םידלי לצא תויגרלא


תלזנה ,המישנה תכרעמ לש תויגרלא דחוימבו ,תויגרלאה םג תוחרופ חרופ ביבאהשכ
ידי לע איה תויגרלאב לפטל רתויב הליעיה ךרדה .המטסאו סיטיסוניס ,תיגרלאה
.םדוק תחא העש הפיו ,ןתעינמ

םירמוח .קבאו שבוע ,םיבשע ,םיצע ,םיחרפ תוקבא ןוגכ ,םירמוחל רתי-תושיגר איה היגרלא
וילא רדוחשכ ףוגה לש תיעבטה ותבוגת יהוזו ,תיגרלאה הבוגתה ,הגירח הבוגת םירצוי הלא
הלא םירמוח דגנכ ולש הנגהה תוכרעמ תא ליעפמ ףוגה ,תויגרלאה לש הרקמב .הלחמ םרוג
םדגנ ליעפמ אוה .ףוגל שולפל (םינגיטנא) םישלופמ עונמל ידכ ,הלחמ יללוחמ ויה וליאכ
.(ןימטסיה רורחיש ידי לע) ףוגב המיחל יעצמא לש תוכרעמ םיליעפמה ,(םירחאו IGE) םינדגונ
- דועו תויושטעתה ,רועב םייוריג ,תוימוקמ תוקלד ,החילה ,תלזנה םה הלא המיחל יעצמא
םחלנ דליה .ףוגה לא הלא םיינגרלא הלחמ יללוחמ לש םתסינכ תא עונמלו רטפיהל ידכ לכה
,ףוגל קזנ םורגל ידכ הלא םימרוגב ןיא ירהש ,אווש תקעזא וז השעמל ךא ,הזע המחלמ
.וללה םירמוחל דליה חתיפש רתיה-תושיגרב איה היעבהוםירושקה םימיוסמ םיבצמל הרושק - תיתנוע תויהל הלוכי (תיגרלא הבוגת) אוושה תקעזא
בור תמייק - תיתנוע אל תויהל הלוכיו ;שבוי וא תוחל ,רוק ,החירפ ןוגכ ,הנשה תונועל
,ןוזמב םימיוסמ םירמוח וא םיוסמ ןוזמ ,םייח ילעב רעיש ,קבאמ בורל תמרגנו הנשה תומי
,דב יגוסל ,הכירבב רולכל םישיגרה םידלי םנשי) םייפיצפס דואמ םירבדל תושיגר דעו
.(דועו הסיבכ תוקבאל

,תלזנה תלקהל והשמ תתל רמולכ ,םימוטפמיסב לפטל איה הייטנה תילנויצנבנוקה האופרב
הביסהו רחאמ ךא ,העיגר תגשומ ןכא רצק ןמזל .דועו המישנה לע לקהלו רועה לע חורמל
.ורזחי םימוטפמיסה - הלפוט אל תויגרלאה תועפותה תועיפומ הללגבש

םיבושחה םירבדה דחא .יגרלאה בצמב לפטלו עונמל תובר םיכרד ןנשי המילשמה האופרב
תויתנוע) תובר תויגרלאש אצמנ אשונב ושענש םירקחמב .העינמה אוה המילשמה האופרב
תונוזמה םע עגמה תא רתוי ריעצ ליגב םיענומש לככו ,ןוזמב ןרוקמ (תויתנוע ןניאשו
.םהילא תיגרלאה הייטנה תא םיניטקמ ךכ ,םיינגרלאה

הז בצמ .ףוגב םידקמ בצמב הרוקמ םיחרפה ינקבאבש ןגרלאל המישנה תכרעמ לש התבוגת
תופיט המכ תוקיפסמ ,האלמ איהש עגרבו םשג ימב טאל טאל תאלמתמה תיבחל תומדל רשפא
ותפישח .םהילא שיגר אוהש םירמוחל ףשחנה ,תיבח התוא ומכ אוה ףוגה .ושלגי םימהש ידכ
תוצרפתהל םורגי ףסונ ןטק והשמ ובש ,בצמל ותוא איבת בר ןמז ךשמב םיבר םירמוחל
הבוגתל םורגי ןטק םרוג ובש בצמה תא ענמנ ,ריעצ ליגב דליב לפטנ םא .תויגרלא תועפות
.השק

רוזעל ןתינ דציכ
,הטיח ,סרית ,םינטוב ,םיציב ,הרפ בלח :םה םיינגרלאכ םיעודיה רתויב םיחיכשה תונוזמה
(5 'סמ בוהצ עבצ) ןיזארטט דחוימבו לכאמ יעבצ ,םיתות ,םיזופת ,דלוקוש ,תוינבגע
.םירמשמ םירמוחו

תונוזמ תאצוה לע תתתשומה ,תדחוימ הנוזת ,םיבר םירקמב ךא ,הכורא םנמא המישרה
דחוימב ןוכנ הז לכ .לילכ אפרל ףאו לקהל הלוכי ,תיגרלא-ופיה הנוזתל רבעמו םיינגרלא
.תויגרלאל תיתחפשמ הייטנ שי םא

יכ םינעוטש שיו ,םאה תנוזתל תורושק םיקנוי תוקונית לש לוכיעה תכרעמב תובר תויעב
בושח ולא םירקמב .קוניתה לש תיגרלאה הבוגתל םימרוגש םה םאה תנוזתב םימיוסמ םיביכרמ
ףיסוהל ןיא הלימגה רחאל .קנוי קוניתהש ןמז לכ םינגרלא םילכאמ םתוא לכמ ענמית םאהש
םהלש ,תוקונית לצא יכ הלע הנש ליג דע תוקונית םע השענש רקחמב .קוניתה תנוזתל םתוא
רחאו םאה לש הנוזתה בכרה לע הדפקה התיה רשאכ ,(תיתחפשמ הייטנ) תויושיגר חתפל הייטנ
.רתוי רגובמ ליגב תויגרלא תועפות תוחפ וחתיפ ,קוניתה לש ךכ

.םויב ג"מ 500-300 לש ןונימב C ןימטיו ןתמ ידי לע רוזעל רשפא רתוי םילודג םידליל
.תיעבט תינימטסיה-יטנא העפשה לעב אוה C ןימטיו

,תימינפ השלוח לשב המרגנש תלזנ לאכ איה תיגרלא תלזנל תוסחייתהה תיניסה האופרב
ואל היהי ,אמגודל ,תיגרלא תלזנב לופיטה ןכל .ינוציח םרוג לשב תמרגנש תוננטצהל דוגינב
הבוגת חתפי אלש ךכ ,ףוגה תא קזחל ידכ תאזו ,התעפוה ינפל אלא ,העיפומ תלזנהשכ אקווד
תובוגתה לש ןתעפוה ןמזב םג דואמ לקהלו רוזעל ןתינש ןבומכ .ןגרלאה תעפוה םע תיגרלא
.תויגרלאה

ובש בצמל רתויב המיאתמה תיתפואמוהה הפורתה תמאתה תועצמאב םילפטמ הבש ,היתפואמוהב
תעפוה ינפל דליה תא קזחלו לפטל ןתינ ,לבוס אוה ונממ םימוטפמיסה לולכמלו דליה אצמנ
דליהש םייוכיסה םיבר ןכ רתוי םדקומ בלשב השענ לופיטהש לככו ,םייגרלאה םימוטפמיסה
.ולש תושיגרה םע רתוי בוט דיתעב דדומתהל לכוי

תויעב לש בחר ןווגימב עיפוהל תולוכי תויגרלא תועפותש רחאמ ,בחר אשונ איה היגרלאה
,תומזקא ,זוכירו בשק תויעב ,שאר יבאכ :ןוגכ ,םימוטפמיסבו ,םיבצעה ,לוכיעה תכרעמב
תושיגר בקע דחוימב ,םידלי .תורחא תובר תויעב דועו המטסא ,תלזנ ןבומכו ,םיינזוא תוקלד
.הלא תויעבמ לובסל םיטונ ,םהלש לוכיעה תכרעמ

לככו ,היעבה רוקמב שפחל ,ץמאמ עיקשהל אלא ,םימוטפמיסב לפטל קר אל אוה רסמה
.בטיי ןכ םימידקמש

.26-27 'מע ,1998 לירפא ,הירוב לע תואירב .ריאי ,ןומימ :רוקמ
.תיניס האופרל החמומ אוה ןומימ ריאי ר"ד

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Personal Allergy Resource

היגרלא אשונב םיחנומ ןולימ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©