הצופנ תשרט


םינשב ,ושמומ םרט - התעינמו הלחמה לש םדקומ רותיא - תירקיעה הרטמהש תורמל
הצופנ תשרטב לופיטה םוחתב רתויב הבר תוחתפתה הלח תונורחאה

?הצופנ תשרט יהמ
םיבצעה תכרעמ לש תיתקלד הלחמ איה (M.S. וא MULTIPLE SCLEROSIS) הצופנ תשרט
בצעה יביס תא ףטועה דודיב רמוח ותוא - ןילאימה תפטעמב העיגפמ תמרגנ איה .תיזכרמה
למשח יטוח לש דודיבה תפטעמל קזנ ומכ ,ןילאימה תפיטעב העיגפ .הרדשה טוחבו חומב
יתקלדה ךילהתה .םייבצעה תותואה תרבעהב תוערפהל תמרוג ,"םיילמשח םירצק"ב הוולמה
:הלימהמ ,בחרנ רוזיפב) הצופנ (תקלצ) תשרט ירוזא תעפוהל םרוג הרדשה טוחבו חומב
שי .תיזכרמה םיבצעה תכרעמב בחרנ רוזיפב תקלצו תקלד לש םיעגנ :רמולכ ,(תוציפנ
(סיזורלקסורטא) םיקרוע תשרטכ ,המוד םש תולעב תולחממ הצופנה תשרטה תלחמ תא לידבהל
וא - םיינשמ םייחומ םיעוריאב םיתעלו םדה-ילכב תטשופמ העיגפב תאטבתמה הלחמ איהש -
.םיבצעה תכרעמב םינוריונה לש תינווינ הלחמ - (ALS) סיזורלקס-לרטל

?הצופנ תשרטב הלוח ימ
ללכ ךרדב איה הנושארל הלחמה תעפוה .םיריעצ-םירגובמ ללכ ךרדב םה הלחמב םיעגפנה
םימייק .(2:1 אוה םישנ:םירבג סחיה) םישנ ברק רתוי החיכש הלחמה .הנש 50-15 םיאליגב
רתוי החיכש הלחמה :תיפרגואיגה הביבסלו ינתאה עקרל םאתהב הלחמה תוחיכשב םילדבה
5,000-4,000 -כ םויכ םייוצמ לארשיב .הקירמא ןופצו הפוריא ןופצמ םאצומש םישנאב
לש םשורה ,אשונב ףיקמ יגולוימדיפא רקס םלשוה םרטש תורמל .הצופנ תשרטב םילוח
,ההובג הלחמה תוחיכש - םימעה-רבח תוצראמ םילועה ברקבש אוה םוחתב םיקסועה םיאפורה
.ץראה ידיליל האוושהב

תיתרבח היעב הווהמ איה ,רתויב הליעפה ליגה תצובקב תעגופ הלחמהש הדבועה רואל
.לקשמ תדבכ תילכלכו

?הלחמה ינייפאמ םהמ
םייולת תוידוקפתה תוערפההו םיינילקה םייוטיבה .הלחמה לש םימוטפמיסב הבר תונוש הנשי
,"תומדריה" וא לומינ תושוחת :םיללוכ םהו ,םיבצעה תכרעמב יתקלדה ךילהתה םוקימב
םירגוסב הטילשב תוערפה ,הלופכ וא תשטשוטמ הייאר ,היצנידרואוקב תוערפה ,םייפג-תשלוח
םדאמ םינוש ותרמוחו ףקתהה גוס .בלושמב וא דדובמ ןפואב םיעיפומ הלא םימוטפמיס .דועו
.הלחמה לש םינושה םיבלשב םדא ותואב םינוש ףאו ,םדאל

לש ףקתהמ המלחהה .תוגופהו םיפקתה תרוצב ללכ ךרדב תאטבתמ הלחמה םינושארה םיבלשב
תועובש דע םימי רפסמ ךותב ללכ ךרדב תשחרתמ ,היצנידרואוק יישק לש וא ,הייארב שוטשט
הלחמל םינמיס אלב ,הטקש הגופה תפוקת ,ללכ ךרדב ,תמייק בצמב רופישה רחאל .םידדוב
ללכ ךרדב אטבתמ הלחמה לש ףסונ ףקתה .םינש וא םישדוח ךשמב דוקפתב םיישק ילבו הליעפ
קלח .הנוש יפוא תלעב היהת תידוקפתה הערפההו ,םיבצעה תכרעמב רחא רוזאב העיגפב
הלחמ) יטיא ןפואב תמדקתמ הלחמ לש ךלהמל םירבוע ,םיפקתה רפסמ רחאל ,םילוחהמ
אלא ,יפקתה-יתלב יפוא תלעב הלחמ לש גוס םיחתפמ םירחא םילוח .(תינשמ-תיוויסרגורפ
,ןושארה ףקתהה רחאל .(תינושאר-תיוויסרגורפ הלחמ) הליחתכלמ יוויסרגורפ ינורכ ךלהמ
.תובר םינש ךשמב םיפקתה חתפי אל םילוחהמ לטובמ יתלב קלח

הלוח לש ובצממ תונקסמ תקסהמ רהזיהל בושח ,םינוש םישנא ןיב הלחמה גוסב ינושה םושמ
.רחא הלוחב הלחמה תומדקתה בצק יבגל דחא

הלחמה ימרוג
םינשה לש םירקחמ ,תאז םע .טלחומ ןפואב העודי הניא ןיידע הצופנ תשרט תוצרפתהל הביסה
םימרוג םע תמיוסמ תיטנג הייטנ לש בולישב הארנה לככ רבודמש ךכ לע םיעיבצמ תונורחאה
.ןילאימה לש הניקת הריציב יוקיל וא ,ההוז םרט וביט רשא ילאריו םוהיז ומכ ,םייתביבס
תולחמל המודב .תינוסיחה תכרעמב העיגפל איבמ וללה םימרוגה בולישש הארנ
ןוסיחה תכרעמ לש הרקבב שוביש שחרתמ ןהבש - םיקרפ תולחמו תרכוס ומכ ,תוינומיאוטוא
,תועטב ,ןוסיחה תכרעמ תפקות וז הלחמב .הצופנ תשרטב םג ךכ - ומצע ףוגה תא תפקות וזו
"ימצע"ה תא תוהזל הרומא רשא ,ןוסיחה תכרעמ .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש ןילאימה תא
וליאכ ,ןילאימה תא תפקותו תשבתשמ ,םיפיגנו םיקדייח ומכ םירז םישלופ םע דדומתהלו
ןילאימב עגופה יתקלד ךילהת הניה הפקתמה לש האצותה .ףוגל רדח רשא רז םרוגב רבודמ
.םייבצעה םירסמה רבעמב תוערפהל ,רומאכ ,איבמו

תמייק םיפקתה יוביר רחאל ךא ,תינטנופס המלחהו הגיפס הנשי ףקתהה רחאל ,ללכ ךרדב
יזכרמה סיסבה ןה הלא תודבוע .רבטצמ יגולוריונ קזנו המלש-יתלב תוששואתה לש הנכס
.ןילאימב עגופה ךילהתה תא רוצעלו םיפקתה עונמל םדיקפתש םילופיטל

הלחמה ןוחבא
שיגדהל בושח .הלוחה תקידבב םינמיסהו םימוטפמיסה לע תתתשומ הצופנ תשרט לש הנחבאה
לש ףסואב ךרוצ שי .הצופנ תשרטל יוטיב םה הייארב שוטשט וא לומינ תשוחת לכ אלש
םיעיבצמה םיאצממב תכמתנ הנחבאה תונורחאה םינשב .תטרופמ תיגולוריונ הכרעהבו םיאצממ
(הרדשה טוח לזונב םינדגונ םויקל תודע ומכ) תינוסיחה תכרעמה דוקפתב יוקיל לע
.MRI-ה רישכמ תועצמאב חומה תומיד לש הקידבמ םילועה םיאצממלו

תגרד יוהיז תלוכיל רשאב ןהו הלחמה תנחבאל רשאב ןה ךרד תצירפ התוויה MRI-ה תקידב
.הכלהמ לע תונוש תופורת לש העפשהה תדימו הלחמה תוליעפ

הצופנ תשרטב םילופיט
תונורחאה םינשב ,ושמומ םרט - התעינמו הלחמה לש םדקומ רותיא - תירקיעה הרטמהש תורמל
.הצופנ תשרטב לופיטה םוחתב רתויב הבר תוחתפתה הלח
:הלחמב לופיטה לש תופסונה תובושחה תורטמה הלא
.םתרמוחו םיפקתהה רפסמ תדרוה
.תידוקפתה העיגפה תוחתפתה בצק תטאה
.תומייק תוידוקפת תוערפהב יטמוטפמיס לופיט

לש הרקמב .לופיט לכ אלבו ינטנופס ןפואב ,רומאכ ,םיפלוח הלחמה יפקתהמ דבכנ קלח
וא ,הייארה בצעב תקלד תובקעב הייארה תודחב תימואתפ הדירי ומכ ,השקו ףירח ףקתה
םידיאורטס לש תידירו-ךות הפלזה אוה לבוקמה לופיטה ,הכילהבו היצנידרואוקב םיישק
תאצמנו ןוזיאמ האצי רשא תינוסיחה תכרעמה תא אכדמ הז לופיט .םידחא םימי ךשמב
יישק ,תופייעה ,תויטספסה לע הלקהל םינווכמ םיפסונ םייטמוטפמיס םילופיט .רתי-תוליעפב
.המודכו םירגוסב הטילשה

רשוא 1996 ראוניב .ענומה לופיטב הלח הצופנ תשרטב לופיטה םוחתב הלודגה תומדקתהה
גוסהמ הצופנ-תשרטב םילוחל (BETAFERON, INTERFERON-B-1a) לופיט לארשיב
הפורתה רושיא רחאלו םיבחרנ םירקחמ תובקעב לבקתה רשא ,הז רושיא .יפקתהה
שומישה .הלחמל תילופיטה השיגב ךרד תצירפ שמיש ,הפוריא תונידמבו תירבה-תוצראב
רפסמב תיתועמשמ הדירי ל איבמ ,עובשב םימעפ שולש תונתינה ,ןורפרטניא תוקירזב
.MRI-ה תועצמאב חומה תוקירסב םימגדומה תקלדה ירוזא רפסמבו םתרמוחב ,םיפקתהה

ןורפרטניאה תחפשממ םיפסונ םירישכתב םיינילק םייוסינ ומכוס הנורחאה הנשה ךלהמב
גוסהמ הלחמב לופיטב תוליעי ומיגדה רשא (AVONEX, REBIF: INTERFERON-B-1a)
.תיעובש-דח הקירז ןתמב לארשיבו תירבה-תוצראב לופיטל רשוא "סקנווא" רישכתה .יפקתהה
דרשמ ןד הלא םימיבו ,ינויסינ ןפואב "ףיבר" רישכתב םילפוטמה םילוח תצובק תמייק ץראב
.לארשיב שומישל רישכתה רושיאב תואירבה

תושארב ןמציו ןוכממ םירקוח תצובק לש האצמה ירפ איה ,(COP-1) "1-רמילופוק" הפורתה
לארשיב ."עבט" תרבח ידי לע תרצוימו ,םואבלטיט הרובדו ןונרא תור ,עלס לאכימ 'פורפה
םע םילוחב תוליעי המיגדה רשא ,וז הפורתב םילוח תואמ המכ ינויסינ ןפואב םילפוטמ
הפוריאב ,לארשיב תואירבה דרשמ ידי לע לופיטל הנורחאל רשוא COP-1 .תיפקתה הלחמ
תשרט ילוחל תועצומה תופורתה לסב בושח ביכרמל הפורתה הכפה רושיאה םע .ב"הראבו
.תיפקתה הצופנ

םוכיסל
הלחמה תנבהב ךרד תצירפל םידע ונא ,יוויסנטניא ירקחמ ץמאמ תובקעב ,תונורחאה םינשב
,התעפוה תא עונמל ןתינ םרטו הייד הרורב הניא ןיידע הלחמה תביסש תורמל .הב לופיטבו
.הצופנ תשרטב םילוחב לופיטב תוליעי ומיגדה רשא תוילופיט תויגטרטסא המכ םויה תומייק
םידע היהנ תובורקה םינשבש ךכל המגמ תנמתסמ ,הלחמה לש תונושה היתורוצ םושמ
.ותלחמ יפוא יפ לע הלוחו הלוח לכל ישיא ןפואב ומאתוי רשא ,"םיילופיט םילייטקוק"ל

הינייפאמו הלחמה ימרוג תנבהל ךרדה הבר דוע :םזילאירב הלוהמ תויהל הכירצ תוימיטפואה
,שיגדהל שי תאז םעו .טלחומו יפיצפס ןפואב היעבה תא ורתפי רשא תופורת חתפל ידכ
בטימב ומכ תוילופיט תויורשפא םויה תודמוע לארשיב הצופנ תשרטב םילוחה ינפבש
לש הקלח תא שיגדהל שי ,יאופר-הרפהו יאופרה בקעמה לע ףסונ .םלועב הז םוחתב םיזכרמה
הלחמב םילוחל ץועיילו הכימתל ,עויסל רוקמ תשמשמה ,הצופנ-תשרטל תילארשיה הדוגאה
.(03-5609222 'לט) לארשיב

תשרטה תלחמ םוחתב תבחרנ תירקחמ תינילק תוליעפ תזכורמ למרכ יאופרה זכרמב
לופיטה תא זכרמ רלימ לאירא ר"דה לש ותושארב הצופנ תשרטל הדיחיה תווצ .הצופנה
תרגסמב תלעופ הדיחיה .תיפיצפס רקחמ תדבעמו בקעמ תאפרמ םוקמב ליעפמו ,ינכדעה
.ןוינכטב האופרל הטלוקפל תפנוסמו "למרכ" יאופרה זכרמב תיגולוריונה הקלחמה
.ם"במר םילוח תיבב MRI-ה ןוכמ םע הלועפ ףותישב השענ םילוחה רחא בקעמה

תשרט ילוחב לפטמה תווצה תדובעש שיגרמ ינא" :זכרמה להנמ ,רלימ לאירא ר"דה רמוא
הבושח הלועפ איה ,ץראב םיפסונ םייאופר םיזכרמבו "למרכ" םילוחה-תיבב ,הצופנ
םיאתי רשא ,ןתינש המכ דע ,תוטעמ יאוול תועפות םע יפיצפס לופיט רותיאל לולסמב
יתלבל תכפוה תיגולוריונה העיגפהש ינפל דוע - הלחמה לש םימדקומה םיבלשל רבכ
ימרוגל רשאב תונורחאה םינשב עצובמה ,םוצעה רקחמהש הפוצ רלימ ר"דה ."הכיפה
ונא ,רתיה ןיב" .בורקה דיתעב רבכ תופסונ תובושח תופורת ביני ,הצופנה תשרטה
לש םיבוליש :'םיילופיט םילייטקוק'ב שומישב ליחתהל תובורקה םינשב רבכ םיפצמ
תינורכה הלחמב םילוחב ,היפואלו הלחמה גוסל םאתהב תונוש תוילופיט תויגטרטסא
."תיפקתהה הלחמב םילוחבו

.תיללכ םילוח תפוק תאצוה ,4-5 'מע ,1997 ילוי ,םינתיא .לאירא ,רלימ :רוקמ
הפיח ,"למרכ" יאופרה זכרמה ,חומה רקחו הצופנ תשרטל זכרמה - רלימ לאירא ר"ד

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Microbial Trigger for Autoimmunity from Science News on-line

תוינומיאוטוא תולחמב םינונגנמ

ליאק זכרמב תוינומיאוטוא תולחמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©