םינקית ינגיטנאל הפישחו םינקיתל היגרלא תובישח
םיררוגתמה םייטמתסא םידליב האולחתל םימרוגכ
ב"הראב תוינוריע הקוצמ תונוכשבThe Role of Cockroach Allergy and Exposure to Cockroach
Allergen in Causing Morbidity Among Inner-City Children with
Asthma.
Rosenstreich DL. N Engl J Med, 1997;336:1356-1363.

תוינוריע הקוצמ תונוכש יבשותב תיתועמשמ הרוצב רתוי ההובג הניה המתסא בקע האולחת
תרבגומ הפישח םינומ תוירשפאה תוביסה ןיבשכ ,ןייד תורורב ןניא ךכל תוביסה .ב"הראב
.יאופר לופיטל תקפסמ יתלב תושיגנו תויגולוכיספ תויעב ,העורג ריווא תוכיא ,םינגרלאל
יחכונה רקחמב .שבוע יגבנו םייח ילעב רעיש ,תיבה קבא תידרק :םה םיחיכשה םינגרלאה
בושח רוטקפ תויהל הלוכי תוטימה ירדח קבאב םינקית ינגרלאל הפישחש ,הזיתופיהה הקדבנ
.המתסא תוחתפתהלוינב) ב"הראב תוינוריע הקוצמ תונוכש 8 -ב 1992-1993) הנש ךשמב וקדבנ םידלי 476
רוע יניחבת .א :ויה וקדבנש םירטמרפה .(וגקישו רומיטלוב ,ןוטגנישוו ,סיאול טנס ,קרוי
תידרק ,םינקית ינגרלא זוכיר .ב .לותחו תיבה קבא תידרק ,םינקית ינגיטנאל רתי תושיגרל
.םידליה ירדחב תיבה קבאב לותחו תיבה קבא

תיבה קבא תידרקל 34.9% ,םינקיתה ןגיטנאל םייגרלא ויה םידליהמ 36.8% -ש אצמנ
,םיתבהמ 50.2% -ב םינקית ןגיטנא לש ההובג המר האצמנ םידליה ירדחב .לותחל 22.7% -ו
ויהשו ןקיתה ןגיטנאל םישיגר ויהש םידליש אצמנ .12.6% -ב לותחלו 9.7% -ב תידרקל
יפקתהמ םירחאמ רתוי יתועמשמ ןפואב ולבס ןקיתה ןגיטנא לש ההובג המרל םיפושח
יתבב רתוי וזפשואו ןוימ ירדחב ורקיב ,םידומיל ימי רתוי ודיספה ,הלילבו םויב םיפוצפצ
.המתסא לשב םילוח

לש תוהובג תומרל הפישחו ןקיתה ינגיטנאל רתי תושיגר לש בולישש ,ןה םירבחמה תונקסמ
םיררוגתמה םידליב המתסאה תאולחתב היילעה תא ריבסהל םילוכי תיבה קבאב ןקיתה ןגיטנא
תבייח םינקית ינגיטנאל הפישחה תנטקהש תועיצמ הלא תואצות .תוינוריע ינוע תונוכשב
.הלא תויסולכואב המתסאב ענומה לופיטה ןונכתמ קלח תויהל

.11 'מע ,1997 רבמטפס ,22 הירטאידפב ןוכדע .(ר"ד) םייח ,רגנירפש :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
היגולונומיא אשונב םיגשומ ןולימ

הקוצמ תונוכשמ םידלי לצא המטסאב האולחתל בושח םרוגכ (םיקו'ג) םינקית

הקירפא םורד ,ןברדב םינקיתל היגרלא


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©