ןוסיחה תכרעמ לש קשנה ילכ


לש הייחד תעינמבו ןטרסב המחלמב עייסל היושע תינוסיחה תכרעמה לש קשנה ילכ תרכה
תלעופ ,ףוגל םירדוחה םינוש תולחמ ימרוגו םירז םיאת דגנ המחלמב .םילתשומ םירביא
,םדה םרזב םיטטושמה םיקדייח וא םיפיגנ דגנ .תוירקיע םיכרד יתשב תינוסיחה תכרעמה
.ותוא םילרטנמו ףיגנל םידמצנש םינדגונ תרציימ איה ,ףוגה יאתמ אתל רודחל וחילצה םרטש
הזכ הרקמב .וב עוגפל םילגוסמ םניא בוש םינדגונה ,אתל רדח רבכ ףיגנהש הרקמב ,לבא
םיאת" לש "תורחבומ תודיחי" לע ססובמה ,ליעפ הנגה ךרעמ תינוסיחה תכרעמה הליעפמ
יאת דגנ המחלמל םימאתומ ,T גוסמ םינבל םד יאת לש דחוימ גוס םהש ,הלא םיאת ."םיחצור
םיאת ,ףוגב לתשוהש רז רביא לש םיאת דגנ ןכו ,םיקדייח וא םיפיגנ ידיב "ושבכנ"ש ףוג
התועמשמש תועט) םירזכ T-ה יאתל םיארנ קרש ףוגה לש םיליגר םיאת וא ,םיינטרס
.(תינומיא-וטוא הלחמ תוחתפתה

וא ףיגנש את ,לשמל) רז שלופ ידיב "שבכנ"ש ףוגה לש את םירתאמ םיחצורה םיאתה רשאכ
תא תוהזל םיחצורה םיאתה לש םתלוכי .ותוא םיגרוהו וילא םידמצנ םה ,(וכותל ורדח קדייח
תויוצמה םינטלוק לש תוידוחיי תולוקלומ ןיב תינבמ המאתה לע תססובמ ,םהלש הרטמה יאת
םיקדבנה םיאתה םהינפל םיגיצמש ("םינגיטנא") "םיירלוקלומ יוהיז יטלש" ןיבל ,םהימורק לע
לש ןטלוקה ןיב ,(ףרצת קחשמ יקלח ינש ןיבש המאתהל המודה) המאתה הלגתמ רשאכ .םדי לע
דימשמ אוהו ,"ביוא" וינפלש חצורה אתה "ןיבמ" ,קדבנה אתה לש "יוהיזה טלש"ל T-ה את
היה רורב .תובר םינש םירקוחה תא הקיסעה וז הלאש ?הדמשהה תעצבתמ קוידב דציכ .ותוא
לע ?ןכמ רחאל הרוק המ לבא .הרטמה את לא חצורה אתה תודמציהב ליחתמ "חצר"ה ךילהתש
לע "העדוה" ריבעמ T-ה את ןטלוקש חינהל ריבס ,םינוש םייגולויב םיכילהתמ עודיה יפ
העדוהב רבודמ .אתה לש ימינפה וללחב תויוצמה ,וילא תוכומסה תולוקלומל תודמציהה
בצמב יוצמ וניא בושו ,עסונ לבקמ אוה רשאכ ,ולש הנחתל תינומ גהנ רדשמש העדוהל המודה
.ןטלוקה לש ותעדוה תלבקמ האצותכ ,אתב הרוק המ ,איה הלאשה .הדובע שופיח לש

תואירבל ימואלה ינקירמאה ןוכמהמ טרקנה רייפ ר"ד ידי לע התלעוהש ,תחא הרעשה יפל
חנעופ אלש) תרושקת ךילהת חצורה T-ה אתב ליחתמ העדוהה תלבק תובקעב ,(םירחאו) HIN
.הרטמה אתב ליטמ אוה ןתואש "תוארטסילב ינבא" ןיעמ אתה קיפמ ופוסבש ,(ואולמב

לש תולוקלומו ,ןירופרפ יורקה ןולח לש תולוקלומ ,השעמל ,ןה הלאה תוארטסילבה ינבא
ןירופרפה תולוקלומ ,החנהה יפל ."םימיזנרג" םינוכמה ,(תוזאטורפ) םינובלח יעקבמ םימיזנא
,ימינפה וללחל םימיזנרגה תולוקלומ תורדוח םכרדו ,הרטמה את לש ומורקב םיעיקב תוצרופ
ןהירבש רוזיפלו ןעוקיבל תומרוג ,יטנגה ונעטמ תא תורצואה יא-ןא-ידה תולוקלומל תועיגמ
.הרטמה את לש ותומל ,ןבומכ ,םרוגש רבד ,רבע לכל

,םימיזנרגו ןירופרפ תוליכמה ,תוריעז תויחופלש ןיעמ לש יוליגמ רקיעב העבנ וז החנה
אתל ותודמציה לע T-ה את תעדוהש העצהה התלע ןאכמ .םיחצור T יאת לש ימינפה םללחב
רשאכ .T-ה את םורק לא הלאכ תועוב לש העונתל איבמש ךילהת וכותב תררועמ ,הרטמ
העיגמ איה ךכו ,יאת ץוחה ללחה לא ,הצוחה התלוכת תכפשנ ,אתה םורק םע החאתמ תיחופלש
.הרטמה את לש ומורק לא

לשו ןירופרפה לש םתרידח ךרד תא תפפואש המולעתמ עבנ תאזה הרעשהב ירקיעה ישוקה
ורשוא אל הזה ןיינעב ולעוהש תונוש תורעשה .הרטמה את לש ומורקל דעבמ םימיזנרגה
.םייוסינב

לש היגולויבל הקלחמהמ הקרב ןועדג 'פורפה עיצה ,תאזה העצהה לש התיילעל םדוק דוע
חצורה T-ה את תא שמשל יושעש רחא הליטק ןונגנמ ,תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמב אתה
וניא אוהו ,םימיזנרג לע וא ןירופרפ לע ללכ ססבתמ וניאש חצר ןונגנמב רבודמ .ותכאלמב
,הקרב 'פורפה לש ותדבעמב ועצובש םירקחממ העבנ ןונגנמה תעצה .םתוחכונב יולת
T יאת ולגתה הלא םירקחמב .ןנור סינדו ןזור הילד ר"דה ,שורית ןבואר ר"דה תופתתשהב
םג ררבתה הנורחאב .םימיזנרגו ןירופרפ םהב ואצמנ אלש ףא לע תוליעיב ולעפש םיחצור
רצייל םילגוסמ ויה אל םה ,רמולכ) ןירופרפה תא דדוקמה ןגה םהב סרהנש םירבכעש
.םינוש הרטמ יאת דגנכ םיחצור T יאת - החלצהבו - תאז לכב וליעפה ,(םפוגב ןירופרפ
הניאש ,תחא ךרד דוע תוחפל תמייקש ,םילארשיה םירקוחה תרעשה תא וקזיח הלא םיאצממ
יא ,השעמל .הרטמ יאת םידימשמ םיחצורה T-ה יאת התועצמאבש ,ןירופרפ לע תססובמ
הדבועה תא ודדיח ,תפסונ הדמשה ךרד לש המויק תחכוהו ןירופרפה תרעשה לש התומלש
טנסב ןוטגנישאו תטיסרבינואמ ,לסאר ןו'ג אצמ ןמז ותואב .םולע רתונ ןיידע "חצרה ילכ"ש
םהל תמרוגה ,תידוחיי "תודבאתה תנכות" ןיעמ הרטמה יאתב םיליעפמ T-ה יאתש ,סיאול
יאת תוברלו ףוגה יאת לכב הנומטה תימינפ תיטנג "הנכות"ב רבודמ .תעדל םמצע תא דבאל
וז העפות .םייחה תא ףוגל תווצל ,םתומבו - תעדל םמצע תא דבאל םהל הרומה ,(םמצע T-ה
ומכ - "הרשה" וא "הלשה" תינוויב) סיסוטפופאה תעפות .סיסוטפופא היורק ,תימצע הדמשה לש
ךילהתכ הנושארב הראות ,(ומצע ץעה תא םייחב תרמשמו םילעה תא התיממה ,םיצעב תכלשה
:פוקסורקימל דעבמ ותעפוה ךרדמ ומש תא לביק ךילהתה .םייח ילעב לש םתוחתפתהב יחרכה
םישישוג םילישמ םהש ךות ,תודחא תוקד ךותב םיצווכתמ סיסוטפופא םירבועה םיאתה
תעב ,תאז תמועל .תינוסיחה תכרעמה לש םי'גפורקמ יאת ידי לע תוריהמב םיללזנש םיימורק
םיזיתמו םיצצופתמ םה ןכמ רחאלו תועש ךשמב םיאתה םיחפנתמ ,(םיאת לש "ליגר" תוומ) קמנ
.ביבסמ םתלוכת תא

ררבתה ךשמהב לבא .ףסונ ליגר "תוומ לולסמ" אלא וניא סיסוטפופאהש היה הארנ הליחתב
חרואב םיפתתשמ םינקז םיאת ,לשמל .תעדל ימצע דוביאל רתוי המוד אוה םידחא םינבומבש
רצק ןמז ךותבש םישדח םינובלח םירצויה םינג תלעפה תועצמאב ,םהלש םתומ "ןוגרא"ב ליעפ
.םתומל ומרגי

תודבאתהל םימרוגה םינגה לש םתואטבתהש ,ררבתה םלועב םינוש תומוקמב ועצובש םירקחמב
לש ךילהת אוה הלאה םימרוגה דחא .םימרוג רפסממ עובנל היושע ,סיסוטפופאב םיאתה
,תישילש הלוקלומ הליעפמש תרחא הלוקלומ הליעפמ תחא הלוקלומ ובש ,אתב תימיכ תרושקת
תומל םרוגה ןובלחה לש ורוצייל יארחאה ןגה לעפומ ךילהתה לש ופוסבש דע ,האלה ךכו
תודמציה אוה ,תאזה תויושחרתהה תרשרש תא חתופה תואהש ,םג ררבתה .ותוא רציימה אתה
הז ןטלוק .ףוגה יאתמ את לכ לש ומורק לע יוצמה םיוסמ ןטלוקל תמיוסמ הלוקלומ לש
T-ה את לש ותודמציה ,הקרב לש ותעצה יפל .תימצע הדמשה לש גתמל םייוסמ ןבומב המוד
האצותכ .םיאתה ינשב םיללוחתמה םיכילהת לש םתליחת תא תררועמ ,הרטמה אתל חצורה
תוענ ,םיחצורה T-ה יאת לש םהימורק לע תוגצומה ,תומיוסמ תולוקלומ ,הלאה םיכילהתהמ
(תימצעה הדמשהה יגתמ) םינטלוקל תודמצנו ,(תוצווכתה ןיעמ ריכזמש ךילהתב) םורקה לע
תימצעה הדמשהה יגתמ ,ליבקמ ךילהתבש ררבתמ ,השעמל .הרטמ יאת לש םהימורק לע םיגצומה
לש הלעפהה תולוקלומל םמצע תא םיאתהל ידכ וליאכ ,הרטמה את לש ומורק לע םיענ םה םג
לע תימצעה הדמשהה גתמ יקלח ינש לש תודמציהה םצעש אצמנ םירחא םירקחמב .T-ה יאת
T-ה את לש הלעפהה תולוקלומ ,רמולכ .סיסוטפופא ללוחל ידכ הב יד ,הרטמה את םורק
עונל םיקלחה ינשל תומרוג ןהש ךכב יד .גתמה יקלח ינשל דמציהל תובייח ןניא חצורה
.הזל הז דמציהלו

םיחצור T יאת ,םירקמהמ קלחב תוחפלש ,ויתימעו הקרב 'פורפה וחיכוה הלא םירקחמב
ךכמ האצותכו ,םיאתה ינשב םיללוחתמה םיכילהתל םימרוג םהש ךכב םתכאלמ תא םיעצבמ
הזה קשנה ילכ לע ףסונ םא רורב אל ןיידע וישכעל ןוכנ .תעדל םמצע תא םיאתה םידבאמ
.(םימיזנרגו ןירופרפ ןוגכ) םיעצמא דועב םיחצורה T-ה יאת םישמתשמ (סיסוטפופא תלעפה)
תרושקתה ןונגנמ לש תקיודמה ותלועפ ךרד תלאש איה החותפ הרתונש תפסונ הלאש
- תינושארה םתודמציה רחאל ,דחאכ הרטמה יאתבו םיחצורה T-ה יאתב לעופה ,ירלוקלומה
הדמשהה גתמ" תא לעפשל ,חצורה T-ה את םורק לע תוגצומה תולוקלומל רשפאמש ךילהתה
םיעצובמה םיבר םירקחמ לש םתרטמ איה הלאה םינונגנמה תנבה .הרטמה את לש "תימצעה
.םלועב םינוש תומוקמב הלא םימיב

יאתב סיסוטפופא םיליעפמ T יאתש הדבועה יוליגש תופצל רשפא הז בלשב רבכ ,תאז םע
-ה יאת לש םתלוכי תא ושילחי וא וקזחיש תונוש תויצלופינמ עוציבו ןונכת רשפאי ,הרטמ
הייחדה תשלחהב עייסל היושע תאזה תלוכיה תשלחה ,לשמל .הזה קשנה תא ליעפהל T
תכרעמה לש התלועפ קוזיחל וא ,ףוגב םילתשומה םירביא דגנכ תינוסיחה תכרעמה הליעפמש
.םיינטרס םיאת דגנכ תינוסיחה

.תיללכ םילוח תפוק תאצוה ,30 ,2-3 'מע ,1995 ץרמ ,םינתיא .םשבי ,דגזע :רוקמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©