םייח םימרותמ םידליב דבכ תולתשה :שדח ןדיע


לש ןיבר יאופרה זכרמב הנורחאל וכרענש ,םידליב דבכ תונוא תלתשהל םיחותינ ינש
.לארשיב םייח םימרותמ דבכ יקלח תולתשה לש שדח ןדיע תחיתפ םינמסמ ,תיללכ םילוח-תפוק
דבכ תנוא הלתשוה ןושארה חותינב .ןוסניליב סופמקב ועצוב םינושארה םיחותינה ינש
חותינ ךרענ ןכמ רחאל רצק ןמז .הדליה לש המא התייה תמרותה .עברא תב הייברע הדליב
.ונבל דבכה תנוא תא םרתש אוה דליה יבא םעפהו ,יצחו שולש ןב יברע דליב המוד הלתשה
.םיאפורה לש םנוצר תועיבשל םידקפתמ םידבכהו ,םולש םימרותהו םידליה ינשל

,היגרוריכב םיכבוסמהו םילודגה םיחותינה דחאל תבשחנ יח םרותמ (תונוא) דבכ יקלח תלתשה
,םיגרוריכ :יעוצקמ-בר תווצ ףתתשה םיחותינה ינשב .לארשיב וישכע קר הלעפוה ידכב אלו
םיחמומ) םיגולורטנאורטסג ,תוימוהיז תולחמל םיחמומ ,(דבכל םיחמומ) םיגולוטפה ,םימידרמ
.דועו (לוכיעה יכרדל

רומ ןתיא ר"דהו ,היגלבב הז םוחתב םלתשהש ,ןתנ-רב ןתנ ר"דה ודמע םיחתנמה יתווצ שארב
.שלורב ףוטסירק 'פורפה ,הינמרגמ החמומ קלח לטנ חותינב .תירבה תוצראב םלתשהש

"ימיכ תשורח תיב"
םיחותינ יכ שיגדמו ,וללה םיבכרומה םיחותינה תא ןתנ-רב ר"דה ראתמ "םינתיא"ל ןויארב
דבעמה "ימיכ תשורח תיב"כ דבכה תא ראתמ חתנמה .םידליב קר הז בלשב םישענ יח םרותמ
ךדיאמ םיליער םירמוחו תלוספ ירמוח לרטנמו קרפמו ,אסיג דחמ םינוש םירמוח (זתנסמ)
סיכ וב אצמנו ,םדה לש השירקה ןונגנמל םישורדה םינובלחהמ קלח רציימ םג דבכה .אסיג
.לוכיעה תכרעמל ץימ שירפמה הרמה

תא רציימ וניא דבכהו ,םיליער םירמוחו תלוספ ירמוח רבוצ ףוגה ,הלוח דבכה רשאכ
ומכ ,םירביא דוקפת עגפנ :תיתכרעמ-בר איה העיגפה .ליעל ראותמכ ,ףוגל םישורדה םירמוחה
.םימומיד םימרגנו ,םיבצעה תכרעמו לוכיעה תכרעמ ,תוילכה

אוה ןושארה בצמה" :ןתנ-רב ר"דה ריבסמ ,דוסי יבצמ ינשב אטבתהל הלוכי דבכב העיגפ
יכרד לש המיסח איה םידלי ברקב רתויב החיכשה ,הלחמה ימרוג ןיב .תינורכ דבכ תלחמ
דבכה תמחש איה םירגובמ לצא תינורכ דבכ תלחמ) .דבכ תקיפס-יא תרצונ היטעבש ,הרמה
דבכ תלחמ אוה ינשה בצמה .(לוהוכלא לש תרבגומ הכירצ םהיניב ,םימרוג רפסמ בקע תמרגנש
םייפיגנ םימוהיז םימרגנ דבכ תקיפס-יא לש הזכ בצמב .ףוחד לופיט הכירצמ איהו ,הפירח
."עוגנה דבכה תתירכל חותינ תופיחדב עצבל ךירצ ןכלו ,ףוגב תוליערו

תונוא הנומש
(שולש םימעפלו) םייתש קר הלתשהה ךרוצל םילטונ םרותה ןמ .תונוא הנומשמ בכרומ דבכה
רשפאמה דבכה לש ימוטנאה הנבמה םושמ תאז .3 רפסמ הנואו 2 רפסמ הנוא :הנומשה ןמ
.םרתנה ףוגב אלמ דוקפת ידיל ןאיבהלו ,וללה תונואה יתש תא רתויב הבוטה הרוצב תורכל

תולוכי ,תותרכנה דבכה תונוא ,שדחמ תחמוצ הניא בוש התתירכ רחאלש ,הילכל דוגינב
וניא םרותה לש דבכה דוקפתו ,לתשומה לש ופוגב (היצרנגר) שדחמ החימצ לש ךילהת רובעל
לש התירכה םצעמ אלו ,ומצע חותינה ךילהתמ אוה ירה ,והשלכ ןוכיס םרותל ףקשנ םא .עגפנ
עונמל ידכ ,המ ןמז תיאופר החגשהב תויהל ךירצ הנואה םרות חותינה רחאלש ןבומ .תונואה
.חותינהמ האצותכ הרמ תפילד וא םוהיז תוחתפתה

.דבלב םידליב השענו יחה ןמ דבכ יקלח תמורתב אוה שודיחה יכ ,שיגדמ ןתנ-רב ר"דה
.םייאופר תודסומ המכב לארשיב םינש המכ הז תוכרענ םירגובמב תמ םרותמ דבכ תולתשה
ונא" .םירוהה לש תומורתב ושמתשה "ןוסניליב"ב ושענש םידליב דבכה תונוא תולתשה יתשב
המכסהב ךרוצה ללגב םגו תיטנג המאתהב תוינויחה םושמ םג ,םייעבט םימרות םירוהב םיאור
."םירוהה ןמ הנושארבו שארב לבקתהל הלוכי וז ,עבטה ךרדמו .תיתרבחו תישפנ ,תעדמ

לע דיפקהל שי .המורתה לבקמ ,דליה לקשמל םיוסמ סחיב דמוע םרותה לש דבכה תנוא חפנ
ודקפתי אל תונואה ןכ אל םאש ,ידמ לודג אלו ידמ ןטק היהי אל לתשומה דבכה קלחש ךכ
תמועל תמרתנה הנואה חפנ לש םיזוחא ינש אוה ףדעומה סחיה .חתונמה לש ופוגב יוארכ
שדחמ םרוביח ךרוצל םדה ילכ תא םג תורכל שי תומרתנה תונואה םע .לבקמה ףוגה לקשמ
.ףוגב

חותינה לש םיבלשה ינש
ךשמנ םרותהמ דבכה תנוא לש התירכה חותינ .םיתווצ ינש ידי לע םיבלש ינשב השענ חותינה
םג לפטלו ךישמהל שי חותינה רחאל .תועש שש-שמחכ ךשמנ הלתשהה חותינו ,תועש שמח-עבראכ
העפשהה" ,ןתנ-רב ר"דה רמוא ,"ךוראה חווטל" .םהינש בצמ לע חיגשהלו םרותב םגו לתשומב
רחאל לתשומב לופיטה .הנטק איה םרותה לש וייח תוכיא לעו ותואירב לע התירכה לש
תומיד ,ןגטנר יתוריש ןכו םינוש תועוצקממ םיאפור לש החגשהו ץרמנ לופיט ללוכ חותינה
הברק םגש ררבתמ .לתשומה לש ופוגב תונואה תטילק רחא בקעמ םג ללוכ לופיטה .תודבעמו
לע ךכיפלו ,תינוסיח הייחד שחרתת אלש חיטבהל ידכ הב ןיא - םא וא בא לש וליפא - תיטנג
.וייח ימי לכ ךשמב הייחד תודגונ תופורת לבקל המורתה לבקמ

השדח הלתשהה תטיש
,הילרטסואבו ליזרבב וכרענ םינושארה םיחותינה .1989 תנשב החתופ תאזה חותינה תטיש
הפוריאב ,ןפיב םיאצמנ םיחותינ לש הז גוסב םלועב םויכ םיליבומה םייאופרה םיזכרמה
הרקמ לע עודיו ,םלועב הלאכ םיחותינ 1,000 -כ ועצוב הכ דע .וגקיש תטיסרבינואבו
.ןתנ-רב ר"דה ןייצמ ,"תיסחי ךומנ התומת רועיש והז"ו ,(גרובמהב) דבלב דחא תוומ

לבקל םילוכי םירגובמ וליאו ,דבלב םידליב יח םרותמ דבכ תלתשה יחותינ ושענ הכ דע
לבקל םילוכי םידלי .ונממ קלח וא םלש דבכ םיליתשמ הזכ הרקמב .תמה ןמ קר דבכ תמורת
לש דבכ ליתשהל םייאופר תונויסינ ושענ תירבה תוצראב .תממ וא יח םרותמ דבכ תמורת
.הפי ולע אל םה םלואו ,םיינפוס הלחמ יבלשב םירגובמב םייח ילעב

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,15-16 'מע ,1997 יאמ ,םינתיא .םהרבא ,גלפ :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תולתשה לש היגולונומיאל אובמ

תולתשה לש היגולויבונומיאה לש הירוטסיה

Children's Liver Alliance Inc. - The Liver


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©