!םייח וצ - םידלי ןוסיח


1 יקסנרב דוד 'פורפ :םע ןויאר
איבל לאומש :ןייאר

אובמ

םדאה ינב יכ ,בתכ (םירצונה תריפס ינפל 478-551) סויצופנוק יניסה ףוסוליפה
המ .תולחמה רוקמ םג ןאכמו ,הזמ הז םתוא םינשמש םה םילגרהה .םיווש םיארבנ
,ךכ םא .םכרד תישארב תוחפל ,םולכ אלש הארנכ ?םידלי תולחמלו םיער םילגרהל
?םינימאמ-אלה יפב ,לרוג וא ,םימש תריזגב רבודמ םאה
הזש דלי יכ ,רמולו אובל דואמ השק .הלאשה ןמ תבכרומ רתוי הברה הבושתהש רובס ינא
םוש ןבומכ ול ןיא ,ירהש .םילגרה לש האובב איה ותואירב-יא וא ותואירב תדימ ,דלונ התע
קונית דלונש ךכב וליפא ,םירוהה תשרות ,םירוהה תואירבל הבורמ העפשה שיש רורב .לגרה
דואמ המגוד .םייתביבס םימרוגבו םילגרהב יולת תויהל לוכ י הז םג - דעומה ינפל ,ןטק
הלוכי ךכל הביסה .הפוצמה לקשמהמ ךומנ לקשמבו ןמזב דלונש דלי איה ךכל תיתועמשמ
עפשומ דלונ התע הזש דליה םגש ,רורב ןאכמ .ןוירהה תפוקתב םאה לש ןושיע תויהל
.אמאה לש הז הרקמב ,הביבסה לש םילגרהמ

?הניהקת םינבה ינישו רסוב ולכא תוהמא
תובר תואמגוד םג שיש רורב לבא .הנוגמ יתביבס לגרהב רבודמ ןאכ .תובורמ תואמגודה .ןכא
לכ תיתשרותה הלחמה ןהמ קלחב .ךרה ליגב רבכ יוטיב ידיל תואבה ,תויתשרות תולחמ לש
םיעדוי אל םירקמ הברהב .תמדקומ הלפה שי ןכלו ,חתפתמ אל וא תמ רבועהש ,השק ךכ
ינפל דוע ,עוגפה רבועה תא קלסל ןורתפ הז םצעבו דואמ השק היעב ןאכ התיה ןכאש תוהזל
בחר חווט שיש ,ןכ םא רורב .עוגפ דואמ דואמ דלי לש תוחתפתהל ןכמ רחאלו הדילל עיגיש
העפשהה ,ןבומכ ,םהיניב ,הבורמ העפשה םהל שיש םייתביבס םימרוגו םירבד לש דואמ
.באה לש םג ךא ,םאה לש רתוי ,םירוהה לש יתשרותה יטנגה בצמה לש תיתועמשמה

הגעכ ,לרוג וא םיהולא עבצא אלו הקיטנגו השרות ,םייתביבס םימרוג ,רמולכ
?תיממעה
וליאו ,םיהולא עבצא לש יוטיב אלא וניא הרוקש המ לכ יכ ורמאי םייתד םישנאש יאדווב
.יטנמס ןיינע רשאמ רתוי אל הז .לרוג הזש ודיגי םינימאמ-אלה

רבד ,תוליוואב גהנתמ והד ןאמ םא ירהש ,הז אלו הז אל הז םיבר םירקמב ךא
.תואצותל יארחא אוה קרו אוה זא וא ,ויאצאצב עגופה
,לרוג וא ןוילע חוכ ידי לע םיעבקנ ,תושפיטו הנבות רדעה וא ,הנבותה תדימ םגש הארנכ
."יארחאה" תא וב תוארל םיפידעמש ימל

רצק ,18-ה האמהמ ינקירמא תועד הגוה ,הנאד דרא'ציר .המידקמ הלאש דוע ילואו
דוהא יתלב תויהל רשאמ ,תוירבה ברקמ שרוגמ תויהל בטומ" יכ ורמואב הבר הדהא
."םידלי לע
?םידלי אפרל ידכ םעפל םעפמ ביאכהל םגו ,דהוא תויהל רשפא דציכ
הרטמ וז םידלי ידי לע דוהא תויהלש ,יביטיאוטניא ןפואב ,יניעב ןח אצומ דואמ לכ םדוק
םיבלכו ,םיבלכמ םידחופה םישנא שי :תרכומהו העודיה העפותל שרדא רבסהה ךרוצל .הבושח
סחיב הרוק המ םג םיניבמ הזה רבדה תא םיאורשכ .םתוא םיאור ךא רשאכ םהילע םילפנתמ
דואמ דואמ איה םתוא בבוסל תיביטקניטסניאה תוסחייתההש הצובק םה םידלי .םידליל
,םירגובמל דוגינב .םתוא בהואש ימ - לידבהלו ,םהילע םייאמש ימ דימ םישח םה .הבושח
רבד ןיא דלי לצא .תוארהל םיבייח אל - הלאב םיאצויכ לכו האנש ,הדהא - תושגרה םלצאש
אוה יתעדל .הנאד דרא'ציר םע בל לכב םיכסמ ינא ,ןכל .דימ ביגמ אוה ,ינטנופס אוה .הזכ
לוכי רגובמה לע דוהאש הז ,יתימא רבד הז - דליה לע דוהאש ימ - םירבדה תא הנוכנ האר
טעמכ תונוכנו הבהא שי ובש בצמ לכבש בשוח ינא ,הלאשה לש ינשה טקפסאל .ףיוזמ תויהל
איה הרטמה םא - לבס םורגל תונוכנ םג ראשה ןיבו ,תרגסמ םג תויהל תבייח ,לובג אלל דע
,דליל םיקירזמש הקירז איה השחמה ךרוצל רתויב הטושפה המגודה .רבד לש ופוסב תיבויח
הז הרואכל טושפ טקאב שיש ריבסהל ךרוצ ןיא .ונסחל ונייהד ,דיתעב הלחמ עונמל ידכ
ולש ךריה רירש ךותל וא וזוכע ךותל טחמ םירידחמ - הנגה רסח ,ןטק דלי לש ופוגל השילפ
דחא ףאש רורב .דליל הובג םוח ומכ ,לבס םיתיעל םרגנ ךכמ האצותכ .רמוח הזיא םיקירזמו
.תיבויחו הבושח הרטמ תגשהל השענ רבדהש לכל ןבומ ןכש ,ינשלופ טקא םתס ךכב האור אל
רבדה תא םישוע .םיבהואש ימל םיינמז םירוסיי םורגל רשפא תאז לכב דציכ ריבסמ הז
תאופר יכ ,ןאכ ףיסוהל בייח ינא .םיחילצמ םג ללכ ךרדבו ,רתויב בוטה אוהש םיבשוחש
םיקסוע ונא .ןהבש תימיטפואה אל םא ,רתויב תוימיטפואה תואופרה ןיב איה םידליה
בור .ךויח יצחב ןבומכ תאז רמוא ינאו ,"לופיטה תורמל" האירבמש םידלי לש הייסולכואב
עונמל ענומ לופיטבו ,בצמה תא רמשל ונילע המושו ,םיאירב םה ,יסיסב ןפואב ,םידליה
םויה םיגשיה שי) ןטרס אקווד ואל ,אפרמ תוכושח תולחמ לש םירקמ שי ,תאז םע דחי .תולחמ
ןפ חתנל ששוח בלה חתנמש ,השק בל םומ תמגוד ,(םידליב תוינטרס תולחמב םג םילופיטב
הז .חתפתי אל דליה חתני אל םא ינש דצמ ךא ,םיחותינה ןחלוש לע דליה תא דבאי הלילח
לכ םשב תאז רמוא ינאו ,אושנמ םישק םירקמ הלא .ותוא ץורפל דואמ השקש םימסק לגעמ
לכ ,הזל לגרתהל םילגוסמ אל ,םויה רדסל רובעל םילגוסמ אל .םידליה יאפור תייסולכוא
ידכ ,רשפא קרש לכ םישוע ונאש רמוא םא םיזגא אלש המוד .שדחמ שפנ חפמ אוה הזכ הרקמ
ךרד דחוימ ןפואב הנזה ,חותינ - היהת אלש הרוצ לכב ,ילופיטה יוכיסה ברימ תא תוצמל
םיילמיטפואה םיאנתבו ןפואב חותינה עוציב תא רשפאלו ובצמ תא םדקל ידכ - דירווה
ייוכיסו רתויב םישק םהש םירקמ םתואב םג םומיסקמה תא תושעל - תחא הלימבו ,םיירשפאה
רבד ןיא - רטפנ דליה רשאכ ונייהד ,ןולשיכ לש הרקמב .רקיע לכ םיבוט םניא החלצהה
רשפא דציכ םירחא םיחטשב םיקסועה םיאפור םיהמת ,ינמוד ,הז עקר לע .רתוי לכסתמ
דלי ךיא תוארל ןכש , תולאשה לע אלפתמ אל ינא יניבל יניבו ...םידלי אפור תויהל תוצרל
תא םיאור רשאכ ,םיבר החמש ימי םג שיש ,חכשנ לב ,תאז םע .אושנמ השק רבד הז רטפנ
.םיגשיהב תוברהל םתוא ץירממו חוכ םיאפורל ןתונש המ השעמל הזו ,אירבמ דליה

תויהל םיכישממ ויהו ,םיאירב םידלונ םידליה בורש תרמואה הנעטל בישת המ
?םיאירב ויהי לוכיבכש ידכ ,םהל םינתינה םיבורמה םינוסיחה אלמלא םיאירב
תירוגטקה הרוצב תאז רמוא ינאו ,ןיטולחל הרומג תוטש וז .רחש תרסח הנעט וזש בשוח ינא
תקלד האמה תליחתב .הקיטויביטנאה ינפלש םימיל םיעגעגתמ ונאש רמול ומכ הז .רתויב
זוחאל ומרג ,תואיר תקלד לע רבדל אלש ,הניגנא תיממעה הגעב םיארוקש המ וא ,ןורג
.רתויב גירח רבד הז ,תואיר תקלדמ רטפנ דלי הלילח רשאכ ,םויה .רתויב הובג התומת
אוה .הקיטויביטנאל תודות לכהו ,גירח רבדל םויה ךפה הרגיש טעמכ זא היהש המ ,רמולכ
וז .תורוחש תועובעבא - תויארונ תופגמל המרגש הלחמ םלועב התיה .םינוסיחל סחיב ןידה
ידכ .תורצ תמירגב תלעש דגנ ןוסיחה תא םימישאמ .םינוסיחה תוכזב םלועהמ המלענש הלחמ
דגנ ןוסיחה תא וקיספה ,הינטירבב םיוסמ רוזאב ,80-ה תונשבש ךל רפסא ,ןזואה תא רבסל
ירקמ ויה הרהמ דע .לוכיבכ םרוג הז ןוסיחש םיכוביסו תורצ לש ששחהמ האצותכ תלעש
יקנה ,רתויב בוטה ןוסיחה תא אוצמלו שפחל םיבייח ונא ןכ לע רשא .תלעשמ האצותכ תוומ
.דעיה תגשהל םיברקתמ ונאש רמאהל תמאה תנתינו ,םיכוביסל םרוג ונניאש הז תא ,רתויב
ונאש אוה בושחש המו ,רתויב םירידנ םירקמב םה ךא ,םיכוביס שיש ןוכנ ,תאז םע דחי
,םידלי קותישמ 50-ה תונשב ולבסש רפס תיב ליגב םידלי רכוז ינדוע .תולחמ לע םיטלתשמ
םג רבדל רשפאו ,תעגופו הרומח איהש המכ דע דיעהל םילוכי הנממ ועגפנש ימ רשא הלחמ
דואמ םירידנ םויה .50-ה תונש תישארב ונתוא הדקפש הפגמ התואמ האצותכ תוומ ירקמ לע
.ןוסיחה תוכזב גשוה רבדהו ,םידלי קותיש לש םירקמה

לש םיחכומה תונורתיל תיסחי ,םישישב תולטב שממ יאוולה תואצותש רמוא תייה
?ןוסיחה
תדימ ונייהד ,בשוחמ ןוכיס םיכרוע רשאכו ,"בשוחמ ןוכיס" גשומב שמתשהל םיגהונ האופרב
הז .תוושהל המ ללכב ןיא ,םינסחתמ ויה אלמלא הנכסה תמועל םמצע םינוסיחה לש הנכסה
.רוחש לומ ןבל שממ

רוקמ והמ - םידליל הנוזתו לוכיע תולחמל ךכל ףסונבו ,םידלי תולחמל החמומ התא
?ןוכיסה תוצובק ןה ימו םידלי לש םייעמה תולחמ
תוימוהיז תולחמב רבודמ רשאכ יכ רמוא יתייה .ןוכיס תצובק לע תיללכ הרוצב רבדל השק
הנייגהה תדימ ןלצאש ןיסולכוא תוצובק ןתוא הלא ןהב הקולש ימ ,לוכיעה תכרעמ לש
תא בטיה ופטשיו ופצרקי ,ונבסי ,הנייגה לע םירמושש ימ .תילמיטפוא תויהלמ הקוחר
םוהיזה תא תינוכסח דואמו הטושפ דואמ הרוצב וענמי ,םילכוא םהש תוריפה תאו תוקריה
.םייעמה תולחמ תאו

לע תורידא תויומכב םיססרמ םתוא םילקימיכהמ האצותכ הביק תלערהב וקלי ילואו
?תוריפ לעו תוקרי
תלרטנמו תקלסמ קר אל ,םימב הבוט הפיטש ךכ רחאו ,ןובס םע הבוט הציחרש רובס ינא .אל
םתוא לש םיסיסרתה תא תפטוש םג אלא ,םהינימל םיטיזרפה תאו םיקדייחה תא ,םינגותפה תא
,םייאלקח םילובי לע םיעצובמה םיסוסיר לע םעפל םעפמ םיעמוש ונא ,ןוכנ .םילקימיכ
בטיה ףוטשל בושח ךכ לכ ןכ לע .ליער רמוח תורבטצהמ האצותכ הלערהל םורגל םילולעה
תולחמ לש םינויפאל רשא .םילקימיכ םתוא ןתינ קרש המכ דע דירוהל ידכ ,תוריפו תוקרי
המכ ריכזא לכ םדוק ,ןהב תוקלל םירחאמ רתוי םילולע ימו תומייאמ ןה ימ לע ,תורחא
םיבשוח תועטב .הביקב יתקלד עצפ איהש ,(סוקלוא) ביכ תלחמ ,לשמל ,ךכ .תולחמ לש תוצובק
הרשעכב תעגופ ביכה תלחמ .םידליב םג תעגופ ביכה תלחמ .םירגובמ לש הלחמ קר וזש
הברמל ,םיאור ונא ךא ,ךומנ רתוי הברה רועישה םידליב .םלועב הייסולכואה ללכמ םיזוחא
לצא ביכ תולחמ רתוי תונורחאה םינשב םילגמ ונא .הלוע םידליב הלחמ תוחיכשש ,רעצה
אוה יכ ררבתהש ,קדייח ותוא .ןוחביא ךרוצל שידח בושחימב שומיש לש האצותכ םג ,םידלי
,םידליב ןהו םירגובמב ןה ביכ תלחמ תמירגל רתויב בושחה ילוא ,םיבושחה םימרוגה דחא
.ןוצר תועיבשמ תואצותל עיגהלו השוע אוהש תורצב לפטל ןתינו יוליגל ןתינ

דחוימב .ןוזמל תושיגר לש אשונ הז ,םידליל תוינייפוא רתוי ןהש ,תולחמ לש תרחא הצובק
העבש דע זוחא יצח לע םירבדמ תיעוצקמה תורפסב .הרפ בלח לש ןובלחל תושיגר תמייק
םידליה תייסולכוא ללכמ םיזוחא ינש דע זוחא ןיב ענ ןוכנה רפסמהש רובס ינאו ,םיזוחא
הז רשאכ ךא ,וז הלחממ "םימילחמ" םייתנש-הנש ליגב .הרפ בלחמ ןובלחל דחוימב םישיגרש
םיקוקז םידליה ירהש ,ףילחת דואמ רהמ אוצמל דואמ בושחו ,דואמ השק היעב וז הרוק
.םידליה ברקב החיכש דואמ איה תירפסמ הניחבמש ,היעב וז ,ןכל .ןובלחל םיקוקז ,לכואל

תינייפוא התיהש ,החופתה ןטבה איה תסרקה .קאילצ וא תסרק אוה םידלי תלחמ לש רחא גוס
ןוויכ מ ,ךכ לכ התוא םיאור אל םויה .קוחר רתויה רבעב השק בערמ ולבסש םידליל
.רבעב היהש יפכ ,ןטבה לש החיפתה בצמל םיעיגמ אל ךכו ,הריהמ רתוי הברה הנחבאהש
ןממס ךכל ארק אוה .Gee םשב םדא ידי לע הנש האמכ ינפל הנחבואש הלחמ וז קאילצה
הלחמ וז .לעוש תלובישו הרועש חמק ,הטיח חמק ,םיחמקב רושק הזש עדי אל אוה זא .קאילצ
אל הזו ,הב הלוח חתפתמ אלו השק לושלישמ לבוסש ימ קרש ובשח הלחתהב .הרידנ הנניאש
םיביכרמ לש הגיפס-תת לש ,הלחמה לש םיכוביס לש םירקמ רתויו רתוי םיאור ונא .ןוכנ
לפוטמ אלש ימו ליאוה ,רשפאה לככ םדקומ הלחמה תא ןחבאל בושח דואמש בשוח ינא .םינוש
תעפוה לע תעדל ןכ םא בושח .םייחה ךשמב ףוגב תונוש תוכרעמב םיכוביס חתפל לולע
.רתלאל הב לופיטב ליחתהלו הלחמה

הלחמ - תירוטמלפניא הלחמ איה תודליה ליגב םג תורוקש תולחמ לש הנורחאה הצובקה
ןהל םרוגהו ,תויתקלד תולחמ הלא .ישפוח םוגרתב ,יעמה לש תיביכ תקלד ,יעמה לש תיתקלד
וז .הלחמל יגולויתאה םרוגה אוה ינומיאה ינוסיחה ביכרמהש יאדוול בורק .עודי אל ןיידע
איהש תעדל יוצר דואמ .םידליב םגו ללכב הייסולכואב הלוע תוחיכשב התוא ואצמש הלחמ
.החלצהב הדגנ דדומתהלו תוסנל ידכ תמייק

ךויש רידגה ל השק הלאה תולחמבש יל הארנ ,תועיגפ רתוי תויסולכוא ולא הלאשל רשא
וליג .םידוהי לש הלחמ וז לורק תלחמש הליחתב ורבס ב"הראב ,לשמל ,ךכ .רדגומו יפיצפס
יכרצל ולאפובב יתיהש רשאכ הנהו .םידוהי הברה םיזכורמ עודיכ םשו ,קרוי וינב וז הלחמ
איה םירחא תומוקמב .לורק תלחמב וקל ינלופ אצוממ םינקירמא הברהש יתאצמ ,תומלתשה
אוה ירבדמ אצויה .רוזא ותואב םילודג םיזוכירב תואצמנש תוינתא תוצובק ןתואב העיפומ
.תורחא תוינתא תוצובקב םג העיפומ איה ךא ,םידוהי ברקב רתוי העיפומ לורק תלחמ ילואש
לדבה אלל ,תוצובקה לכ ןיב הווש רתוי וא תוחפ תקלוחמ איהש רובס ינא םידוהיה לצא
תינתא הצובקל ןתוא וכייש תועטבש ,תורחא תולחמל סחיב םג תדמלמה המגוד וז .אצומה ץרא
.אצומ ץרא יפל תופקות ןניא תולחמ ללכ ךרדב .תרחא וא וז

תולחמ תרירגל סחיב םינותנ שי םאהו ,םידלי תולחמ יופירב ונמדקתה הדימ וזיאב
?רגובמה ליגל תודלי
רפסמל שרדיהל הסנא תאז לכב .הילע בישהל השק םג ךכש ןוויכמו הבחר דואמ הלאש וז
רוביצה .תופירח תולחמל תובשחנ ןה ,תוימוהיז תולחמב רבודמ רשאכ ,ללכ ךרדב .תואמגוד
מ הז הפירח .ןוכנ אל הזו ,הרומח הלחמל ףדרנ םש איה הפירח הלחמ הלימהש רובס בחרה
ונא .ריפש ךלהמ ,בוט ךלהמ םירקמה בורבו ,רצק ךלהמ - ינורכל דוגינב - ןמז לש הדי
אוה לופיטה תיקדייח הלחמ וז םא .תוימוהיזה תולחמה בורב החלצהב לפטל םויכ םילגוסמ
אשונהמ תצק תוטסל יל השרת הז ןיינעב .החלצה חיטבמ ללכ ךרדבש לופיט ,הקיטויביטנאב
יכ רמאנ ירהש) ורמוא םשב רבד איבהל שקבמ ינאו - אריפש ןיוורמ 'פורפ .והשמ ריעהלו
היהת תושונאהש החידב יצחב רמוא - (.ל.ש - םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד איבמה
דואמ תויהל םיכירצ ,יתעדל ,הז לע םיבשוח רשאכ .םיקדייחה ייחב תפלוח הדוזיפא
ןמזה םעו ,היינשה םלועה תמחלמ תפוקתמ שומישב תאצמנ הקיטויביטנאה לכה ךסב .םיגאדומ
דגנ םג אלא ,בוטהו ןקזה ןיליצינפה דגנ קר אל םידימעה ,םיקדייח רתויו רתוי םילגמ ונא
דגנכ תודימע וחתיפש ,םיקדייח לש הנטק אל הצובק שי .םישידחו םיינרדומ רתוי םירישכת
תקוש ינפב דומעל םילולע ונא .םויכ םימייקה ,םלוכ טעמכ וא ,הקיטויביטנאה יגוס לכ
.הרובש

ומידקי םינעדמהו םירקוחה ןכ םא אלא ,הכמל האופר םידקהל םיבייח םינעדמה
.םלמע תילכת ירה וזו - הכמל האופר
דגנ םירישכת חתפל םיסנמה ,םיגולויבורקימו םיגולוקמה ןיב שיתמ יד ץורימ השעמל הז
,רתוי השדחה הקיטויביטנאה תא לבקל וצחל תא ריבגמ להקה ינש דצמ רשאכ ,םיקדייח
.םיקדייחה לכ תא םיגרוה ברח ףנהב ומכ לוכיבכש ,רתוי בחרה חווטה תלעב ,רתוי הרקיה
לע רזייל ןרק לש קוידב תיתדוקנ לפטל ךירצ .רתויב ןכוסמ רבד ,הומכ ןיאמ תוטש וז
,תודימעה תעפות תא עונמל המגמב ,םייקש רתויב רצה חווטב ,וב לפטל םיצורש קדייחה
ךסב ,תויקדייחה תולחמה יבגל ,הלאשה תוהמל בושל םאו .לופיטהמ דרפנ יתלב קלח איהש
.החלצהב לפטל םירקמה בורב טעמכ םיחילצמ ונאו ,ליעי אוה יטויביטנאה לופיטה לכה
,רתויב םירעצמ םירקמ שי םש ריעז הפ ריעז .ללכ ךרדב ,ןמצעמ תופלוח תוילאריו תולחמ
הברמ ל זאו ,ךמות לופיט ונל ןיאשכ -דחוימב םילא סוריו לומ םינוא ירסח םידמוע ונאש
ןורבש לפטמה תווצל םרגנ זאו ,הרוק הזש תודוהל םיבייח ךא ,רידנ הז .רטפנ דליה רעצה
םויה שי ,סירתה תטולב לש תוליעפ-תת ,תרכוס ,לשמל ,תוינירקודנא תולחמל .יתימא בל
שיש הלאל סירתה תטולבב ןומרוהה תאו ,תרכוסל ןילוסניא םויה םינתונ .םייפולח םילופיט
תולחמ .םלוה הנעמ אוצמל רשפא ,רמולכ .ךכ םיאירבמ םה ישעמ ןפואב .ןומרוהב רסח םהל
.תוינורכ תובשחנה תולחמ הלא - (סופול) תבאזה תלחמ ,םיקרפ תקלד ,תוימוהיז אל תויתקלד
תופירחה תולחמל דוגינב ,ןלסחל דציכ םיעדוי ונא ןיא ןיידע ךא ,ןהב לפטל םיעדוי
ימ םגש תעדל יואר ,תאז םע דחי .החלצהב ללכ ךרדב םייסל םיעדוי ונא ןתוא ,תויטוקאה
לופיטל ,לופיט םהל םינתונ ונא .הבוט ,םירקמה בורב ,םהייח תוכיא ,תוינורכ תולחמב וקלש
,םילבוס הלאה םילוחהש םירקמ שי םשו הפ .הבוט לכה ךסב םייחה תוכיא ךא ,ריחמ שי הז
.םומינימל לבסה תא םצמצל רשפאה תדימכ רוזעל םיסנמ ונאו

ןוגכ ,תוננוגתה ידעצ ידי לע תולחמב םיקולה רפסמ תא רתוי דוע רעזמל רשפא םאה
?םיעצמא הלאב םיאצויכ לכו אירב רתוי ןוזמ ,הבוט רתוי הנייגה
תויהל הלולעה ,הלחמ עונמל לכונ ונלש תוננוגתה ישעמ ידי לעש והשמ שיש רובס יניא
םרוג וז הלחמ התיה רבעב .םיקרפ תקלד ,לשמל .תומיוסמ תויוגייתסה םע ,ןיטולחל ,תינורכ
לע תמרגנ יסיסב ןפואבש הלחמ וז .בלב םימוגפ םימתסמ תפלחהל ,בל יחותינל דחא רפסמ
,םימי הרשעכ ךשמנה ,ןיליצנפ תועצמאב לופיט .הניגנא-קוקוטפרטסה ,ילאנב קדייח ותוא ידי
אל לופיטהש וא ,לופיט לביק אל הלוחה םא היהו .הלחמה לש םיידיתע םיכוביס עונמל רומא
םיתיעלו ,הזב םילפט מ אל םאו ,םיקרפ תקלד תוחתפתהל הנכס תמייק הזכ הרקמב ,אלמ היה
וז ,תואורה וניניע .בלה ימתסמב העיגפו ינורכ ךלהמ חתפתהל לולע ,םילפטמ ןכ םא םג
.הלש םיירשפאה םיכוביסה תא עונמל אצוי לעופכו ,העינמל תנתינה הלחמ

ןמש דלי קוחר רתויה רבעבש דועב .יתסיפת יונישל הייטנ תשגרומ תונורחאה םינשב
ומכ םויכ ,הגאד לש הדימ ררוע הזרה דליה וליאו ,אירב דליל ללכ ךרדב בשחנ
?ידמ םינמש לארשי ידליש רבדה ןוכנ םולכ .תורצויה וכפהתה
לוכי ינא ,תומשרתה סיסב לע ,םלוא .וז הנעט רשאל םילוכיה םייטסיטטס םינותנ יל ןיא
רתוי םג םהו ,םהירוה לקשמ לע הלוע םלקשמ ,םהירוהמ םיהובג רתוי לארשי ידליש עובקל
רתוי םג םהש העיבקה םע םיכסמ יתייה יביטיאוטניא ןפואב .םתודליב םהירוהמ םיאירב
.הנוזתל רשק שי קפס ילב הזלו - םינמש

?תורחא תוחתופמ תונידמב םידליל האוושהבו
.רתוי וא תוחפ ההז תוחתופמה תונידמה בורב תחוורה הייטנה .ןויצל יואר לדבה ןיאש הארנ

תובר ומרת היגולונכטהו עדמהש רבדה ןוכנ םנמא יכ תרמואה הנעטב תמא שיה
יבגל ךכ םא ?שונאה יסחימ וערג םג דבב דב ךא ,האופרה יעצמא לולכישלו חותיפל
לע הערל עיפשהל ףאו יתועמשמ תויהל לולע רבדה םידלי תאופרבש ירה ,םירגובמ
דציכ .לבוס אוה רשאכ דחוימב ,שונא יסחימ עפשומ דואמ דליה ירהש ,לופיטה םצע
?היעב תמייק ןכא םא ,היעבה םע םידדומתמ
,םיצוחל דואמ ,םיקוסע דואמ ,םדאה ינב לככ ,םיאפורש ינרובס .הדבכנ דואמ הלאש וז
תא םצמצל לולעה רבד ,םלומ דמועה דדובה הלוחל ןמז תוחפ םישידקמ םהש תויהל לוכיו
יתש ריעהל שקבמ ינא ,תאז םע דחי .הלוחל אפור ןיב ישיאה רושימב םירשקנה םיסחיה
םע ,תילטנורפה ,תידיימה השיגפל ףסונב ,אפורה יכ םיעדוי אל םילוחה ןמ הברה :תורעה
תרגסמ לכב ,םילוח תיבב .ונמזמ הברה שידקמ אוה םהל ,"תיב ירועיש" ןיכמ םג ,הלוחה
,ותעד עיבמ דחא לכ .םלופיטבש םירקמ לע םינויד םיכרועו םיאפורה םיבשוי ,תיאופר
.רשפאה לככ ילמיטפוא םוכיס ל עיגהל ידכ ,םינדו תיעוצקמה תורפסהמ םימוכיס םיגיצמ
קלח ולטנש םיאפורה .דלי לש תיטרקנוק היעב הקלחמב ילצא הנודנ ,לשמל ,םימי המכ ינפל
םייק המ" - הנורחאה הפוקתהמ םייטנבלרה םינותנה לכ תא בשחמהמ ואיצוה ןוידב
וא םימוד םירקמ לע םינותנ וגיצה ןוידב ופתתשהש םיאפורה ."הזומרופ םורדבו הקט'צמאקב
,רמולכ .ןוידל אבוהש יפיצפס הרקמ ותוא לש היעבה ןורתפל תומוד תויורשפא לע ועיבצה
דליה תבוטל רתויב בוטה ןורתפה תא אוצמלו תוסנל ידכ ,וידחי ורבח עדיו ןויסנ הברה
ןמזה ,הלוחה לש ותבוטל שדקומה ןמזב לזלזל ןיא םינפ םושב ןכ לע .יפיצפסה הלוחה
ךא ,רתויב הבושח הלוחה םע תילטנורפה השיגפה .ותוא םיאור אל החפשמהו הלוחהש יומסה
הבוטה לופיטה ךרד תא אוצמל ידכ שידקמ אפורהש תויומס תועש ןתואל םג שי בר ךרע
.הידעלב הלוחל אפור ןיב ןומא יסחי ןיא ירהש ,רתויב הבושח תילטנורפה השיגפה .רתויב
.דחוימב הבושח וז השיגפש םיבשוח ,םידליה יאפור ,ונא

תא טנרטניאהמ טקיל לפטמה אפורה םא ,ללכב םא ,דואמ טעמ ןיינעתמ דליה ירהש
.וילא סחייתמ אפורה דציכו ישונאה סחיה בושח דליל .רתויב ינכדעה עדימה
םיאפורה ןיבמ םיבר ,םילוחה תיבב ונלש הקלחמבש בל תמש ילוא .ףילחת ןיא הזלו ,ןוכנ
רבוחמש פוקסוטטס םע םיכלוה םה .יתרוסמה ןבלה קולחה תא םישבול םניא (הצורש ימ לכ)
םהילע תוקבדמ םילבקמ םידלי .לוק עימשמ םג םימעפל רשא ,וב תעגל םיענש ןטק ןפש וילע
תא חתפל רשפאה לככ השוע תווצהו ,יברב לש תוקבדמ ,"רוביג ינא" ,"הרוביג ינא" בותכ
בושל שקבמ ינא ,תאז םע דחי .רתויב בושח הזו ליאוה ,םידליה םע םיישיאניבה םיסחיה
ןתואש הזכ אוה ,תועוצקמ-תתה וא ,לעה תועוצקמב קמועה םע ,רבטצהש עדיה יכ ,שיגדהלו
.תאז עדי רוביצהש יוצר דואמו ,הלוחה תבוטל ןה ,תובושח ןה ילטנורפה עגמל ץוחמש תועש
ךרא הז לכ רשאכ ,ןיינעה רמגנ הזבו יתיא רביד ,יתוא האר אוה הנה" ובשחי םישנאש רוסא
בושל הצור ינא ,תאז םע ."תיב ירועיש" דועו דוע שי ךכ רחא יכ תעדל םהילע ."תוקד שמח
םיאפורה ןיבל םידליה ןיב ןומא יסחי ןיא םאו - ילטנורפה עגמל ףילחת ןיא יכ שיגדהלו
.תמרוג איהש םירוסייה םעו הלחמה םע דדומתהל השק דואמ םידליל היהי ,םהב םילפטמה

איצוה "קדצ ירעש" יאופרה זכרמב םידליה תקלחמ דילש רפסה תיב יכ ,ףיסוהל שקבמ ינא
.דליל בוט השועש ,ללכה ןמ אצוי ןפואב תריואמ תרבוח ,"םילוח תיבב ינא" המשש תרבוח
.והומכ םילוחה םידלי דוע שיש רמולכ ,דבל אל אוהש תוארלו אורקל ול תרשפאמ איה
.םיבושח דואמ הלא םירבד

רובע םיבשחמ תכרעמ ,הניגנ ילכ ,םיקחשמ שי ובש ,הקלחמה ךותב ןודעומה תא םג ריכזנ םא
.םירומ םיכנוח םע רשקב תויהל םירשפאמ םילודג רתוי דוע םידלילו ,םילודג רתוי םידלי
תורמל יכ ,השוחת ול םיקינעמ םה .םייח תוכיא דליל םיקינעמ ,םייאופר-אראפה םירבדה לכ
הזה םייאמה עדמה תא םיכפוה הלא לכ .ץוחה םע רושק ןיידע אוה םילוח תיבב אוהש
.באכת אלש הקירז דליל תתל רשפא יא .םיבוט רתוי תצקל תוחא-הלוח וא אפור-הלוח יסחיב
בושחש המכ דע ריבסהל ןויסינבו הבהאב ,הביחב ,בוט ןוצרב הז תא םיפפוא ונא םא ,לבא
.הרמה הלולגה לע טעמ םילקמ ונאש קפס ןיא - התוא לבקל

?םייסנ רסמ הזיאבו
ןיבהל םירוההמ דואמ דואמ שקבמ ינא .יתפורתה לופיטה ןיינעב שיגדהל הצור יתייה
רשא .תיפיצפס הרטמל תנתינ הפורתש רוכזלו תעדל בושח .היעב רתופש רבד אל הז תופורתש
.רבד לכל הפורת שקבל ךרוצ לכ ןיא ןכ לע

?ןווכתמ התא המל
שדוח ינפל רשא ,הפורת התוא ול תתל דלי לש ויבא ינממ שקיב לומתא .דחא הרקמ הנה
עדימ דוע ונלביק םייתניב ןכש ,איהה הפורתה תא ןבומכ לביק אל דליה .ולש דליל הרזע
הז .לכוא שקיבו דליה ררועתה תוצח רחא תחאב ;ול הרזעש תרחא הפורת לביק אוה .ונמכחהו
לש הירבד ילע םינמאנ ךא ,ישיא ןפואב תאז יתיאר אל םנמא .הז תא תוארל שגרמ הזחמ היה
ןיבמ ינא םנמא .יתוא שגיר רבדה ,רקובה קר תאז יתעמש רשאכ םגו ,וחכנש אפורהו תוחאה
סחיב רבדה רומא דחוימב .תקפקופמ ןתלעות ךא ,דליל םיגאוד םירוהה רשאב ,תושקבה תא
,הלוחה דליה רובע בוטה לכ תא םיצור םיאפורה יכ עדת החפשמהש בושח .הקיטויביטנאל
דחוימב .םויס ינפל םיטפשמ המכ דוע ילואו .םהלש תעדה לוקיש לע ךומסל םהילעו
םינכסמ םה יכ תעדל םירוהה לע .םינוסיח ינפמ דואמ תששוחה הייסולכוא הנשי םילשוריב
.רוזאב דורשל םימילא םיסוריוולו םיקדייחל םירשפאמ םג םה .תאז קר אלו .םידליה ייח תא
.תולחל םילולע ןוסיח ולביקש םידלי םג ירה זוחא האמב םינסחמ םניא םינוסיחהו ליאוה
תויהל בייח ןוסיחה .הביבסה ידלי תא םג אלא םהידלי תא קר אל םינכסמ םהש ,ןכ םא אצוי
.ןתינש המכ דע אלמ ןוסיח

וצ - םידלי ןוסיח :תרתוכב ךתא ןויארה תא ריתכא םא העטא םולכ ,אפיסה דוסי לע
?םייח
,ןכש .ןושארה עגרב עמשנ הזש יפכ יטסבמוב אל םג הז ימעטלש אלא ,העטת אלש דבלב וז אל
.תופגמל ומרג רבעבש תולחמ ןתואב ,םיינלטק םהיניב ,םישק םיכוביס לע םיעדוי ונא

םיילוש תרעה
רפסה תיבב דמל ;םילשורי ,קדצ ירעש יאופרה זכרמב םידלי תקלחמ להנמ
םילוחה תיבב םלתשה ;םילשוריב הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש האופרל
,קרוי וינ ,ולאפובב םידליל םילוחה תיבבו םידלי תאופרב םילוח רוקיב
,םידלי תאופרב החמומ ;םידליב הנוזתו לוכיעה תכרעמ תולחמב
.םידלי לש היגולורטנאורטסגבו היגולורטנאורטסגב
.1

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןוסיחה לש הירוטסיהה

Edward Jenner and the Discovery of Vaccination

Development of Vaccines to Infectious Diseases

Dispelling Vaccination Myths: Part I

Dispelling myths about vaccination in kids: Part II

The Debate Over Childhood Immunization

Vaccinate Your Child

Unvaccinated Children

Natural Solutions to Immunity

Global Programme for Vaccines and Immunization Homepage

Vaccine and Immunization News


.26-27 'מע ,1996 ינוי ,הירוב לע תואירב :רוקמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©