"ןיל" תאפרמב הקיטמסוק ירצומל תושיגר ןוחבאל הקידב
הפיחב


לש "ןיל" תאפרמב הנורחאל לעפומ םייטמסוק םירישכתל תויושיגר ןוחבאל שדח תוריש
רתוי תמצמוצמ הקידב לש הבחרה השעמל אוה שדחה תורישה .הפיחב תיללכ םילוח-תפוק
.וז האפרמב הגוהנ התייהש

ירישכתב םייוצמה םיביכרמה ברמ תא םיפיקמה תושיגר יניחבת "ןיל"ב עצבל ןתינ התעמ
.םינוש םייטתניס םירמוחו םיעבצ ,חיר ירמוח :הקיטמסוק
72 -ו תועש 48 ךשמל קדבנה רועל םינושה םירמוחה םע תוקבדמ תדמצה תללוכ הקידבה
.תועש
האב הז תוריש ליעפהל הטלחהה יכ ,ןייצ "ןיל"ב היגרלאל הקלחמה ןמ ףוסנפ ףסוי ר"דה
.הקיטמסוק ירצומל תושיגרל דשח עקר לע הקלחמל תוינפה רפסמב תדמתמ היילע תובקעב

,יוקינ ירמוח ןוגכ ,םינוש םירמוח לש רתויב בחר ןווגמ םע עגמב םיאב ונא םוימויה ייחב
הבוגת םורגי הלא םירמוח םע עגמה הייסולכואה ןמ קלחב .דועו חופיט ירישכת ,םיטישכת
.תיגרלא הבוגת - היוצר אל

רועה ירוזאב תמקוממ רשא ,תיגרלא הבוגת לש גוס איה עגמל תושיגר יכ ,ריבסמ ףוסנפ ר"דה
םג - ךשמתמ עגמה םאו ,דרגב ,םדואב תנייפאתמ איהו ,הלא םירמוח םע רישי עגמב ואבש
.ינורכ (המזקא) ברגבםיענמנו הבוגתל יארחאה רצומה תא םמצעב םיהזמה םישנאה םה םיברו ,הרידנ הניא העפותה
.םייטמסוק חופיט ירצומל וא יוקינ ירמוחל דחוימב תופושח םישנ .וב שומישמ

םיבכרומה םירצומ לש הכורא הרוש העיצמו דואמ תחתופמ הקיטמסוקה ירצומ תיישעת
תנייצמה תיוות הנשי דימת אל .םירמשמ םירמוחו חיר ירמוח ,םיליעפ םירמוח לש תבורעתמ
השקמה רבד ,םינוש םירצומ המכל םיפתושמה םיביכרמ םנשי םיתעלו ,רישכתה יביכרמ לכ תא
.ינגרלאה םרוגה תא תוהזל תשמתשמה לע

החטבה םמע םיאשונה ,"םיינגרלא-ופיה" םיארקנה םירישכת קושב שיש ,ןייצמ ףוסנפ ר"דה
ידי לע םירצוימ םהשכ דחוימב ,הלא םירישכתב .תוירוע תויגרלא תועפותל םימרוג םניאש
היגרלא ימרוגכ םירכומה םירמוחב שומישמ ענמיהל ץמאמ השענ ,ןיטינומ תלעב הרבח
םישנא ויהי ןיידעש ,חיכש אל םא םג ,יוכיס םייק ןכל .םישמתשמה ברקב יתועמשמ רועישב
םרוגה רכומ וניאש ביכרמל תושיגר לשב ,ינגרלא-ופיה רצומב שומישל תיגרלא הרוצב וביגיש
.היגרלא

רפסמב היילע םג היופצ ,םירבג ברקב םג ךא ,םישנ ברקב רועה לופיטל תועדומב היילעה םע
החמומ םע ץעייתהל בושח וללה םירקמה לכב .םייטמסוק םירישכתל היגרלא לע םיננולתמה
םיניחבת עוציב תועצמאב תיגרלאה העפותל יארחאה רמוחה תא תוהזל הסני רשא ,היגרלאל
.םיירוע

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,23 'מע ,1997 לירפא ,םינתיא :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
(FDA -ה רגאממ) רעונ ינבו הקיטמסוק

תואירבו הקיטמסוק תודוא תיללכ עדימ

הקיטמסוק ירישכתל תיגרלא תושיגר תודוא תודבוע

ב"הראב ןוטרבליס םילוחה תיבמ :תויגרלאה םוחתב תורוקמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©