םילארשי לש םמדמ קפוי תבלכ דגנ ןוסיח :בורקב
וכשננש


םדא ינב לש םמדמ תבלכל ןוסיח בורקב וקיפי םודא דוד-ןגמ לש םדה יתוריש
.הלחמה דגנ ןוסיח ולביקו םייח-לעב ידי-לע וכשננש

רבודמ .ןוסיחה תא רצייל םדה קנב תא עינה תבלכ דגנ ןוסיח ירמוחב ימלועה רוסחמה
רצוימ ,ךשננש ימל ןתינה ,ליעפה ןוסיחה ותמועל .הלחמה לש םינדגונ ליכמה ,ליבס ביכרתב
.תועובש המכ רחאל תגשומ ותוליעי םלוא ,םייטתניס םירמוחמ

ולביקו ,וכשננ יכ םיבר וננולתה ,הנורחאה תעב הלחמהמ םילארשי השולש לש םתומ תובקעב
.ביכרתב רומח רוסחמ רצונ ןכל .םינוסיח

- עבטה תורומש תושר ידבועו םירנירטו רקיעב - ליעפ ןוסיח לביקש ימ לכל ארוק א"דמ
.ליבסה ןוסיחה תא קיפהל ןתינ ונממש (המסלפ) םד ביכרמ םורתלו אובל

יקובקב תורשע םד תמורת לכמ קיפהל ןתינ ,םדה יתוריש זכרמ שאר ,רענש תליא ר"ד ירבדל
םימרות לש םדה תוחיטב ,תישאר :תונורתי ינש לעב אוה ןוסיחה לש ילארשיה רוצייה" .ןוסיח
."תבלכה תוצרפתה בקע םיביכרתב רצונש רוסחמה רואל ,ןוסיחה תונימז - תינש ;םיילארשי

.20.1.98 ,בירעמ .יבא ,דלפ :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ונירוזאבו לארשיב תבלכ

תבלכ דגנ (ילארוא) ןוסיח תינכות

תבלכ דגנ םינוסיח תודוא תוצופנ תולאש


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©