הבוגתה לע lgE דגנ םיילאנולקונומ םינדגונ תעפשה
ינגרלא תונופמיס ירגתל תרחואמהו תמדקומה
םייטמתסאבThe Effect of an Anti-lgE Monoclonal Antibody on the Early-and
Late-Phase Responses to Allergen Inhalation in Asthmatic Subjects.
Fahy JV
Am J Respir Crit Care Med, 1997;155;1828-1834.

,ןגרלא תפיאש תעב .תיגרלא המתסא ןהיניבו תויגרלא תולחמב בושח רוטאידמ וניה lgE
רורחשו היצלונרג-הדל הז תובקעבו םיליפוזב וא mast cells-ל דומצה lgE-ל רשקנ ןגרלאה
,םינידנלגטסורפ רורחשו תרבגומ הריצי תמייק ףסונב .זטפירטו ןימטסיה ומכ םירוטאידמ
תוצווכתהו ,תילאזוקומ תקצב תעפוהל םיארחא הלא םירוטאידמ .םיניקוטיצו םיניירטוקיול
הבוגתה .ןגרלא תפיאשל (העש תיצחמ ךות) תמדקומה הבוגתה תעב תונופמיסה לש קלחה רירשה
לע תנייפואמ ,םייתעשכ רחאל העיפומה ,ןגרלא תפיאשל תרחואמה תירוטקירטסנוקוכנורבה
.תירלוקסווכנורבה תויליבאמרפב היילעו יליפוניזואא יתקלד ךילהת ידי

תמדקומה הבוגתה לע lgE דגנ םיילאנולקונומ םינדגונ ןתמ תעפשה הקדבנ הז רקחמב
.(הנש 30 עצוממ ליג) םיריעצ המתסא ילוחב ןגרלא םע תונופמיס רגתל תרחואמהו
,תועובש 9 ךשמב עובשל תחא ידירו ךות ןתמב םייטמתסא םיקדבנ 9 -ל וקרזוה םינדגונה
.תרוקיב תצובקכ ושמשש םייטמתסא 9 -ל ןיילס קרזוה ליבקמבו

זוכירב היילעל ,בויסנב ישפוח lgE-ב תיתועמשמ הדיריל םרג lgE דגנ םינדגונב לופיטה
תמדקומה תיטמתסאה הבוגתב תיתועמשמ הדירילו ,תמדקומה הבוגתה תעפוהל שורדה ןגרלאה
הדירי לע העפשה התפצנ אל תאז תורמל .ןגרלא תפיאשל (63%) תרחואמהו (37%)
.תונופמיס יביחרמב שומישו םייטמתסאה םימוטפמיסב

ןויד
,ולוכ םלועב המתסאה תלחמ תרמוחו תוחיכשב תדמתמ היילע תמייק תונורחאה םינשה 40 -ב
הלחמ הניה המתסא .תוליעפ תופורת חותיפו הלחמה ןונגנמ תנבהב תומדקתהה תורמל תאזו
קלחה רירשה תוצווכתה בקע תונופמיסה תורציהב תאטבתמה תבכרומו תילאירוטקפיטלומ
ןיבו תרבגומ תינגרלא הפישח ןיב קודה רשק םייק .תונופמיסה ןפודב םייתקלד םיכילהתו
הפישחה תנטקהל ןה ןווכמ תיגרלא המתסאב לופיטה .תיגרלא המתסא תרמוחו תוחיכש
לע םינגרלאה תפיאש תובקעב תיתקלדה הבוגתה תנטקהל ןהו (דחוימב ליעי אל) םינגרלאל
,טקילגומורכ) תוירוטמלפניאיטנא תופורת ,(םירקמה בורב הליעי אל) היפרתונומיא ידי
דחא ףאש ןייצל שי .(ןירופסולקיצ ,טסקרטוטמ ,IVIG) תוירוטלידומונומיאו (םידיאורטס
.הלחמה יופירל םרוג וניא ל"נה םילופיטהמ

תנבה לע תססבתמו תינכפהמ הניה הז רמאמב תעצומה השדחה תילופיטה השיגל לנויצרה
תשירפ תגציימ השיגהש תורמל .תיטמתסאה הבוגתל איבמה יגולונונמיאה ןונגנמב lgE דיקפת
ךא םידליה בור) תיגרלא המתסאמ םילבוסה הלאל קר תלבגומ איה ,המתסאב לופיטב ךרד
לודג קלח לש תוגייתסהל איבי הפורתה לש ידירו ךותה ןתמה ןכ ומכ ,(םירגובמה טועימ
.וז תילופיט השיגל םילוחהמ

.12 'מע ,1997 רבמטפס ,22 הירטאידפב ןוכדע .(ר"ד) םייח ,רגנירפש :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
המטסאו םיפיגנ

תויגרלאל זכרמה

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Online


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©