תוימוהיז תולחמ תעינמל רידא ילכ - םינוסיח


1 ארגיא-ןמגיז הנדרי 'פורפ םע ןויאר
איבל לאומש :ןייאר

תוכזב םסרפתהש ,(1975-1889) עדונ יטירב ןוירוטסיה ,יבניוט ףזו'ג דלונרא
ונדמע רשאכ דורשל ישונאה ןימה ייוכיס יכ בתכ ,"הירוטסיהה ינפ" לודגה ורוביח
ונכפה רשאכ ,ונימיב רשאמ רתוי הברה םיבוט ויה ,םירמנ לומ הנגה ירסוחמ
?ןכ אל ,האופרה םלוע לע םג הכילשמ וז הרימא .ונמצע לומ הנגה-ירסוחמל
לע םג העד יל שיש ףא ,יתויחמומ םוחתבש עטקמל יתבושתב םצמטצא םירבדה עבטמ
ינב לש םהידי ישעמ םירבדה ראש לכו םירציימ ונאש קשנה ומכ ,תימלוע ללכה היפוסוליפה
ןכ םא קפתסא .יבניוט דלונרא ןוויכ םהילא ירהש - ונב עוגפל םג םילולע םקלחבש ,םדא
םיסנכנ ונא וב םגש םוחת ,םיקדייחו תוימוהיז תולחמ ונייהד ,ילש הנטקה םיהולאה תקלחב
.ונב עגופ רבד לש ופוסבש רורחיס והשזיא ךותלרתוי תמדקתמ האופרהש לככ .ידרוסבא עמשיהל הרואכל לולעה רבדב ליחתהל יואר ילוא
ביטייהלו םדא ינב רתוי הברה ליצהל תלגוסמ רישי לעופכו ,התוליעפ סופד תא תללכשמו
תיבב םיזפשאתמה םישנא .םילוחה יתבב םישכרנ םימוהיז רתוי ,לשמל ,ונל שי ןכ ,םמיע
עבונ הז .םוהיז והשזיא םע םילוחה תיב ילתכ ךותב ךבתסהל םילולע תחא הביסמ םילוח
השקה הלחמה ףרח הלוח םייחב ריאשהל םיחילצמש הדבועה ןמ לשמל ומכ ,תובר תוביסמ
.םייקדייח םימוהיז םע הכלהכ דדומתהל חילצמ וניא ופוגש ךכל תמרוגה ,לבוס אוה הנממ
הלוח .ולש תודגנתהה תלוכי תשלחנ ךכמ האצותכו היפרתומיכ לבקמה ןטרס הלוח ,לשמל ,ךכ
תיב ילתוכ ךותב םייוצמה םיקדייח ותוא םיפקות ,םילוחה תיבב זפשואמ אוהש העש ,הזכ
םיקדייחל האוושהב לופיטל םישק רתויו םיביצי רתוי ,םירבדה עבטמ ,הלא םיקדייח .םילוחה
םיחתפתמ ותביבסב זאו ,הקיטויביטנא רומאה הלוחל םינתונ זא .םילוחה תיבל ץוחמש
,םוהיז ידכ דע רורחיס תויהל הלולע האצותה .האלה ךכו האלה ךכו ,םידימע רתוי םיקדייח
ונאש תורצל הנטק המגוד קר וז .םלוה לופיט ונידיב ןיא םדגנש םיקדייח קלח םילטונ ובש
,ןהב ךרבתהל אלש ,ונידי ישעמ תורצ לש תופסונ תואמגוד הברה ןבומכ שי .ונמצעל םישוע
בוט אוהש השעמ לש יאוול רצות םהש וא הבוט הנווכ ידי לע ךרדומ לודגה ןקלח םא םג
.ודוסיב

,לועישב ,תלזנב ,םוחב םיאטבתמה ,תונוילעה המישנה יכרד לש םימוהיזה תיברמ
ידי לע םימרגנ םירקמה טועימ .(םיסוריו) םיפיגנ ידי לע םימרגנ ,'דכו תודירצב
ידי לע תומרגנה תולחמה ומכ אלש ,םמצעמ םיפלוח םיילאריו םימוהיז .םיקדייח
ותוא ןיבל ילאריו םוהיז ןיב לידבהל ולכוי תוטוידהש ךרד הנשי םולכ - םיקדייח
?םיקדייח ידי לע םימרגנה םירקמ טועימ
דחוימב ,רורב לדבה שי ,לודגב ,לבא ,לידבהל ולכוי תוטוידה םג היפל החוטב ךרד ןיא
ימ יכ רמוא אל הז .תיסחי םילק םיילאריווה םימוהיזה .המישנה יכרדב םימוהיזב רבודמשכ
הב תוארל יאשר וניא תעפש ול שיש ןוויכמ באוד ופוג לכו ,תרומרמצ ,הובג םוח ול שיש
תקלדמ הלק רתוי הלחמ וז ,רוביצה ללכ לע םילכתסמש ימ יניעב ,תאז םע .הלק אל הלחמ
הזו לוחכ השענ אוה ,המישנ רצוק עיפוהל לוכי ,לעתשהל ליחתמ הלוחה הבש ,לשמל תואיר
עדיש ,םילוחה תיב ילתוכל ץוחמ םדאל חוטב םשרימ יתחתמאב ןיא ,םוקמ לכמ .םייח ןכסמ
םיריכמ ונאש םיליגרה םירבדה ,יללכ ןפואב ,לבא .יקדייח יתמו ילאריו אוה םוהיזה יתמ
.םיפיגנ ידי לע בורל םימרגנ הלא - תרומרמצו הובג םוח ילב ןורג באכ ,תוננטצה ומכ
תורבוע הלא תולחמ .סוריוה תא ףקותש לופיט ןיא המישנה יכרד לש תוילאריו תולחמב
,םייטמוטפמיס םילופיט הלא אלא אפרל ודעונ אל םילוחל תונתינה תופורתהו ,ןהילאמ
תא תרחא וא וז הדימב רפשלו םימוטפמיסה תא תוהקהל םתרטמו ,םתוא םיריכמ ונלוכש
דגנ והשמ םיחקול ףוגה באוכ םא ,לומקא םיחקול ,הובג םוח לש הרקמב ,לשמל ,ךכ .השגרהה
.'דכו םיבאכה

?םהשלכ םיכוביסל םורגל םילולע המישנה יכרד לש םיילאריו םימוהיז םאה
תויהל םילוכי ,הליהקב ץופנ יפיגנ םוהיז לש תיסאלק המגוד ילוא וזש ,תעפשה תלחמל
אלל הנממ אירבהלו תעפשב םילוח תויהל םילוכי םינומה .םיחיכש םניא הלאש םגה ,םיכוביס
םהל שיש םילוח ללכ ךרדב ,ןטק רועיש לצא .ןהשלכ תובקע ריתות הלחמהש ילבו ךוביס םוש
םייוצמ הלא םילוח .םיכוביס תויהל םילולע ,בל ימומו האיר תולחמ דחוימב ,עקר תלחמ
לש רתויב חיכשה ךוביסה הזש ,תיקדייח תואיר תקלדב לשמל ךבתסהל הלודג רתוי הנכסב
.אפורל תונפל טלחהב ץלמומ זא וא ,רומח רתוי תצקל הנתשמ תעפשה ךלהמ רשאכ .תעפש
תועצמאב לופיט תבייחמה תיקדייח תואיר תקלדב רבודמ הזכ הרקמבש ןכתיי דואמ
הבושת ונל ןיא העש יפלש ,םירידנ רתוי םיכוביס םג שי .הנכסב הלוחה תרחא ,הקיטויביטנא
,הרוק הזשכ לבא .דואמ םירידנ ונרשואל םהש ,בלה רירש תקלד וא חומ תקלד ומכ ,םהילע
,ךמות לופיט םהל םיקינעמו םילוחה תא םיזפשאמ ונא םנמא .םהילע הבושת ונל ןיאש טעמכ
.הלא ןיעמ םיכוביסמ םירטפנ םג םילוח לבא

?םידלי לצא םיכוביסה םהמו
םניא םידלי לצא תעפשה יכוביס - םידלי תאופרב תיחמומ יניאו - תעגמ יתעידיש המכ דע
.םירגובמ לצא םיכוביסהמ םתוהמב םינוש

םג הל שי ךא ,םיקדייחב םנמא תעגופ ,תופורת תצובקל ללוכ םש איהש ,הקיטויביטנא
ינפב תודימע ןמזה ךשמב ושכר םיקדייחהמ קלח תוחפלש םג המ ,יאוול תועפשה
?םירבגתמ דציכ - תרחא וא וז תיטויביטנא הפורת
קזנה ןיבל היופצה תלעותה ןיב תעד לוקיש תשרוד ,ןיבהל בושח ,האופרב הטלחה לכ טעמכ
לש תרחא וא וז הדימ םהב ןיאש ,יאופר לופיט ןיאו הפורת ןיא ,יתנבה בטימל .ילאיצנטופה
לצא ,הקיטויביטנא לש םיוסמ גוס םילטונ םדא ינב רשאכ .םיזוחאב אטבתהל לוכי הז .קזנ
וא הליחב תצק ומכ ,ילוא תויתועמשמ אל ןקלחב ,יאוול תועפות ולא יא ויהי םכותמ קלח
לושלישב אטבתי רבדהו ,רומח רתוי תצק תויהל לוכי הז םירחא לצא ;ןובאית רסוח תצק
.םייח תנכסמו השק תיגרלא העפותב יוטיב ידיל אובל לוכי רבדה םירחא לצאו ;תואקהו
תיקדייח הלחמ שי והד ןאמל םא .הקיטויביטנאב לכשומ שומישל תעדונ הבר תובישח ,ןכל
ונממ התוא עונמל םילוכי ונניא .הקיטויביטנא ול תתל םיבייח ונא ,תואיר תקלד ומכ
.תנכוסמ לוכיבכ איהש ןוויכמ

תויהל תולוכי ובש ,ישיא-יטרפה רושימה :םירושימ המכו המכב איה הקיטויביטנאהמ הנכסה
רושימב ןיידע ,תרחא הנכס .ןכל םדוק יתנייצש יפכ ,הקיטויביטנאהמ יאוול תועפות הלוחל
,ללוחתהש יונישב שיגרמ וניא הלוחה .ףוגה לש םיקדייחה תייסולכואב יונישה איה ,ישיאה
אוהש ולשמ םיקדייח תייסולכוא שי ונתיאמ דחא לכל .שחרתה אל יונישהש רמוא הז ןיא ךא
לש םיחתפה לכב ,םיקדייח שי הפב ,בורל םיקדייח שי לוכיעה תכרעמב .םולשב התיא יח
םתוא ,הקיטויביטנא חקול אירב םדאש העשב .םיקדייח שי רועה ינפ לע ,םיקדייח שי ףוגה
,ךכ .הקיטויביטנאל םיביציש הלא םיראשנו ,םימי המכ ךותב הגרדהב םינתשמ םיקדייח
.הקיטויביטנאל תושיגר ןניא תוירטפהו ,תוירטפ םגו םיקדייח םג שי ונלש רועה לע ,המגודל
רבד שממ הז .תעבטה יפ רוזאב דרגל םרוג הזו ,םיקדייחל תיסחי תוברתמ תוירטפהש אצוי
יפ רוזאב דרג ול שי עובש רובעכו ,ןורג תקלד ללגב הקיטויביטנא חקול םדא ןב .ימוי םוי
,יאוול תועפות שי ישיאה רושימב ,ןכ יכ הנה ."שאר ומירה" םש תוירטפהש ןוויכמ ,תעבטה
רושימב הז בושח תוחפ אלש המו ,ףוגה לש תילמרונה הייחמצה יוניש שי ישיאה רושימב
ךותב דחוימבו םילוחה תיבל ץוחמ םג ,ונלש הביבסב םישנא רתויש לככ .יללכה יגולוקאה
םיזפשואמ ןהבש תוקלחמב ומכ ,יללכ ץרמנ לופיט ומכ ,תושיגרה תוקלחמב ,םילוחה תיב
םיקדייח הביבסה התואב םיחמוצ - תרוקיב ילב תוקיטויביטנא םילבקמ ,םיגולוקנוא םילוח
וא ,םילוחה תא םיפקות הלאכ םיקדייחשכו .הקיטויביטנא ינפב םידימע רמולכ ,רתוי םיביצי
תיטויביטנא הבושת ונל ןיאש םיקדייח םע םימוהיז לש לטובמ אל רפסמ ינפב םידמוע ונאש
.תונורחאה םינשה רשעב דחוימב הססבתהש תוחתפתה וז .םרובע

תמרוג ,תלעות האיבמ איהשמ רתוי הקיטויביטנאה יכ םינעוטה שיש הביסה יהוז ילוא
.קזנ
םג תמרוג האיבמ איהש הברה תלעותה דצב ,הקיטויביטנאה .תמא .וז הנעט םע ההדזמ אל ינא
םע .הקיטויביטנאב שמתשהל אלש תפרוג הטלחהל עיגהלו ףחסיהל ןיא םינפ םושב לבא .קזנ
,רמולכ .הקיטויביטנאב תוחפ רשפאש המכ שמתשהל שיש םיסרוגה לגדה יאשונמ תחא ינא ,תאז
זא וא ,ןכ םאו ,הקיטויביטנאב שמתשהל ללכב םא תעד לוקיש הברהל שרדיהל הרקמ לכב
.רשפא קרש לככ םדקומ לופיטה תא םייסלו ,חווט-תבחר אלו חווט-תרצ הקיטויביטנא תתל
רתויל הקיטויביטנאה לש החוכ תא רמשל ילוא רשפאתש תוינידממ בושח קלח איה וז השיג
.םינש

?רצונש רסחה ןורתפל םירקוחהו םינעדמה לש םתמורת יהמו
וליחתהשכ .1997-1947 ,הנש םישימח לש "תדלוה םוי" התע תגגוח הקיטויביטנאה תפוקת
ןימה ינפב חתפנ יתועמשמ דואמו שדח ןדיעש קפס לכמ הלענ היה הקיטויביטנאב שמתשהל
לסחל ונידיב הלעי דחוימב בר אל ןמז ךותב יכ ונימאהש ימ םג ויה ןמז ותואב .ישונאה
םיקדייחהש רבתסמ .הרק אל הז ,רעצה הברמל ,לעופב .תויקדייחה תולחמה תא ילאטוט לוסיח
םיקדייח שי יכ ,ררבתה רצק ןמז קרפ ךותב .רתוי הברה ילוא ,ונתיאמ םימכח תוחפ אל םה
םינש ךשמבו ,"םיבוט םידלי" ויה םירחא וליאו הקיטויביטנא ינפב תודימע וחתיפ דואמ רהמש
םישולש ךשמבש םיקדייח שי .ןסוח םלועל אל ,לבא .הקיטויביטנאל םישיגר וראשנ תוכורא
תודימע וחתיפ תונורחאה םינשה םירשע-רשעב קרו ,הקיטויביטנאל םישיגר ויה רתויו הנש
,עודיה ןעדמה לש וירבד ותמאתי יכ ,ששח ררועמה בצמ ינפב םידמוע ונא םויה .הינפב
.םיקדייחה ייחב תפלוח הדוזיפאכ ןיוצת תושונאה וליאכ ,תויניצ ץמשמ רתוי הברהב ,עבקש

?וז הבואכ היעב םע רקחמה דדומתמ דציכ ,תאז לכבו
ונתנ תופורת תורציימה תורבחה .םיקדייחהמ קלחל קר תובוט ויה תונושארה תוקיטויביטנאה
70 -הו 60 -ה תונשב לבא ,וחכש םיבר ילוא .יטויביטנאה רקחמה אשונ לכל הרידא הפיחד
םהו םיבוטה תא ונרחב םהמש ,םישדח םירישכת םיעברא ףא וא םישולש-םירשע קושל ואצי
,םישדח םירישכת תוחפ הברה ואצי תונורחאה םינשה רשעב .הקיטויביטנאה קושב ודרשש
םירושעב רשאמ הברהב הנטק םיפסונ םיקדייח ינפמ ונלש תוננוגתהל םהלש המורתהו
תוצירפ ויהי ןכ םא אלא ,הארנה לככ ,תחופו ךלוה הז לע רבגתהל ונלש חוכה .םימדוקה
.תועודי ןניא העש יפלש ,ךרד

?תויקדייח תולחמ ינפמ םינוסיחל סחיב ךתדמע יהמ
תומיוסמ תולחמ .תוימוהיז תולחמ תעינמל ותובישחב רידא ילכ םה ,יתעד תוינעל ,םינוסיח
,םהב שמתשהל םיפיסומ ונא .הנוילע תובישח םינוסיחל שי .םהל תודות הירוטסיההמ וקחמנ
.ןתובישחב תואילפמ שממ תואצותהש ןוויכמ

?לשמל
לע הזרכוהש הדיחיה הלחמה וז .תורוחש תועובעבא ,לשמל ,ךכ .טלחהב שי תושיחממ תואמגוד
;וז הנינרמ האצותב דבכנ קלח שי ןוסיחל .םלועה ןמ הדחכנכ ימלועה תואירבה ןוגרא ידי
ןוגרא ידי לע הזרכוה אל איה .חתופמה םלועהמ לילכ טעמכ המלענ םידלי קותיש ומכ הלחמ
יברעמה םלועב םיעיפומ ןיידעש םיטעמה םירקמהש ןוויכמ ,הדחכנש הלחמכ ימלועה תואירבה
םרוג אוה ןתינ אוה םהל םידלי ינוילימ הברה ןיבמ םידדוב םירקמבש ,ןוסיחה ןזל םירושק
םויה קחרי אלש ןכתיי דואמ ,םרב .חתפתמה םלועב תמייק הנדוע איה רעצה הברמל .הלחמל
תונורחאה םינשה שמחמ המגוד דוע ךל ןתא ;חתפתמה םלועב םג התדחכהל עיגהל היהי רשפאש
שיו) "הזנאולפניא סילפומה" םשב קדייח ידי לע תמרגנ איה .תוקונית לש חומה םורק תקלד -
הארנכ .תוקונית ףקות הז קדייח .("סוריו הזנאולפניא" םשב תעפשה ףיגנמ תאז לידבהל
.םירגובמ תיסחי טעמ ףקות אוהו ,יעבט ןפואב םינסחתמ ונא תונושארה ונייח תונש ךשמבש
םיוסמ רועיש םע השק הלחמ ,תוקוניתב חומה םורק תקלדל תחא רפסמ יארחא היה הז קדייח
יברעמה םלועב שרתשה 1994 תנש זאמ .םייחב םיראשנש הלא לצא םג םיכוביסו תוומ לש
הרידא הדירי המשרנ ,םנמאו .תועראה תומוקע רחא הדמתהב םיבקוע זאמו ,ודגנ ןוסיחה
םרטב ומכ אלש ,חומה םורק תקלד םע קונית םויכ םישגופ אלש טעמכ .םירקמה תוחיכשב
תורשע המכ ויה ץראה לכבו ,הנשב םירקמ השיש-השימח ויה ונלש דסומב) ןוסיחה גהנוה
.(הנש ידמ םירקמ

תומייאמו תורזוח ,תפחש תמגוד ,רבעה תלחנ ןה יכ ונימאה םיברש תוימוהיז תולחמ
הנעמ ךכל שי םאהו הביסה יהמ - ישילשה םלועל תוכיישה תונידמב קר אלו ,ונילע
?םלוה
,ןוסיחב שומישה קספוה הנש 20-15 ינפל .ויד ליעי אל אוה ךא ,ןוסיח שי תפחש דגנ םג
ןוסיחה תא קיספהל טלחוה םירחא וא הלאכ םילוקישמ .םינש תורשע הברה ךשמב חוור היהש
םע 2000 תנשל עיגנ יכ ןימאה ימלועה תואירבה ןוגראש הפוקת התיהו ,יברעמה םלועב
תלחמל תיקלח רשקנש רבד ,היפ לע הרעקה הכפהתה 80 -ה תונשב .תפחשה תלחמ לש הדחכה
ילוחש ןכתיי .סדייא ילוח םניא םיבר תפחש ילוח ןכש ,טלחומ ןפואב אלו תיקלח - סדייאה
עיגנ אלש ונל רורב רבכ םויה ,םוקמ לכמ .תפחשה תלחמ לש שדחמ גושגישל ואיבה סדייאה
המוקעב רעצה הברמל היוצמ הלחמה תוחיכשש אלא ,2000 תנשב קר אל תפחשה תדחכהל
.ןוסיח לע ךכ לכ אלו םיעגמב לופיט לעו םדקומ יוליג לע התע תססבתמ העינמה .הלוע

םיעסונהמ המכ קיבדה ,סוטמב ץראל עיגהש ,החותפ תפחשב הלוח יכ ונעמש ןמזמ אל
עיגהל לולעש ןפואב םירחא וקיבדי הלאש הנכס תברוא םולכ .סוטמ ותואב
?הימדיפאל
.הקבדה לש תישממ הנכסב ויה וביבס ובשיש םישנאה ,לעתשה החותפ תפחש םע שיאה םא

.האלה ךכו םירחא קיבדהל םילולע הלאו
,רמולכ .םילא ךכ לכ וניא ,ונחומב רייטצמש המל דוגינב ,קדייחה יכ רוכזל ךירצ לבא .ןוכנ
,וקבדיי סוטמ ותואב ויהש הלאמ םיוסמ זוחא .קבדייש חוטב אל ,קדייחל ףשחנ אירב םדאשכ
רמאנ םא .הלחמ ינמיס ואריש ילבמ םבריקב קדייחה תא רומשל םייושע וקבדנש הלא םגו
הליעפ הלחמ וחתפי םהמ 20 קר ,םפוגל קדייחה תא וטלק םהמ 200 -ו ופשחנ םישנא ףלאש
,ועגפנש הלא ללכמ .הלחמה תא חתפל םילולע םהמ הרשע דועו ,תונושאר םייתנש-הנש ךותב
הובג רתוי ןוכיסב םייוצמ ,םיקדייחל םהלש תודגנתהה תלוכי תא אכדמה לופיט םילבקמש ימ
.תפחשה תלחמ תא חתפל

ףקתנש ימ ידידל ךא ,הנכס חווטב םייוצמ לש דואמ ךומנ זוחאב רבודמ הרואכל
דוע רעזמל ידכ תושעל יואר תאז לכב המ זא .100% לש ןוכיסב רבודמ הלחמב
?ןוכיסה תא רתוי
רמוח תצק םיקירזמ - ירוע ןיחבת שי .תוקידב שקבלו אפורל תונפל ךירצ ףשחנש עדויש ימ
ריכמ ףוגהש רמוא הז ,םיקדייחל הבוגת שי םא .םיקדייחל הבוגת שי םא םיאורו רועה ךותל
ןימזהל ,הזח ימוליצ ול תושעל ,הלוחה ירחא בוקעל ךירצש איה תועמשמה .קדייחה תא רבכ
שיש םיאור םא .הנשל תחאו הנש יצחל תחא ךכ רחא ,םישדוח השולשל תחא תוקידבל ותוא
הבוגתה רבעבש םיעדוי םא ,ענומ לופיט םינתונ םימעפל .לופיט ול םינתונ הלחמל םינמיס
ינמיס הארמ אל ךא ,קדייחה תא טלק שיאה ,רמולכ ,תיבויח איה תעכו תילילש התיה תירועה
.דיתעב הלחמה תא חתפי אלש ידכ ,הנש יצחכ ךשמב יתפורת לופיט ול תתל רשפא .הלחמ

?תפחשה לש תללוכ הרבדהל הביטקפסרפה יהמו
ןויסינו םיעגמ ירחא בקעמ ,םיפשחנה תקידב איה יברעמה םלועב םויה תחוורה תוינידמה
.הלחמה םע םויה דדומתהל רוביצה תאופר לש ךרדה וז .הלחמה לש םדקומ יוהיזל

?ןוסיח תועצמאב הלחמה תא ירוירפא עונמל םיסנמ אל ,רמולכ
ללכל ותוא םינתונ ויהש קפס ילב ליעי ןוסיח ונתושרל דמע ול .הזכש ליעי ילכ ונל ןיא
.הייסולכואה

?תבהצ תמגוד ,תוימוהיז תולחמ ינפמ םיננוגתמ דציכ
ינפ תא םינשמ םינוסיחהש יתרמאשכ .םינוסיח המשש הירטמ התוא תחת ונא הז הרקמב םג
ןוסיחה רצונ הדגנש תבהצה .תבהצ יגוס המכ שי .הז ןיינעל םג יתנווכתה הירוטסיהה
םידלונש תוקוניתה לכ תא םויכ םינסחמ הדגנש ,B תבהצ איה ירוטסיה ןפואב ןושארה
דחוימב ,רתוי םירגובמ םישנא .אבה רודב הירוטסיהה ינפ תא הנשיש רבד ,יברעמה םלועב
תחא וזש - םילוחב ויה ילואש םיטחממ םירקדנה ,םילוחב םילפטמש יאופרה תווצה ישנא
ונאש הלחמ לש המגוד וז .וקבדיי אלש ידכ ,םינסחמ הלא תא - B תבהצ לש הרבעהה יכרדמ
דגנ ןוסיח שומישב לחוה תונורחאה םייתנש-הנשב .ןוסיחה תועצמאב הילע רבגתהל םיחילצמ
.יאופר תווצ תלחמ רתוי איהש ,B תבהצ רשאמ יללכה רוביצה תלחמ רתוי איהש , A תבהצ

?A תבהצ דגנ רוביצה ללכ תא םינסחמ
לש תוינידמ ןיא ןיידע ,ןוסיחה לש וריחמ ללגב וא ,תיסחי שדח ןוסיחב רבודמש םושמ ילוא
תגשגשמ A תבהצ .הובג ןוכיסב הייסולכוא ןוסיחמ םיליחתמ לבא .הייסולכואה ללכ ןוסיח
דגנ שדחה ןוסיחב םילייחה תא ןסחל םיליחתמ אבצבש ךכ ,הדורי הנייגיה לש םיאנתב
.A תבהצ

?B תבהצב םילוחה לש םרפסמ הנורחאב הלוע ךתעדל עודמו
ןיטולחל יקנ יוריעכ ןתינש םדה םויהו - םיטחמו םד יוריע לשמל ומכ ,םדב תרבוע B תבהצ
,םיטחמ .תופישחה רפסמ לדגש םושמ ילוא ?תורבגתה שי עודמ .ינימ עגמבו - חוטב ירמגלו
.B תבהצב םילוחה רפסמ לודיגב קלח שי תינימה תונריתמל םג ילואו םינמוקרנ

?תוחתופמה ברעמה תונידמל האוושהב תוימוהיז תולחמ תניחבמ לארשי לש הבצמ והמ
.הגילב הנושארה הצובקב טלחהב ךא ,הגילה שארב אל .בוט םוקמב םידמוע ונאש הרובס ינא
הימדנא תניחבמ .הנושארה הרושב קפס ילב תבצינ לארשי תוימוהיז תולחמב לופיטה תניחבמ
,םייח יאנת לש הנייגיהל ןקלחב תורושקה ,תוימוהיז תולחמ לש (תיטיא תימוקמ תוטשפתה)
היוצמ לארשיש רמול רשפא .הנושארה הרושב אל ילוא ךא ,הנושארה הצובקב םידמוע ונא
.הלעמל בוט םוקמב

ךל שי םאה .םיקדייחה ייחב הדוזיפא תושונאה - תיניצה הרימאה תא םדוק תרכזה
?ימיטפוא רתוי רסמ
.תווקל קר רתומ ,אבנל השק דואמש ךכ ,םירוטקפ הברהב רושק רבדה .יעבטמ תימיטפוא ינא
עדמה ישנאש ןכתיי טלחהב לבא .הקיטויביטנא ונל ןיא םדגנש םיקדייח רבכ שי םויה
הנוש ךרד אצמית ילוא וא ,םידימעה םיקדייחה לע ורבגתיש םירישכת חותיפל ועיגי רקחמהו
,םינוסיח וא תיטנג הסדנה ילוא .הקיטויביטנאמ הנוש ךרד ,םיקדייחה םע דדומתהל ירמגל
דחכיי ישונאה ןימהש תבשוח יניא .םיניסחה םיקדייחה דגנ הבוט הבושת אוצמל וז ךרדבו
ןמז לש הלאש אלא וז ןיאו ,תושדח תודדומתה יכרד ואצמייש החוטב ינא .םיקדייחה ללגב
.דבלב

םיילוש תרעה
ארגיא-ןמגיז הנדרי 'פורפ
.1
תיבב הדמל ;ביבא לת יאופר זכרמב ןתעינמו תוימוהיז תולחמל הדיחיה תלהנמ
האופרב התחמתה ;םילשוריב הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש האופרל רפסה
המלתשה ;ל"ז לפג רדנסכלא 'פורפ לש ותכרדהב ביבא לת יאופר זכרמב תימינפ
ךמסומ) M.P.H ראותב הכמסוה ;ב"הרא ,יסר'ג וינ קרא וינב תוימוהיז תולחמב
רלקאס ש"ע האופרל הטלוקפב רבח רוספורפ ;םילשורי הסדהב (רוביצה תואירבב
.ביבא לת תטיסרבינואב

.20-23 'מע ,1998 ראורבפ ,הירוב לע תואירב :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תוימוהיז תולחמ דגנ םינוסיח לש תוחתפתה

םיפיגנו םיקדייח - יגולויב ןוויג

Emerging Infectious Diseases Home Page


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©