אשונל תיעוצקמ ברה תיעדמה הדעווה לש תעדה תווח
A גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד דגנ ןוסיח


(ב"אה רדס יפל) הדעווה ירבח תומש
יבצ ןמרקא ר"ד
יש יזנכשא 'פורפ
הדירפ גרבקילג ר"ד
ןור ןגד 'פורפ
(ר"וי) הוח ןיקנבט ר"ד
ןר אפסכ-רוט 'פורפ
לאונמע ץכ ר"ד
ןונמא דהל ר"ד
גרומ 'פורפ
ןד ןורימ ר"ד
םעוניבא ץיבוקרמ ר"ד
ןושרג ןרק ר"ד
לואר זר 'פורפ
חספ ןמצרווש 'פורפ
ןופשר לאומש ר"ד ,לבוש ינד 'פורפ :הדעוול םיינוציח םיצעוי

היגולוימדיפא
.תויפיגנה דבכה תוקלד לכ ןיבמ רתויב החיכשה הלחמה הניה A גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד
זכרמל םיחוודמ הנש ידמ .תויפיגנה דבכה תוקלד ללכמ 40% -כ הווהמ איה ב"הראב
םילוחה רפסמ ירה ,אלמ וניא ח"ודהש ןוויכמ .םירקמ 23,000 -כ (CDC) תולחמ םושירל
.רתוי הובג הנשב

דרשמ .תויפיגנה דבכה תוקלד ללכמ 90%-65% A גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד הווהמ לארשיב
תועראיהה רועיש יכ ,איה החנההו ,הנשל םישדח םירקמ 4,000-2,000 לע חוודמ תואירבה
לארשי התיה הנש 15 -כ ינפל דע .יתועמשמ חוויד תת שיש ןוויכמ רתוי הברה הובג וניה
איש .תימדנא ץראל הבשחנ איהו ,A סיטיטפהב האולחתה תניחבמ תוחתפתמה תוצראל המוד
היה יברמה תועראיהה רועיש םינומשה תונשב ,4-1 יאליגב היה םיעבשה תונשב האולחתה
,יברמה תועראיהה ירועיש ליגב היילע הלח (םיעשתה תונש) תונורחאה םינשבו ,9-5 ליגב
.14-10 ליגב התע אוהו

,A סיטיטפהל םייבויח-ורס ויה 80% ,70 -ה תונשב ל"הצל םיסייגתמה ןיב גציימ םגדמב
ץראה ידילי ןיבמ יכ ,אצמנ ןכ ומכ .50% -מ תוחפ וניה םייבויח-ורסה רועיש םויכו
.מ"הרבמ םילוע ברקב הז ליגב דבלב 45% תמועל ,םייבויח-ורס םה 86% ,29-20 םיליגב
הלעמו 40 ליגב .יבויח-ורסל ךפוהו הלחמב קבדנ לודג קלח אבצבו ןכתייש ,זמרמ הז אצממ
30 ליגל תחתמש דועב ,םייבויח-ורס םה ץראה ידילי תייסולכוא תיברמש ריבס יוכיס שי
.תונוש תוצובק ןיב םילדבה םימייק

יכ ,16-11 יאליגב םידלי 800 תייסולכואב אצמנ 'בחו ןגד ידי לע בגנב עצובש רקחמב
םה 19% ,רמוע בושייב םידלי 154 ךותמ .םייבויח-ורס םה 4% ,ץוביקב םידלי 166 ךותמ
ךותמ ,(יאודב רפכ) טהרבו ,םייבויח-ורס םה 70% ,םיקפואב םידלי 171 ךותמ ,םייבויח-ורס
.םייבויח-ורס םה 100% - םידלי 201

הנייגיהו תופיפצ יאנתב םייחה םישנא םה ףיגנב קבדיהל תולולעה תועודי ןוכיס תוצובק
תונועמב תולפטמ ,תונועמב םיסוח ,םיכומנ םיימונוקא-ויצוס םיאנתב םייחה םישנא ,םיכומנ
ןכתייש ןוכיס תוצובק .ל"הצל םיסייגתמו A סיטיטפהל םיימדנא םירוזאל םילייטמ ,םוי
םניא ןוזמ ידבוע .בויב ידבוע םה ,םירקחמב חכוה אל םנוכיס ךא ,הובג ןוכיסב םיאצמנו
.הקבדהל םורגל ,תיטרואית ,םילולע םהו ,ןוכיס תצובק םיווהמ םה ךא ,םמצע תא םינכסמ
ינג ידבוע ,תוימינפ ידימלת ןוגכ ,תוילאיצנטופ ןוכיס תוצובק לארשיב תומייק ,ףסונב
הקירמא ןופצ ,הפוריא ברעמ תוצראמ םילועו םירומו האופר ידבוע ,םינוטועפו םידלי
ומסרופ םרט ךא A סיטיטפהב קבדיהל ןוכיסה לע עדימ ףסאנ םהיבגלש ,הילרטסואו
.תואצות

תמדקומ הפישח יבגל לארשיב תויסולכואה תניחבמ תודיחא ןיאש ,ררבתמ הלא םינותנמ
םירקמ וראות ליבקמב .הדיריב אצמנ יעבט םינסוחמה רועיש ךא ,A תיפיגנ תבהצמ םוהיזל
תוהמאה רפסמב היילע לשב ןכתיי ,הנושארה םתנשב תוקוניתב A תבהצ לש םיינילק
.תוילילש-ורסה

תמרוג הניא איה ךא ,השילחמו תכשוממ תובורק םיתעל איה הלחמה ,הלחמה תרמוח יבגל
םיחתפמ הלחמב םיקולה םירגובמהמ 15% -כ ,תאז םע .דבכה לש תינורכ תקלד תוחתפתהל
לש רסוח םע םישנא .רעוס ךלהמ וחתפי 2% דעו ,םישדוח המכ ךשמיהל לולעה ךשוממ ךלהמ
הזילומהה בקע תאזו ,היסולכואה ללכ תמועל הלחמה לש רתוי השק ךלהמ םיחתפמ G6-P-D
.םבצמ תא הרימחמו הלחמל הוולתמה

ליגל החדית הקבדההו ,ןטק ריעצ ליגב הקבדהל יוכיסה ,םילוע הנייגיהה יעצמאש לככ
םינותנ םירסח ,תאז םע .רתוי השק ךא ,רתוי הכומנ היהת האולחתה זאו ,רתוי רחואמ
רועיש ,האולחתה תוחיכש ,לארשיב הלחמה תועראיהו תוחיכש כ"הס יבגל רתוי םיטרופמ
.יעבט םינסוחמה רועיש ןכו ,התומתהו םישקה םיכוביסה ללוכ ,םיכוביסה

0.1% -ב תחתפתמ acute fulminant hepatitis - תרעוס דבכ תקלדש ,אצמנ םלועהמ םינותנב
םיקולה הלעמו 50 ליגמ םירגובמה ללכמ 2% -בו A סיטיטפהב םיקולה םידליה ללכמ
אטבתמ םוהיזה .2%-0.1% ןיב וניה תרעוסה תקלדה רועיש ,ליגה תוצובק ראשב .הלחמב
םייפיצפס אל םינמיס םע תינילק תת האולחתכ וא יטמוטפמיסא םוהיזכ םידליהמ לודג קלחב
תצפהל תוירקיעה תויארחא ןהש הארנכו קיבדהל תויושע ולא תויסולכוא ךא ,תבהצ אלל וא
.הלחמה

רתוי ,תודליב קבדיהל יוכיסב הדיריה ןמ תעבונה םייבויח-ורסה רועישב הדירי בקע
.התומתו םיכוביס לש רתוי הובג רועיש םע רתוי השק איה םלצאו ,הלחמל םיפושח םירגובמ
ליגב ליעפ ןוסיח .האולחתב תיתועמשמ הדיריל איבהל יושע תודליה ליגב ליעפ ןוסיח ןתמ
םישנא .הלחמה לוסיחל םורגל חילצי אל ךא ,האולחתה רועיש תא תיחפהל יושע רתוי רגובמ
.םייחה לכל יעבט ןוסיח םישכור ,ףיגנב םיקבדנה

ליבסה ןוסיחה והזש ,הנשב םעפ ןילובולג המג םויכ םילבקמ םילייח ברקמ ןוכיס תוצובק
ךשמהבו עבק אבצ ישנאל A סיטיטפה דגנ ליעפ ןוסיח ןתמל תינורקע הטלחה שי .לבוקמה
ןתמ לע ץילממ תואירבה דרשמ ,ןכ ומכ .דעי ךיראת עבקנ אל ןיידע יכ םא ,םילייחה לכל
.תוימדנא תוצראל םילייטמל ליעפ ןוסיח

ותוליעיו םייקה ןוסיחה
ליעי וניה ןוסיחה .(inactivated) תמומ סוריו תועצמאב ליעפ ןוסיח וניה םייקה ןוסיחה
ןוסיח תמרל עיגהל ןתינ ןוסיחה ןתממ תועובש 3-2 ךות) 100% -ל תברקתמ ותוליעיו
רוזאב באכ תוללוכו תוטעומ יאוולה תועפותו הבוט ותוחיטב םג .(100% -ל הבורק
ליעי ןוסיחה ,ועצובש םיינילקה םייוסינה לע ססבתהב .(18% -כ דע) תוחיפנו םוח ,הקרזהה
.םינש 10 -ל תוחפל
ןיאש רחאמ) elisa תודיחיב דדמנ ונונימ .(SKB) Havrix וניה ךראב םשרנש ליעפה ןוסיחה
.(ןוסיחה לש תיתומכ הדידמל ןקת ןיידע
:תואירבה דרשמ ידי לע םירשואמ םינונימ 3 (Havrix) SKB ןוסיחל
.'חי 360
.1
.'חי 720
.2
.'חי 1,440
.3

דדמנ וזוכירש ,(VAQTA) MSD :םהו A סיטיטפה דגנ םיפסונ םיליעפ םינוסיח ינש םימייק
דרשמ ידי לע ורשוא אל ןיידעש ,Pasteur-ו ,םרגוננ 50 שי 1 ml -ב רשאכ םרגוננב
.תואירבה

ןוסיחה ןתמ ןפוא
םידליל ןונימה תא שוכרל ןתינ) הנמב 'חי 360 15-1 ליגמ םידליל :(Havrix) SKB ןוסיח
.(םירגובמל תדעוימה 'חי 720 לש הנממ 0.5 ml תתל וא
.(הנמב 1 ml) 'חי 720 הלעמו 16 ליגמ
תישילש הנמו ,ןהיניב שדוח לש חוורב תונמ 2 תתל שי :םירגובמבו םידליב ההז תונמה רפסמ
.היינשה הנמה רחאל םישדוח 5 -מ םדקומ אל ךא ,הנושארה הנמה רחאל םישדוח 12-6 (ףחד)
'חי 720 ןכו הלעמו 16 ליגמ םירגובמל דעוימה 'חי 1,440 לש ןונימ םשרנ 1996 ינויב
12 דע 6 -ו 0 ןמזב דבלב תוקרזה 2 -ב ןתינ הז ןונימ .הנש 15-1 ינב םידליל דעוימה
ךות תידיימ הנגהל םיקוקזה הלאל דחוימב הבוט וז ןתמ ךרד .הנושארה הנמה רחאל םישדוח
.תונמ 3 -ב ןתינה ןוסיחה תא תונמ 2 -ב ןתינש ןוסיחה ףילחי הגרדהבש הארנ .תועובש 4-3
.ל"מ/םרגוננ 50 רומאכ וזוכיר :(VAQTA) MSD ןוסיח
רחאל שדוח 18 דע 6 -ו 0 ןמזב תונמ 2 -ב םידליו םירגובמ ןסחל היהי ןתינ ,רשואי רשאכ
.הנמב 0.5 ml = םרגוננ 25 ;15-1 ליגב םידלי תנמ
.הנמב ml = םרגוננ 50 :הלעמו 16 ליגמ םירגובמ

הדעווה תעד תווח
A סיטיטפה ףיגנל הפישח רחאל הנגהכ תואירבה דרשמ ידי לע ץלמומהו לבוקמה לופיטה
ירירש ךות ןילובולג המג ידי לע ליבס ןוסיח ןתמ אוה (post exposure prophylaxis)
דגנ יטרדנטס ןילובולג המג ןתמ .רחא קודב ףילחת הז בלשב ןיאו ,0.02 ml/kg לש ןונימב
.םישדוח 6-4 לש הפוקתל םירקמה בורב האולחת ענומו תידיימ הנגה ןתונ A סיטיטפה

סיטיטפה דגנ ףרוג ןוסיח לע הצילממה םלועב הנידמ ףא ןיא ןיידע ,ליעפה ןוסיחל סחייתהב
ןוסיחה םנמא .תיצראה םינוסיחה תינכתב הז ןוסיח לילכמ וניא תואירבה דרשמ םגו ,A
.רקי וניה ןכו ןויסינ קיפסמ ןיאו ,םינש 3 קר םייק אוה ךא ,דואמ חוטבו ליעיל בשחנ
.A סיטיטפה דגנ ליעפ ןוסיח תתל ןיא הנש ליגל תחתמ

ןתמל תפחוס הצלמהל הז בלשב םוקמ ןיא ,םימייקה םייגולוימדיפאה םינותנה לע ךמתסהב
תעד לוקיש יפל םלוא ,לארשי תנידמב םירגבתמהו םידליה תייסולכוא ללכל ללוכ ןוסיח
דגנ ליעפ ןוסיח יכ ,שיגדהל שי .ןוסיחה לע ץילמהל ןתינ ינטרפ סיסב לעו לפטמה אפורה
.םילוחה תופוק לש םיתורישה לסב אצמנ וניא A סיטיטפה

םיכייש הצובקה וא טרפה םאה ררבל שי ,ןוסיחה אשונב ונתעד תווח תא םישקבמ רשאכ
םאה ,םירוגמ םוקמ ררבל שי .תימדנא היסולכואל וא (תוקבדיהב תנכתסמ) הפושח היסולכואל
הימינפ ,אבצ ,תוימדנא תוצראל לויט) עובקה םירוגמה םוקמ תא תונשל ןווכתמ ת/ןיינעתמה
םיניינועמו אבצל וא הימינפל רובעל םינווכתמה הפושח היסולכואמ םישנא ,המגודל .('דכו
.םינסוחמ ויהיש בוט ,ןוסיחב

:ןמקלדכ ןוסיחה ןתמ יבויח ןפואב לוקשל םוקמ שי ,ןכ ומכ
םאתהב) A סיטיטפהל ימדנא רוזאל ת/עסונה ליג תלבגה אלל תחא/דחא לכ
720 -ו םירגובמל 'חי 1,440 לש ןונימ תתל ץלמומ .(תואירבה דרשמ תויחנהל
.הנש דע םישדוח השיש רחאל ףחד תנמו ,תחא הנמב םידליל 'חי
.1
,תובישי ,תוימינפ ,אבצ ןוגכ ,הדורי הנייגיה וא/ו תופיפצ יאנתב יחה םדא
.'דכו תונועמ
.2
.A סיטיטפהל ופשחנ אלש עודי G6PD-ב רסוח םע םירגובמו םירגבתמ
.3
הקירמא ןופצ ,הפוריא ברעמ תוצראמ לארשיל םיעיגמה םירחא םיבשותו םילוע
.הילרטסואו
.4
,דגנ תיוותה ויבגל תמייק אלש הנש ליג לעמ טרפ לכל ץילמהל העינמ ןיא
.ליעפ ןוסיחל םשרמ שקבי רשאו ךכב ןיינועמהו
.5

:הפישח רחאל A סיטיטפה לש העינמל תועצומה תוטישל רשאב
המגב רסוח םייק םא .ירירש ךות ןילובולג המג תועצמאב ליבס ןוסיח ןתמ
.תיזוחמה תואירבה תכשלל תונפל שי ,םינילובולג
.1
,(VAQTA-ו Havrix) םישדחה םיליעפה םיביכרתהמ םימייקה םינותנה ךמס לע
ןתמ רחאל םוי 21-14 -כ קר (30 ליג דע) הקבדה ינפב הנגה תורשהל ןתינ
(30-16) רגובמב Havrix ןוסיח לש 'חי 1,440 לש לופכ ןונימב ליעפ ןוסיח
-ו 15-1 ליגמ דליל VAQTA ןוסיחמ םרגוננ 50 וא 15-1 ליגב 'חי 720 וא
.30-16 ליגמ םרגוננ 100
.2

,הריגדה ןמזב ליעפ ןוסיח ןתמ לש הנגהה תלוכי יבגל ןהו תוחיטבה יבגל ןה עדימ לכ ןיא
בלשבו ,הפיגמ וא הפישח תעב ופשחנש הלאל ליעפ ןוסיח ןתמ לע הז בלשב ץלמומ אל ןכלו
.הפישח רחאלש העינמ תרטמל םושר וניא ןוסיחה הז

References
1. Furesz J, Scheifele DW, Palkoyay L. Safety and effectiveness of the
New inactivated hepatitis A virus vaccine. Can Med Assoc J 1995;
152(3):343-348.
2. Leentvaa KA, Coutinho RA, Brulein V et al. Simultaneous passive and
active immunization against hepatitis A. Vaccine 1992; 10 suppl
1:138-1+41.
3. The Journal of Infectious Diseases Vol 171 Suppl 1 March 1995.
4. Bruce Li, Snitbhan R, Kunasol P et al. Protection against Hepatitis
inactivated vaccine. JAMA 1994;271:1328-1334.
5. Horng YC, Chang MH, Lee CY et al. Safety and immunogenicity of
hepatitis A Vaccine in healthy children. Pediatr Infect Dis J
1993;12:359-362.
6. Werzberger A, Mensch B, Kuter B et al. A controlled trial of a
formalin-inactivated hepatitis A vaccine in healthy children. N Engl J Med
1992;327:453-457.

.28-31 'מע ,1997 ץרמ ,20 הירטאידפב ןוכדע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
דבכה תקלד תודוא עדימ

לייטמל ןוסיח

National Advisory Committee on Immunization (NACI)

(סיטיטפה) תבהצ דגנ ןוסיח יגוס תודוא תוצלמה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©