ןוסיחה תכרעמ


םיביואב תעפושמה תניועו החושק הביבסל וייח חרוא תא םיאתהל בייח םיאתה-בר יחה רוציה
םהיניב ,ומויקל םילכנתמה םיבר םימרוג םע דדומתמ אוה תומדא ילע ןושארה ומוימ .בורל
םייח תוכרעמל ךיפה-יתלב קזנ םורגל הלולע םתרידחש םייליפט םיאת-דחו םיקדייח ,םיפיגנ
.ופוגב תוינויח

הנעמ תתל תנמ לע הנגה יעצמא לש בחר ןווגימ היצולובאה ךלהמב וחתיפ םייחה ילעב
תוליעי הנגה תוכרעמ רתויב םידוריה תוילוחה-ירסח לצא וליפא םיאצומ ךכ .הז רגתאל
םישלופה םירז םימרוג לכעלו גורהל ,עולבל םילגוסמה םיינעלב םיאת ראשה ןיב תוללוכה
תכרעמ תואטבתהב ועיגה ןתוחתפתה אישלו ןמזה תצורמב וללכתשה ולא תוכרעמ .ףוגל
.םימדקתמה תוילוחה ילעבב ןוסיחה

ידוחיי ןפואב תלעופ איה ךכ - הרגמה םרוגל התבוגת תוילוגסב תנייטצמ ןוסיחה תכרעמ
הל הנקמה ,ןורכז לע רומשל הלוכי ףא ןוסיחה תכרעמ ,ךכמ הרתי .דבלב רזה שלופה דגנכ
ןוסיחה תכרעמ לש התושרל .רבעב וב התסנתהש רז םרוג םע שגפמ רחאל תידימ הבוגת תלוכי
יתלב תויטס הנממ תענומו התבוגת תמצוע תא תרקבמה תמכחותמ חוקיפ תכרעמ תדמוע
.ץוחבמ םישלופה םימרוגב העיגפל ףסונ ומצע ףוגה יביכרמב עוגפל תולולעה תויוצר

Aquired Immune Deficiency Syndrome ) שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת לש תמייאמה התעפוה
הכרעמ לש ןיקת דוקפית רסוחש רחאמ ,ןוסיחה תכרעמב בר ןינע הנורחאל הררוע (- AIDS
השק תנומסת תונייפאמה תוריאממה תולחמל ףא הארנכו תוימוהיזה תולחמל םרוגה אוה וז
תלחנ איה אלא ,דבלב האופרה ישנאל תלבגומ הניא ןוסיחה תכרעמב וז השדח תוניינעתה .וז
איהש יפכ ,התלועפב ןוסיחה תכרעמ לש רואת ןאכ איבהל ןוכנל ונאצמ ןכל ,רובצב םיבר
.תונורחאה םינשה לש םירקחמה רואל תפקתשמ

רז שלופ לש הרידח תובקעב ןוסיחה תכרעמב םיללוחתמה םיעוראה רחא בוקענ הז רמאמב
.(ןגיטנא) "דגנא" ללוכה םשב הנוכי אוהו ,את-דח וא קדייח ,ףיגנ תויהל לוכי שלופה .ףוגל
.ידוחיי ןפואב ומע ביגהלו ריכהל תלגוסמ ןוסיחה תכרעמש םרוג לכ ,אופיא ,אוה דגנא

הכרעמה הדש
תרידח םוקמל םאתהב תעבקנ ןוסיחה תכרעמ ןיבל ףוגל רדוחה דגנאה ןיב תודדומתהה תריז
רתויב בורקה יתפמילה רשקה לא דגנאה זקוני ,רועה ךרד תשחרתמ ותרידח םא .ףוגל דגנאה
.ןוסיחה תכרעמ ןיבל וניב תודדומתהה ליחתת ,יתפמילה רשקה ךותב ,םשו הרידחה םוקמל
הכורכה באכה תשוחתו ותוחפנתה איה דגנאב הרוגמה יתפמילה רשקב שחרתמה עוראל תודע
םיכומס םירוזאל זקונמ ,ןימה וא המישנה ,לוכעה יחתפ ךרד רדוחה דגנא .וז תוחפנתהב
תכרעמ םע שגנתמ אוה םש ,הפמילה תכרעמ יאת לש םיפופצ םירבצ שי םהבש הרידחה ירוזאל
,םדה-ילכ ךרד ףוגל רדוחה דגנא .עולה רוזאב "םידקשה תטולב" לשמל איה וזכ .ןוסיחה
.ןוסיחה תכרעמ יאתב לקתנ אוה ,"ןבלה ךומה" ארקנה רוזאב ,םשו ,לוחטל ללכ ךרדב זקונמ
םירתאה ןמ דחא לכב שחרתהל ןכ-לע לוכי ,ןוסיחה תכרעמ ןיבל דגנאה ןיב תושגנתהה עורא
חתפתת תינוסיחה הבוגתהו ,(לוחט וא םירחא םייתפמיל םירוזא ,םייתפמיל םירשק) וללה
.םיבלשב

םגד והז .ןלהל םיראותמ ,תונושה היתועורז לע ,ןוסיחה תכרעמ לש םינושה הלועפה יבלש
וב ןנשי ,םיגולונומיאה בור לע םויכ לבוקמ הז םגד .ןורחאה עדימה יפל הנבנש ןכדועמ
.ןמזה םע וררבתי םיבר הלאש ינמיסש ןבומכו ,תקולחמב תויונשה תודוקנ ןיידע

החיתפה יכלהמ
גפורקמה .גפורקמ יורקה ןעלב את ותוא עלוב תודדומתהה רוזאל דגנאה לש ותרידח םע
ינפ לע גיצמ אוה וידירש תא .(2 בלש) וקרפמו ולכעמ ,יח רוצי אוה םא ,דגנאה תא גרוה
ודיקפתל רשכוהו רגבש טיצופמיל ."דגנא גיצמ את" ארקנ אוה ןכ לעו (3) ולש םינפה םורק
םורק ינפ לעש דגנאה ידירש םע רשקתמ ,T-את התעמ ארקיש ,(סומית) תרהה תטולב ךותב
ןטלוקה .(4) וינפ חטש לע אצמנה ,הז דגנאל ידוחיי (רוטפצר) ןטלוק תועצמאב גפורקמה
לש ינובלח רצות םעו גפורקמה ינפ לעש דגנאה םע תינמז וב רשקתהל בייח T את לש
םיעודיה םיירקיעה לתשה ידגנאמ דחא אוהו ,"II קלחמ" ארקנ הז רצות .ומצע גפורקמה םורק
קודה קיפסמ עגמ רשפאתמ הזכ לופכ רשק םייק רשאכ קר .(5) 1 תומקר םואת לש םידגנא םשב
בל םישל ונילע .תינוסיחה הבוגתה לש םיעוריאה ךשמהל ליבויש ,גפורקמה ןיבל T-את ןיב
דגנאל ידוחיי ןטלוק לעב T-את ריכהל לוכי (3) גפורקמה לע גצומה דגנאה תאש הדבועל
אל םירחא םידגנאל םיידוחיי םינטלוק ילעב T-יאת .גפורקמה לש II קלחמ רצותלו ,הז
וראותיש םיעוריאה ךשמהב ללכ םיברועמ ןכל ויהי אלו ,דגנאה-גיצמ-גפורקמה םע ורשקתי
.ןלהל

ינובלח םרוג (5) גפורקמה ררחשמ ,דגנאה-גיצמ-גפורקמה ןיבל T-את ןיב רשקה תריצי תובקעב
גפורקמל דומצה T-את י"ע טלקנ 1 -ל"א םרוגה .(IL -1 וא 1 -ל"א) 1 -ןיקיולרטניא ארקנה
ינש ינובלח םרוג ררחשלו רציל T-את ליחתמ ךכמ האצותכו ,(דגנא-ןטלוק רשקה תועצמאב)
.2 -ל"א-ל ןטלוק עיפומ ולש םינפה םורק ינפ לעו (IL -2 וא 2 -ל"א) 2 -ןיקיולרטניא ארקנה
אתה .T-את לש תוקלחתהה ןונגנמ תא ררועמ ךכבו ,(5) הז ןטלוק י"ע טלקנ 2 -ל"א םרוגה
T -יאת תלשוש תוברתה .ליעפו רגוב T-אתל הלשבהו תוניימתה יכילהת רבוע (6) קלחתמה
הז יורג .(7) גפורקמה לע גצומה דגנאה י"ע דימתמ יוריגב ,ןכ לע ,תינתומ םתלשבהו
םהילע ןטלוק תעפוה תינמז ובו ,ולא T-יאת י"ע 2 -ל"א םרוגה תריצי תא ,רומאכ ,רשפאמ
םיאתה תויוקלחתהמ האצותכ .םהיתויוקלחתה ךשמה תא רשפאל ךכו ותוא טולקל לוכיש
.דגנא ותואל תוידוחיי ילעב T-יאת לש בר רפסימ דגנאה םע תודדומתהה רוזאב םיעיפומ
םיעייסמ T-יאת" התעמ ונוכי ,תוניימתההו הקולחה יבלש תא ורבעש רחאל ,ולא םיאת
םע השיגפה רוזאב ,םהלש הריציה ירתא תא םיבזוע םה .(8) (Helper T-cells) ,"םירגוב
םירמשנ םקלח .ףוגה יקלח לכב הפמילהו םדה-ילכ תועצמאב םירזפתמו ,דגנאה
ותעפוה רחאל םינש וא םישדוח ,ףוגל תינש רודחי םא דגנאה םע ודדומתיש ,(9) ןורכז-יאתכ
שגפימה רחאל םתבוגת רשאמ רתוי הליעיו הריהמ היהת םתבוגת הז הרקימב ;הנושארה
תינוסיחה הבוגתה תריציב לעופב ופתתשי םיעייסמה .T-יאת לש רחא קלח .ומע ןושארה
.ןלהל הארנש יפכ דגנאה דגנכ תינושארה

םינדגונה תריצי ןונגנמ
דואמ תולודג תויומכב תינושארה םתלעפה רחאל םיאצמנ ,דגנאל םיידוחייה םיעייסמה T-יאת
.ףוגל שלפש דגנאה לש םיהובג םיזוכיר םייוצמ םהבש םירוזאה הז ללכבו ,ףוגה ירוזא לכב
ןכלו ,רזה דגנאה םע תינש שגפיהל םהייוכיס םיבר ,םירוגמה T-יאת לש ברה םרפסימ ללגב
ינפ לע גצומה ידוחייה דגנאה תא ולש ןטלוקה תועצמאב ההזי םהמ דחאש יאדול בורק
רחא רתא לא רשקתמ הז בלשב .גפורקמה לש II קלחמ רצות םע דחיב וילא רשקתיו ,גפורקמ
ןיב שלושמ רצונ ךכ .B-את הנוכמהו ,םצעה-חמב ורוקמש טיצופמיל את דגנאה ינפ לע
חטש לע וידירש תא גיצמו ותוא לכיע ,דגנאה תא ינושאר ןפואב דכלש גפורקמ :םיאת השולש
רשקתמה B-אתו ,דגנאה לש םיוסמ עטקימל ולש ןטלוק תועצמאב רשקתמה עייסמ T-את ;וינפ
T-אתמ עויס אלל ךא ,םינדגונה רצוי אתה לש םאה-את אוה B-את .דגנאה לש רחא עטקימל
רצוי אתל ךופהל ול רשפאמה ,תוניימתההו תוקלחתהה ךילהת תא רובעל לכוי אל אוה
דגנאל ידוחייה עייסמ T-את ןיב רושיג רשפאמ ,גפורקמה ינפ לע גצומה דגנאה .םינדגונ
לעש דגנאל תינמז וב רשקתמ T-את לש ןטלוקה .ומצע דגנא ותואל ידוחייה ,B-את ןיבל הז
.ןכל םדוק ונרכהש ,גפורקמה לש II קלחמ רצותל ההזה ,B-את לש ינובלח רצותלו B-את ינפ


םינדגונה תריצי ןונגנמ

אתכ ןכל שמשלו ,(3) ולכעל ,(דגנאה תא "עולבל" לוכי B-את יכ ררבתה תונורחאה םינשב
אלל T-אתל דגנאה תא תורישי גיצהל לוכי ףא אוה - רמולכ ,(4) ומצעב דגנא גיצמ
םע רשקהב הז הרקמב םג היהת T-את ןטלוקל דגנאה תורשקתה . 2 גפורקמה לש ותוברועמ
,דגנאה תא ריכהל לוכי וניא T-את ןטלוקש תינש םיאור ונא .(5) B-את לש II קלחמ רצות
,B-את לש ןטלוקה ןמ T-את לש ןטלוקה הנוש ךכב .II קלחמ רצותל רושק אוה רשאכ אלא
תא ןפוצה ןגהש ךכ-לע תזמרמ וז הדבוע .(1) ישפוח אוה רשאכ םג דגנאה תא ריכהל לוכיה
קודהה רשקה .(ןלהל האר) B-את ןטלוק הנבימ תא ןפוצה ןגהמ הנוש T-את ןטלוק הנבימ
עייסמ םרוג לש הרבעה רשפאמ ,דגנאה רשג תועצמאב B-את ןיבל עייסמה T-את ןיב רצונה
םרוגה תטילק .םיניקיולרטניאה תחפשמל ךייש הז םרוג ,(5) B-אתל T-אתמ (Helper Factor)
האצותכו קלחתהל ליחתמ B-את .תוקלחתהה ןונגנמ תא וב תררועמ B-את ידי לע עייסמה
B-יאתמ קלח םיכלוה תויוקלחתהה םע .(6) דגנאל םיידוחייה B-יאת םיברתמו םיכלוה ךכמ
םיאתה לש רחא קלח .(8) ןודנה דגנאל םיידוחיי םינדגונ ירצוי המסלפ-יאתל םיניימתמו
.רתוי תרחואמ תונמדזהב וב ושגפי םא דגנאה םע בוש וביגי רשא (9) ןורכז-יאתכ רמשנ
ותוא םע ףסונ עגמב .דחי םג B-יאתו T-יאת י"ע רמשנ ינוסיחה ןורכזה יכ בל םישל יאדכ
תריצי בצקש אלא ,ליעל ראותש ןורקיעה יפ לע ,ולא םע ולא הלועפ םיאתה בוש ופתשי דגנא
.תינוינשה הבוגתה יהוז - רתוי ץרמנ היהי םינדגונה

.םינדגונה ירצוי םיאתה םה ,וז םיעורא תרשרש לש הפוסב םירצונה המסלפה יאת ,רומאכ
םיאצמנה (םיקדייח ,םיפיגנ) םיינגותפ םימרוג דגנכ רקיעב םילעופה םינובלח םה םינדגונה
ןיב וז תורשקתה .םיקדייח לש םינלער ומכ םיינובלח םידגנא דגנכ ףאו ,םיאתל ץוחמ
.ףוגה ןמ ותקחרהלו רזה םרוגה סרהל האיבמ ,רזה םרוגל ןדגונה

תיאתה תינוסיחה הבוגתה
לא רדוח ףיגנה .ףיגנ אוה הקבדהה םרוג ןהב תולחמה לש ןקלח בר תוימוהיזה תולחמה ןיב
תריזל םיסנכנ םתחת .וב עוגפל םילוכי םינדגונה ןיא ןכלו ,ןסכאמה ףוגה לש םיאתה ךות
T-יאת .(Cytotoxic T-cells וא ,Killer T-cells) "םיינלטק T-יאת" םשב םיעודיה T-יאת הלועפה
ולכויש תנמ לע ,םיעייסמ T-יאתב עייתסהל םיבייח ףיגנה דגנאל םיידוחייה םיינלטקה
תעדה לע לבקתמ .םיליעפ םיינפקות םיאתל וכפהיו תוניימתההו תוקלחתהה ךילהת תא רובעל
ןושאר בלשב .B-יאת לש הלעפהה ךילהתל דואמ המוד םיינלטקה T-יאת לש הלעפהה ךילהתש
גפורקמה לש II קלחמ ינובלח םע דחי גצומו (2) םכותב לכענ ,םיגפורקמה י"ע דגנאה עלבנ
גצומה דגנאה תועצמאב םירשקתמ דגנאה י"ע םירוגמה םיעייסמה T-יאת .(4) עייסמ T-אתל
םיאתה לש םאה-יאתו םיעייסמה T-יאת .םיינלטקה םיאתה לש םאה-יאתל גפורקמה ינפ-לע
םע דחיב םהינפב גצומ אוה רשאכ קר גפורקמה לעש דגנאה תא ריכהל םילוכי םיינלטקה
ינובלחו דגנאה תועצמאב גפורקמל םירושק םיינלטקה םיאתה .גפורקמה לש םיינובלח םירצות
קלחמ ינובלח םע דחיב דגנאל םירושקה םיעייסמה םיאתל דוגינב תאזו ,גפורקמה לש I קלחמ
תובקעב .II קלחמ ינובלח ומכ ,םיירקעה לתשה ידגנאמ דחא םה ףא I קלחמ ינובלח .(4) II
T-יאתמ ררחתשמ ,דגנאה גיצמ גפורקמה תועצמאב .T-יאת יגוס ינש ןיב תורשקתהה
.(4) םיינלטקה םיאתה לש םאה-יאת י"ע טלקנש (2 -ל"א) 2 ןיקיולרטניא םרוגה םיעייסמה
5) םיליעפ םירגוב םיינלטק םיאתל םאה-יאת לש תוניימתהו תוקלחתה רשפאמ 2 -ל"א םרוגה
,(6) עוגנה הרטמה את ינפ לע גצומה יפיגנה דגנאה תא םיהזמ םיליעפה םיינלטקה םיאתה .(
ינלטקה T-את ןטלוק .(8) וכותבש םיפיגנה םע דחיב אתה תא םידימשמו ,(7) ומע םירשקתמ
ינובלח רצות םע דחי וינפב גצומ אוה םא קר הרטמה-את לעש יפיגנה דגנאה תא תוהזל לוכי
הרורב "הדובע-תקולח" תמייקש םידמל ונא ןאכמ .I קלחמ רצות אוהש ומצע הרטמה-את לש
ץוחמ םיאצמנה םיפיגנ .תיאתה - תינוסיחה עורזה ןיבל ,תינדגונה - תינוסיחה עורזה ןיב
םיאתה י"ע םילפוטמ ,םיאתה ךותב םיאצמנה םיפיגנש דועב ,םינדגונה י"ע םילפוטמ ,םיאתל
.תונושה תועורזה יתש תא םיליעפמ םיעייסמה םיאתה רשאכ ,םיינלטקה

תיהשומ רתי תושיגר
םיגפורקמה תחפשממ םיינעלב םיאת יכ חכווינ תינוסיחה הבוגתה לש "הירוטסה"ב לכתסנ םא
.היצולוואב ןוסיחה תכרעמ תעפוה ינפל בר ןמז םירז םישלופ ינפמ ףוגה לע הנגהב ופתתשה
ילב ,ףוגל םירזה םישלופה גרהב יסיסב דיקפת םיגפורקמה ואלימ ,הלא םימדקומ םיבלשב
תכרעמ תוחתפתה םע ,רתוי םירחואמ תוחתפתה יבלשב קר .ןוסיחה תכרעממ םיאת לש עויס
,ךדיאמ .ןוסיחה תכרעמ יאת ינפב דגנאה תגצהב ףסונ דיקפת םיגפורקמה ולביק ,ןוסיחה
,םימדקתמ תוילוח ילעבב ןוסיחה תכרעמ תעפוה םע םלענ אל ולא םיאת לש ירוקמה םדיקפת
ףסונ םירז םימרוג לש םיידוחיי-יתלב גרהבו העילבב בושח דיקפת םיאלממ ןיידע םהו
םישלופה םיקדייח עולבל םילוכי םיגפורקמה ןיא םיבר םירקמב .דגנאה תגצהב םדיקפתל
םינדגונב םיקדייחה ןכל םדוק וסכתה ןכ םא אלא םימדקתמ תוילוח ילעב לש םפוגל
ךילהת רובעל םיגפורקמה םיבייח םירחא םירקמב .היצזינוספוא יורקה ךילהתב םיידוחיי
T-יאת תרזעב עצובמ הז לועפיש ךילהת .ףוגל םישלופה תא גורהל ולכויש ינפל לועפיש
תשילפב ,המגוד םשל ,םינד ונא רשאכ תאז ,ידוחייה יקדייחה דגנאה י"ע ורוגש םיעייסמ
דגנאה ידירש תא םיגיצמ םתוא ולכיעו םיקדייחה תא ועלבש םיגפורקמ .ףוגל םיקדייח
רוזאל םיעיגמ ולא T-יאת .דגנאל םיידוחיי םינטלוק ילעב םיעייסמ T-יאת ינפב יקדייחה
בוש .םיגפורקמ י"ע יקדייחה דגנאה םהינפב גצומ בוש םשו ,םיקדייחה םייוצמ וב יתקלדה
רצות םע דחיב אוה ףאו ,םיעייסמה T-יאת לש ןטלוקל דגנאה גיצמ גפורקמה ןיב רשק רצונ
םייורקה םיסיסמ םירמוח T-יאת םיררחשמ ךכל הבוגתכ .(2) גפורקמה לש II קלחמ
.(3) ,(chemotactic factor) "יטקטומיכה םרוגה" אוה םיניקופמילה ןמ דחא .םיניקופמיל
T-יאתו םיקדייחה םייוצמ וב יתקלדה רוזאל םדה-ילכמ םיגפורקמ תכישמל איבמ הז םרוג
תונפדה ןיבמ "ץלחנ" אוהו ,יטקטומיכה םרוגה לש םיזוכירה לפמב "שח" גפורקמה .םירוגמה
לש הובגה זוכירה רבעל "טוונמ" אוהשכ םיזוכירה לפמ ךרואל םדקתמו (4) םדה-ילכ לש
שרפומה רחא ןיקופמיל .(5) יתקלדה רוזאל ףוסבל עיגמ אוה ךכו ,יטקטומיכה םרוגה
"הדידנה בוכיע םרוג" אוה תקלדה רוזאב ינשימה םייוריג רחאל םיעייסמה T-יאתמ
תקלדה רוזאב םיגפורקמה תא הארנכ בכעמ הז םרוג .(6) (migration inhibition factor)
T-יאתמ שרפומה ףסונ ןיקופמיל םהילע לעפומ םשו ,האלה דודנל םהל רשפאמ וניאו
הז ןיקופמיל .(7) (macrophage activation factor) "גפורקמה ליעפמ םרוג" אוהו םיעייסמה
הנוכמה ,הז ךילהת .םתוא םילכעמו םיגרוה ,םיקדייחה תא םיעלוב םה ,םיגפורקמה תא לעפשמ
עורז אוה ,םלועפישו םיגפורקמה תוסייגתה דע הבוגתה תוהתשה ללגב ,"תיהשומ רתי תושיגר"
.T-יאתל םיגפורקמ ןיב הלועפ ףותיש םיגדמו ,םירז םישלופב ףוגה תמיחלב תפסונ

תינוסיחה הבוגתה תוסיו
ידמ תצרמנ תוליעפ .תתסוומ תויהל תבייח תינוסיחה תוליעפה ףא ,תיגולויב תוליעפ לכ ומכ
וזו ,םינושה הילולסמב תינוסיחה הבוגתה לש תרבגומ הלעפהל תמרוג םיעייסמ T-יאת לש
וא םיפיגנב םיעוגנה םירוזאב םיאצמנה םימימת םיילמרונ םיאתב ףא עוגפל הלוכי
ףא .(suppressor T-cells) "םיאכדמ םיאת" םינוכמה םיאת םיבצינ וז הנכס לומ .םיקדייחב
םיעייסמה T-יאת רשאכ קר תאזו דגנא-יגיצמ-םיגפורקמ י"ע םילעפומ םיאכדמה םיאתה
.ותומלשב רורב אל ןידע םיאכדמה םיאתה לש הלועפה ןונגנמ .ידמ תצרמנ תוליעפ םיאטבמ
"אכדמ םרוג" תועצמאב םיעייסמה םיאתה תלועפ תא םיאכדמ םה םתלעפה רחאל
.םיעייסמה םיאתה תלועפ לש בוכיע לח תאז תובקיעבו ,םהמ שרפומה (Suppressor Factor)
םיסנכנ ,תשקובמה המרל רבעמ הלוע יוכידה תמרו ,ידמ תצרמנ םיאכדמה T-יאת תלועפ םאב
contra suppressor ) "םיידגנ םיאכדמ םיאת" םיארקנה םיפסונ םיתסומ םיאת הלועפל
בושו ,םיאכדמה םיאתה לש רתיה תלועפ ינפמ םיעייסמה T-יאת לע םיניגמ ולא םיאת .(cells
יגוס ינש תועצמאב אופיא תתסוומ םיעייסמה T-יאת תלועפ .ןיידע רורב וניאש ןונגנמב
לש וז תוליעפ .התואנ המרב םתוליעפ תרמשנ ךכו ,הזל הז םיכופה םידוקפית ילעב םיאת
הבוגתה המיעו ךעדת איה ותומלעה םעו ,ףוגב דגנאה יוצמ דוע לכ רמשית םיעייסמה T-יאת
.ףוגב שחרתהש ינוסיחה עוריאל דיחיה דירשה ראשי ינוסיחה ןורכזה רשאכ ,הלוכ תינוסיחה
דיקפת הארנכ שי (T-יאת םינוכמ םה םג ןכלו תרהה תטולבמ םאצומ ,בגאש) םיאכדמה םיאתל
לידבהל םיעדוי ולא םיאת .םימדקתמה תוילוחה ילעב לש םמויקל בר ךרע לעב אוהש ףסונ
ןכלו ,םירז םידגנא דגנכ םילעופה הלאכ ןיבו ,םיימצע םידגנא דגנכ ןוסיח-יאת ןיב
לש םיימצע םיאת דגנכ תוינוסיח תובוגת גגושב םיליעפמה םיעייסמ T-יאת אכדל םילגוסמ
םיאכדמה םיאתה לש הניקת יתלב תוליעפ .תוינומיאוטוא תולחמ םיענומ םה ךכו ,ףוגה
יביכרמ דגנכ תינוסיח תוליעפ ילעב םיאת לש תנסורמ יתלב העפוה ,ןכל ,רשפאל הלוכי
רעושי לב קזנ םורגל םילולעה םיינומיאוטוא םינדגונ וא ,(םיינומיאוטוא םיאת) ףוגה
.ףוגה תומקרל

B-יאתו T-יאת לש םינטלוקה ןווגימ תוחתפתה
תא תאשונה םיאתה תלשוש תא קר ליעפמ ףוגל רדוחה דגנאה ,וז הריקס תליחתב ונראתש יפכ
תא הז םימילשמ ןטלוקהו דגנאהש ונמצעל ןיימדל םילוכי ונא .הז דגנאל ידוחייה ןטלוקה
םיאשונה םיאת .וליעפהלו ןטלוקה תא אוצמל דגנאה לוכי ךכו ,לוענמו חתפמ ומכ הז
יאתש םידמל ונא וז הדבועמ .םילעפומ םניא םירחא םידגנאל תוידוחיי ילעב םינטלוק
ילעב םינטלוק םיאשונ (B-יאתו T-יאת) ידוחיי הרכה רשוכב םינחינה ןוסיחה תכרעמ
ןטלוק יאשונ םיאת ליעפי X דגנא .ףוגל רדוחה דגנא לכ ריכהל םילוכיה םינוש םינבימ
יכ םידמל ונא ןאכמ .האלה ךכו Y-יטנא ןטלוק יאשונ םיאת ליעפי Y דגנא ,X-יטנא
םע לעופב עגמ היהש ינפל ןוסיחה תכרעמב תמייק םינושה םידגנאה תרכה לש תוידוחייה
ידוחיי ןטלוק םיאשונ B-יאת ןכאש הנושארל (ונאיצילוסו רואנ) ונחכוה 1967 תנשב .דגנאה
תשקבתמה הלאשה .(Nature-ב ונלש רמאמ תורפסה תמישרב האר) ומע וסנתה םרטב ףא דגנאל
לש הרכה רשפאמה ןווגמ חתפתמ דציכו ,B-יאתו T-יאת לעש םינטלוקה הנבימ והמ ,איה
לש הסניגוטנואה ןמזב חתפתמ םינטלוקה ןווגמש ובשח הליחתב .םידגנא לש םוצע הכ רפסימ
.B-יאתו T-יאת לש ןטלוקה הנבימ תא ןפוצה ןגב תויטמוס תויצטומ י"ע ןוסיחה תכרעמ
לש תומצעה-חמב וא תרהה תטולבב ,דבכב םידיאופמילה םיאתה תויוקלחתהש ונעט ,רמולכ
ינבימ ןווגמל תומרוגה ,תונושו תובר תויצטומ הלא םיאת לש א"נד-ב תורצוי ,חתפתמה רבועה
םה ,המוד תוידוחיי םיאטבמה ,B-יאתו T-יאת לש םינטלוקהש וחינה םג ןאכמ .םינטלוקה
,ןדגונה יונב ונממש ינובלחה רמוחה אוה ןילובולגונומיאהו ליאוה .ומצע ןג ותוא לש רצות
םהינש יכ ,ןדגונל והנבימב המוד תויהל ךירצ ןטלוקהש בושחל היה יעבט ךאו ליאוהו
אוה T-יאתו B-יאת ינטלוק לש ינגה רצותהש עצוה ,דגנא ותוא ידוחיי ןפואב םיריכמ
לעב ןילובולגונומיא אוה B-את לש ןטלוקהש וחיכוה ןכא םינשה תצורמב .ןילובולגונומיא
תונעטה תאז תמועל .B-את ותוא לש תבה-יאתמ דיתעב ורצויש םינדגונל ההז תוידוחיי
םויכ ןנשי ,ןכ-לע-רתי .תונוכנ יתלבכ וחכוה םינילובולגונומיא םה ףא T-יאת ינטלוקש
T-יאת לש ןטלוקה הנבימו ,B-יאת ןטלוק ןגמ הנוש T-יאת ןטלוק לש ןגהש תוקצומ תויאר
.B-יאת ןטלוק הנבימל ההז וניא

רוקמה ןניא תויטמוסה תויצטומה יכ ,וחיכוה תיתלוקלומה היגולויבה םוחתמ תוטיש תרזעב
יתשרותה ןווגמהש רבתסה .B-יאתו T-יאת ינטלוק לש ןווגמל ,ירקיעה אל ףא ןכתיו ,דיחיה
ןפוצה ןגה תא םיללוכה א"נדה יעטקמ לש םינוש םיפורצמ לודגה וקלחב רצונ םינטלוקה לש
תא ןפוצה ןגה לש (םינוש א"נד יפורצ תריצי ,רמולכ) "שדחמ רודיס"ה .ןטלוקה הנבימ תא
המודב .םתוניימתהו תירבועה תרהה תטולבב םיאתה תוקלחתה ןמזב שחרתמ ,T-יאת ןטלוק
לש םיירבועה הריציה ירתאב שחרתמ B-יאת ןטלוק תא ןפוצה ןגה לש שדחמ רודיסה ,ךכל
תויושע ןהו ,םינושה א"נדה יפורצ לש םיכילהתל ףסונב תורוק תויטמוס תויצטומ .ולא םיאת
.םינטלוקה ןווגמ תא רישעהל

םינוש םג ןכלו ,B-יאת ינטלוק לש םינגה ןמ םינוש T-יאת ינטלוק לש םינגה יכ םא
ףא םשו הפו יללכה הנבימב םהיניב םיוסמ ןוימד םייק תאז לכב ,ולאמ ולא םמצע םינטלוקה
םה ,B-יאתו T-יאת לש םינטלוקה תא םינפוצה ,ולא םינגש םינעוטה שי וז הביסמ .םיטרפב
תא םיכיישמ ךכ .םידרפנ םינגל היצולוואה ךלהמב לצפתהש דחא בא-ןגמ ףתושמ אצומ ילעב
ינג לש לעה תחפשמ" הנוכמה ,םיפסונ םינג הב םירבחש ,תחא החפשמל וללה םינגה
."םינילובולגונומיאה

הלחתהו ףוס
וילע השקי ,תונורחאה םינשה שמחב היגולונומיאה תוחתפתה רחא בוקעל ודיב הלע אלש ימ
-את ןטלוק לש ןירותסמה חונעיפ .הז עדמ םוחתב ולחש תורומתהו םישודיחה ךבסב אצמתהל
חונעיפב תומדקתהל ליבוהש ,םשורה בר םיגשיהה עסמ לש תרתוכה תלוג קפס אלל אוה T
ימוחת םתואב לופיט רשפאל לכות ולא םיכילהת לש הנבה .ינוסיחה ךילהתה לש ןונגנמה
,תונוש ןטרס תולחמ ,תוינומיאוטוא תולחמ ומכ ,הינפ ןיידע הריאה אל החלצהה םהבש האופר
ןכתי .(AIDS) שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמו תויגרלא תולחמ ,תויגולונומיא רסח תולחמ
,השעמה םוחתל םייסיסבה םיגשיהה ומשויי הבש השדח הפוקת לש החתיפב םידמוע ונאש
בהזה רותב האלימש דיקפתל המודב ,האופרה םוחתב יזכרמ דיקפת בוש אלמת היגולונומיאהו
.תוימוהיז תולחמ דגנכ ליעפהו ליבסה ןוסיחה חותיפ תעב הלש ןושארה

םיחנומ
.רבועב םירביאהו תומקרה תוחתפתה - הסניגוטנוא
לש תוליעפ ילעב ,םינוש ףוג-ילזונבו בויסנב םייוצמה םינובלח - םינילובולגונומיא
.תיגולויבה םתוליעפבו ימינפה םנבימב הזמ הז םינושה םיירקיע םיגוס 5 םהיניב .םינדגונ
.ןוסיחה תרות - היגולונומיא
.םיאתה תוקלחתה ןמזב םילחה א"נדה הנבימב םייוניש - תויטמוס תויצטומ
תכרעמ תוליעפ י"ע ףוגב תומקרלו םיאתל קזנ םרגנ ןהב תולחמ - תוינומיאוטוא תולחמ
.ולא תומקרו םיאת דגנכ ןוסיחה
יביכרממ דחא לש רסחמ האצותכ תומרגנה תוימוהיז תולחמ - תויגולונומיא רסח תולחמ
.ןוסיחה תכרעמ
םידגנאה םיזקנתמ הילא ,םיגפורקמו םידיאופמיל םיאת הליכמה הטולב - יתפמיל רשק
.תינוסיחה הבוגתה תשחרתמ הבו ,ףוגל םירדוחה

:תפסונ האירקל
Dembic, Z., von Boehmer H. and Steinmets M. 1986. The role of T-cell receptor a
and b genes in MHC - restricted antigen recognition. Immunology Today 7(10),
308-311.
Hood, L., Kronenberg M. and Hunkapiller, T. 1985. T cell antigen receptors and the
immunoglobulin supergene family. Cell 40, 225-229.
Marrack, P. and Kappler J. 1986. The T cell and its receptor. Scientific American
254(2), 28-37 Schwartz, R. H. 1985. T-lymphocyte recognition of antigen in
association with gene products of the major histocompatibility complex. Ann. Rev.
Immunol 3, 237-261.
Naor D. and Sulitzeanu D. (1967). Binding of radioiodinated bovine serum albumin to
mouse spleen cells. Nature 214, 687-688.

םיילוש תורעה
.97 'מע ,3-2 ,'ל "עדמ" האר
.1
םויכ רורב אל ןיידעו ,םמוציעב םייוצמ הז אשונב םירקחמה יכ ןייצל ונילע
.B-יאת י"ע םינדגונה תריצי בלשב גפורקמה לש ותוחכונ תינויח ןכא םא
.תולבוקמה תוסריגה יתש תא איבהל ןוכנל םיאצומ ונא ,ךכל-יא
.2

יעדמב םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוה ,12-17 'מע ,1987 ,1 -א"ל עדמ .דוד ,רואנ :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה
זכרמב ןטרסה ידומילל דרגוניו ןוטלימ ש"ע הרדתקב רוספורפכ ןהכמ (D. Naor) רואנ דוד
לש האופרל ס"היבב ,םילודיג לש היגולונומיאלו תיללכ היגולונומיאל גרבנטואל
ףוג-יביכרמל תינוסיחה הבוגתה ןונגנמ רקחב קסוע .םילשורי "הסדה"ו תירבעה הטיסרבינואה
.םיריאממ םילודיגלו םיימצע

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןוסיחה תכרעמ יאת

תיאת תוניסח

םיקדייח תגירהב T יאת לש םדיקפת

היגולונומיאב תורדגה

תילמרונה ןוסיחה תכרעמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©