סדייאה ךובמ


.תואירבה למס אוה ,ואפור ירבדל ךא ,םינש 15-10 ינפל סדייאה ףיגנב קבדנ ,41 ןב ,ב.ט
.ופוגב ןנקמה ףיגנה דגנ תופורת לטנ אל םלועמו ,טרופסב קסוע ,האלמ הרשמב דבוע אוה
םימוהיזה ןמ דחא אל ףא חתיפ אל הכ דע םלוא ,בכשמל לפונ אוהשכ ,ןבומכ דרח אוה
תופוכת תוקידב ,ןכאו .סדייאה ילוח תא םינייפאמהו ןוסיחה תכרעמ תורדרדיהב םירושקה
,CD-4 גוסמ םיטיצופמילה יאת לש רקיעב ,םיניקת םידוקפת תופקשמ ולש ןוסיחה תכרעמ לש
.(13-8 'מע ,3 ואילילג "ןוסיחה רחא ץורימה" :ואר) ףיגנה ףקות םתואש

ולח אל ,סדייאה ףיגנב וקבדנ תובר םינש ינפלש יפ לע ףא רשא ,לזמה ינב םע הנמנ ב.ט
.הזה ידוחייה םוחתב םירקחמ יד ושענ אל הכ דע יכ ,רבודמ םישנא המכב עודי אל .הלחמב
ןורתפה אצמיי םכרד יכ הווקתב ,תויחל םיכיראמה םיאשנה רקחב םידקמתמ םירקוחה םויה
לש וזמ םימיוסמ םיטביהב הנוש םייחה יכיראמ לש ןוסיחה תכרעמ םאה .סדייאה תדיחל
- תוידוחיי תויצאירווב עבטה םתוא ןנח ןכא םא ?ףיגנב אוה ינושה ילוא וא ?הלחמה יחתפמ
.ןוסיח ביכרת תאיצמל וא יופירל םורתת ילוא ןתנבה - ןוסיחה תכרעמ לש וא ףיגנה לש

תומל ופוס ,ףיגנב קבדנש ימ לכ יכ היה הארנ ,הלחמה יוליג םע ,תומדקומה םינומשה תונשב
20 וליפאו 10 םייח םיקבדנה ןמ םיזוחא 10 דע 5 יכ עודי םויה .תורופס םינש ךותב
.תוביצי םהלש הדבעמה תוקידב םגו ,ינוסיח לשכ לש םינימסת לכ חותיפ אלל ,רתויו םינש
הלאש הלעמ איהו ,ךבוסמה (לזאפ) ףרצתה לכב רתויב תנרקסמה הצובקה קפס אלל יהוז
?ינוסיחה לשכה תלחמב ולחי סדייאה ףיגנב םיקבדנה לכ םנמואה :תיסיסב

?לזמה ינב םה ימ
םיחתפמ םיקבדנה ןמ תיצחמכ :םיאבה םינותנה ומסרופ ,םינש רשע ינב בקעמ ירקחמ םוכיסב
םיפסונ םיזוחא םיעבראב ;םייסלקה םינמיסה תיברמ הב שיש ,היולג הלחמ םינש רשע ךותב
דע ;ךילהתה תומדקתה לע םיעיבצמה םייתדבעמ וא םיינילק - םילק םייוניש אוצמל ןתינ
תיתועמשמ הערפה לכ םיארמ םניאו ינילק יוניש לכ םילגמ םניא םיקבדנהמ םיזוחא הרשע
.ןוסיחה תכרעמ ידוקפתב

תא םיגציימ םצעב םה יכו ,תירקמ הצובק םה םייחה יכיראמ םיאשנהש םירובסה םירקוח שי
תוברתהל סדייאה ףיגנל שרדנש ןמזה קרפ תא תאטבמה ,ןומעפה תמוקע לש ינוציקה הדצ
לצא הנוש והשמ יכ םירמוא םה .תרחא םירובסה םירקוח שי םלוא .הלחמה תעפוהל דע ףוגב
הניא הלחמה תמוקע ,םות דע החנעופ אל סדייאה תלחמ לש היגולויבהש ןמז לכו ,וז הצובק
.תונקסמ ךכמ קיסהל רשפא יאו תנבומ

יכ םיארמ םירקחמ .והותב הלע םייחה יכיראמ םיאשנה ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל ןויסינ לכ
םתודרשיה תדיח תא ריבסהל לוכיש יגולויב םרוג םוש אוצמל רשפא יאו תנווגמ הצובק יהוז
םיילאוסקסומוה ןימ יסחי ךרד התייה ,םלוכ לצא ומכ ,םלצא תוקבדיהה ךרד .םירחאה תמועל
אצמנ אל .םיעוגנ םד ירצות יוריעב וא ,םימס תקרזה ךרד םד םע עגמב ,םיילאוסקסורטה וא
שומיש ,ינימ עגמ ךרד תורבעומה תורחא תולחמל הפישח ומכ םיפסונ םימרוג םע רשק לכ
רשפא ,תויתביבס ןה תוביסה םא" .תיתשרות איה הביסהש ןכתיי ךא .חתמ וא הנוזת ,םימסב
ןיא ,תויתשרות ןה תוביסה םא ךא ;ולא םימרוגל הפישחמ ענמיהל דציכ םיקבדנה תא תוחנהל
.םירקוחה דחא רמוא ,"ףיגנב וקבדנש לזמה ירסחל רוזעל תורשפא לכ

יכ תוארמ הלא .םדב סדייאה ףיגנ תומכ תא דודמל תורשפאמ תונורחאה םינשב וחתופש תוטיש
יחתפמ לש םמדב ותומכמ רועיש ןיאל הכומנ םייחה יכיראמ םיאשנה לש םמדב ףיגנה תומכ
םילא תוחפ הברה הארנ אוה - ומצע ףיגנל רשאו .םירקמה לכב אל ךא - בוט עמשנ ;הלחמה
רשפא יכ םירובסה םירקוח שי .הנחבמב ותומילא תדימ תא וקדב רשאכ תאז ,לזמה ינב לצא
וז הצובק ינב לצא םישפחמ םהו ,ותומילאב הדיריל המרג רשא היצטומ רבעש ףיגנב רבודמש
דגנכ ןוסיח יביכרת חותיפל הפיחד תתל לוכי תושלחומ תויצטומ יוהיז .םימילא תוחפ םינז
.ףיגנה

?םוגפ ףיגנ
,ב"הראב דנלגניא-וינב םיטמירפל ירוזאה זכרמב גולוריו ,(Desrosiers) היסורסד דלנור
שמתשה ביכרתה תנכהב .(SIV) םיפוקה לש סדייאה ףיגנ דגנ ייוסינ ןוסיח ביכרת חתיפ
.ודיקפת המ עדוי וניא שיאש ןג - nef הנוכמה ןג אצוה ולש יטנגה רמוחהמש ,ףיגנב רקוחה
קזחה ביכרתה והז .םינש שולשמ רתוי ךשמב הלחמב וקבדנ אל ביכרתה תא ולביקש םיפוקה
.הכ דע ןכוהש רתויב

,רחא וא הז ןג וב רסחש םוגפ ףיגנ אוצמל ןתינ תויחל םיכיראמה םיאשנה לצא יכ ןכתיי"
םמדב הזכ ףיגנ רחא וישופיחב .היסורוסד רובס ,"ףיגנה לש ותומילא תדימב הדיריל איבמה
-מ הלעמל ףיגנה תא אשונה אשנ לצא nef ןגה רסח ףיגנ לש דחא הרקמ אצמ ,סדייא ילוח לש
.הנש 12

ןכל םדוק םינש 14 ףיגנב וקבדנ רשא םישנא השיש לע םילרטסוא םינעדמ וחוויד 1994 -ב
הרקמב .הלחמה תא הכ דע וחתיפ אל הצובקה ירבחו ומצע םרותה .םרות ותואמ םד ייוריעב
תורשפא לכ ןיא ,םירקוחה םירובס ,תרחא ,םוגפ ףיגנ ריבעה םרותה יכ הארנ הז דחוימ
ןמז ירחא סדייא םיחתפמ םניא םהלש יטנגה ךרעמב םינושה םיטרפ לש הצובק דציכ ריבסהל
.הקבדהה רחאל ךשוממ הכ

השקו ,הדבעמ יאנתב סדייאה ףיגנ תא לדגל השק יכ הביסה ןמ תאזו ,החכוהל השק הז ןועיט
םיאשנה תצובקמ הלאכ םיפיגנ ודדוב תוקוחר םיתעל .תויצטומ ורבעש םיפיגנ לדגל םייתעבש
אוצמל ידכ ,םיפיגנ םתוא לש יטנגה הנבמה תא תופמל םירקוח םיסנמ התעו ,םייחה יכיראמ
.םיאשונ םהש יטנגה םגפה תא

סניקפוה ןהו'ג תטיסרבינואב רוביצה תואירבל רפסה תיבמ (Schwartz) ץרווש דיווייד
הלביקש םד ייוריע ךרד סדייאה ףיגנב הקבדנש 43 תב השיא לע הנורחאל חוויד ,ב"הראב
תמ םדה םרות םלוא ,הלחמ ינמיס לכ החתיפ אל זאמ .1981 -ב ינשה הדלי תדיל רחאל
המצע תא הקדבש ,השיאה .םרות ותואמ ךרד התואב וקבדנש םיפסונ םישנא ינש ומכ סדייאמ
דחא ףא .םידלי ינש דוע הפוקת התוא ךשמב הדלי ,1985 -ב סדייאה ףיגנ תוחכונל
תא .הנממ קבדנ אל הלעב םג .הנש ךשמב הקיניה םלוכ תאש ףא ,עוגנ וניא הידלי תעבראמ
םירקמ השולש דוע םירקוח ותווצו ץרווש ר"ד .דדובל וחילצה אל הפוגבש סדייאה ףיגנ
םהמש םילוחה תא וא ,וז םישנא תצובק לש םיפיגנה תא דחיימ המ דומלל הווקתב ,םימוד
.וקבדנ

םינגהו ןוסיחה ,ףיגנה
יכ הארנ הז הרקמב ;ופדוהל ידכ הליעי ןוסיח תכרעמ השורד ,ףקות "םוגפ" ףיגנ רשאכ םג
?הלאכ םירקמב ןוסיחה תכרעמ תדקפתמ דציכ ."םויק-וד"ב וידחי םייח ןוסיחה תכרעמו ףיגנה
.רקיעו ללכ תורורב ןניא ולא תולאשל תובושתה ?ףיגנל תוניסח וחתיפ וללה םיטרפה םאה
ןכש ,תסרוק סדייאב ןוסיחה תכרעמ עודמ םות דע םינעדמל רורב אל םויה דע ,תאזמ הרתי
ןכתיי" .הלחמה ךלהמב דרוי םרפסמ רשא CD-4 יאתמ תיסחי ןטק קלחב קר אצמנ ומצע ףיגנה
ךרד ,ודגנכ לועפל הל תרשפאמ הניאש תמכחותמ ךרדב ןוסיחה תכרעמ תא שילחמ ףיגנה יכ
גולונומיא ,(Valentine) ןייטנלו דרפ ר"ד רמוא ,"הירחא תוקחתהל ונתורשפאב ןיאש
םייחה יכיראמ םיאשנה לש םתובישחב ריכהש םינושארה ןיב היהש ,קרוי-וינ תטיסרבינואב
יסחי תנבהל םורתת םלצא םיכילהתה תנבה יכ רובס אוה .סדייאה לש היגולויבה תנבהל
םייחה יכיראמ לצא תמיוסמ תינוסיח הבוגת אצמנ םא" .ןוסיחה תכרעמו ףיגנה ןיב ןילמוגה
אוה ,"וזה תינוסיחה הבוגתה תא לעפשי רשא ביכרת לש םגד חתפל לכונ ילוא ,םירחאב אלו
.ןעוט

תולחמל ימואלה דסומה שארב דמועה ,(Fauci) י'צואפ ינותנא לש ותושארב ,רחא תווצ
םיטיצופמילה יאת רפסמב הדירי הלח אל יכ אצמ ,ב"הראבש הדזטבב היגרלאו תוימוהיז
הפמילה תוטולב לש יפוקסורקימה הנבמהו ,םייחה יכיראמ םיאשנה לש הפמילה תוטולבב
,הקבדהה רחאל ,ףיגנה יכ עודי םויה .הלחמה תא וחתיפש ולא לשמ רתוי בוט בצמב םהלש
תוטולבב ההוש אוהש ןמזה קרפ .םדה םרזל הרזח ץרופ אוה םשמו ,הפמילה תוטולבב םקמתמ
.אשנכ רדגומ קבדומה ובש ןמז קרפ ותוא אוה תוצרפתהה ינפל

סטסו'צסמ לש יללכה םילוחה תיבמ (Walker) רקוו סורב ר"ד אצמ םיינושאר םייוסינב
לע םיארחאה ,"םייסקוטוטיצ םיטיצופמיל" םינוכמה םיטיצופמיל יאת יכ ,ב"הרא ,ןוטסובב
םייחה יכיראמ םיאשנה לצא רתוי םיליעפ ,סדייאה ףיגנ תמגוד םירז םישלופ תגירה
םיאתהש ךכמ םיעבונ ולא םילדבה םא קודבל םיסנמ םינעדמ .הלחמ וחתיפש הלאל האוושהב
יאת יכ םיבשוחה שי .ףיגנה יאשונ םיאתה ינפ חטש לע םירתא רתוי ףוקתל םילוכי וללה
האצמנ םלצאש םושמ ,ףיגנה תא אכדמה םרוג םירציימ םייחה יכיראמ לש ןוסיחה תכרעמ
ידוחיי יטנג בכרה ללגב הארנכ ,הזה םרוגה ינרצי םה" .רתויב הקזח תיפיגנ-יטנא תוליעפ
תא חתפת אלש יאדוול בורק ,וז יוכיד תלוכי תשרי םא" .םירקוחה דחא רובס ,"ושריש
."הלחמה

(Winchester) רטס'צניו טרבור לש ותווצ אצמ םייתשרות םימרוג תופתתשהל זמר
ינוסיח ךרעמ לש םימיוסמ םיפוריצ ןיב רשק אצמ תווצה .קרוי-וינב היבמולוק תטיסרבינואמ
"תוהזה תדועת" תא םיווהמו טרפ לכל םיידוחייה ,"תומקר גוויס לש םינגיטנא" םשב עודיה
.הלחמה תומדקתה ןיבל ,ולש

תאיצמל ואיבי חרכהב אלש םיזמר ,דבלב םיזמר רדגב םייתניב תורתונ וללה תודבועה לכ
תדיח חנעופת תובורקה םינשב יכ םירובסו םיימיטפוא םירקוחה תצקמ םלוא .ןורתפ
.סדייאה

.46-47 'מע ,1995 ,9 ואלילג .תירמ ,ןיולס :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
סדייא דגנ ןוסיח ןתמ ךרוצל HIV -ה יוניש

HIV and SIV: Aids and Africa

HIV -ו סדייא :םדאה ףוג

תוטועפב לופיטה תא רפשמ םדב HIV -ה תמר רחא בקעמ

ןוסיחה תכרעמ לע "דבוע" HIV דציכ

?היפארת ידי לע ןוסיחה תכרעמ תא רזחשל רשפא םאה

HIV in Lymphoid Tissue

Telomere Measurement May Be Prognostic Marker for AIDS

Ronald C. Desrosiers

World Aids Site

Estimated Distribution of HIV-Infected Adults Alive as of Late 1994


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©