש אלא ,ןמצע תא וחיכוהש תושדח תופורת תרוש לש
שומישה .ההובגה ןתולע איה הלא תופורת לש ןנורסח .דבלב רצק חווטל וא ךורא חווטל איה
- תירוביצ האופר לש תופוק םא בר קפסו ,שדוחל רלוד 1,500 דע 1,000 -כ הלוע ןהב
."ןמז ךרואל ךכב דומעל תולוכי - תוחתפתמ תוצראב דוחייב

דחא היה ץיאוטנב 'פורפ רשאו) הנשה ילוי שדוחב ךרענש ,סדייאה תלחמל ימלועה סנכב
םיחוויד ועמשנ" .סדייא ילוחבו םיאשנב לופיטב תיתועמשמ תומדקתה לע חווד ,(וב םירבודה
תובזכא לש םינש רחאל תאזו ,תישממ הווקת ונתנש" ,רפסמ אוה ,"םייאופר םירקוח יפמ
."וז הלחמב םיעוגנב םינושה םילופיטהמ

הנורחאה הנשב .התוחתפתה ךלהמבו הלחמה תנבהב תומדקתה הלחש" ,ףיסומ אוה ,"קפס ןיא"
תינוסיחה תכרעמהש םייעבט םירמוח לש יוליג :ןהב תוירקיעהש ,ךרד תוצירפ המכ ונמתסה
רדוח ףיגנה םכרדש (םירוטפצר) םינטלוק יוליג ןכו ,ףיגנה תוחתפתה תא םיאכדמה ,השירפמ
דצמו ,ףיגנה תסינכל חתפמ םה ,דחא דצמ :יתילכת-וד דיקפת םיאלממ הלא םינטלוק .ףוגל
.ותוקלחתה יוכידלו הלחמה םרוג דגנ המחלמל חתפמ םישמשמ םה ,רחא

םדאמ הנוש ןפואב הלא םינטלוק לש םתואטבתה תא םיעבוק םייתשרות םימרוג ש ונל ררבוה"
םיירקחמ םיצמאמ לע םג חווד סנכב .הלחמ ינפב תוניסחה תדימ תא עבוק הז ינוש .םדאל
."הלחמה יפיגנ ינפב תודימע תונקהל םתרטמש ,םייעבט םינטלוק ייומד םירמוח חתפל םיפנע

םיברש ,הלאשה תא ורקחשכ ,סדייאה רקחמב תילוגס המורת ומרת ותווצו ץיאוטנב 'פורפ
הנוש תינוסיח הבוגת שי תונוש תויסולכואל עודמ :הב וטבלתה םלועב סדייאה ירקוחמ
.הקירפאב דחוימב הנוש ןפואב תגהנתמ הלחמה עודמו ,הלחמה ללוחמ ףיגנה יפלכ

םנמאש ונאצמ" ,אפורה רפסמ ,"היפויתאמ םילועב ראשה ןיב ונכרעש ,םיבקעמבו תוקידבב"
.לארשיב תיללכה הייסולכואל האוושהב ,הנוש תינוסיח הבוגת שי םיפויתאלש ,רבדה ןוכנ
.םיבר םימוהיזב וקל םהו הלד התייה הנוזתה ,םינוש ויה םייתביבסה םיאנתה םאצומ ץראב
םיבר ואפרנו הבטוה הנוזתה ,םייתביבסה םיאנתה ורפוש לארשיב םינש המכ לש הייהש רחאל
לש הבוגתל המוד תויהל הכפה היפויתאמ םילועה לש תינוסיחה הבוגתה םנמאו .םימוהיזה ןמ
לבוקמה בצקב לארשיב םלצא סדייאה תלחמ תמדקתמ ליבקמב .תילארשיה הייסולכואה ללכ
,הנושארל ,ונידי לע ואבוהש הלא םיאצממ .היפויתאב רשאמ רתוי טאל ,םילארשי םילוח לצא
הלחמה ךלהמ לש הנבהה לע הכלשה םהל שי ,םירקוחהו םיאפורה לש תימלועה היליהקה ינפב
."המע דדומתהל םיכרדהו

תכרעמל HIV סדייאה ףיגנ תרידח ידי לע תמרגנה תנומסת איה שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמ
,תינוסיחה תכרעמב עגופ סדייאה ףיגנ .1983 תנשב הנושארל ההוז ףיגנה .הפמילהו םדה
תולחמ תעפוהלו םיגירח םימוהיזל עגפנה תא תפשוחו ףוגה תודגנתה תאו הדירומ וזו
.תוינטרס

ראשנו ףיגנל םינדגונ חתפמ אוה .הלחמה תא אשונ סדייאה ףיגנב עוגנה םדא :תעדל בושח
תואירבב תוכורא םינש תויחל יושע אוה .הלוח חרכהב ונניא אשנה ךא .וייח לכ ךשמל אשנ
לש תוקבדיה תוהזל תורשפא ןיא .הלחמה לש םהשלכ םינמיס ולצא וחתפתיש ינפל הבוט
םינש סדייא אשנ לצא ,ללכ ךרדב ,םיעיפומ הלחמה ינימסת .ינוציח הארמ יפ לע הלחמה
םינש 10 דע ךשמיהל הלוכי איהו ,הריגד תפוקת םיארוק וז הפוקתל .ףיגנב תוקבדיה רחאל
.עצוממב

ינמיס ןחבאל לוכי יעוצקמ-יתלב םדא ןיא ןכל ,תורחא תולחמל םג םיינייפוא הלחמה ינמיס
ףוגה ילזונב רבעומ סדייאה ףיגנ .רחא לצא וא ומצע לצא סדייאה ףיגנב תוקבדיה
תויורשפא ךכיפל .קיתרנהמ תושרפהב - השיאבו ,ערזב ,םדב רקיעב - אשנה לש תושרפהבו
ןימב וא ילאנא ןימב ,רבגל רבג ןיב וא השיאל רבג ןיב םינגומ אל ןימ יסחיב ןה הקבדהה
םג רבעומ ףיגנה .אשנ שמתשה םהבש טחמבו קרזמב שומישב הכורכה םימס תקרזהב ,ילארוא
ךלהמב - תיאשנ םאמ קבדיהל לולע אצאצ - ןויריהב .םיחותפ םיעצפ םע עוגנ לזונ לש עגמב
.הקנהב וא הדילב ,ןויריהה

לכ ,השעמל םייק וניא - לארשיב דוחייב - םד יוריעמ הקבדהה ןוכיסש רמוא ץיאוטנב 'פורפ
המצמטצה איה ףא ץראב םימסה ינכרצ ברקב הקבדהה .רימחמ חוקיפ תחת השענ אוה דוע
,םילאוסקסומוהה תייסולכואל ןפוא םושב לבגומ וניא תוקבדיהל ןוכיסהש ןייצל בושח .דואמ
ןימ תלחמכ ןמתסמ סדייאה ,רמולכ .הלדגו תכלוה םילאוסקסורטהה תצובק ברקב הקבדההו
."העינמה יצמאמב זכרתהל םיכירצ הז חטשבו ,ליגרה ןבומב

,תוחתפתמ תוצראב דחוימבו ,םלועב ,ידמל הבוט איה לארשיב סדייאה תנומת דועב ,וירבדל
רפסמ .הפגמב הליבומכ הקירפא תשבי לש המוקמ תא השרי ודוה .רתוי תרדוק תיזחתה
רפסמהש םיכירעמ ימלועה תואירבה ןוגרא יחמומ .ןוילימ ינשכ אוה ודוהב םויכ םיאשנה
לעמו ,םישנ ןוילימ 5 לעמ םכותמ ,ןוילימ 20 -ל ברקתמ םלועב סדייאה יאשנ לש ללוכה
.ןוילימ 2.5 -כ םויכ אוה האלמ סדייא תנומסתב םילוחה רפסמש םיכירעמו ,םידלי ןוילימ

עיגי 2000 תנשבש םיפוצ .יחכונה בצמהמ רתוי ףא תרדוק םלועב בורקה דיתעל תיזחתה
וקבדנש 80% -מ הלעמל םהמ ,ןוילימ 6 -ל םילוחה רפסמו ,ןוילימ 40 -ל םיאשנה רפסמ
ינשש ,םילוח 300 -כו ,םיאשנ 1,500 הכ דע ואצמנ ץראב .ילאוסקסורטה ינימ עגממ
.3,000 דע 2,500 -כ אוה םיאשנה לש יתימאה רפסמהש םיכירעמ .ורטפנ רבכ םהמ םישילש
.הלחמה דגנ ןוסיחב קר הנתומ ןורתפה ,םלועב םילוחו םיאשנ לש הלאכ םירפסמ חכונל"
.ךכב םיזכרתמ םירקוחהו םיאפורה יצמאמ םנמאו

."העינמו תוריהז יעצמאל הבר תובישח תעדונ םייתניב

לש ודכנו ץראה דילי אוה ,סדייאה לש יצראה זכרמה שארב דמועה ,ץיאוטנב יבצ 'פורפ
יתלשממה םילוחה תיב ארקנ ומש לעשו ,ץראב םיאפורה ינושארמ היהש ,הפי ללה ר"דה
היגולונומיאל ירא-ןב תור םש לע ןוכמה תא ץיאוטנב 'פורפה םיקה 1982 -ב .הרדחב
תניחבמ ןהו םילפוטמה רפסמ תניחבמ ןה ,ץראב ליבומה סדייאה זכרמל חתפתהש ,תינילק
הפינע תוליעפ זכרמב .ולש םיימואל-ןיבה ןיטינומהו הפנעה תירקחמה ותוברועמו ופקיה
'פורפה םהיניב ,םיאפור 4 וב םידבוע םויכ .סדייאה לש רקחמהו העינמה ,לופיטה חטשב
תווצו םיילאיצוס םידבוע ,תויחא 3 ,םירקוח 5 ,ירטאידפה אשונה לע יארחאה ,לזדנה באז
.רזע

.םילוחו םיאשנ 360 -כ רחא בקעמ םג להנתמ ,"ןלפק"ב סדייאה זכרמ לש ויתולועפ ןיב
,ךוניחבו הרבסהב םג ,רקחמו לופיט דבלמ ,םדיקפת תא םיאור ותווצ ישנאו ץיאוטנב 'פורפ
תוששחב םיקול ןיידע םהמ םיטעמ אלש ,סדייאה םוחתב םייאופר םידבוע ברקב רקיעב
.םיאשנהו םילוחה תייסולכוא םע עגממ םידחפו

,תוחילש הב האור אוה .סדייאה תאופרל רסמתהל םינש 10 ינפל רבכ טילחה ץיאוטנב 'פורפ
שארב דמוע אוה םויכ .םילוחה תיבב תימינפ הקלחמ לוהינ לע ,ותעשב ,הז ךרוצל רתיו ףאו
לופיטב תישיאה המגודה לש התובישחב דואמ ןימאמו ,ןלפק םילוח תיב לש תימינפה הביטחה
.סדייאה ילוחב

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,9-11 'מע ,1996 רבוטקוא ,םינתיא .םהרבא ,גלופ :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
"דרוורה"ב סדייאל ןוכמה

HIV -ו סדייא תודוא הידמיטלומב םיבאשמ :םדאה ףוג

סדייאה אשונב תיאופר הירלג

םילשוריב סדייאל זכרמה

HIV Infection

Image Gallery: HIV Binding Via Cell Surface Receptors


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©