תימוהיזה האולחתב היילעה םולבל רשפא


1 ןד לאכימ 'פורפ םע ןויאר
איבל לאומש :ןייאר


חרואב םימי ךיראהש ,(1892-1809) 19 -ה האמה ןב ילגנאה ררושמה ,ןוסינט .א
קרו ,שבוע לבת הסכתת לבל ,תומל םינקזה לע :בתכ ,ותפוקתל תיסחי יתועמשמ דואמ
חרכה אלא םיפילחמ ונל שיש דבלב וז אל ,הטושפ רתוי ןושלב .בוש חימצת רבעה תא
םע תובשייתמ ןניא תוומה בוכיע רבדב תויסטנפה ,רמולכ .ונתוא ופילחיש אוה
אל ןאכ .םייחה תוכיאל רשאב רבדה ןכ אל .תושונאה לש התומדקתה םעו התבוט
םע דדומתמ דציכ - דמועה לע ץורפה בר ןיידע הז הדשבו ,תושגנתה םוש תמייק
?תוימוהיז תולחמל החמומ וז היגוס

לככ עונמל המגמב ,תענומה האופרה לע שגד רתוי םישל םירומא ונא .קפס לש לצ יבילב ןיא
רשפא יא ןוסינט ירבדכ רשא דועב ,רמוא הווה .םייאופרה םימוחתה לכבו תולחמ רשפא קרש
אולמ תא ךילשהל ,יוצר דואמ םג תירשפא טבמ תדוקנ לכמו ,רשפאש ירה ,תוומה תא בכעל
יכ ןייצל רתוימ אל ילוא .םייחה תוכיא רופישל םורתל םג אליממו ,תולחמ תעינמ לע בהיה
הכומנ הרבחלו תכרעמל התולע םגש אלא ,םייחה תוכיא תא תרפשמש קר אל וז ךרדב הכילה
הז םוחתב .האופרה לש יתעינמה ביכרמב םיבאשמו ץמאמ רתוי עיקשהל יאדכ ,רמולכ .רתוי
,תרכומו העודי וז המורתש הארנו ,םורתל המ הברה תוימוהיז תולחמב םיקסועה םיאפורל שי
לש ירקיעה יוטיבה יכ ןיוצי .םינורחאה םירושעב התוליעי תא השעמל הכלה החיכוה ףאו
רשפאש רמוא םא םיזגא אל ילוא .םינוסיחה אוה תוימוהיזה תולחמה םוחתב תענומה האופרה
הללוחש הכפהמה ,לשמל ,ומכ ,האופרה םוחתב תוירקיעה תוכפהמה תחא תא םינוסיחל סחייל
םילימ ריבכהל ךרוצ ןיאש ירה ,םידליה ןוסיח תא השחמה ךרוצל חקינ םא .הקיטויביטנאה
,הרגישל םייתניב ךפהש ,םידליה ןוסיח .הזמ האצותכ החמצש הברה תלעותה תא ריבסהל ידכ
אוה בוט תוחפ דקפתמ םגו רכומ תוחפש המ .ךכש בוטו ,םינש תורשע רבכ הבר החלצהב לעופ
הייסולכואב התומתל תוירקיעה תוביסה תחאש םיעדוי ונא .םירגובמה ברקב םינוסיחה אשונ
םיירקיעה םימרוגהמ םיינש .תואיר תקלד איה - תינשמ הביסכ וא תינושאר הביסכ - תרגובמה
םנשי הלא םימרוג ינש דגנכ .הזנאולפניאה סוריוו קוקומלפה קדייח םה תואירה תקלדל
םישענש יפכ ףקיה ותואב םימשוימ םניא םהש איה הרצה ,לבא .ידמל םיליעי םינוסיח
ברקב םינוסיחה .'דכו וילופ ,תבצח תעינמל ןוסיח המגודל ,םידליה לצא םינוסיחה
קר אל םהש תוירקחמ תוחכוהו תויודע קיפסמ שיש תורמל ,ודסמתה אל תרגובמה הייסולכואה
לש זופשיאב לופיטה תויולע תא םידירומ םג אלא וז הייסולכוא לש םייחה תוכיאל םימרות
,תכרעמל ילכלכ חוור םגו תמלוה תיאופר הרטמ םג םיגישמ הז הרקמב ,רמולכ .הייסולכוא
.רוגשו לבוקמ רבדל םינוסיחה וכפה אל תאז לכבו


תינוינשו תינושאר ןוסיח תבוגת

ילואו םינוסיחב בר ךרע ןיא םתעדלש ,המילשמ האופרב םיקסועה הלאל בישת המו
?םיליעומשמ רתוי םיקיזמ וליפא םה
תתימ תומאו ייח ימי בור אירב ראשאש יל חטבומ היה םא םינוסיחל דגנתמ יתייה ינא םג
תקלדש םיעדוי ונא ,לעופב .תואיצמהמ דואמ הקוחרה היפוטוא וזש ןבומ .הטימב הקישנ
,השישקה הייסולכואה לש הובג זוחא תולטוקש ,תויתועמשמ רתויה תולחמה תחא איה תואיר
,ןוסיח ןתמ אוה הלחמה תעינמל םיליעי רתויה םיעצמאה דחאש ירה ,ףרוחה תנועב רקיעב
.תעפש דגנ ןוסיח םגו

?םידליל םג
תוינורכ תולחמ םע םישנא םה תעפשהמ םילבוס רקיעבש ימ לבא ,העינמ ןיא תינורקע
ליעי ןוסיחה רומאכש ףא ,הלא תויסולכואל ץמאמה רקיע תא דקמל יוצר ןכ לע .םירגובמו
.הייסולכואה ללכל

יכרד םוהיזל ללכ ךרדב תומרוגה ,תוילאריו תולחמל תדעומ הנוע אוה ףרוחה
םיליעיה יופירה יעצמא םהמ - לועישבו תלזנב אטבתמש המ ,תונוילעה המישנה
?תוננוגתהו העינמ יכרד םנשי םאהו ,רתויב
ליעי דואמ ןוסיח ונל שי ןאכו - ינוסיחה ביכרמה ןיינעב םדוק יתרמאש המ תא בוש ריכזא
םימרוגה םיפיגנה רתי לכ .תעפשה ףיגנ אוהש ,הז םוחתב רתויב ינלטקהו יתייעבה ףיגנל
.תעפשה ףיגנמ םיינלטק תוחפו םייתייעב תוחפ ללכ ךרדב םה המישנה יכרדב תוקלדל
תולחמ הברה יבגל ןוכנ הזו ,ךכל ףסונב .ירקיעה םרוגל תינוסיח הבושת ונל שי וז הניחבמ
תופיפצ תעינמ ,םירוגמה יאנתב רופיש ,םייחה תוכיאב רופישב עייתסהל רשפא ,תוימוהיז
הלאה םיפיגנה ידי לע תמרגנה האולחתה תעינמל םורתל םילוכי הלא לכ .םירדחה ךותב
.המישנה יכרדב רקיעב םירבועש

ףרוחב רתוי םיצופנה ,םימיוסמ םיסוריו ידי לע תומרגנ המישנה יכרד תולחמ
רדגב ןה םאה - םילעתשמו םישטעתמ לש םתרבחב םיאצמנש ימ תא רקיעב םיפקותו
?תדוכלמה ןמ ץלחהל רשפאש וא םימש תרזג
דחא םרוגל רקיעבו קר ןוסיח ,יתרמא רבכש יפכ ,ונל שיש ןוויכמ ,רשפא יא שממ ץלחהל
ללכ ךרדב .המישנה יכרדב םימוהיזל םימרוגה םיסוריו לש םיגוס תואמ אל םא תורשע ךותמ
,תעפשה ףיגנל ומכ תושק תועפשה ןיא םירחאה םיסוריווה בורל ןכש ,דרטימב רקיעב רבודמ
רבעמ ,קשמל תולעו הדובע ימי ןדבואב םג יוטיב ידיל אובל הלוכי םהב האולחתה יכ םא
תמר רופישמ דבל ,וז האולחת עונמל רשפא יא ,רומאכ .הלוחה לש תישיאה תומיענה-יאל
ונל שי יכ תעדל יואר ינש דצמ .םיסוריו לש םתועיגפ םוצמיצל םג םורתל היושעה ,םייחה
הברה ףקיהב התוא םשייל אוה ךירצש לכ .רתויב יתייעבהו ירקיעה סוריוול הבוט הבושת
.הז סוריול רתויב תועיגפה ןהש תויסולכוא ןתואב רקיעב הדקמלו ,בחרנ רתוי

הייסולכואה לכ תא ןסחל תילכלכ םלתשמ רתוי םג ילואו םכח רתוי אל םולכ
?האולחתה תא םצמצל ידכ ףרוחה תליחתב
ללכ ןוסיח .םישגהל תלוכי ןיבל תושעל ןוצר ןיב לידבהל שי ךא ,יוצר דואמ היה הז
דומעל הלוכי הנידמהש חוטב אל ללכו ,ידמל הדבכנ תיפסכ האצוהב ךורכ הייסולכואה
תברואה הנכסה תמגודכ ,הדימ התואב תעגפנ הייסולכואה לכ אל ,ןכ לע רתי .תללוכה תולעב
ןוסיחמ התוחפ הייסולכואה ללכ ןוסיחל תילכלכה תלעותה ןכל .הובג ןוכיסב םייוצמש ימל
םירגובמ םישנא לש תויסולכואב רקיעב םיזכרתמש הביסה וזו ,רתויב תועיגפה תויסולכואה
.תוינורכ תולחמ םהל שיש ימו

לשמל ךכ - תיאופר היגולונכטויבב המישרמ תומדקתה המשרנ תונורחאה םינשב
םינש ינפלש המו ,קנע ידעצב איה תומדקתהה .בל-תייגרוריכב תאש רתיבו היגרוריכב
אל הזה רבדכ .תואיצמהמ קלחל רבכ ךפה ,ינוידב עדמכ וא םולחכ הארנ תובר אל
ונרבס ונמותלש תולחמ וליפא ,הזמ רתוי .תוימוהיז תולחמב ,םשרתמ ינא ,הרוק
?הרוק הז עודמ - ונתבוטב אלש "תובככמ"ו תובש ,תפחש תמגוד ,םלועה ןמ ודחכנש
תורגסמ ויה תובר אל םינש ינפל דע .ונלש רתי תוימיטפואמ ,ראשה ןיב ,עבונ הז רבד
,הליעפ דואמ הרוצב וזכרתה הלא תורגסמ .לשמל תפחשב ,לופיטה יאשונב וקסעש תודחוימ
תיביסנטניאה תוליעפה תואצות ,םנמאו .תפחשה תעינמ לש יפיצפסה םוחתב ,תיביסרגא וליפאו
הקיטויביטנאה תוכזב ןבומכ תאזו ,הלחמב תיטסארד הדיריל ומרת ןה .תויבויח דואמ ויה
יכ ריכזהל יואר הז רשקהבו - םייחה תמר רופיש תוכזבו ,האופרה תוכרעמ תושרל הדמעש
תינושארה הדיריל רבסההו ,הקיטויביטנאה תעפוה ינפל דוע הלחה תפחשה תאולחתב הדיריה
השגרה הרצונ ךכ .הפוריאב רקיעב םשרנש רופיש ,הייסולכואה לש םייחה תמר רופישב ןגועמ
תקזחהב ףסכ הברה ךכ לכ עיקשהל םעט דוע ןיא ךכש ןוויכמו ,תפחשה תלחמב םיטלוש ונאש
רעצמל וא ,ורגסנ תורגסמה ןמ הברה ןכאו .תפחשה תלחמב לופיטל תודחוימה תורגסמה
.תאז קר אל ךא .האולחתה בוש התלע ךכמ האצותכ .יתועמשמ חרואב המצמוצ ןהבש תוליעפה
תעונת לש הלודג דואמ היילע המשרנ תונורחאה םינשבש ןוויכמ םג התלע האולחתה תמוקע
ןוויכל םיינע רתוי םירוזאמ תויסולכוא תריגהל םידע ונייה רמולכ .הברעמ תויסולכוא
םייונישל ףסונב תאז לכ .הצאה הב שי ףאו תכשמנ וז העונתו ,םירישע רתוי םירוזא
תירב לש התוטטומתה םע ,הפוריא חרזמ תמגוד םלועב םינוש םירוזאב ולחש םיילכלכ-ורקמ
היילעה ,רמולכ .האולחתה תמוקעב המשרנש היילעל טעמ אל ומרת םה םגש ,תוצעומה
תואירבה תוכרעמב תוטלחהה ילבקמ לע תצבור המשאה בור .ךכ םתס האב אל האולחתב
.ראשה ןיב ,תוימוהיז תולחמ עונמל אוה ןהלש םידבכנה םידיקפתהמ דחאש ,תוירוביצה

?לארשיב תפחשה תאולחת התלע עודמו
ןלצא הצופנ תפחשהש תונידממ הלודג הריגה תונורחאה םינשב הטלק לארשיש חוכשל ןיא
יכ ,תואדו לש הבר הדימב ,רמול רשפא .ונלצא לבוקמ היהש הממ הברהב םילודג םידממב
םילוע ברקב הלחמ ירקממ הלוככ הבור תעבונ לארשיב עודיכ התלעש ,תפחשה תאולחת
תורמל יכ ןייצל יואר .ילמינימ האולחתב היילעה רועיש הקיתווה הייסולכואה ברקב .םישדח
.ץורפת אל םג יתעד תוינעלו ,תפחשה תלחמ לש תוצרפתה םיאור אל ןיידע ,האולחתב היילעה
םילוחב יביסנטניא רתוי הברה לופיטל הנגראתה תכרעמהש םג המ ,דדועמ רבד ןבומכ הז
ןוויכמ .דועו תאז .הייסולכואה ללכל טשפתת הלחמהש ינפל - התעינמל תוליעפלו תפחשב
תויסולכואב ליעי לופיט ידי לעש םיווקמ ונא ,תונורחאה םינשב ותחפ היילעה ילגש
דואמ ויהש ,םימדוקה האולחתה ידממל בושנו ,האולחתב היילעה תא רגמל לכונ תויחכונה
.םיכומנ דואמ

הכומנ הנדוע ,הידממב הלחש היילעה תורמל ,םויה לארשיב האולחתה יכ ןייצל רתומ ילוא
ונבצמ ,רמוא הווה .הידממב היילע םש םג המשרנ םרטב קרוי וינב תפחשב האולחתהמ
ץמאמהמ הפרנש ךכל םורגל ךירצ אל הז לבא .םינומ המכ יפ בוט קרוי וינכ ריעל האוושהב
הילע טלתשהלו הלחמב יביסנטניא ןפואב לפטל ןוכנה ןמזה הזש רובס ינא .תפחשה תרבדהל
.םינושארה היבלשב הנדועב

?םישורדה םיצמאמה ועקשוי םא ,לילכ התוא ריבדהל ריבס יוכיס שי ,רמולכ
תוליעפ ידי לעש הביס לכ ןיאו ,םישימחהו םיעבראה תונשב ונישעש המ הז .טלחהב
,תואצות ןתואל עיגנ אל ,ונתושרל םידמועה םיללכושמה םיעצמאה לכ בולישב ,תיביסנטניא
תורמל תאז לכ .םישימחהו םיעבראה תונשב וגשוהש הלאמ תובוט תואצותל וליפא ילואו
ינפב קדייחה תודימע איהש ,תיסחי השדח היעב םע דדומתהל םיבייח ונא םייתניבש
עדנו ,היוארה תויביסנטניאב לעפנ םא הילע רבגתהל לכונש ענכושמ ינא .הקיטויביטנא
.םידימעה םיקדייחה לש םתוחתפתה תא עונמל

.הקירפאב תירותסמ הפגמ ןיעמו ,גנוק גנוהב תופועה תעפש לע ונעמש רבכמ אל
לש םיחנומב ורבידש ימ םג ויהו ,הקינאפ וררוע ,תואכרמ ילבו םע ,תושדחה תופגמה
?התקעצכה - "ןידה יסוריו"
יפכ ,הז ןיעמ טירסת .הז םוחתב םג לועפל לולע םזינויסרפמיאה יכ תעדל בושח .חרכהב אל
תורבדמה תועידיהמ םשרתמ בחרה רוביצה .רוביצה לע זע םשור דימת ריאשמ ,הלאשב גצוהש
תונומת ידי לע םג תושחמומ תועידיה םאו ,סובולגה תפמ לע רחא וא הז רוזאב תופגמ לע
,הקינאפ לש תרחא וא וז הדימ רצוויהל הלולעש ירה ,םיינורטקלאה תרושקתה יעצמאב
תובר םינש רבכ םיעדוי ונא .ןכל םדוק ונרכה אלש םיעוראבו תועפותב רבודמ אלש תורמל
.קוחרה חרזמב םרוקמ ,תולודגה תויוצרפתהל רקיעב ,תויוצרפתהל םימרוגש תעפשה יפיגנש
,םדא ינבל םייח ילעב ןיב ידמל קודה עגמ םייק קוחרה חרזמבש אוה ךכל םירבסהה דחא
.םדא ינבל הדומצ תונכשב םייח ןיידע םייח ילעב ראשו םיריזח ,תופועש לבוקמ םשו ליאוה
הקבדה הנשי ,םדא ינבב םגו הלא םייח ילעב לצא םג םייקתמה סוריווב רבודמש ןוויכמ
םייוניש ורבעש ,םישדחה םיסוריווהש הביסה םג וז .הלא תויסולכוא ןיב תיביסנטניא
לא הקבדהה תרבוע םשמו ,םדא ינב םיקיבדמ םה .הלא םירוזאב תולק רתיב םיחתפתמ ,םייטנג
הנורחאב הרקש המ יכ הארנכ .תימלוע הימדיפא ידכ דע וליפא ,םירחא תומוקמב םדא ינב
ונרכיהו ,שדח ונניא רומאכש םיעוראה דחא הז - תוגיאדמה תועידיה ועיגה םשמ - קרוי וינב
.םדא ינב ברקב םג טשפתמ אוהו ,תופוע ברקב דימע ,שדח ןז םש עיפוה .רבעב םג ותומכ
אלא ,םילא היהי אוהש קיפסמ אל ,תונסרהה תניחבמ "ליעי" היהי הזכ שדח ףיגנש ידכ לבא
וניאו םצמוצמ דחא דקומב רתונ אוה תרחא ,תוריהמב טשפתהל ול ורזעיש תונוכת לעב םג
,גנוק גנוהב ואצומש ,רבודמה סוריווה ונל עודיש לככ .תולודג תויוצרפתהל םורגל לגוסמ
ךרובמ דואמ אוהש רבד ,תלבגומ תוטשפתה תלוכי לעב ךא ינלטק סוריו םנמא אוה
.ונתניחבמ

?ינקירפאה הזל רשאב המו
ןופצבו הילאמוסב תיפיגנ הלחמ לש תוצרפתה וז םינורחאה םישדוחב הקירפאב הרקש המ
דח חרואב עודי אל אוה וישכע םגו ,הנורחאל דע עודי היה אל התוצרפתהל םרוגה .הינק
יוצמש ףיגנ הז .ףירה קמע ףיגנ ארקנה ,רכומ סוריווב רבודמש אוה עודי ןכש המ .יעמשמ
לככ .םדא ינב םג קיבדמ אוה םעפל םעפמו ,םירחא םייח ילעבבו םישבכב ,םייח ילעבב
וזכ תוצרפתה םג ,תעגמ יתעידיש המכ דע .הקירפא חרזמב הצרפש הפגמל םרוגה הז - הארנה
תכרעמ ידי לע יניסב םינש ינפל השענ בגאש רבד ,םירדעה ןוסיח ידי לע עונמל רשפא
לע עונמל ידכ .יניסב םייח ילעב לש םירדעב התלגתנ הלחמה רשאכ ,לארשי לש תואירבה
,הענמנ הז ןפואבו ,םינוסיח לש לודג רפסמ השענ ,םדא ינב ברקב התוטשפתה תא ףסה
.םדא ינב ברקב האולחת לכ ,ונתחמשל

?תופגמ "אובי" לש הנכס ונל תברוא אל רמולכ
תויעבה לכל ןוכנ יתעינמ הנעמ תתל עדנש ןבומכ יאנתב ,וזכ הנכס תמייק אל .ןוכנ
.םלועב םירחא םירוזאבו ונרוזאב תורומאה

ולאו ,רבודמ המב - םישנ ברקב םיינורכ םימוהיזב לופיטל השדח הטיש תחתיפ
?השעמל הכלה תוגשומ תואצות
ןתשה יכרדב םימוהיז לש העינמבו לופיטב תקסועה ,תידוחיי האפרימ ונל שי הז אשונב
םירזוח םימוהיזמ תולבוסה םישנל רוזעל םיסנמ ונא .דחוימב םישנ לצאו יללכ ןפואב ןימהו
שמתשהל איה תיטננימודה ונתמגמ הז אשונב .ןתשה יכרדב םירזוח םימוהיזמ וא קיתרנב
יבגל םג יוצר דואמ היה הזש םשכ ,םימוהיז תעינמ ךרוצל םייטויביטנא-אל םיעצמאב
םימוהיז תעינמ ךרוצל שמתשהל רשפא ןהבש תויורשפא יתש ןנשי הז םוחתב .םירחא םימוהיז
.תילטנג-ורואה תכרעמב

םישנב רקיעב הסונו ןתשה תיחופלש וא ןתשה יכרדב םימוהיז תעינמל דעונש ,דחא יעצמא
תורשקתה תא תענומה תמיוסמ רכוס-תלוקלומ ליכמ הז ץימש םיעדוי ונא .תוינמכוא ץימ אוה
ןוכמ לש הדבעמב חכוה הז רבד .תיחופלשה לש תירירל ,ןתשה יכרדב םוהיזל םרוגש ,קדייחה
םישנ יכ החיכוהש ,תינילק הדובע םג התשענ תוטעמ םינש ינפלו ,םינש רפסמ ינפל ןמצייו
םוהיזל םרוגש קדייחהמ תוחפ וקבדנ ,רידס ןפואב תוינמכואה ץימ תא ותשש ,תורגובמ
רשאב ןויסינ תוחפ ונל שי .תורגובמ םישנ לצא קר ןויסינה םצמטצה העש יפל .ןתשה יכרדב
ליעי היהי אל אוהש הביס ןיאש הארנ יכ םא ,תוריעצ םישנ ברקב הז יעצמא לש ותוליעיל
.וב םישמתשמ ונא רוצעל לוכי אוהש םירובס ונאש תונמדזה לכב .תוריעצ םישנ לצא םג

ימוקמ שומישל ןגורטסא תחשימ אוה ,תורגובמ םישנב רקיעב ,ןתש ימוהיז םוחתב רחא יעצמא
םיילנומרוהה םייונישה ,תולבה ליגל ועיגהש תושישק םישנ לצא יכ םיעדוי ונא .קיתרנב
,הז רוזאב ילוק יקדייח לש החימצ םידדועמ ,קיתרנב תירירה לש םייונישה םהיתובקעבו
תיבב רבכמ אל התשענש ,הדובעב .ןתשה יכרדב םימוהיזל רתוי תופושח ןה ךכמ האצותכו
תוחפ ולח ןגורטסאה תחשמב לופיט ולביקש םישנ יכ אצמנ ,זר 'פורפ ידי לע קמעה םילוח
.המד תפורת ונייהד ,(וב ןיא) ובצאלפ ולביקש םישנ רשאמ ןתשה יכרדב םימוהיזב

.הקיטויביטנא ידי לע אלש ,ןתשה יכרדב םוהיזב לופיט לש תואמגוד יתש הלא

סיזוניגאווה תלחמ אוה םיחיכשה םימרוגה דחא םש ,קיתרנה ימוהיזב זכרתמ רחא םוחת
םיבוטה םיקדייחה - קיתרנב תיקדייחה הרולפב יונישמ האצותכ םרגנש ךילהת הזש ,תיקדייחה
םיקדייח ,םייבוריא-ןא םיקדייח רקיעב ,םירחא םיקדייח םיברתמ םמוקמבו המ םושמ םימלענ
אל דואמ חיר ,תושרפה ומכ ,השיאה תניחבמ תומיענ אל דואמ תועפותל םימרוגה ,םיילילש
הכ דע .תושיאה םוחתב תויעב םג ומכ השיאה לצא תויגולוכיספ תויעבל םורגל לולעה ,םיענ
הל ןיא ךא ,תיגולוכיספו תינפוג ,תומיענ-יאב תמצמטצמה העפותב רקיעב רבודמ יכ ונבשח
לע לבא .תויגולותפ תוכלשה ןיא רמולכ ,השיאה לש התואירב לע תורחא תוישעמ תוכלשה
אל שי קיתרנב הרולפה יוניש לש הז בצמל יכ רבתסמ תונורחאה םינשב ושענש תודובע ךמס
.הדילהו ןוירהה ךלהמ לע רקיעב ,םיפסונ םימוחת לע הכלשה םג אלא תימוקמ העפשה קר
לולע ןוירהה ךלהמ םצע ,ןוירהה ףוס תארקל הז בצממ תולבוסש ,םישנ לצא יכ םיעדוי ונא
תויוצר יתלב תועפות רפסמ דוע םעו תומדקומ תודיל םע ,הדילה קשב םימוהיז םע שבתשהל
תוטונ ,םינוש םייגולוקינג םיחותינ תורבועה םישנ יכ םיעדוי םג ונא .ןוירהה תפוקת ךלהמב
הרולפה שוביש לש בצמב חותינה תא תורבוע ןה םא חותינה ירחא םימוהיזמ לובסל רתוי
לפטל ךיא םיעדוי ונא .תימוקמ תומיענ-יאל רבעמ הברה תועמשמ הז בצמל שי ןכל .קיתרנב
ונל ןיא תוחפל העש יפלו ,םישנ הברה לצא רוזחל הטונ אוהש איה היעבה ךא ,הז בצמב
.הז בצמ לש ותעינמל בוט ןורתפ

,"םיבוט םיקדייח" ליתשהל אוה ,השעמל הכלה קודבל וישכע םידמוע ותוא ,תונויערה דחא
דדועל ,הלא םישנ לש קיתרנה ךותל - טרוגויב יוצמה גוסה אל - םיוסמ דואמ גוסמ םיקדייח
רקחמב רבודמ יכ ןייצל בושח .הרולפב שובישה תא עונמל ךכ ידי לעו ,םהלש החימצה תא
.ןורתפ לע רבדל רשפא יא התע תעלש ךכ ,ולש םייתלחתהה םיבלשב קר אצמנה

היצקיפודיצאה אוה ,היבנידנקסב ועצובש תונטק תודובע רפסמב ליעיכ חכוהש ,ףסונ יעצמא
םיבהוא םיבוטה םיקדייחהש םיעדוי ונא .קיתרנב תויצמוחה תרבגה רמוא הווה ,קיתרנה לש
תרבגהל םורגנ םאש איה החנהה .תיצמוח הביבסל םימרוג םמצע םהו ,תיצמוח הביבסב חומצל
תא עונמלו םיבוטה םיקדייחה תא רמשל לכונ ,תיסקל הצמוח תועצמאב קיתרנב תויצמוחה
םיזכרמבו ב"הראב לבוקמ תוחפ אוה .היבנידנקסב רקיעב לבוקמ הז יעצמא .הרולפב שובישה
לכונ םא היהו .ןוספלוו יאופר זכרמב םג בורקב ותוסנל םידמוע ונאו ,םירחא םייאופר
לופיט יעצמא דוע ונל היהיש ירה ,היבנידנקסב וגשוהש תויבויחה תואצותה תא רשאלו תמאל
הברה תוכלשהו קיתרנב תוימוקמ תוכלשה הל שיש ,תיקדייח הלחמ תעינמל יטויביטנא אל
.תודליימה םוחתב תויתועמשמ רתוי

שיש יאוולה תועפשה ללגב הקיטויביטנאב שומישה תטעמה לע רבדמ התא
?הקיטויביטנאל
שומישהש םיבצמ םתואל קר הקיטויביטנאב שומישה תא םצמצל ןווכתמ ינא .אל
םישמתשמ םהב םיבצמ הברה שי - שיחכא אל ךא ,הלאכ םיבצמ הברה שי .ץוחנ הקיטויביטנאב
ןה - וידדצ ינשמ ותוא םיריכמ ונא .שודנו רכומ הז אשונו ,ךרוצל אלש הקיטויביטנאב
,הקיטויביטנאב רתוימה שומישה תא עונמל יואר דואמ ,ןכ לע רשא .םילפוטמכ ןהו םילפטמכ
רבודמ םא רקיעב ,יטויביטנא אל ףילחת אוצמל םילוכי וב הרקמ לכ ףידעהל ךכל ףסונבו
תולחמב םילופיטל קר הקיטויביטנאה תא ריאשהל טלחהב ףידע .העינמ יכרצל שומישב
רבגומ שומיש :תוביס רפסמ ךכל שי .רתויב ליעומהו דיחיה יעצמאה איה רשאכ ,תוימוהיז
םינשב הרבגתהש היעב ,םידימע םינז לש העפוה דדועמ ,ךרוצל אלש רקיעב ,הקיטויביטנאב
,תירוביצה תכרעמל ההובגה תולעהמ םלעתהל ןיא ,ףסונב ;היופצ יתלב אל הרוצב תונורחאה
ןבומכ איה תישילשה הביסה ;םיינויח םידעיל םיבאשמה תא דעיילו ךוסחל רשפאש רבד
אלש ,תורחא תופורת ומכ תוליער ןניא תויטויביטנאה תופורתה בורש םגה ,יאוולה תועפות
תא םצמצל איה ונלש תירקיעה המגמה ןכל .היפרתומיכל תושמשמה תופורתה לע רבדל
םגרתל םיווצמ ונלוכש ירה ,תלעות םע ןוכסיח ךורכל רשפא םאו ,הקיטויביטנאב שומישה
.השעמ תפשל תאז

םיילוש תרעה
ןד לאכימ 'פורפ
.1
רפסה תיבב דמל ;ןוספלוו יאופר זכרמב תוימוהיז תולחמל הדיחיה להנמ
םילוח תיבב תימינפ האופרב החמתה ;תפרצ ,גרובסרטש תטיסרבינואב האופרל
ןהיכ ;הדנקב הטרבלא תטיסרבינואב תוימוהיז תולחמבו ביבא לתב בוליכיא
תולחמל הדיחיה להנמ 1986 זאמו ,ביבא לת יאופר זכרמב ימינפ אפורכ
.ביבא לת תטיסרבינואב רבח רוספורפ ;ןוספלוו יאופר זכרמב תוימוהיז

.28-31 'מע ,1998 לירפא ,הירוב לע תואירב :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תוימוהיז תולחמ דגנ ןוסיח

(םישרת) הייסולכואב תעפש

תעפשה תלחמ לש הרקבו העינמ

תעפשה אשונב תובושתו תולאש המכ

הקיטויביטנאל תיקדייח תוניסח

םוינלימה ףוסב תואירב :תולחמ דגנ המחלמה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©