ילארשי רקחמ - םאות אל םרותמ םצע חמ תלתשה


.םצע-חמ תלתשהל תינשדח הטיש וחתיפ הילטיאו ןמציו ןוכממ םינעדמ

תטיסרבינואב םינעדמ םע דחי תובוחרב ןמציו ןוכמב החתופש םצע-חמ תלתשהל תינשדח הטיש
אל םרותב ורוקמש םצע-חמ תוליעיבו החלצהב ליתשהל הנושארל תרשפאמ ,הילטיאב הי'גורפ
.ןושארה גרדהמ החפשמ-ןב אל רמולכ ,םאות

.הפיח ם"במרב לארשיבו - םלועב םילוח-יתב המכב עצוב הטישה תוליעי תא םיגדהש יוסינ
דנלגניא וינ" ינקירמאה יאופרה תעה בתכב םימי המכ ינפל םסרופ ,שודיחה לע חוויד
."ןיסידמ ףוא לנרו'ג

.הילטיאמ ילטרמ ומיסאמ 'פורפו לארשימ רנזייר ריאי 'פורפ וחתיפ הטישה תא

הליעפמש הייחדה תייעב לע רבגתהל ידכ .הימקול ,םד-ןטרס ילוחל תשרדנ םצע-חמ תלתשה
רוקממ קר םצע-חמ לוטיל היה גוהנ ,םירז םיאתו םיפוג דגנכ הלוחה לש תינוסיחה תכרעמה
השקו הרידנ איה תטלחומ תומיאת .הלוחה לש תינוסיחה תכרעמל האלמ תומיאת לעב אוהש
.החפשמ ינב ןיב התוא אוצמל וליפא

םג םצע-חמ תמורתב שומיש הנושארל תרשפאמ הילטיאו לארשימ םינעדמה וחתיפש הטישה
םישרדנה םצעה חמ יאת תא קיפהל תמכחותמ ךרד וחתיפ םירקוחה .הלוחל םאות אל םרותמ
ךכ םילטונ ןכ ומכ .רישי ןפואב םצעה חממ אלו םייפקהה םדה ילכמ ("עזג יאת") הלתשהל
חמ תולתשהב הכ דע לוטיל היה גוהנש תומכהמ רתוי 100 דע 10 יפ ,דאמ הלודג תומכ
.תוליגר םצע

םדה יאת ןיב םיניקת םייתומכ םיסחי ןיא הבש ןטרס תייומד הלחמכ םויכ תרדגומ הימקול
הלחמה יכ םירובס םויכ .םצעה חמב םייוצמש "עזג יאת"מ םירצונ םדה יאת לכ .םינושה
היפארתומיכו תונרקהב לפוטמ הזה יוקילה .עזג יאת םתוא לש ןיקת אל דוקפיתמ תעבונ
.םרותמ םצע חמ תלתשהבו

43 לע השדחה םתטיש תא וסינ יכ ילטראמו רנזייר 'פורפ ורסמ יאופרה תעה בתכל חווידב
אל םילפוטמהמ 12 .המישרמ החלצה ומשרו - רחא לופיט םושל וביגה אלש הימקול ילוח
.םתלחממ םינמיס רבכ םיארמ

.11 'מע ,1.11.98 ,בירעמ .סכלא ,ןורוד :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
עזג יאתו םצע חמ תלתשה

יפקיה םדמ עזג יאתו םצע חמ תלתשה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©