?ןטרסב לופיטל השדח תינוסיח השיג


יאת תא לסחל תדעוימה היפרתומיכ לע ,עודיכ ,םיססובמ ןטרסב םילבוקמה םילופיטה בור
דע וכז ,םילודיגב םחליהל ןוסיחה תכרעמ תא ררועתש ,תרחא השיג חתפל תונויסינה .לודיגה
דע ובזכא לודיג יאת דגנ ןוסיח חתפל תונויסינה םג .דבלב תינמז וא ,תיקלח החלצהל הכ
הז ומכ ,ןוסיחה תכרעמ תא םיאכדמה םירמוח רציימ ילודיגה אתהש ינפמ ,רתיה ןיב ,הכ
.(TGF-B) Transforming Growth Factor B ארקנה

הימדקאה ןותיע יפד לעמ ,הינרופילקמ וירבחו יירבקפ םשב רקוח וחוויד הנורחאל
תדחוימ תיטנג הטישב .הז םוחתב הבושח תוחתפתה לע ,(PNAS) םיעדמל תינקירמאה
חומ לש (המוילג) לודיג יאתב TGF-B-ה תריצי תא םוסחל וחילצה םה ,(antisense gene)
.הדלוחה

תודלוחל וקרזוה ,תרוקיבכ .הדלוח לש חומל הלאכ לודיג יאת וקרזוה רקחמה לש אבה בלשב
םיאת וקרזוה ןחומלש ,תודלוחה לכ .TGF-B-ה תריצי המסחנ אל םהבש ,לודיג יאת תורחא
.תרוקיבה תצובקמ 20% תמועל ,תועובש 12 רחאל םייחב ורתונ ,(יוסינה תצובק) םילפוטמ
רחאמ .לודיגל תודע לכ םהב האצמנ אל - יוסינה תצובקמ םירבכעה לש םהיתוחומ וחתונשכ
תינומרעה ,דשה ,יעמה ,חומה ןטרס ומכ ,םינוש םיינטרס םילודיגב דיקפת שי TGF-B-לש
.םדאב םג וז ןוסיח תטישב שמתשהל היהי ןתינו ,םויה קחרי אלש םירקוחה םיווקמ ,תולחשהו

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,23 'מע ,1997 ראורבפ ,םינתיא :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןטרס דגנ םינוסיח

תונוש םיכרדב ןוסיחה תכרעממ םיטלמנ םיינטרס םילודיג

תירלוקלומ האופר

םיינטרס םילודיגו TGFB


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©