המיע דדומתהל םיכרדהו ,הינויפיא - המטסאה תלחמ


?"המתסא" יהמ
םייחה לש תונוש תופוקתב המתסא
ץמאממ האצותכ המתסא
המתסאמ המלחהה ייוכיס
תילאנויצנבנוקה האופרב םילופיט
המילשמה האופרב םילופיט
המתסאב םימילשמ םילופיט רקחמל זכרמ


םרטו ,הנש םייפלאמ רתוי םדאה תא תוולמה תולחמבש תוקיתווה תחא איה המתסאה
העפשה שי הביבסל םג ךא ,המתסאל םימרוגה דחא איה השרותה .םלוה הנעמ הל אצמנ
הייסולכואהמ םיזוחא 10 -ל 7 ןיב .םיפקתהה תעפוהו הלחמה תוחתפתה לע תרכינ
תמא ןיא .15% ידכל עיקרמ םיעגפנה םידליה רועישו המתסאמ םיעגפנ תרגובמה
.65 ליג תא וצחש ימל המתסא תנכס תברוא אל יכ תרמואה תחוורה החנהב


המתסא הלוח לש העוגנ האיר

?"המתסא" יהמ
ימ ,סטרקופיה לש ויבתכב עיפומ ןושארה הרואית .הנש םייפלאכ רבכ העודי המתסאה תלחמ
"תחנג" :אוה תירבעב הלחמה לש קיודמה המש ןכל "החינג" איה "המתסא" .האופרה יבאל בשחנש
.(תועטב הל םיארוקש יפכ ,"תרצק" אלו)

,("המישנ תורוניצ") תונופמיסה ךותב ריוואה תמירזל הערפה תרצונ המתסא ילוח לצא
וז הערפהל .תונוש הרמוח תוגרדב המישנ רצוקל םרוגש רבד ,תואירל ריוואה תא תוליבומה
:םיירקיע םימרוג השולש םימרות
.המישנה יכרדב םייונישל תמרוגה ,תדמתמ תקלד
.1
.תונופמיסה תא םיפיקמה םירירשה לש תוצווכתה
.2
.ריוואה ירבעמ ךותב גימצ ריר תורבטצה
.3

םיימיכ םירמוח םישירפמה ,תונופמיסה ןפודב םינוש םיאת םילעפומ המתסאה הלוח לצא
םיפיגנ וא םיקדייח תרידחמ תמרגנה וזמ הנוש תקלדה .תונופמיסה לש תקלדל םימרוגו
,םיינוציח םייוריגל הבר המצועב ביגהל הטונ תיתקלדה תירירה ,ףקתה ןמזב .("סיטיכנורב")
לש רתי תויתבוגת" ארקנ הזכ בצמ .המודכו הרוטרפמט ייוניש ,םימוהיז ,םינגרלא ןוגכ
הכורא וא הרצק הפוקת ךשמיהל לולע אוה .(bronchial hyper activity) "תונופמיסה
,תונופמיסה תא םיפיקמה םירירשה תוצווכתהל םרוג ינוציח יוריג לכ .בושו בוש שחרתהלו
לש (תקצב) תוחיפנ ,םינוש םיגוסמ םינבל םיאת לש הרידחב הוולמה ,תירירה לש תקלדלו
.ריוואה רבעמל עירפמה ריר לש הבורמ השרפהו ןפודה

,(תואירהמ ריוואה תאצוה בלשב רקיעב) םיפוצפיצ םיעמשנ ,םושנל השק המתסא ףקתה תעב
,הפישנב בר ץמאמ השוע ,תואירהמ ריוואה תא איצוהל השקתמ הלוחה .חיכ תטילפו לועיש
הזחה תיב - אצויה לעופה .םייפתכהו הזחה-תיב ירירשב רזענו המישנה בצק תא ריבגמ
,תועש ךשמיהל לולע המתסא ףקתה .בר ץמאמ רחאל קר אצויו "דכלנ" וכותב ריוואהו ,בחרתמ
.תועובש רפסמ ךשמב תונשיהלו רוזחל םג םיתיעלו ,םימי

וא םישנא קר עודמ רוריבב םיעדוי ןיא .תובקנו םירכז ןיב טעמכ הווש הלחמה תועיגפ
ןכאו ,(יטנג) יתשרות רשקל תובר תוחכוה םויכ ןנשי .וז הלחמב םיקול םימיוסמ םידלי
וא המתסאב םיקולה רתוי וא דחא םדא שי המתסא ילוח לש רכינ רפסמ לש םהיתוחפשמב
םייארחאה רתוי וא דחא "ןג" יוליגל םיבר םירקחמ םיכרענ םויכ .יהשלכ תיגרלא הלחמב
העפשה שי םייח ונא הב הביבסל ,םוקמ לכמ .הלחמה ןונגנמ הלגתנ אל ןיידע ךא ,הלחמל
.הל םישיגרה םישנא לצא םיפקתהה תעפוהו הלחמה תוחתפתה לע תרכינ

םייחה לש תונוש תופוקתב המתסא
םיזוחא 10 דע 7 ידכל עיגמ הב םילוחה רועישו ,םלועב החיכש הלחמ איה המתסא
םירקמה תיברמ ךא ,ליג לכב עיפוהל הלוכי המתסא .םידליב 15% דעו תרגובה הייסולכואב
.(םייחל םינושארה םירושעה ינש) םירוענה וא תודליה ליגב םילגתמ

תוינורכ האיר תולחמ לש ןתוחיכש הלועו המתסאה תעפוה תוחיכש תדרוי 40 ליג רחאל
.תואירה לש םירזוח םימוהיז בקע וא ךשוממ ןושיע בקע תוחתפתמה ,תורחא

,תורגבתהה ליג דע הליעפ הלחמה תובורק םיתיעל .דחאו דחא לכ לצא הנוש הלחמה ךלהמ
הייטנה םילוחה תיברמ לצא .םימיוסמ םיבצמב העיפומו הבשו םינש רפסמ ךשמל תפלוח זאו
,ריוואב םיאצמנה היגרלא ימרוגל הפישחש םיוסמ ןוכיס םייקו ,ןיטולחל תמלענ אל המתסאל
,ןושיעל ,המישנה תכרעמ לש םימוהיזל ,(שביו רק ריוואל רקיעב) םישק ריווא גזמ יאנתל
.םיפקתהל םינשה תוברב ומרגי ,'בויכו םיפידנ םירמוח תפיאשל

הפאשהב םידיאורטס ןוגכ) תומיוסמ תופורת םא קודבל םתרטמש םירקחמ לע םידקוש םויכ
.(1) .דיתעב הליעפ המתסא תוחתפתה עונמל תולוכי הכורא הפוקתל (ךומנ ןונימב

איה ,וז החנה לשב .65 ליג רחאל המתסאב הנושארל תולחל רתויב רידנ יכ בושחל םיגהונ
רתוי חיכש רבדה יכ ,ררבתמ .לעופב תלפוטמ דימת אל םג ךכמ האצותכו תנחבואמ דימת אל
םירקחמ דואמ טעמ םלוא ,םירגובמ לצא המתסא לע םירקחמ רפסמ ועצוב .בושחל גוהנש הממ
קוידב םיפושח 65 ליג רחאל םירגובמ .(2)65 ליג רחאל הליחתמה המתסאל סחיב וכרענ
יוקינ ירמוחמ םידא ,המישנה יכרדב םיסוריו :םיריעצ לצא המתסא םירימחמה םימרוג םתואל
הנושארל וקלש ימב יתפורתה לופיטה .'וכו ןשעל הפישח ,רק ריווא ,תוריקה לע עבצ וא
םירגובמ םתואש תוריבסה :םימרוג השולשמ דבל ,ותוהמב הנוש וניא 65 ליג לעמ המתסאב
תיתפורת ןיב היצקארטניאל הייטנ ;רתוי לודג אוה תופורתה לש יאוול תועפותמ ולבסי
;תופורת לש רתוי םיבר םיגוס ךורצל הייטנ שי וללה םיאליגבש הדבועה לשב ,רתוי הלודג
.םינש ךרואל תופורת לע "ךומס"ל הייטנ

,ללכב םא ,תופורתה תא תחקל םיטונ 65 לעמ םירגובמ :היעב דוע הלוע םימרוגה תשולשמ
לשב םג ילואו תופורתה לש יאוולה תועפות ללגב איה הביסהש ןכתיי .ךירצש יפכ אל
םירגובמה תיברמ .םילוח םתויהל "םתוח" ןיעמ תופורתה תחיקלב םיאור םהש הדבועה
.(3) םיכשמנ םילועישו "םיפוצפיצ" לש םילק םימוטפמיסמ םילבוס 65 לעמ םייטמתסאה

ץמאממ האצותכ המתסא
Exercise-Induced Asthma & Bronchospam
ימ םג .תינפוג תולמעתה ירחא וא ךלהמב "םיפוצפיצ" לש תועפותמ םילבוס םיטמתסאה בור
היגרלא לש הירוטסיה תמייק וא ,יללכ ןפואב םיגרלא םה ךא ,המתסאה תלחממ םילבוס םניאש
ץמאמה ןמ האצותכ ,םיצווכמ המישנ יכרדו תונופמיסה תיווע לש תועפותמ םילבוס ,םתחפשמב
רחאל תוקד 10-5 -כ הזחב חתמו לועיש ,רבגומ בל בצק םיללוכ םירחא םימוטפמיס .ינפוגה
.ינפוגה ץמאמה

,הכילה .תינפוגה תוליעפה לש רתוי תמלוהו תקדקודמ הריחבל םישרדנ הלא לכמ םילבוסה
תצמואמ הציר תללוכה תוליעפ לע םיפידע ,לשמל ,םיינפוא לע החונינ הביכרו לילק גניגו'ג
שיגנ חלו םימח ריווא - תוביס רפסמ לשב ללכ ךרדב תצלמומ תוליעפ איה הייחש .ץוחב
.תואירה תיתחתב עוקשל החילהמ עונמל רשפאמה ,ףוגה לש יקפוא גצמו ,הנשה תומי לכ ךשמב
!השק המתסא ילוח םה םש יעודי םייפמילוא םינייחש רפסמ יכ תעדל ןיינעמ

,סיסב רודכב ומכ ,הרצק היגרנא תוצרפתה תשרודה וזכ איה תפסונ תצלמומ תוליעפ
ריוואב תשחרתמה תוליעפ .םיב השילגו עקרק תולמעתה ,ףלוג ,רצק קחרמל הציר ,תוקבאיה
ןניא ,לגרודכו לסרודכ ומכ ,תכשמתמו חווט תכורא תוליעפ וא ,חרק יקוה תמגוד ,רק
לופיט םע ,ליעל רמאנה תורמל .המישנה יכרד בצמ תא רימחהל תולולע ןה רשאב ,תוצלמומ
תינפוג תוליעפ לכ טעמכ עצבל םילגוסמ המתסאה ילוחמ םיבר ,הבורמ בל תמישו ןוכנ
.איהש

תא שיגדהל שי ,ןכ ומכ .תינפוגה תוליעפה ינפל תומיאתמ תופורת ןתמ םג ללוכ לופיטה
תעפות לע לקת ךכו יתגרדה ןפואב רבגית המישנהש ידכ ,תוליעפה ינפל םומיחב ךרוצה
.(4)הזחב חתמה

המתסאמ המלחהה ייוכיס
עיפוהל םילוכי הלחמה יפקתה רמולכ ,הכיפה הלחמכ המתסאה תלחמ תבשחנ םירקמה בורב
הפישח תעב המישנ רצוק חתפל הייטנה .םיאתמ לופיט רחאל וא םמצעמ הגרדהב תגסלו
יכ ףא ,םייחה תונש לכ ךשמב תמלענ הניא בורלו ,תובר םינש ךשמב תמייק םינוש םיררועמל
רשפא יא .םינשה ךשמב ןיטולחל טעמכ ומלעי הלחמה ייוטיב ,םידליה ןמ םיוסמ זוחא לצא
השק המתסאמ םילבוסה הלא לצא ךא ,הנממ ומילחי המתסאב םילוחה םידליהמ ימ שארמ אבנל
.לודג וניא תטלחומ הגופהל יוכיסה ,םיפוכת םיפקתהב הוולמה

םיכילהת םימייק רשאכ ונייהד ,תנזואמ הניא רשאכ תנכוסמ תויהל הלולע המתסאה תלחמ
תוומ ירקמ רפסמ םיחוודמ הנש ידמ .השק ףקתהל איבהל םילולעה ,תונופמיסב םינוש
יתמישנ לופיטל םיקקזנ םהמ ,םילוח יתבל םישק םיפקתה םע םיעיגמ םיבר םילוחו המתסאמ
.ץרמנ

בור .יאופר בקעמ לע דיפקהל בושח ןכל ,ברקתמ ףקתה לש םינמיסה תא תוהזל םיתיעל השק
אלש ,בקעמב ויה אלש הלא לצא ועיפוה ,םינכוסמו םישק םיפקתה ושחרתה םהב םירקמה
ףקתה לש הרהזאה ינמיס תא דעומ דועב והיז אלו ,לופיטה תויחנה תא אלמ ןפואב וניבה
.ברקתמ

תילאנויצנבנוקה האופרב םילופיט
הלחמה ןוחביא יכרד
רצוק לכ אלש רוכזל שי .הטושפו הלק איה המתסאה תלחמ לש תקיודמה הנחבאה דימת אל
תורזוח (תוילריו) תויפיגנ תוקלדב תולחל הייטנ שי לשמל תוקוניתל .המתסא ועמשמ המישנ
אל .המתסא ייומד םיפקתהלו םיפוצפיצל תומרוג ולאו ,(סיטילויכנורב) תונופמיסה לש
םירבדה וחתפתי דציכ תוארלו ןיתמהל ףידע .המתסא לש הנחבא תעיבקב זפחיהל ץלמומ
.ןמזה ךשמב
.(היגרלא ,תואיר ,החפשמ ,םידלי אפור) אפור ידי לע הקידב .א
.תינפוג הקידב .ב
.תואיר ידוקפית תקידב .ג
.היגרלא תוקידב .ד
.(םיסוניס ,תואיר) ןגטנר ימוליצ .ה
'וכו ףאה תציחמ הנבמ ,הנישב תוערפה ,לוכיעה תכרעמ ,רז ףוג תפיאש - םיפסונ םירוריב .ו
.(4)

לופיטה לש תוירקיעה תורטמה
.םיפקתה עונמלו הלחמה תועפות תא תיחפהל
.1
.ןיקת בצמל תואירה דוקפית תא איבהל
.2
.(טרופסב קוסיע ללוכ) תוינפוגה תויוליעפה לכ תא עצבל
.3
.םייחה תא ןכסל םילולעה םיפקתה עונמל
.4
.תופורתב לופיטהמ יאוולה תועפות תא ,ןתינש לככ ,תיחפהל
.5

תופורתה
:תורטמ יתש גישהל תועייסמ המתסאב לופיטל תופורתה
.םתוא םיפיקמה םירירשה תייפרה ידי לע - תונופמיסה תבחרה
.1
.תונופמיסה ןפוד לש תדמתמה תקלדב לופיט ידי לע - םיפקתה תעינמ
.2

:תוירקיע תוצובק שולשל המתסאב לופיטל תופורתה תוקלחתמ הלא תורטמ יפל
ידי לע המישנה רצוק לע תולקמה - (Bronchodilator drugs) תונופמיס יביחרמ
הלא טרפב ,ידיימ ןפואב תולעופ ןתיברמ .תונופמיסה תא ףיקמה רירשה תייפרה
תועיגמ ןה הלא םיכרדבש רחאמ ,היצלהניא רישכמ וא ףאשמ תועצמאב תונתינה
.תואירה לא רתלאל
.(סיסקוא ,לידרופ ,טנברס ,ןילקירב ,ןילוטנוו) םיפאשמ .א1
רורחישל תוילבט ללכ ךרדב - (ןיליפילג ,דרטואית ,רודואית) ןיליפואית .ב2
.תורנבו פוריס ,יטיא
.1
(Anti-inflammatory drugs) תוקלד ידגונ םירישכת
.2
,סקראיו ,טרוקידוב ,הטרופולקב ,דייטוקב :םיפאשמב - םידיאורטס .א2
,ןאפסורפיד ,ןוטסלצ ,ןלרטלוא ,ןוזינרפ - תוקירזו תוילבטב ;דייטוסקילפ
לוזנטב
דאליט ,םורקיוו ,לדומול - ןילומורכ ירישכת .ב2
.םינוסיח ,םינימטסיה-יטנא ,םיחייכמ - (Supportidrugs) תועייסמ תופורת
.3

תופורתב לופיט תובקעב יאוול תועפות
הב שמתשהלמ עתריהל ןיא תינויח הפורתה םא ךא ,יאוול תועפות תויהל תולולע הפורת לכל
תולגלו תוירשפאה תועפותל םיעדומ תויהל בושח .ןהשלכ יאוול תועפותמ ששח ללגב קר
תובייח ןניא יאוולה תועפות .אפורל וא תוחאל תונפל ץלמומ דשח לש הרקמב .תונריע
בושח .םיבר תועובש ךשמב ףוצר שומיש רחאל םג עיפוהל תולולע ןה ,תוידיימ תויהל
.ןתומכבו תופורתה תליטנ ינמזב קויד לע דחוימב דיפקהל

.הניש תוערפה ,בל תוקיפד ,םיידיב דער ,טקש יא :םיפאשמב תונופמיס יביחרמ
.1
בל תוקיפד ,םילושליש ,תואקה ,תוליחב ,ןטב יבאכ ,שאר יבאכ - ןיליפואית
.הנישב תוערפה ,זוכירב תוערפה ,טקש-יא ,תורבגומ
.2
ךשוממ לופיטב .ןושלה לע היירטפ ,שבי לועיש ,תודירצ :ףאשמב - םידיאורטס
,רוע תוירטפ ,רועב םינועצפ ,הנמשה ,רבגומ ןובאית :תוקירזב וא תוילבטב
לש יוכיד עיפוהל לולע הובג ןונימב .תרכוס ,םד ץחל רתי ,הביק ביכל הייטנ
יאוול תועפות .םידלי לצא הלידגב הטאהו (לנרדא) הילכה תרתוי תטולב
.םיבר תועובש לש ףוצר שומיש רחאל עיפוהל תולולע
.3
.לועיש ,יאוול םעט :םינילומורכ
.4
.הפב שבוי ,תורבגומ בל תוקיפד :םויפוטרפיא
.5
.לועישל יוריג :םיחייכמ
.6
.ןתש ןתמב תוערפה ,הפב שבוי ,םונמינ ,שוטשיט :םינימטסיה-יטנא
.7

המתסאב לופיטה רופישל םיעצמא
(Meter-dose Inhaler) ףאשמ
(Turbohaler) וברוט ףאשמ
(Diskhaler) קסיד ףאשמ
(Spacer) חוורמ
(Nebulizer) היצלהניא רישכמ

המילשמה האופרב םילופיט
םירקמבש ףא .ילנויצנבנוקה יאופרה לופיטהמ ותוהמב הנוש לופיט העיצמ המילשמה האופרה
יתלב המתסא לש םירקמב ,הלחמה יישק לע רבגתהל ועייס הלא לופיט תוטיש םימיוסמ
לופיט ידי לע בטיה ןזואמה ,הלוח לצא .הלא תוטיש לע קרו ךא ךמתסהל ןכוסמ תנזואמ
יוצר אל ,הרקמ לכב .לבוקמה לופיטל תפסות תווהל הלוכי המילשמה האופרה ,יאופר בקעמו
,בטיה םכתא ריכמה אפור םע ץעייתהל יוצרו ,תופורתב לופיט חוקיפ אלל קיספהל םעפ ףא
.(5) המילשמה האופרה לש םילופיטל םינופש ינפל

הנוזתהמ םילכאמ רפסמ דירוהל לכ תישאר איה המילשמה האופרב לפטמ לש תיסיסבה השיגה
,םייטתניס ןוזמ יפסותו םייוור םינמוש ,(ןבל חמקו רכוס) תומימחפ - המתסאב הלוחה לש
הטיח ליכתו תינגרוא היהת הנוזתהש יוצר .םייתוכאלמ םיקיתממו םירמשמ םירמוח ומכ
םתואל םג היגרלא תוקידב ךורעל בושחו דירואולפמו רולכמ םייקנ ויהי םימהש יוצר .האלמ
.םיינגרלא םניא רמולכ ,םיבוט םיבשחנה םילכאמ

וא הפה ךרד) תויחמצ תופורתו םימיזנא ,םילרנימ ,םינימטיו לש הכירצ ,םילער רוהיט
ןוזיא ,יעמב סנקיבלא הדידנק לש החימצב לשמל ומכ ,תורחא תוקלדב לופיט ,(תוקירזב
ומכ ,ףוגב היגרנאה ןוזיאל תוטיש וא תויתפואמוה תופורתב שומיש ,תילנומרוהה תכרעמה
.יעבטה לפטמה שומישל תופסונ תולועפ ןה ,הרוטקנופוקא

רפשלו ,םיליער םירמוחל הפישחה תומר תא דירוהל דעונ םילערה רוהיט תקינכטב שומישה
.ךשמהב ומצע תא רהטל אוה ויתוחוכב ףוגה לש ותלוכי תא

םירמוחמ עונמלו ףוגה תא ןיזהל םיניזמ םירמוחל רשפאל הדעונ לוכיעה תכרעמ תוליעפ
םירמוחש הרוק תחא אל ,יעמב הגיפס תויעב לשב .יעמה ךרד םדה םרזל סנכיהלמ םיליער
.ףוגב םיגפסנ םניא םיניזמ

.םדה םרזל עיגהל ,תולודג תולוקלומ ןוגכ ,םיליער םירמוחל רשפאמ (Leaky gut) ררוחמ יעמ
.המתסאה תא רימחהל תולולעה ,תויגרלא תויתקלד תובוגתל םורגל תולולע הלא תולוקלומ

דבכה תוליעפ קוזיח .ףוגה ןמ םילערה קוליס ךילהתב קלח לטונה רביא אוה ,עודיכ ,דבכה
.המתסאב םימוטפמיסה לש הבטהל םורתל קר הלוכי הנוכנ הנוזת ידי לע

םילוח םתואל היפרה תוטיש לעו ,המתסא ילוחל המיאתמה תולמעתה לע םג ץילמי לפטמה
.המתסא תפקתהל זרז םג תווהל הלוכיה ,הדרחמ םג םילבוסה

המתסאב םימילשמ םילופיט רקחמל זכרמ
האופר יניינעל דרשמה םקוה ,יאקירמאה סרגנוקהמ לבקתהש טדנמ תובקעב ,1992 תנשב
תואירב ינוכמ הנומשמ דחא - (National Institutes of Health) NIH-ה ידי לע תיביטנרטלא
קלח ,(Public Health Service) ירוביצה תואירבה דרשמל םיכיישה ,ב"הראב םיימואל
:תורטמה .יתלשממה תואירבה דרשממ
.םתוליעי תא עובקלו םימילשמה םילופיטה תא ךירעהל
.םוחתב ןימא עדימל השיג רוביצל רשפאל
.דועו םיקנעמ ,דומיל תוינכת - המילשמה האופרה םוחתב רקחמה תא םדקל

תאופר ,סדייא - תויפיצפס תולחמב םימילשמ םילופיט רקחל םיזכרמ 11 תמקה םזי דרשמה
.היגלונומיאו היגרלא ,המתסא ,באכ ,תויטמואר תולחמ ,תויורכמתה ,הנקיז ,םידלי ,םישנ

1995 תנשב םקוה היגולונומיאו היגרלא ,המתסאב המילשמ האופרב םילופיטה רקחמל זכרמה
םכסהה .ב"הראב המילשמ האופר יניינעל דרשמהו הינרופילק תטיסרבינוא לש הלועפ ףותישב
:זכרמה תורטמ .םינש עברא לש הפוקתל םתחנ
.היגרלאבו המתסאב לופיטל תושמשמה ,המילשמה האופרב לופיט תוטיש תוהזל
ולא תוטישב שומישב ןוחטיבהו תוליעיה תא ךירעהל ידכ םוחתב רקחמב ךומתל
.היגרלאבו המתסאב לופיטב
.בחרה רוביצלו םוחתב עוצקמ ישנאל ל"נה םוחתב עדימ ץיפהל

:ןניה תורטמה תגשהל םיכרדה
;המילשמה האופרה םוחתמ םילפטמו היגרלאו המתסא ילוח ברקב םירקס תכירע
לש רקחמה תודבעמב שומיש ;םוחתב םיינילק םירקחמ תכירעל םיקנעמ ןתמ
המתסאה אשונב ןימא עדימל הריהמ השיגל םינותנ רגאמ תריצי ;הטיסרבינואה
.היגרלאו

:םיאבה םיאשונה לע זכרמב הלא םימיב םילהנתמ םירקחמ
.הלק המתסא ילוחב תואירה דוקפיתו C ןימטיו תפסות
.המתסא ילוחב תואירה דוקפית לע יוסיעו הרוסרופוקא תעפשה
.םיאתל תוליערהו הזיתניסויבה לע תוטולבמ םייוצימו םייחמצ םייוצימ תעפשה
.חתמ ידי-לע תמרגנה המתסאל לופיטכ קבדיפויב
.תחשה תחדק לש םירקמל םיבשע ץימב שומיש ידי-לע היפרתונומיא

.34-37 'מע ,1998 טסוגוא ,הירוב לע תואירב .ןרק ,יאלוזא :רוקמ
טנרטניאב תיאופר תינעדימ הניה תרבחמה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תויגרלא לע דומלל

המטסאה זכרמ

תויגרלא אשונב םיחנומ ןולימ

Allergy, Asthma & Immunology News

Allergy, Asthma & Immunology Online


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©